Year 2020, Volume , Issue 47, Pages 23 - 38 2020-06-08

ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Gülten BULDUKER [1]


İnsanları birbirinden ayıran kişilik özellikleri olduğu gibi toplumları da birbirinden ayıran kültürleridir. Yaşam tarzı ve sanat anlayışından şehir yapılaşmasına varıncaya değin, ortaya konulan her başarı, hayata bakıştan izler taşır. Bu bağlamda tarihte iz bırakmış bütün milletler, kendisinden söz ettirecek bir başarıya imza atmışlardır. Türk kültür ve medeniyet tarihine baktığımızda, aile kurumu başta olmak üzere, toplumsal kurumların sağlam bir nizam içerisinde toplumu ayakta tuttuğunu görmekteyiz.

Köklü bir hayat algısını ifade eden Ahilik, 13. asırda Anadolu’da Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Bugün her ne kadar önemini kaybetmiş bir anlayış gibi düşünülse de İslâm inancıyla birlikte Türk örf ve âdetlerine dayanması bakımından millî karakterimizin oluşmasında hâlâ önemli bir güce sahiptir. Bu teşkilatın yapısını incelediğimizde insan ve iktisat kavramının birbirini tamamlayan iki unsur olarak ele alındığını görmekteyiz. İktisadî yapısını anlayabilmek için önce nasıl bir insan yetiştirilmek istenilmişti onu anlamak gerekir. Bu çalışmada estetik ile sosyal hayatın kaynaşması, iman aşkı, Ahilikte kendini bilen insan tipinin millî benlik açısından önemi üzerinde durulacaktır.    

Estetik, ahilik, insan, eğitim, tarih
  • Artun, Ali (2011), Sanat Manifestoları, İletişim Yayınları, İstanbul. Ateş, Süleyman (1977). Tasavvufta Fütüvvet, Ebu Abdi’r-Rahman Muhammed İbn el- Hüseyn es-Sülemî, Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Yayınları, No:135. Atik, Kayhan (2011), “Ahilik ve Siyaset”, Erciyes Üniversitesi, İlâhiyat Fak. Dergisi, S.:13. Ayvazoğlu, Beşir (2015), Aşk Estetiği, Kapı Yayınları, İstanbul. Bayram, Mikail (2016), “Anadolu Ahiliğinin Teşekkülünde'ki Rolü Açısından Fütüvvet Hareketi ve Tarihi”, Selçuklu Medeniyet Araştırmaları Dergisi, S.1., s.51-73. Berman, Marshall (2005), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları, İstanbul. Birgül, Mehmet (2012), “Şeyh Galip’te Metafizik Buhran: Varlık-Yokluk ya da Adem’den Âdem’e Varoluş” , Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, p. 1107-1116, Ankara-Turkey. Bürger, Peter (2017), Avangard Kuramı, Çev. Erol Özbek-Şeyma Öztürk, İletişim Yayınları, İstanbul. Çağatay, Neşet (1952), “Fütüvvet-ahi Müessesesinin Menşei Meselesi”, A.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, I, C. 1, S.2, s.61-84. Demir, Galip (2000), Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul. Durak, İbrahim, Yücel, Atilla (2010), Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.2 s.151-168. Eagleton, Terry (2015), Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi, Çev. Utku Özmakas, İletişim Yayınları, İstanbul. Ekinci, Yunus (2001), Ahîlik, Talat Matbaası, İstanbul. Eliaçık, Muhittin (2018), “Anadolu İkliminde Gelişmiş Bektaşilik ve Ahilik Üzerinde Ortak Ritüeller İncelemesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Ün., Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, IV. Uluslar arası Alevilik Ve Bektaşilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, C. 1, s.-511-516. Hünler, Hakkı (2011), Estetik’in Kısa Tarihi, Doğu Batı Yayınları, Ankara. Kaplan, Mehmet (1999), Nesillerin Ruhu, Dergâh Yayınları, İstanbul. ………………(2005), Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergâh Yayınları, İstanbul. Kısakürek, Necip Fazıl (1916), İman, Aksiyon, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul. Köksal, M. F. (2010), “Ayin, Erkân ve Adap Benzerlikleri Açısından Ahilik Bektaşilik Münasebeti”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 55, s. 55- 70. Kumar, Krıshan (2005), Ütopyacılık, Çev. Ali Somel, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Mcwilliam, Neil (2011), Sanat/Ütopya, Mutluluk Hayalleri: Sosyal Sanat ve Fransız Solu (1830-1850), Çev. Esin Soğancılar, İletişim Yayınları, İstanbul. Moran, Berna (2004), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişi Yayınları, İstanbul. Sancaklı, Saffet (2010), “Ahilik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi”, İ.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.1., s.1.-28. Özek, Ali, Başkanlığında: Hayrettin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Saadettin Gümüş (1987), Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli, Kral Fahd Kur’ân-ı Kerîm Baskı Kurumu, Suudi Arabistan-Cidde. Parlatır, İsmail, Çetin, Nurullah (1999), Genç Kalemler Dergisi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Tatlılıoğlu, Kasım (2012), “Bir Kavram Olarak Ahilik: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt I. Tunalı, İsmail (2011), Estetik Beğeni, Remzi Kitabevi, İstanbul. Tanpınar, Ahmet Hamdi (1999), Mahur Beste, Dergâh Yayınları, İstanbul. Turani, Adnan (2003), Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul. Ünyay Açıkgöz, Fatma (2018), “Osmanlı Devleti’nde Pîşkeş (XVII. Yüzyıl)”, Turkish Studies, Volume 13/24, p. 287-300, MACEDONIA-Ankara/TURKEY. …………………….(27-28 Eylül 2018), “Osmanlı Saray Şenliklerinde Esnafların Padişahlara Sunduğu Armağanlar”, IV. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, Kırşehir.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4360-5432
Author: Gülten BULDUKER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 24, 2019
Acceptance Date : June 8, 2020
Publication Date : June 8, 2020

Bibtex @research article { tubar596418, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2020}, volume = {}, pages = {23 - 38}, doi = {}, title = {ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Bulduker, Gülten} }
APA Bulduker, G . (2020). ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ. Türklük Bilimi Araştırmaları , (47) , 23-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/54786/596418
MLA Bulduker, G . "ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 23-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/54786/596418>
Chicago Bulduker, G . "ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 23-38
RIS TY - JOUR T1 - ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ AU - Gülten Bulduker Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 38 VL - IS - 47 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ %A Gülten Bulduker %T ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ %D 2020 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 47 %R %U
ISNAD Bulduker, Gülten . "ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 47 (June 2020): 23-38 .
AMA Bulduker G . ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ. TÜBAR. 2020; (47): 23-38.
Vancouver Bulduker G . ESTETİK ALGIMIZDA AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2020; (47): 38-23.