Year 2015, Volume 4 , Issue 1, Pages 177 - 194 2015-05-22

TARİH ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN HAZIRLANMASI

Ümmügülsüm CANDEĞER [1]


The subjects of this study are, preparation process of the History Teacher Special Field Competences, methods of data collection and analysis, to explain the problems and solutions and to make a brief statement prepared competences. Above mentioned competencies are made by a commission which is created by Ministry of National Education (MONE) and the General Directorate of Teacher Training and Development (ÖYGGM)

Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin hazırlanma süreci, veri toplama yöntem ve analizleri, karşılaşılan sorunlar ve çözümlerinin anlatılması ve hazırlanan yeterliklerin kısa bir açıklamasının yapılması bu çalışmanın konusudur. Adı geçen yeterlikler Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGGM) tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılmıştır.

Komisyon çalıştığı sürece gelen bütün yorum ve fikirlere açık olmuş hatta konuyla ilgili kişilere bizzat düşünceleri anketler ve görüşmeler vasıtasıyla sorulmuştur. Yeterlik taslağımız iki kez anket haline getirilip sorgulanmıştır. Anketlerimiz birinci de 357 kişi, ikincide ise 85 kişiye ulaştırılmıştır. Sonuç olarak ilk anketimizde 155 kişiden geri bildirim alınmış. 2. Anketimiz ise 85 kişinin ortak çalışması ile rapor haline getirilmiştir. Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin taslağı son aşamada yine ÖYGGM tarafından 166 kurum ve kuruluşa gönderilerek paydaş görüşleri istenmiş ve bu kurum ve kuruluşların 127’sinden geri bildirim alınabilmiştir.

Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan toplam 15700 tarih öğretmenini ve yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren programlarındaki öğrenci ve akademisyenleri ilgilendirmektedir. Eğitim hizmetinden yararlanan öğrencileri ve velilerini de hesaplarsak oldukça geniş bir kitleyi ilgilendiren bir konudur. Konuyla ilgili olarak farkındalık oluşturulması önemlidir. Ayrıca öğretmen seçimleri yapılan KPSS sınav sisteminde de tarih öğretmeni seçiminde hazırlanan bu yeterliklerin esas alınması gereklidir. Bunun yanı sıra Kariyer Basamaklarını belirleyecek sınavların yapılması durumunda da Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri kriter olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Tarih Eğitimi; Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri; Yeterlik

 

PREPARATION OF HISTORY TEACHER SPECIAL FIELD COMPETENCES 

Abstract: The subjects of this study are, preparation process of the History Teacher Special Field Competences, methods of data collection and analysis, to explain the problems and solutions and to make a brief statement prepared competences. Above mentioned  competencies are made by a commission which is created by Ministry of National Education (MONE) and the General Directorate of Teacher Training and Development (ÖYGGM).

The Commission was open to all comers as long as the comments and ideas even personally thought the subject was asked to relevant people through questionnaires and interviews. Competency has been questioned brought into the draft questionnaire twice. The questionnaire was delivered first 357 people and the second to 85 people. As a result, our first survey feedback received from 155 people. The second questionnaire was converted into a report by the joint work of 85 people. Final stage the draft of History Teacher Special Field Competences again sent to 166 stakeholders were asked their opinions and institutions could be taken by ÖYGGM feedback from 127 of these institutions.

History Teacher Special Field Competences concerns 15700 history teachers who   working in MONE, and history teacher student and academics in teacher education programs in higher education institutions. If we calculate the students and their parents who benefit from the educational services is an issue that concerns a wide audience. It is important to create awareness on the issue. In addition, teachers prepared elections held on KPSS test system is required to be taken into consideration in the selection of this history teacher competence. In addition to making the case that his career will determine the examiners should be considered as criteria in History Teacher Special Field Competences.

Keywords: History Education; History Teacher Special Field Competences;  Competence

 • ABD Öğretmen Standartları ile ilgili web adresleri (2012) Erişim Tarihi: 19:05.2012, http://www.eed.state.ak.us/standards/pdf/teacher.pdf,
 • http://www.educationworld.com/standards/national/index.shtml
 • http://www.nchs.ucla.edu/Standards/
 • MEB, (2008) http://oyegm.meb.gov.tr/sayfa.php?id=11, Erişim Tarihi: 18.05.2012.
 • MEB, (2005) TEDP Tanıtım Broşürü, 2005.
 • MEB, (2006) http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html, Erişim Tarihi: 19.05.2012.
 • MEB, PKM, http://projeler.meb.gov.tr/pkmtr/ tamamlanan projeler temel eğitime destek programı, Erişim Tarihi: 19.05.2012.
 • MEB, (2009) http://otmg.meb.gov.tr/etkinlik_odak_grup_seminer.html, Erişim tarihi: 19.05.2012.
 • MEB, (2011) http://otmg.meb.gov.tr/yeterlikdos/TARİH/TARİH.pdf, Erişim Tarih:19.05.2012
 • MEB, (2012a) abdigm.meb.gov.tr/eski_site/uaorgutler/AB/compendium.doc, Erişim Tarihi: 20.05.2012.
 • MEB, (2012b) otmg.meb.gov.tr/.../..., Erişim Tarihi: 20.05.2012.
 • MEB, (2012c) http://otmg.meb.gov.tr/yeterlikdos/TAR%C4%B0H/TAR%C4%B0H.pdf, Erişim Tarihi: 21.05.2012.
 • Ministerial Council on Education, (2003),
 • http://www.mceetya.edu.au/verve/_resources/national_framework_file.pdf, Erişim Tarihi: 19.05.2012.
 • Ministry of Education: New Zealand, (1999),
 • http://www.oecd.org/dataoecd/48/47/48727127.pdf Erişim Tarihi: 20.05.2012.
 • NBPTS, 2002,http://www.nbpts.org/userfiles/file/what_teachers.pdf, Erişim Tarihi: 20.05.2012.
 • PGCE, (2012) http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/pgce.aspx, Erişim tarihi 19.05.2012.
 • Tarih Eğitimcileri Derneği, (2012) www.tarihegitimcileri.org.tr/, Erişim Tarihi: 21.05.2012.
 • TDA, (2007) http://www.nycbers.org/pdf/tda_2007.pdf, Erişim Tarihi: 20.05.2012.
 • The Teaching Council, (2009), www.teachingcouncil.ie/_.../Registration_R... Erişim Tarihi: 20.05.2012.
 • Türkçe Sözlük (2012), http://www.tdk.gov.tr , Erişim Tarihi: 26.04.2012.
Primary Language tr
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Author: Ümmügülsüm CANDEĞER

Dates

Application Date : December 12, 2014
Acceptance Date : July 10, 2020
Publication Date : May 22, 2015

APA Candeğer, Ü . (2015). TARİH ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN HAZIRLANMASI . Turkish History Education Journal , 4 (1) , 177-194 . DOI: 10.17497/tuhed.185615