Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 628 - 637 2020-10-25

Yayın Kritiği: Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler

Cahide KAYIŞ [1]


Tarih tezlerinin/teorilerinin temelinde tarihin disiplin dışı amaçları bağlamında yüklenen misyonlar yer almaktadır. Bu bağlamda yer verilmiş olan tezlerde gelen hatlarıyla Batı merkezci tarihyazımı üzerinden ‘biz’ tanımlanmaya/açıklanmaya veya varlığı meşrulaştırmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda biz’in tarihyazımında üzerinde yaşanılan coğrafyaya dair bir aidiyet oluşturmak ve mevcut hissiyatı muhafaza ederek geliştirme amacı güdülmüştür. Bu bağlamda bakıldığında Türk Tarih Tezi’nin ilk olması sebebiyle diğer tezler için bir mihenk taşı görevi görmüş olması kaçınılmazdır. Disiplinler arası bir muhtevaya sahip olan tez diğer tezler için de bir başlangıç sayılmaktadır.
Türk Tarihçiliği,, Tarihte Tezler,, Tarihte Teoriler,, Tarih Şuuru,
 • Alican, M. (2020). İ’lâ-yı Kelimetullah, Nizam’ı Alem, Kızıl Elma ve Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.117-135). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Beritan, F. ve Şimşek, A. Tarihyazımında Avrupamerkezciliğin izleri. V.Engin ve A. Şimşek (Edt.), Türkiye’de Tarihyazımı (s.301-314). İstanbul: Yeditepe.
 • Çalen, M. K. (2020). Türkçü tarih görüşü ve Atsız’ın Türk Tarih Tezi. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.73-91). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Gencer, S. (2020). Barbarların sosyalizmi, az gelişmişlik ve kapitalizm: Doğan Avcıoğlu ve Hikmet Kıvılcımlı’nın tarih tezleri. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s. 159-197). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Hacısalihoğlu, F. (2020). Teritoryal tarih yazımı bağlamında Anadolucu tarih tezleri. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.43-73). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Kaya, İ. (2017). Sosyolojik düşüncede Avrupa-merkezcilik, ötekileştirme ve oryantalist söylem üzerine post-kolonyal bir okuma ve eleştirisi Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21 (3): 1973-2008.
 • Kurt, V. (2012). Siyaset odaklı bir sosyal bilim yaklaşımı: Avrupamerkezcilik. İSZU Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1 (1), ss.6-19.
 • Örnek, C. (2020). Soğuk savaş dönemi tarihçiliği ve Türk-İslam Sentezi perspektifi, A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.91-117). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Öz, M. (2020). Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna dair tezler. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.199- 227). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Özcan, U. (2020). Asya tipi üretim tarzı (ATÜT) ve Türk Tarihçiliğine yansımaları. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.135- 159). İstanbul: Yeni İnsan.
 • Reyhan, C. ve Aksoy, C. (2020). Osmanlı-Türk tarihyazımında garbiyatçı yaklaşım. A. Şimşek (Edt.), Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler (s.277- 304). İstanbul: Yeni İnsan.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3016-8707
Author: Cahide KAYIŞ (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 10, 2020
Acceptance Date : October 21, 2020
Publication Date : October 25, 2020

APA Kayış, C . (2020). Yayın Kritiği: Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler . Turkish History Education Journal , 9 (2) , 628-637 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuhed/issue/57508/816202