Year 2021, Volume 10 , Issue 1, Pages 16 - 37 2021-05-22

Öğretmenler kurulu toplantı kararlarının incelenmesi: 1934-1971 yılları arası Trabzon Lisesi örneği
Examination of the teachers’ board meeting decisions: Trabzon High School sample between 1934-1971

Mehmet AKPINAR [1]


Bu araştırmanın amacı, 1934-1971 yılları arasında Trabzon Lisesi’nde öğretmenler kurulu toplantılarında hangi alanlarda kararlar alındığını ortaya koymak ve kararları inceleyip değerlendirmektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme yöntemi doğrultusunda hazırlanmıştır. Araştırmada, 1885 yılında kurulan ve ülkemizin en eski liselerinden biri olan Trabzon Lisesi’nin 1934-1971 yılları arası yapılan öğretmenler kurulu toplantı tutanakları ele alınmıştır. 1971 yılı sonrasındaki öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarına düzenli olarak ulaşılamadığı için, araştırma 1934-1971 yılları arasında sınırlı tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş, anlaşılır biçimde organize edilip tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarına öğretmenler ile ilgili sorunların, okul dışı eğitim, disiplin sorunları, öğretmenlerin yetiştirilmesi, eğitim araçları, genel eğitim sorunları, sınavların nasıl yapılacağı ve okulun fiziki olanakları ile ilgili sorunlar belirlenmiştir.
The purpose of the present research is to reveal in which areas decisions were taken in the teachers’ board meetings in Trabzon High School between 1934-1971 years and to examine and evaluate the decisions. The research was prepared in accordance with the document analysis method, one of the qualitative research designs. In the study, the minutes of the teachers’ board meetings held between 1934-1971 years of Trabzon High School, which was established in 1885 and is one of the oldest high schools in our country, was discussed. The research was limited between the years 1934-1971, as the minutes of the teachers’ board meetings after 1971 could not be reached regularly. The data obtained from the research were analyzed by content analysis technique. These data were brought together within the framework of certain concepts and themes, organized in an understandable way, and interpreted in tables. As a result of the research, problems related to teachers, out-of-school education, discipline problems, training of teachers, educational tools, general education problems, how to conduct exams, and physical facilities of the school were determined in the meeting minutes of the teachers' board.
 • Ağdelen, B. ve Ağdelen, Z. (2007). İlköğretim okullarında yönetim süreçlerinin işleyişine ilişkin olarak öğretmen algılarının analizi. Milli Eğitim Dergisi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mart, 26-54.
 • Akyüz, Y. (1993). Osmanlı eğitim sistemi içinde ve günümüzde Ayaş’ta eğitim okullar ve öğretmenler, Ayaş ve Bünyâmin Ayaşî Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara.
 • Albayrak, H. (1987). Tarih içinde Trabzon Lisesi. Trabzon: Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Yayınları.
 • Albez, C., Sezer, Ş., Alkan, D. ve Ada, Ş. (2014). İlköğretim okullarında Zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
 • Alıncak, F. ve Abakay, U. (2019), Zümre Öğretmenler Kurulunun Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(41), 2300-2308.
 • Demirtaş, H., Üstüner, M., Özer, N. ve Cömert, M. (2008). Öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(15), 55- 74.
 • Eroğlu, M. ve Özbek, R. (2018). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının mesleki gelişim bağlamında incelenmesi. Researcher Social Science Studies, 6(3), 255-271.
 • Güler, M., Altun, T. ve Türkdoğan, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulunun etkililiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(2), 395-406.
 • Gürsoy, H. (2003). Öğretmen yetiştirmede sorunlar ve öneriler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28(299), 28-35.
 • Güneş, D., Z. ve Kara, B. K. (2016). İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 142–153.
 • Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 127-148.
 • Özdaş, F., Ekinci, A. ve Öter, Ö. M. (2018). Eğitim ve öğretimin geliştirilmesinde öğretmenler kurulu kararlarının etkisi. Turkish Studies Educational Sciences. 13(11), 1041-1058.
 • Karagözoğlu, G. (2003). Eğitim sistemimizde öğretmen yetiştirme politikamıza genel bir bakış. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. C.Ü. Kültür Merkezi, Sivas.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi, (9. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçük, M., Ayvacı, H. ve Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: (04.04.2018).
 • Şencan, D. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin toplantı yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları (İstanbul ili, Kâğıthane ilçesi örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Şahin, E, Maden, S. ve Gedik, M.(2011). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum il örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 155-172.
 • Şişman, M. (2019). Eğitim ve öğrenme sürecinin yönetimi, (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ünal, A., Dündar, E. ve Şentürk, R. (2011). Öğretmenler kurulu toplantılarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Burdur.
 • Ülken, H. Z. (2001). Eğitim felsefesi, 2. Baskı, İstanbul: Ülken Yayınları.
 • Yeşilyurt, E. (2006). Öğretmenlerin öğretim araç ve gereçlerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013) sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9216-5771
Author: Mehmet AKPINAR (Primary Author)
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 6, 2021
Acceptance Date : May 1, 2021
Publication Date : May 22, 2021

APA Akpınar, M . (2021). Examination of the teachers’ board meeting decisions: Trabzon High School sample between 1934-1971 . Turkish History Education Journal , 10 (1) , 16-37 . DOI: 10.17497/tuhed.891788