Year 2020, Volume , Issue 10, Pages 299 - 317 2020-12-27

الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي
Respondıng To The Suspicions Of Someone Who Permitted A Muslim Woman To Marrying With Al-Ketabi A Jew And A Christian
Müslüman Bir Kadının Ehl-i Kitap’tan Bir Erkekle Evlenmesini Mübah Görenlerin Şüphelerine Reddiye

Shawish MURAD [1]


في زمن كَثُرَتْ فيه المفاهيم الخاطئة، وأصبح ما كان بالأمس مَوْضِعَ إجماعٍ موضع شكٍ وتعقيدِ اليومَ، وما كان ثابتاً أصبحَ مَشُكوكاً فيه، فمن المواضيع التي كانت موضع يقين لدى جمهرة المسلمين، حُرمة زواج المسلمة من الكتابي، أما الآن فقد خرج من يفتي بحل هذا الزواج، بل وينكر كل الأدلة الواضحة البينة ولا يكترث بما قد تم الإجماع عليه بين سائر المسلمين لا سيما الفقهاء منهم على حرمة هذا النوع من النكاح، ويورد بعض الشُّبهات التي لا تُغني من جوع في إثبات ما يدعيه، فهذه الدراسة تبيّن ذلك كله وتردُّ تلك الشبهات بالأدلة والبراهين الواضحة القوية؛ وهي: آيات من كتاب الله تعالى، وأحاديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وإجماع المسلمين واتفاقهم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وآثارهم وأقوالهم في ذلك، والقياس، ومقصد الشرع في بناء الأسرة والزواج. وسعت الدراسة للإجابة عن أسئلة عدة منها: ما هي شبهات مَنْ أباح زواج المسلمة من أهل الكتاب؟ وما قيمة تلك الشبهات؟ وبماذا يردُّ على تلك الشبهات؟
In an era where there is a lot of confusion, What was yesterday became the object of consensus Today’s complexity, What was constant became doubtful, Among the topics that were the subject of certainty among the Muslim community, Prohibition of a Muslim woman marrying a book, Now that he has left Yafti to dissolve this marriage, Indeed, he denies all clear evidence He does not care what has been agreed or agreed upon Among other Muslims Especially the jurists of them Forbidding this kind of marriage, Some similarities are given Who doesn’t starve to prove what he’s claiming, This article shows all of this And he resembles that with strong, evident evidence and proofs. And discusses the ruling on Muslims marrying others With evidence and legitimate arguments. They are: Verses from the Book of God Almighty, And hadiths on the Messenger of God, peace be upon him, The consensus of Muslims and their agreement from the era of the Companions May God be pleased with them, To this day, And their effects and sayings on that, And the correct measurement, And the destination of Sharia in building family and marriage. This study sought to answer several questions, including: What is the ruling on a Muslim woman marrying a polytheist and writer? What are the evidence for the permissibility of a Muslim woman marrying the People of the Book? What is the value of that evidence and what is it responding to?
Çağımızda yanılgılar artmış, geçmişte üzerinde icmâ‘ edilen bir konuya bugün şüphe ile yaklaşılmakta ve konu içinden çıkılmaz bir şekilde karmaşık bir hale getirilmektedir. Müslümanların çoğunluğuna göre kat‘î olan hususlardan bir tanesi Müslüman bir kadının Ehl-i Kitâp’tan bir erkekle evlenmesinin haram olduğudur. Ancak günümüzde bu evliliğin helâl olduğuna fetva verenler ortaya çıkmaktadır. Bu kimseler bu konudaki apaçık delilleri inkar etmekte ve bu türdeki nikâhın haram olduğuna ilişkin Müslümanların özellikle de fakihlerin icmâ‘ını önemsememektedirler. Keza bu kimseler ispata muhtaç iddialarını içeren bazı şüpheler ortaya atmaktadırlar. İşte bu araştırma söz konusu iddiaları ve şüpheleri ortaya koymakta ve bunlara cevap sadedinde açık, güçlü ve kat‘î delillerle (burhân) reddiye yapmaktadır. Bu deliller; Yüce Allah’ın Kitâb’ı, Hz. Peygamber’in hadisleri, sahabe asrından bugüne kadar Müslümanların bu konudaki kavilleri (görüşleri) ve icmâ‘ı/ittifakı, kıyâs, evlilik ve ailenin temelinde şeri‘atın gözettiği maslahatlardır. Araştırma birçok soruyu cevaplandırmaya çalışmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Müslüman bir kadının Ehl-i Kitâp’tan bir erkekle evlenmesini mubah görenlerin ortaya attıkları şüphelerinin delilleri nelerdir? Bu şüphelerin ilmî değeri nedir? Bu şüphelere nasıl cevap verilebilir?
 • Abulati, A. (2016). el-Fukahâ hum men harreme zevace’l-muslimeti bi’l-kitâbî ve leyse’l-Kurânevi’s-Sünne. https://sudaneseonline.com/board/50/msg/1145767425.html adresinden elde edildi.
 • Acar, H. İ. (2002). Evlenme engeli olarak din farkı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 27-52.
 • Aynî, Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed b. Huseyn. (t.y.c). Umdetu’l-kârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî (C. 1). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Bâşâ, Abdurrahman Rafet. (1996a). Suverun min hayâti’s-sahâbiyyât (C. 3). Kahire: Daru’l-Edeb.
 • Beydâvî, Abdullah b. ‘Umar. (1418a). Envârü tenzil ve esrâru’t-te’vil (C. 5). Muhammed el-Meraşli (Thk.). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Butî, Muhammed Said Ramadan. (2006a). Maaennâs meşhuat ve fetava (C. 3). Dimaşk: Dâru’l-Fikr.
 • Çeker, O. (2014a). İslam hukukunda akidler (C. 1). Konya: Tekin Kitabevi.
 • Dalgın, N. (2003b). İslam hukuku açısından Müslüman bayanın Ehl-i kitap erkekle evliliği. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 2, 131-156.
 • Diyâb, Ahmed Hâmid. (2020) Hilaf havle zevâci’l-müslüme min ğayri’l-müslim. https://www.elwatannews.com/news/details/5050835 adresinden elde edildi.
 • el-Meclisu’l-İslâmî li’l-İftâ. (2020). Ma hüve hükmü zevâci’l-müslimeti bi ğayri’l-müslim. http://www.fatawah.net/Fatawah/66.aspx adresinden elde edildi.
 • İbn Abdulberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Ahmed. (1992c). el-İstîâb fî marifeti’l-eshâb (C. 4). Thk. Ali Muhammed el-Becâvî. Beyrut: Dâru’l-Cîl.
 • İbn Kâsım, Abdurrahman b. Muhammed. (1397c). Hâşiyetü’r-ravdu’l-murabba şerhu zâdi’l-mustenga (C. 4). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • İbn Kesîr, İsmail b. Ömer. (1419g). Tefsiru’l-kurâni’l-azim (C. 9). Muhammed Hasan (Thk.). Beyrut: Dâru’l-Ktubi’l- İlmiyye.
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed. (1968f). el-Muğnî (C. 10). Mısır: Mektebetü’l-Kahire.
 • İbn Rüşd, Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed. (1988a). el-Mukaddimâtu’l- muheyyidât (C. 3). Muhammed Hacî (Thk.). Beyrut: Daru’l-Ğarb.
 • İbn Teymiye, Ahmed b. Abdulhalim (2003b). Mecmuu’l-fetavâ (C. 35). Abdurrahman Kasım (Thk.). Medine: Malk Fehid.
 • İbnu’l-Cevzî, Cemâluddîn Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed. (1422). Zâdu’l-mesîr fî ilmi’t-tefsîr (C. 4). Abdurrezzak el-Mehdî (Thk.). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Arabiyye.
 • Kâsânî, Alâuddin Ebû Bekr b. Mes’ud b. Ahmed. (1997b). Bedâiu’s-sanâî fi tertibi’ş-şerâî (C. 7). Beyrut: Daru’l- Kütübi’l-İlmiyye.
 • Kurtubî, Muhammed İbn Ferec. (1964c). el-Camiu ahkami’l-ahkâm (C. 10). thk. Ahmed Berdûnî. Kahire: Dâru Kutubi Mısriyye.
 • Mansûr, A. S. (2017). Yecuzu li’l-müslimeti en tetezevvece ğayri’l-müslüm talema müslimen. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=507927 adresinden elde edildi.
 • Minavi, Mahmud b. Muhammed b. Mustafa. (2011a). eş-Şarhü’l-kebir li muhtasari’l-usul min ilmi’l-usul (C.1). Kahire: Daru’l-Mektebetu’ş-Şamila.
 • Nu‘man, A. (2015). Zevâcu’l-Muslime mine’l-kitâbî helâl. https://www.almasryalyoum.com/news/details/1203582 adresinden elde edildi.
 • Sadi, Abdurahman b. Nasır b. Abdulah. (2000a). Teysiri’l-kerim er-rahman fi tefsir kelam’il-mennan (C. 1). Abdurahman el-Levahiki (Thk.). Beyrut: Muesesetü’r-Risale.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris. (1940d). el-Umm (C.8). Ahmet Muhammet Şakir (Thk.). Kahire: Mektebetü’l-Halebî.
 • Şenkıtî, Muhammed Emin b. Muhammed Muhtar. (1995e). Edvau’l-beyan fi idahi’l-Kur’an bi’l-Kur’an (C.9). Beyrut: Daru’l-Fikr.
 • Şentürk, M. (2015). Tefsîr literatüründe Müslüman kadınların Ehl-i kitâb erkekler ile evlenme(me)leri meselesi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32, 65-108.
 • Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed. (1993e). Neyl el-evtâr (C.8). İsam es-Sababî (Thk.) Kahira: Daru’l Hadis.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr. (t.y.ç). Câmiu’l-beyân fî te’vili’l-Kur’an (C. 24). Ahmed Muhammed Şakir (Thk.). Dımeşk: Müessetü’r-Risâle.
 • Topçuoğlu, A. A. (2010). Yahudilik-Hristiyanlık ve İslam hukukuna göre nikah akdine etkisi bakımından din farklılığı. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(2), 70-120.
 • Turabî, H. (2015) Yecuz li’l-müslime ez-zavâc mine’l-mesihi evi’l-yahudî. https://archive.aawsat.com/details.asp? article=357364&issueno=9994#.XBe49jXLIU adresinden elde edildi.
 • Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman. (1985a). Siyer alam en-Nübelâ (C. 25). thk. Şuayp Arnaut. Dimaşk: Müesesetü’r-risale.
 • Zirikli, Hayreddîn b. Mahmud b. Muhammed. (2002c). el-Alam (C. 8). Beyrut: Daru’l-İlmi li’l-Malayin.
 • Zuhaylî, V. (1322b). Tefsiru’l- vasît (C.3). Dımeşk: Dâru’l-Fikr.
 • Zuhaylî, V. (1418b). et-Tefsiru’l-munîratü fî’l-akîdeti ve’ş-şerîati ve’l-Menhec (C. 30). Dımeşk: Dâru’l-Fikri’l-Muâsır.
Primary Language ar
Subjects Linguistics
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7872-9705
Author: Shawish MURAD (Primary Author)
Institution: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Thanks çabalarınız için teşekkürler
Dates

Application Date : July 19, 2020
Acceptance Date : December 26, 2020
Publication Date : December 27, 2020

Bibtex @research article { tudear771520, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2020}, volume = {}, pages = {299 - 317}, doi = {}, title = {الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي}, key = {cite}, author = {Murad, Shawish} }
APA Murad, S . (2020). الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (10) , 299-317 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/58708/771520
MLA Murad, S . "الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2020 ): 299-317 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/58708/771520>
Chicago Murad, S . "الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2020 ): 299-317
RIS TY - JOUR T1 - الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي AU - Shawish Murad Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 317 VL - IS - 10 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي %A Shawish Murad %T الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي %D 2020 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V %N 10 %R %U
ISNAD Murad, Shawish . "الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 10 (December 2020): 299-317 .
AMA Murad S . الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي. TUDEAR. 2020; (10): 299-317.
Vancouver Murad S . الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2020; (10): 299-317.
IEEE S. Murad , "الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no. 10, pp. 299-317, Dec. 2021