Year 2018, Volume 22 , Issue 4, Pages 821 - 844 2018-12-10

ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yasemin ÖZKAN [1] , Mehmet UYSAL [2] , Gökhan TOPÇU [3] , Meryem DANIŞMAZ SEVİN [4] , YASEMİN ERTAN KOÇAK [5]


Bu araştırma Velicer, Huckel ve Hansen (1989) tarafından geliştirilen ve Anderson, Benjamin, Wood ve Bonacci (2006) tarafından güncellenen Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerliğini ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı 6 fakültenin 40 bölümde öğrenim gören ve tabakalı rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen birinci ve ikinci sınıf toplam 516 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma ölçek uyarlama çalışması olduğu için öncelikli olarak dil geçerliği incelenmiştir. Dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmış ve KMO .94 ve Barlett küresellik testi için ki-kare değeri ise 12760 (p< .001) olarak bulunmuştur. Açıklayıcı Faktör Analizi öz değerleri 1’den büyük olan ve ölçeğin alt boyut sayısına göre yapılmış, öz değerleri 1’den büyük sekiz faktör için toplam varyansın % 58.68’sini açıklarken, ölçeğin alt boyut sayısına göre toplam açıklanan varyans % 51.5’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan toplam iç tutarlılık katsayısı (Cronbach's Alpha) .937 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin iç tutarlılığının yüksek ve bu ölçeğe dayalı olarak verilecek kararların isabetli ve güvenirilir olduğu bulunmuştur.

Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği, geçerlilik ve güvenirlilik, üniversite öğrencileri
 • Anderson, C., Benjamin, A., Wood, P., & Bonacci, A. (2006). Development and testing of the velicer attitudes toward violence scale: evidence for a four-factor model. Aggressive Behavior, 32(2), 122-136. http://dx.doi.org/10.1002/ab.20112
 • Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Anderson, C., Deuser, W., & DeNeve, K. (1995). Hot temperatures, hostile affect, hostile cognition, and arousal: tests of a general model of affective aggression. Personality And Social Psychology Bulletin, 21(5), 434-448. http://dx.doi.org/10.1177/0146167295215002
 • Aziz, A. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • B. Nayak, M., A. Byrne, C., K. Martin, M., & George Abraham, A. (2003). Attitudes toward violence against women: A cross-nation study. Sex Roles, 49(7/8), 333-342.
 • Babacan Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A., & Keskin, G. (2015). The relationship between problematic internet use, violence trend and some demographic variables among university students. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6), 460-467. http://dx.doi.org/10.5455/pmb.1-1433229022
 • Biaggio, A., De Souza, L., & Martini, R. (2004). Attitudes toward peace, war and violence in five countries. Journal Of Peace Education, 1(2), 179-189.Bollen, K. A. (1989). Structural equation models with latent variables. New York: Wiley and Sons.
 • Botha, J., & Twine, C. (2016). Male on-campus resident students’ social normative behaviour: Influences on lived social climate by same gender beginning-year university students. Journal Of Psychology In Africa, 26(5), 463–468. http://dx.doi.org/10.1080/14330237.2016.1229981
 • Buranosky, R., Hess, R., McNeil, M., Aiken, A., & Chang, J. (2012). Once ıs not enough: effective strategies for medical student education on ıntimate partner violence. Violence Against Women, 18(10), 1192-1212. http://dx.doi.org/10.1177/1077801212465154
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, s. 32, 47–483.Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2014). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegam Yayıncılık.
 • Caffaro, F., Mulas, C., & Schmidt, S. (2016). The perception of honour-related violence in female and male university students from Morocco, Cameroon and Italy. Sex Roles, 75(11-12), 555-572. http://dx.doi.org/10.1007/s11199-015-0576-8
 • Cattell, R. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate BehavioralResearch (1), 245-276.
 • Carnagey, N., & Anderson, C. (2007). Changes in attitudes towards war and violence after September 11, 2001. Aggressive Behavior, 33(2), 118-129. http://dx.doi.org/10.1002/ab.20173
 • Cerulli, C., Nichols-Hadeed, C., Raimondi, C., Stone, J., & Cerulli, J. (2015). Facilitating intimate partner violence education among pharmacy students: What do future pharmacists want to know?. Currents In Pharmacy Teaching And Learning, 7(3), 283-291.
 • Cole, A. D. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584- 594.
 • Connor, P., Nouer, S., Mackey, S., Banet, M., & Tipton, N. (2012). Intimate partner violence education for medical students. Southern Medical Journal, 105(4), 211-215. http://dx.doi.org/10.1097/smj.0b013e31824f8b01
 • Dill, K., Anderson, C., Anderson, K., & Deuser, W. (1997). Effects of aggressive personality on social expectations and social perceptions. Journal Of Research In Personality, 31(2), 272-292. http://dx.doi.org/10.1006/jrpe.1997.2183
 • Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors ınfluencing attitudes to violence against women. Trauma, Violence, & Abuse, 10(2), 125-142. http://dx.doi.org/10.1177/1524838009334131
 • Forbes, G., Adams-Curtis, L., Pakalka, A., & White, K. (2006). Dating aggression, sexual coercion, and aggression-supporting attitudes among college men as a function of participation in aggressive high school sports. Violence Against Women, 12(5), 441-455. http://dx.doi.org/10.1177/1077801206288126
 • Gagné, M., Tourigny, M., Joly, J., & Pouliot-Lapointe, J. (2007). Predictors of adult attitudes toward corporal punishment of children. Journal Of Interpersonal Violence, 22(10), 1285-1304. http://dx.doi.org/10.1177/0886260507304550
 • Ghoneem, K. (2012). Attitudes of Princess Rahma College Students toward university violence. International Education Studies, 5(3), 98-112. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v5n3p98
 • Guan, M., Li, X., Xiao, W., Miao, D., & Liu, X. (2016). Categorization and prediction of crimes of passion based on attitudes toward violence. International Journal Of Offender Therapy And Comparative Criminology, 1-16. http://dx.doi.org/10.1177/0306624x16643501
 • Gürsoy, E., McCool, W., Şahinoğlu, S., & Yavuz Genç, Y. (2014). Views of womens sexuality and violence against women in Turkey: A cross-sectional investigation among university Students. Journal Of Transcultural Nursing, 27(2), 189-198. http://dx.doi.org/10.1177/1043659614550485
 • Hu, L. & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Kabasakal, Z., & Girli, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (DEÜ Buca Eğitim Fakültesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 105-123.
 • Kamimura, A., Al-Obaydi, S., Nguyen, H., Trinh, H., Mo, W., Doan, P., & Franchek-Roa, K. (2015). Intimate partner violence education for medical students in the USA, Vietnam and China. Public Health, 129(11), 1452-1458. http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2015.04.022
 • Kline, R. (2005). Priciples and practice of structural equation modeling, (2. baskı). New York: Guilford Press.
 • Lonsway, K., & Fitzgerald, L. (1995). Attitudinal antecedents of rape myth acceptance: A theoretical and empirical reexamination. Journal Of Personality And Social Psychology, 68(4), 704-711. http://dx.doi.org/10.1037//0022-3514.68.4.704
 • Lüleci, N., Kaya, E., Aslan, E., Söylem Şenkal, E., & Çicek, Z. (2016). Marmara University Medical Students’ perception on sexual violence against women and induced abortion in Turkey. Balkan Medical Journal, 33(2), 173-180.
 • Markowitz, F. (2001). Attitudes and family violence: Linking intergenerational and cultural theories. Journal Of Family Violence, 16(2), 205-218.
 • McAlister, A., Sandstrom, P., Puska, P., Veijo, A., Chereches, R., & Heidmets, L. (2001). Attitudes towards war, killing, and punishment of children among young people in Estonia, Finland, Romania, the Russian Federation, and the USA. Bulletin Of The World Health Organization, 382-387.
 • McDonald, R. P., & Ho, M.-H. R. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analyses. Psychological Methods, 7, 64-82. doi:10.1037/1082-989X.7.1.64.
 • Schumacher, J., Feldbau-Kohn, S., Smith Slep, A., & Heyman, R. (2001). Risk factors for male-to-female partner physical abuse. Aggression And Violent Behavior, 6(2-3), 281-352. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-1789(00)00027-6
 • Soglin, L., Bauchat, J., Soglin, D., & Martin, G. (2008). Detection of intimate partner violence in a general medicine practice. Journal Of Interpersonal Violence, 24(2), 338-348. http://dx.doi.org/10.1177/0886260508316481
 • Streng, T., & Kamimura, A. (2016). Perceptions of university policies to prevent sexual assault on campus Among college students in the USA. Sexuality Research And Social Policy. http://dx.doi.org/10.1007/s13178-016-0245-x
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Velicer, W., Huckel, L., & Hansen, C. (1989). A measurement model for measuring attitudes toward violence. Personality And Social Psychology Bulletin, 15(3), 349-364. http://dx.doi.org/10.1177/0146167289153006
 • Vernberg, E., Jacobs, A., & Hershberger, S. (1999). Peer victimization and attitudes about violence during early adolescence. Journal Of Clinical Child Psychology, 28(3), 386-395. http://dx.doi.org/10.1207/s15374424jccp280311
 • Vidu, A., Schubert, T., Munoz, B., & Duque, E. (2014). What students say about gender violence within universities: Rising voices from the communicative methodology of research. Qualitative Inquiry, 20(7), 883-888.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin ÖZKAN (Primary Author)
Institution: SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Mehmet UYSAL
Institution: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Gökhan TOPÇU
Institution: SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Meryem DANIŞMAZ SEVİN
Institution: SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: YASEMİN ERTAN KOÇAK
Institution: SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 10, 2018

Bibtex @research article { tsadergisi458875, journal = {Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1301-370X}, address = {}, publisher = {Akademisyenler Birliği Derneği}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {821 - 844}, doi = {}, title = {ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Özkan, Yasemin and Uysal, Mehmet and Topçu, Gökhan and Danışmaz Sevi̇n, Meryem and Ertan Koçak, YASEMİN} }
APA Özkan, Y , Uysal, M , Topçu, G , Danışmaz Sevi̇n, M , Ertan Koçak, Y . (2018). ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 22 (4) , 821-844 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/40949/458875
MLA Özkan, Y , Uysal, M , Topçu, G , Danışmaz Sevi̇n, M , Ertan Koçak, Y . "ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22 (2018 ): 821-844 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/40949/458875>
Chicago Özkan, Y , Uysal, M , Topçu, G , Danışmaz Sevi̇n, M , Ertan Koçak, Y . "ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22 (2018 ): 821-844
RIS TY - JOUR T1 - ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Yasemin Özkan , Mehmet Uysal , Gökhan Topçu , Meryem Danışmaz Sevi̇n , YASEMİN Ertan Koçak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 821 EP - 844 VL - 22 IS - 4 SN - 1301-370X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Yasemin Özkan , Mehmet Uysal , Gökhan Topçu , Meryem Danışmaz Sevi̇n , YASEMİN Ertan Koçak %T ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2018 %J Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1301-370X- %V 22 %N 4 %R %U
ISNAD Özkan, Yasemin , Uysal, Mehmet , Topçu, Gökhan , Danışmaz Sevi̇n, Meryem , Ertan Koçak, YASEMİN . "ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22 / 4 (December 2018): 821-844 .
AMA Özkan Y , Uysal M , Topçu G , Danışmaz Sevi̇n M , Ertan Koçak Y . ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 22(4): 821-844.
Vancouver Özkan Y , Uysal M , Topçu G , Danışmaz Sevi̇n M , Ertan Koçak Y . ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 22(4): 821-844.
IEEE Y. Özkan , M. Uysal , G. Topçu , M. Danışmaz Sevi̇n and Y. Ertan Koçak , "ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 22, no. 4, pp. 821-844, Dec. 2018