Year 2019, Volume 4 , Issue 7, Pages 42 - 61 2019-01-31

Migration Trilogy of Lütfi Ömer Akad: The Impending Masculinity Crises and The Rise of Women
Lütfi Ö. Akad’ın Göç Üçlemesi: Yaklaşan Erkeklik Krizi ve Kadınların Yükselişi

Faruk Nafiz FAZLIOĞLU [1]


Lütfi Ömer Akad’s Migration trilogy has occupied an important place in the history of Turkish Cinema since its made. These films were evaluated in various axes such as village-city, eastwest, traditional-modern under the intense discussion environment and the wave of migration from the villages to the city. Films focusing on the struggle for survival of this new population, which is described as the death of the peasantry as a result of this migration wave; on issues such as unionisation, squatting and Turkey’s capitalization process has opened the door to the discussions which are riches and very different tones from each other. In this study, unlike the aforementioned discussions, films are considered as a visual presentation of the attenuation of the masculinity codes, which have come to the forefront with the disappearance of the dominant protection networks. The crisis that emerged as a result of the interruption of security networks has resulted in increasing the effective role of women in social life and in their relations with men.

Lütfi Ömer Akad’ın Göç üçlemesi, çekildiği andan itibaren Türk Sineması tarihinde önemli bir yer işgal etmiştir. Bu filmler, dönemin yoğun tartışma ortamı ve köylerden kente göç dalgası altında köy-kent, doğu-batı, geleneksel-modern gibi çeşitli eksenlerde değerlendirilmiştir. Bu göç dalgasının sonucunda köylülüğün ölümü olarak tarif edilen ve şehirlerde biriken bu yeni nüfusun hayatta kalma mücadelesine odaklanan filmler; sendikalılaşma, gecekondulaşma ve Türkiye’nin kapitalistleşme süreci gibi konularda zengin ve birbirinden çok farklı tonda tartışmalara kapı aralamıştır.

Bu çalışmada, yukarıda zikredilen tartışmalardan farklı olarak filmler, o ana değin hakim olan koruma ağlarının yok olmasıyla baş gösteren erkeklik kodlarının zayıflamasının görsel bir sunumu olarak değerlendirilmektedir. Güvenlik ağlarının sekteye uğramasıyla ortaya çıkan kriz kadınların toplumsal yaşamda ve erkeklerle olan ilişkilerinde giderek daha etkin roller yüklenmesi sonucunu getirmektedir.   

Lütfi Ömer Akad, Erkeklik, Metropol, Koruma Ağları, Kollektifler
 • Akad, L. (2004). Işıkla Karanlık Arasında. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015). Eril Tahakküm. (B. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Castel, R. (2004). Sosyal Güvensizlik. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Duby, G., & Perrot, M. (2005). Kadınların Tarihi 20. Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru. (A. Fethi, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Frisby, D. (2012). Georg Simmel - Modernitenin İlk Sosyoloğu. G. Simmel içinde, Modern Kültürde Çatışma (T. Bora, N. Kalaycı, & E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kayalı, K. (1994). Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması. Ankara: Ayyıldız Yayınları.
 • Kayalı, K. (2015). Sinema Bir Kültürdür. İstanbul: Tezkire Yayıncılık.
 • Marx, K. (2003). 1844 İktisadi ve Felsefi El Yazmaları. K. Marks içinde, Felsefe Yazıları (A. Fethi, Çev., s. 68). İstanbul: Hil Yayın.
 • Onaran, A. Ş. (1990). Lütfi Ö. Akad. Afa Yayınları: İstanbul.
 • Öztürk, S. R. (2005). Akad'ın etkileri ve Öğrettikleri. Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad (s. 53-73). içinde Ankara: Dost.
 • Paglia, C. (2004). Cinsel Kimlikler Nefertiti'den Emily Dickinson'a Sanat ve Dekadans. (D. Atay, & A. Hazaryan, Çev.) Ankara: Epos Yayınları.
 • Salecl, R. (2004). Kaygı Üzerine. (B. Aksoy, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sennett, R. (2014). Karakter Aşınması. (B. Yıldırım, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Simmel, G. (2012). Modern Kültürde Çatışma. (T. Bora, N. Kalaycı, & E. Gen, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Simmel, G. (2014). Para Felesefesi. (Y. Alogan, & Ö. D. Aydın, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Vromen, S. (2011). Georg Simmel ve Kadınların Kültürel İkilemi. Georg Simmel: Sosyolog Sanatçı Düşünür (Durakbaşa, Çev., s. 357-383). içinde Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makale
Authors

Author: Faruk Nafiz FAZLIOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 15, 2018
Acceptance Date : December 27, 2018
Publication Date : January 31, 2019

APA Fazlıoğlu, F . (2019). Lütfi Ö. Akad’ın Göç Üçlemesi: Yaklaşan Erkeklik Krizi ve Kadınların Yükselişi . TRT Akademi , 4 (7) , 42-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/42992/497675