Year 2018, Volume , Issue 6, Pages 243 - 261 2018-12-30

A View to Ghazzali's Method of Readıng the Qur'an on the Axıs of Jawahir Al-Qur'an
Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış

İskender ŞAHİN [1]


Ghazzali is an important thinker who has a great influence on the scientific circles and his opinions are always considered and cited after the period following his death. Ghazzali is also a methodologist who regarded the understanding and interpretation of the Qur'an as a serious problem and seriously dealt with this subject. According to Ghazzali, in order to achieve a successful tafsir (exeges), a mufassir commentator must carefully understand the sciences of Qur'an Arabic language, the customs of the Arabs, the deeds and applications of hakims (wise person), the words of  Muslim mystics, and evaluate the verses of the Qur'an regarding mentioned  elements.In his work, Jawahir al-Qur’an, He presented the main objectives of the Qur'an and the principles of how the Quranic and Prophetic nass (the verses and hadiths) should be analyzed and interpreted. The main reason of his different approach is his being a mistic scholar. Because he considered the Qur'an by aproaching mystical framework and evaluated it his regard. As far as we can study, it is first time, Gazzâlî who regarded the Qur'an as a whole approach and evaluated from the methodology of isharî tafsir point of view and classified the verses of the Qur'an according to their subject and the value of their meanings and as a whole from the point of Sufism.

Gazzâlî, kendisinden sonraki dönemlerde ilim çevrelerine çok büyük tesirleri olmuş ve kendisinden daima söz ettirmiş önemli bir mütefekkirdir. O, Kur'ân'ı anlamayı önemli bir mesele olarak görmüş ve bu konuya etraflıca eğilmiş bir usulcüdür. Gazzâlî, bir müfessirin yaptığı tefsirin tahkike ulaşabilmesi için Kur'ân ilimlerini, Arap dilini, Arapların örf ve adetlerini, hikmet sahiplerinin amellerini, ehli tasavvufun sözlerini iyi kavrayıp bu çerçeveden ayetleri değerlendirmeye girmesi gerektiğini söylemektedir. Cevahiru'l-Kur'ân adlı eserinde Kur'ân'ın ana hedeflerini ve nassının nasıl ele alınıp yorumlanması gerektiğinin ilkelerini sunmuştur. Fakat onun önerdiği Kur'ân'ı okuma tarzı, alışılmış tefsir yöntemlerinden oldukça farklıdır. Buradaki en büyük fark, onun tasavvuf ehli olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü o, Kur'ân'a tasavvufî çerçeveden bakmış ve Kur’an’ı bu yönde değerlendirmiştir. Görebildiğimiz kadarıyla tasavvuf noktasından ilk defa Kur'ân'a bir bütün olarak bakıp değerlendiren ve Kur'ân'ın sistematik işarî tefsir usulünü geliştiren ve bu çerçevede ayetleri konularına ve içerdikleri manaların değerlerine göre tasnif eden Gazzâlî olmuştur.  

 • Ateş, S. (1974). İşari tefsir okulu. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
 • el-Buhârî, Muhammed b. İsmail b.İbrahim (ty.). el-Câmiu’s-Sahîh. İstanbul: y.y.
 • Cerrahoğlu, İ. (1996). Tefsir tarihi. (C.2). Ankara: Fecr.
 • Çağırıcı, M. (1996). Gazzâlî. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde. (C.13, ss.489-505). İstanbul: Diyanet Vakfı.
 • Demirci, M. (2013). Tefsir tarihi. İstanbul: M.Ü.İ.F.V.
 • Dönmez, İ. K. (1996). Gazzâlî. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde. (C.13, ss.511-515). İstanbul: Diyanet Vakfı.
 • el-Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed (1967). el-Munkizu mine’d-Dalal. Thk.: Cemil Saliba, Kamil Iyad, Beyrut: Dâru’l-Endülüs.
 • el-Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed (2004). Ledünnî ilim risalesi. Çev.: Cüneyd Köksal, İstanbul: Gelenek Yay.
 • el-Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed (1990). Cevâhiru'l-Kur'ân. thk.: Muhammed Reşid Rıza el-Gabbânî Beyrut: Dâru İhyâi'l-Ulûm.
 • el-Heysemî, Nuruddin Ali Ebubekir (1982). Mecmaü'z-zevâid ve menbaü'l-fevâid. (C.7). Beyrut: yy.
 • İbn Hilkân, Ebu'l-Abbas Şemseddin (1971). Vefeyâtu'l-a'yân ve enbâu ebnâi'z-zamân. Thk.: İhsan Abbas, Beyrut: Dâru's-Sadr.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin b. Haccâc (1375/1956) el-Câmiu’s-sahîh. Thk.: M. Fuad Abdulbakî, Mısır: yy.
 • Özervarlı, S.(1996). Gazzâlî. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde. (C.13, ss.505-511). İstanbul: Diyanet Vakfı.
 • et-Tirmîzî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Serve (1992). Sünenü’t-tirmîzî. İstanbul: Çağrı Yay-Daru Sahnun.
 • Uludağ, S.(1996). Gazzâlî. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde. (C.13, ss.515-518). İstanbul: Diyanet Vakfı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0535-5762
Author: İskender ŞAHİN
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tudear511613, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2018}, volume = {}, pages = {243 - 261}, doi = {}, title = {Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, İskender} }
APA ŞAHİN, İ . (2018). Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (6) , 243-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/42473/511613
MLA ŞAHİN, İ . "Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2018 ): 243-261 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/42473/511613>
Chicago ŞAHİN, İ . "Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2018 ): 243-261
RIS TY - JOUR T1 - Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış AU - İskender ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 261 VL - IS - 6 SN - 2149-9845- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış %A İskender ŞAHİN %T Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış %D 2018 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845- %V %N 6 %R %U
ISNAD ŞAHİN, İskender . "Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 6 (December 2019): 243-261 .
AMA ŞAHİN İ . Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış. TUDEAR. 2018; (6): 243-261.
Vancouver ŞAHİN İ . Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2018; (6): 261-243.