Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 132 - 151 2020-05-24

Ortaöğretim Öğrenci Velilerinin Tarih Dersinden Beklentileri (Yozgat İli Örneği)
The Expectations of High School Students’ Parents from History Lesson (The Example of Yozgat Province)

Recep TURGUT [1]


Bir öğrencinin eğitimsel başarısına, verimliliğine etki eden faktörlerden biri de velisidir. Ortaöğretim tarih eğitiminde öğrenci, öğretmen, müfredat, okul vb. etkenlerle birlikte öğrenci velileri de bu eğitimi etkileyen unsurlardan birisidir.  Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrenci velilerinin çocuklarının tarih dersinden hangi bilgi, beceri ve değerleri kazanmalarını beklediklerini ortaya koymaktır. Araştırma Yozgat il merkezi ile Yerköy ve Sorgun ilçeleri dahil olmak üzere toplam 15 ortaöğretim kurumunda gönüllü olan 983 öğrenci velisi ile yarı yapılandırılmış veri toplama formu yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada fen, Anadolu, imam-hatip ve mesleki liseler şeklinde farklı türdeki ortaöğretim kurumları belirlenmiş ve velilere lisede tarih dersi alan çocuklarından hangi bilgi, beceri ve değerleri kazanmalarını bekledikleri sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen bulgular kodlanarak temalandırılmıştır. Bu temalar Türk tarih bilgisi, tarih bilinci, vatanseverlik, milli değerler şeklinde bilgi ve değer kazanımlarına yoğunlaşmaktadır. Araştırma sonuçları velilerin bilgi ve değer yönünden beklentilerinin çok yüksek olduğunu ancak beceri boyutuyla ilgili beklenti düzeylerinin çok düşük olduğunu göstermektedir. 

One of the reasons that affect students’ productivity and educational success is his/her parents. In history teaching of high education, parents are one of the reasons for student, teacher, curriculum and school etc. The objective of the research so reveals that which knowledge, skill and values parents want their children to acquire in history teaching of high education. This research includes 15 high education institutions, 983 volunteer parents, by using semi-structured data collection forms in Yerköy, Sorgun, and Yozgat city center. It is decided that different kinds of institutions such as science, Anatolia, imam-orator and vocational high school be in the research. Parents were asked what information, skills, and values they expected from their children who took history lessons in high school. Data were analyzed by the content analysis method and the findings were coded and themed. These themes concentrate on knowledge and value gains in the form of Turkish historical knowledge, historical awareness, patriotism, and national values. The results of the research show that the expectations of the parents in terms of knowledge and value are very high, but their level of expectation about the skill dimension is very low.

 • Altıkulaç, A., ve Uslu, S. (2014). Sosyal bilgiler dersinden beklentilerin karşılaştırılması. Turkish Studies, 9(7), s. 165-175.
 • Altun, S. A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Elemantary Education Online, 8(2), s. 567-586.
 • Anık, C. (2006). Bilgi sosyolojisine göre bilginin işlevi ve bir model denemesi. Bilig, Güz(39), s. 1-29.
 • Argon, T., ve Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, s. 80-95.
 • Arslanargun, E. (2007). Okul aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, s. 120-135.
 • Aydın, M. (2008). Bilgi sosyolojisi ve toplumumuzun bilgi sistemi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(11), s. 195-222.
 • Babaoğlan, E., Çelik, E., ve Nalbant, A. (2018). İdeal öğrenci velisi üzerine nitel bir çalışma. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), s. 51-65. DOİ: 10.19160/ijer.370497
 • Demircioğlu, İ. H. (2004). Tarih ve coğrafya öğretmenlerinin sosyal bilimler öğretiminin amaçlarına yönelik görüşleri (Doğu Karadeniz örneği). Bilig, Güz(31), s. 71-84.
 • Demircioğlu, İ. H. (2006). Lise öğrencilerinin tarih dersinin amaçlarına yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), s. 153-164.
 • Demircioğlu, İ. H. (2009). Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri. Milli Eğitim, Güz(184), s. 228-239.
 • Demircioğlu, İ. H., ve Tokdemir, M. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), s. 69-88.
 • Dilek, D. (2007). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce Gelişimi (3 b.). Ankara: Nobel.
 • Dinçer, M. (2002). Cumhuriyetin ilanından bu yana eğitimde verimlilik konusuna bir bakış. Ege Eğitim Dergisi, (2)1, s. 34-46.
 • Döş, İ. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Milli Eğitim, Bahar (190), s. 72-91.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), s. 55-72.
 • Hatipoğlu, A., ve Kavas, E. (2016). Veli yaklaşımlarının öğretmen performansına etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), s. 1012-1034.
 • Healstead, J., ve Taylor, M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), s. 169-202.
 • Historical Thinking Standards. (2019). Erişim (01/12/2019): https://phi.history.ucla.edu./nchs/ historical-thinking-standars/
 • Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine ve başarılarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karabağ, G. (2002). Tarih öğretmeninin mesleki bilgi ve becerilerini şekillendiren unsurlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), s. 211-215.
 • Keçe, M. (2015). Tarihsel düşünme becerileri ile tarih okuryazarlığı becerilerinin karşılaştırılması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), s. 108-122.
 • Oral, M. (2019). Türkiye’de romantik tarihçilik. İstanbul: Yeni İnsan.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları. (2018). Erişim (12/11/2019): http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=344
 • Öztürk, M., ve Mutlu, N. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde beceri ve değerleri ne kadar öğretiyoruz? Özgün Araştırma, 7(3), s. 552-563.
 • Safran, M. (2006). Lise öğretmen ve öğrencilerine göre tarih dersinin amaçları. Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler (s. 13-17). Ankara: Gazi.
 • Selvitopu, A., Bora, V., ve Taş, A. (2014). Ortaöğretim öğrencilerine kazandırılması gereken değerlere ilişkin velilerin okuldan beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), s. 979-994. Silverman, D. (2018). Nitel verileri yorumlama (5 b.). (Çeviri Editörü: Erkan Dinç). Ankara: Pegem Akademi. Şahan, M. A. (2011). İlköğretim okullarında öğrencisi olan velilerin yönetici ve öğretmenlerden beklentileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Şahin, A., ve Toraman, M. (2014). İlköğretim müzik dersine yönelik veli ve öğrenci görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmaları Dergisi, 14(1), s. 329-345.
 • Şahin, H. (2018). Eğitim sürecine veli katılımının bir boyutu olan öğrenmeyi destekleyici ev ortamının veli toplantılarında yer alma durumunun İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). Erişim (04.12.2019): http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/21173451_ort_ogrtm_hdc_2018.pdf
 • Tatlıoğlu, K. (2016). Okul başarısızlığının nedenleri üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3, s.6-23, Yozgat.
 • Tekeli, İ. (2017). Tarih bilinci ve gençlik (2 b.). İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Topbaş, E. (1997). Milli Eğitimin genel hedefleri ile ilköğretim ikinci kademede okutulan derslerin özel hedefleri arasındaki tutarlılık üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Turan, E. Z. (2017). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen yeterlilikleri: Veli beklentileri. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), s. 185-204.
 • Turan, R. (2015). Tarih öğretmenlerinin lise tarih derslerinin genel amaçlarının öğrencilere kazandırılma düzeylerine ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği). Turkish Journal of Educational Studies, 2(3) s. 139-180.
 • Türk Dil Kurumu. (2018). Erişim (03.12.2019): https://www.sozluk.gov.tr/
 • Yaldız, A., ve Özbek, O. (2018). İlköğretim okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi, 26(1), s. 75-81.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11 b.). Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, T., ve Sarpkaya, R. (2016). Eğitim ekonomisi (1 b). Ankara: Anı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9399-7513
Author: Recep TURGUT (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 11, 2019
Acceptance Date : March 27, 2020
Publication Date : May 24, 2020

APA Turgut, R . (2020). Ortaöğretim Öğrenci Velilerinin Tarih Dersinden Beklentileri (Yozgat İli Örneği). Turkish History Education Journal , 9 (1) , 132-151 . DOI: 10.17497/tuhed.658227