Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama

Year 2018, Volume 8, Issue 4, 756 - 775, 20.09.2018

Abstract

Bu araştırmada, Likert tipi ölçeklerin psikometrik özelliklerinin incelenmesinde ve bu ölçeklerden alınan puanlar üzerinden gerçekleştirilen farka dayalı istatistiklerde Rasch modelinin kullanımına örnek olabilecek bir çalışmanın Türkçe alanyazına kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırma, 367 ortaöğretim öğrencisinden oluşan bir çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) ile Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanteri (ABSE) kullanılarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler FACETS paket programından yararlanılarak Rasch modeline göre analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular; ODKÖ-ÖF’e ilişkin 16 maddeden oluşan tek boyutlu modelde öğrenciler ve maddelerin yüksek güvenirlikte birbirinden ayırt edildiğini, ölçekte kullanılan beşli derecelendirmenin etkin bir biçimde çalıştığını, uyum istatistiklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığını ve gözlenen ile beklenen test karakteristik eğrilerinin büyük ölçüde örtüştüğünü göstermiştir. Çok yüzeyli Rasch analizi sonucunda, öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ya da arkadaşları tarafından olumsuz değerlendirileceklerine dair yaşadıkları korkunun ABSE puanlarına göre farklılaştığı saptanmış ve bu bulgu ODKÖ-ÖF’ün ölçüt geçerliğine yönelik bir kanıt olarak yorumlanmıştır.  

References

 • Andrich, D. (1978). A rating formulation for ordered response categories. Psychometrika, 43(4), 561-573. http://dx.doi.org/10.1007/BF02293814
 • Anshel, M.H., Weatherby, N.L., Kang, M., & Watson, T. (2009). Rasch calibration of a unidimensional perfectionism inventory for sport. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 210-216. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.07.006
 • Aydın, S., Yavuz, F., & Yeşilyurt, S. (2006). Test anxiety in foreign language learning. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 146-160. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c9s16/makale/c9s16m8.pdf adresinden alınmıştır.
 • Behizadeha, N., & Engelhard, G. (2014). Development and validation of a scale to measure perceived authenticity in writing. Assessing Writing, 21, 18-36. http://dx.doi.org/10.1016/j.asw.2014.02.001
 • Bond, T.G., & Fox, C.M. (2015). Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Brentari, E., & Golia, S. (2008). Measuring job satisfaction in the social services sector with the Rasch model. Journal of Applied Measurement, 9(1), 45-56. Retrieved from http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/10061.pdf
 • Brinthaupt, T.M., & Kang, M. (2014). Many-faceted rasch calibration: An example using the self-talk scale. Assessment, 21(2) 241-249. http://dx.doi.org/10.1177/1073191112446653
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Castello, E. (2008). Text complexity and reading comprehension tests. Bern: Peter Lang
 • Clifford, M.M. (1991). Risk taking: Theoretical, empirical and educational considerations. Educational Psychologist, 26(3), 263-297. http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653135
 • Çekirdek, G. (2014). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce başarılarını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Yılmaz, F. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyonla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 135-158. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.1.1616
 • DeMars, C. (2010). Item response theory. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Dinnel, D.L., Brittain, T., Thompson, T., Johnson, K., King, M., & Pust, K. (2002, August). A structural model of self-worth protection and achievement: goals, evaluative anxiety, attributions, self-esteem and uncertainty. Poster presentations in the Second Biennial Self-Concept Enhancement and Learning Facilitation (SELF) Research Centre International Conference, Sydney, Australia. Retrieved from http://www.ibrarian.net/navon/paper/A_Structural_Model_of_Self_Worth_Protection_and_A.pdf?paperid=1240182
 • Eckes, T. (2009). Many-facet Rasch measurement. In S. Takala (Ed.), Reference supplement to the manual for relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (Section H). Strasbourg, France: Council of Europe/Language Policy Division.
 • Engelhard, G. (2013). Invariant measurement: Using Rasch models in the social, behavioral, and health sciences. New York, NY: Routledge.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Haiyang, S. (2010). An application of classical test theory and many facet Rasch measurement in analyzing the reliability of an English test for non-English major graduates. Chinese Journal of Applied Linguistics, 33(2), 87-102. Retrieved from http://www.celea.org.cn/teic/90/10060807.pdf
 • Hasford, J., & Bradley, K.D. (2011). Validating measures of self control via rasch measurement. Journal of Applied Business Research, 27(6), 45-55. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v27i6.6465
 • Kelecioğlu, H., & Bilge, K. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048423/5000045743 adresinden alınmıştır.
 • Leary, M.R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 9(3), 371-375. http://dx.doi.org/10.1177/0146167283093007
 • Leary, M.R., & Kowalski, R.M. (1995). Social anxiety. New York: Guilford Publications Inc.
 • Lee, M., Peterson, J.J. & Dixon, A. (2010). Rasch calibration of physical activity self-efficacy and social support scale for persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 31(4), 903-913. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2010.02.010
 • Linacre, J.M. (2002). Optimizing rating scale category effectiveness. Journal of Applied Measurement, 3(1), 85-106. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.424.2811&rep=rep1&type=pdf
 • Linacre, J.M. (2014). A user's guide to FACETS Rasch-model computer programs. Retrieved from http://www.winsteps.com/a/facets-manual.pdf
 • Lubetkin, B., & Oumano, E. (1991). Bailing out: The sane way out of a doomed relationship & survive with hope and self-respect . New York: Simon and Schuster.
 • Mckinney, A.P. (2003). Goal orientation: A test of competing models (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3157771).
 • Meads, D.M., & Bentall, R.P. (2008). Rasch analysis and item reduction of the hypomanic personality scale. Personality and Individual Differences, 44(8), 1772-1783. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2008.02.009
 • Midgley, C., & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achievement goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 61-75. https://doi.org/10.1006/ceps.2000.1041
 • Özgüngör, S. (2006). Öz bilinç, olumsuz değerlendirilme korkusu, performans odaklı sınıf algısı ve not yönelimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-8. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1357398936_9-%c3%96Z%20B%c4%b0L%c4%b0N%c3%87.pdf adresinden alınmıştır.
 • Rapee, R.M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive behavioral model of anxiety in social phobia. Behavioral Research and Therapy, 35(8), 741-756. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)00022-3
 • Ricketts, S.N., Engelhard, G., & Chang, M.L. (2015). Development and validation of a scale to measure academic resilience in mathematics. European Journal of Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000274
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I., Marques-Pinto, A., Salanova, M., ve Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Studies, 33(5), 464-481. https://doi.org/10.1177/0022022102033005003
 • Shabani, M.B. (2012). Levels and sources of language anxiety and fear of negative evaluation among Iranian EFL learners. Theory and Practice in Language Studies, 2(11), 2378-2383. https://doi.org/10.4304/tpls.2.11.2378-2383
 • Taşdelen Teker, G., Güler, N. & Kaya Uyanık, G. (2015). Comparing the effectiveness of SPSS and EduG using different designs for generalizability theory. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 635-645. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2015.3.2278
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Utschig, A.C., Presnell, K., Madeley, M.C., Smits, J.A.J. (2010). An investigation of the relationship between fear of negative evaluation and bulimic psychopathology. Eating Behaviors, 11(4), 231-238. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2010.05.003
 • Walker, E.R., Engelhard, G., & Thompson, N.J. (2012). Using Rasch measurement theory to assess three depression scales among adults with epilepsy. Seizure, 21(6), 437-443. http://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2012.04.009
 • VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 995-1015. https://doi.org/10.1177/0013164497057006009
 • Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448-457. http://dx.doi.org/10.1037/h0027806
 • Wright, B.D., & Linacre, J.M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Rasch Measurement Transactions, 8(3), 370-371. Retrieved from https://www.rasch.org/rmt/rmt83b.htm
 • Wright, B.D. & Masters, G. (1982). Rating scale analysis: Rasch measurement. Chicago: MESA Press.

Year 2018, Volume 8, Issue 4, 756 - 775, 20.09.2018

Abstract

References

 • Andrich, D. (1978). A rating formulation for ordered response categories. Psychometrika, 43(4), 561-573. http://dx.doi.org/10.1007/BF02293814
 • Anshel, M.H., Weatherby, N.L., Kang, M., & Watson, T. (2009). Rasch calibration of a unidimensional perfectionism inventory for sport. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 210-216. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.07.006
 • Aydın, S., Yavuz, F., & Yeşilyurt, S. (2006). Test anxiety in foreign language learning. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 146-160. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c9s16/makale/c9s16m8.pdf adresinden alınmıştır.
 • Behizadeha, N., & Engelhard, G. (2014). Development and validation of a scale to measure perceived authenticity in writing. Assessing Writing, 21, 18-36. http://dx.doi.org/10.1016/j.asw.2014.02.001
 • Bond, T.G., & Fox, C.M. (2015). Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Brentari, E., & Golia, S. (2008). Measuring job satisfaction in the social services sector with the Rasch model. Journal of Applied Measurement, 9(1), 45-56. Retrieved from http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/10061.pdf
 • Brinthaupt, T.M., & Kang, M. (2014). Many-faceted rasch calibration: An example using the self-talk scale. Assessment, 21(2) 241-249. http://dx.doi.org/10.1177/1073191112446653
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Castello, E. (2008). Text complexity and reading comprehension tests. Bern: Peter Lang
 • Clifford, M.M. (1991). Risk taking: Theoretical, empirical and educational considerations. Educational Psychologist, 26(3), 263-297. http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653135
 • Çekirdek, G. (2014). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce başarılarını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Yılmaz, F. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyonla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 135-158. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.1.1616
 • DeMars, C. (2010). Item response theory. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Dinnel, D.L., Brittain, T., Thompson, T., Johnson, K., King, M., & Pust, K. (2002, August). A structural model of self-worth protection and achievement: goals, evaluative anxiety, attributions, self-esteem and uncertainty. Poster presentations in the Second Biennial Self-Concept Enhancement and Learning Facilitation (SELF) Research Centre International Conference, Sydney, Australia. Retrieved from http://www.ibrarian.net/navon/paper/A_Structural_Model_of_Self_Worth_Protection_and_A.pdf?paperid=1240182
 • Eckes, T. (2009). Many-facet Rasch measurement. In S. Takala (Ed.), Reference supplement to the manual for relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (Section H). Strasbourg, France: Council of Europe/Language Policy Division.
 • Engelhard, G. (2013). Invariant measurement: Using Rasch models in the social, behavioral, and health sciences. New York, NY: Routledge.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Haiyang, S. (2010). An application of classical test theory and many facet Rasch measurement in analyzing the reliability of an English test for non-English major graduates. Chinese Journal of Applied Linguistics, 33(2), 87-102. Retrieved from http://www.celea.org.cn/teic/90/10060807.pdf
 • Hasford, J., & Bradley, K.D. (2011). Validating measures of self control via rasch measurement. Journal of Applied Business Research, 27(6), 45-55. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v27i6.6465
 • Kelecioğlu, H., & Bilge, K. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048423/5000045743 adresinden alınmıştır.
 • Leary, M.R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 9(3), 371-375. http://dx.doi.org/10.1177/0146167283093007
 • Leary, M.R., & Kowalski, R.M. (1995). Social anxiety. New York: Guilford Publications Inc.
 • Lee, M., Peterson, J.J. & Dixon, A. (2010). Rasch calibration of physical activity self-efficacy and social support scale for persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 31(4), 903-913. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2010.02.010
 • Linacre, J.M. (2002). Optimizing rating scale category effectiveness. Journal of Applied Measurement, 3(1), 85-106. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.424.2811&rep=rep1&type=pdf
 • Linacre, J.M. (2014). A user's guide to FACETS Rasch-model computer programs. Retrieved from http://www.winsteps.com/a/facets-manual.pdf
 • Lubetkin, B., & Oumano, E. (1991). Bailing out: The sane way out of a doomed relationship & survive with hope and self-respect . New York: Simon and Schuster.
 • Mckinney, A.P. (2003). Goal orientation: A test of competing models (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3157771).
 • Meads, D.M., & Bentall, R.P. (2008). Rasch analysis and item reduction of the hypomanic personality scale. Personality and Individual Differences, 44(8), 1772-1783. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2008.02.009
 • Midgley, C., & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achievement goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 61-75. https://doi.org/10.1006/ceps.2000.1041
 • Özgüngör, S. (2006). Öz bilinç, olumsuz değerlendirilme korkusu, performans odaklı sınıf algısı ve not yönelimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-8. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1357398936_9-%c3%96Z%20B%c4%b0L%c4%b0N%c3%87.pdf adresinden alınmıştır.
 • Rapee, R.M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive behavioral model of anxiety in social phobia. Behavioral Research and Therapy, 35(8), 741-756. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)00022-3
 • Ricketts, S.N., Engelhard, G., & Chang, M.L. (2015). Development and validation of a scale to measure academic resilience in mathematics. European Journal of Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000274
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I., Marques-Pinto, A., Salanova, M., ve Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Studies, 33(5), 464-481. https://doi.org/10.1177/0022022102033005003
 • Shabani, M.B. (2012). Levels and sources of language anxiety and fear of negative evaluation among Iranian EFL learners. Theory and Practice in Language Studies, 2(11), 2378-2383. https://doi.org/10.4304/tpls.2.11.2378-2383
 • Taşdelen Teker, G., Güler, N. & Kaya Uyanık, G. (2015). Comparing the effectiveness of SPSS and EduG using different designs for generalizability theory. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 635-645. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2015.3.2278
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Utschig, A.C., Presnell, K., Madeley, M.C., Smits, J.A.J. (2010). An investigation of the relationship between fear of negative evaluation and bulimic psychopathology. Eating Behaviors, 11(4), 231-238. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2010.05.003
 • Walker, E.R., Engelhard, G., & Thompson, N.J. (2012). Using Rasch measurement theory to assess three depression scales among adults with epilepsy. Seizure, 21(6), 437-443. http://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2012.04.009
 • VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 995-1015. https://doi.org/10.1177/0013164497057006009
 • Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448-457. http://dx.doi.org/10.1037/h0027806
 • Wright, B.D., & Linacre, J.M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Rasch Measurement Transactions, 8(3), 370-371. Retrieved from https://www.rasch.org/rmt/rmt83b.htm
 • Wright, B.D. & Masters, G. (1982). Rating scale analysis: Rasch measurement. Chicago: MESA Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa İlhan> (Primary Author)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1804-002X
Türkiye


Neşe GÜLER>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2836-3132
Türkiye

Publication Date September 20, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 8, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { trkefd357367, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2018}, volume = {8}, number = {4}, pages = {756 - 775}, title = {Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {İlhan, Mustafa and Güler, Neşe} }
APA İlhan, M. & Güler, N. (2018). Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (4) , 756-775 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/39371/357367
MLA İlhan, M. , Güler, N. "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 756-775 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/39371/357367>
Chicago İlhan, M. , Güler, N. "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 756-775
RIS TY - JOUR T1 - Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama AU - Mustafaİlhan, NeşeGüler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 756 EP - 775 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-071X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Education Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama %A Mustafa İlhan , Neşe Güler %T Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama %D 2018 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD İlhan, Mustafa , Güler, Neşe . "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 4 (September 2018): 756-775 .
AMA İlhan M. , Güler N. Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 8(4): 756-775.
Vancouver İlhan M. , Güler N. Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 8(4): 756-775.
IEEE M. İlhan and N. Güler , "Likert Tipi Ölçeklerde Rasch Modelinin Kullanımı: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Öğrenci Formu (ODKÖ-ÖF) Üzerinde Bir Uygulama", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 4, pp. 756-775, Sep. 2018


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.