Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Anne ve Öğretmen Görüşlerine Göre Uyum Sorunu Olan ve Olmayan Çocukların Anne Tutumlarının İncelenmesi

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 50 - 63, 31.12.2016

Abstract

Anne ve öğretmen görüşlerine göre uyum sorunu olan ve olmayan okul öncesi dönem çocuklarının anne tutumlarını incelemek amacıyla yapılan çalışmada anne tutumlarının çocukların cinsiyetine, yaşına, kardeş sayısını, doğum sırasına, okul öncesi eğitime devam etme sürelerine, anne öğrenim ve baba öğrenim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Çalışma grubu, kolay ulaşabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Uyum sorunu olan ve olmayan çocuklar ayrı ayrı belirlenerek çalışmaya alınmıştır. Çalışmada verilerin toplanması amacı ile “Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)”, araştırmacı tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Toplama Formu” ve “Uyum Sorununu Belirleme Formu” kullanılmıştır. Çalışmaya alınan çocukların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Ebeveyn Tutum Ölçeğinin güvenirliği için her bir faktöre ilişkin ve ölçeğin geneline ilişkin olarak belirlenen maddelerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Çocukların Ebeveyn Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların değişkenlere göre farklılık yaratıp yaratmadığı T Testi ve ANOVA ile sınanmıştır. Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların %23,8’inde uyum sorunu bulunmaktadır. Uyum sorunu olan çocukların %54,7’si erkektir. En yaygın görülen uyum sorunları inatçılık, kıskançlık ve içe kapanıklık olarak belirlenmiştir.

References

 • Aydın, B. (2002). Gelişim psikolojisi. İstanbul: SFN Yayıncılık.
 • Anselmi, L., Piccinini, C. A., Barros, F. C. & Lopes, R. S. (2004). Psycholosocial determinants of behaviour problems in brazilian preschool children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 779-788.
 • Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child development, 37(4), 887-907.
 • Beautrais, A. L., Fergusson, D. M. & Shannon, F. T. (1982). Family life events and behavioral problems in preschool-aged children. Pediatrics, 70(5), 774-779.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Deniz, Ü. (2003). Kronik hastalığı olan ve olmayan çocukların davranış problemlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuşoğlu Saltalı, N. & Arslan, E. (2012). Ebeveyn tutumlarının anasınıfına devam eden çocukların sosyal yetkinlik ve içe dönüklük davranışını yordaması. İlköğretim Online, 11(3), 729-737.
 • Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Galboda Liyanage, K. C., Prince, M. T. & Scott, S. (2003). Mother-child joint activity and behaviour problems of pre-school children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(7), 1037-1048.
 • Gartstein, M. A., Putnam, S. P. & Rothbart, M. K. (2012). Etiology of preschool behavioral problems: contributions of temperament attributes in early childhood. Infant Mental Health Journal, 33(2), 197-211.
 • Karabulut Demir, E. & Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.
 • Kaya, S. (2012). Examining the process of establishing and implementing classroom rules in kindergarten. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Özbey, Ç. (2004). Çocuk sorunlarına yapıcı çözümler. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Sertbaş, N. (2006). İlköğretim öğrencilerinde davranış problemleri ve yordayan değişkenler. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şanlı, D. & Öztürk, C. (2012). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 31-48.
 • Şendil, G. (2003). Çocuk, ergen ve anne baba. İstanbul: Çantay Yayınları.
 • Taner Derman, M. & Başal, M. A. (2013) Okul öncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115-144.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğunuzun ilk altı yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2012). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: RemziKitabevi.
 • Yörükoğlu, A. (2008). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayıncılık.

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 50 - 63, 31.12.2016

Abstract

References

 • Aydın, B. (2002). Gelişim psikolojisi. İstanbul: SFN Yayıncılık.
 • Anselmi, L., Piccinini, C. A., Barros, F. C. & Lopes, R. S. (2004). Psycholosocial determinants of behaviour problems in brazilian preschool children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 779-788.
 • Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child development, 37(4), 887-907.
 • Beautrais, A. L., Fergusson, D. M. & Shannon, F. T. (1982). Family life events and behavioral problems in preschool-aged children. Pediatrics, 70(5), 774-779.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Deniz, Ü. (2003). Kronik hastalığı olan ve olmayan çocukların davranış problemlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuşoğlu Saltalı, N. & Arslan, E. (2012). Ebeveyn tutumlarının anasınıfına devam eden çocukların sosyal yetkinlik ve içe dönüklük davranışını yordaması. İlköğretim Online, 11(3), 729-737.
 • Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Galboda Liyanage, K. C., Prince, M. T. & Scott, S. (2003). Mother-child joint activity and behaviour problems of pre-school children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(7), 1037-1048.
 • Gartstein, M. A., Putnam, S. P. & Rothbart, M. K. (2012). Etiology of preschool behavioral problems: contributions of temperament attributes in early childhood. Infant Mental Health Journal, 33(2), 197-211.
 • Karabulut Demir, E. & Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.
 • Kaya, S. (2012). Examining the process of establishing and implementing classroom rules in kindergarten. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Özbey, Ç. (2004). Çocuk sorunlarına yapıcı çözümler. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Sertbaş, N. (2006). İlköğretim öğrencilerinde davranış problemleri ve yordayan değişkenler. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şanlı, D. & Öztürk, C. (2012). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 31-48.
 • Şendil, G. (2003). Çocuk, ergen ve anne baba. İstanbul: Çantay Yayınları.
 • Taner Derman, M. & Başal, M. A. (2013) Okul öncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115-144.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğunuzun ilk altı yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2012). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: RemziKitabevi.
 • Yörükoğlu, A. (2008). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Sevda YILMAZ This is me
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ümit DENİZ This is me
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Yılmaz, S. & Deniz, Ü. (2016). Anne ve Öğretmen Görüşlerine Göre Uyum Sorunu Olan ve Olmayan Çocukların Anne Tutumlarının İncelenmesi . Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 50-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubad/issue/52289/684188