Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 348 - 365 2016-07-15

Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama
Evolution in Marketing Methods with Developing Technology and Digital Marketing

Barış BULUNMAZ [1]


Teknolojinin değişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Teknolojinin devinim hızının yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi neticesinde, sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde büyük farklılıklar meydana gelmiştir. İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticari kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmiştir. Bu değişim farklı stratejileri ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteriyle iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkarken, zaman içerisinde teknolojiyle birlikte pazarlama iletişiminin tüm unsurlarının entegre bir şekilde kullanılmasını gerektiren bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır. Verileri toplamanın, ölçmenin ve değerlendirmenin teknolojinin yarattığı imkânlara bağlı olarak daha net sonuçlara götürdüğü de yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin, İnternet’in ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı bu yeni pazarlama dünyası, kurumların hedef kitlelerine ulaşmalarında dijital pazarlama olarak adlandırılan yeni bir yöntemi de kullanmalarına olanak sağlamıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak pazarlama, pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi kavramlarına yönelik olarak teorik bir çerçeve çizilecek, daha sonra dijital pazarlamaya ilişkin bilgiler verildikten sonra, Türkiye’deki dört büyük teknoloji perakende mağazasının dijital pazarlama alanında yaptığı çalışmalar, sosyal medya pazarlaması özelinde incelenerek, değerlendirmelerde ve analizlerde bulunulacaktır.

The speed of evolution and regeneration process of technology is advancing day by day in a much faster way. The rise in the turnover rate of technology and innovation as bringing along a change with each revelation, major differences in the functioning of both the social and institutional life has occurred. People’s behaviors and habits that shifted to a different axis, depending on the new order created by the technology; commercial organizations’ relationships and communications with customers has also changed. This evolution also brought along different strategies and marketing methods. While different than traditional marketing methods of marketing, as the marketing communication elements that value the communication with the customer gained prominence over time; integrated marketing concept emerged as it requires the use of all elements of marketing communication in an integrated manner. It is also an undeniable fact that opportunities created by technology lead to more accurate results in data collection, measurement and evaluation. This new marketing world; created by technology, Internet and new communication technologies; allowed organizations to use a new

method called “digital marketing” in reaching their target audiences. In this study, primarily a theoretical framework will be drawn for the marketing, marketing communications and integrated marketing communication concepts. Then, after giving information about digital marketing; the studies of four major technology retail stores in Turkey will be examined, assessed

and analyzed particularly from social media marketing point of view.

Pazarlama, Teknoloji, Dijital Pazarlama
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Barış BULUNMAZ
Institution: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 17, 2016
Acceptance Date : June 21, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Bulunmaz, B . (2016). Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama . TRT Akademi , 1 (2) , 348-365 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252060