Year 2021, Volume 10 , Issue 1, Pages 72 - 87 2021-05-22

An exemplary book on the training of the mind through the eyes of a doctor: Terbiyye-i Akliyye and philosophical investigation
An exemplary book on the training of the mind through the eyes of a doctor: Terbiyye-i Akliyye and philosophical investigation

Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ [1]


Important steps were taken at every stage of the educational policies implemented in the Second Constitutional Period. The use of textbooks and new educational materials and techniques constitutes only a few of these steps. All kinds of thoughts were discussed in the periodicals of the period. During the Second Constitutional Period, when intellectual life was revived, new developments took place in many areas of social sciences, especially psychology. During this period, the copyright and translation of many psychology books were brought into the literature. One of these books is Dr. Avni Mahmud's work titled "Terbiyye-i Akliyye" (Education of the mind) written in 1335/1919. The work has a unique denominator both in illuminating the course of the educational history of the period and in the development of interdisciplinary relations. The purpose of this research is to analyze what kind of philosophical inferences are used in the categories of mind, emotion, and training of the will in the work named “Terbiyye-i Akliyye”. The work in question is enlightening at the point that the work in question is enlightening in that the period gives clues about education in general and philosophical approaches in education in particular. Document analysis approach qualitative research methods was used in the research. Based on the categories and sub-themes of “Training the Mind Power” and “Training the Power of Emotion and Will”, the study concluded that it is not enough to train the mind alone, but that the mind can only be trained when the mind, emotion, and willpower are trained together.
Important steps were taken at every stage of the educational policies implemented in the Second Constitutional Period. The use of textbooks and new educational materials and techniques constitutes only a few of these steps. All kinds of thoughts were discussed in the periodicals of the period. During the Second Constitutional Period, when intellectual life was revived, new developments took place in many areas of social sciences, especially psychology. During this period, the copyright and translation of many psychology books were brought into the literature. One of these books is Dr. Avni Mahmud's work titled "Terbiyye-i Akliyye" (Education of the mind) written in 1335/1919. The work has a unique denominator both in illuminating the course of the educational history of the period and in the development of interdisciplinary relations. The purpose of this research is to analyze what kind of philosophical inferences are used in the categories of mind, emotion, and training of the will in the work named “Terbiyye-i Akliyye”. The work in question is enlightening at the point that the work in question is enlightening in that the period gives clues about education in general and philosophical approaches in education in particular. Document analysis approach qualitative research methods was used in the research. Based on the categories and sub-themes of “Training the Mind Power” and “Training the Power of Emotion and Will”, the study concluded that it is not enough to train the mind alone, but that the mind can only be trained when the mind, emotion, and willpower are trained together.
 • Alabaş, R. (2018). Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İlk Mekteplerde İnsani Ve Toplumsal Değerler Eğitimi: Resimli, Yeni Musâbah'at-I Ahlâkiye Ve Medeniye Ders Kitabı Örneği. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVIII (36), 55-87.
 • Alkan, M. Ö. (2004). İmparatorluktan cumhuriyet'e modernleşme ve ulusçuluk sürecinde eğitim. K. Karpat (Eds.), Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiyesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Nobel Yayınları.
 • Aristoteles. (1996). Metafizik. (A. Arslan, Çev.). Sosyal Yayınları.
 • Aristoteles. (1997). Nicomakhosa etik. (S. Babür, Çev.). Ayraç Yayınevi.
 • Aristoteles. (2005). Fizik. (S. Babür, Çev.). YKY.
 • Artvinli, F. (2012). Toptaşı Bimarhanesi Sertabibi Dr. Avram De Castro: Bir Biyo-Bibliyografi. Osmanlı Bilim Araştırmaları, XIII (2), 85-97.
 • Artvinli, F. (2018). Pinel Of İstanbul: Dr Luigi Mongeri (1815-1882) And The Birth Of Modern Psychiatry İn The Ottomon Empire. History of Psychiatry, 29(4), 424-437.
 • Aslan, E. (2011). Osmanlı'nın "Mekatib-İ İptidaiye"Sinden Türkiye Cumhuriyeti'nin "İlk Mektepler"İne Geçişte Tarih Programlarında Değişim. Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 749-777.
 • Aslan, E. (2019). İmparatorluktan Cumhuriyet'e Geçişte "Benlik Algısı"Nın Dönüşümü: "1924 İlk Mektepler Müfredat Programı"nda Vatandaşlık Eğitimi. İlköğretim Online, 18(4), 1984-2004.
 • Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (H. Aydın, Çev.). Eğitim Yayınevi.
 • Berkeley, G. (1996). Hylas ile Philonous arasında üç konuşma. (K. S. Sel, Çev.). Sosyal Yayınları.
 • Berkeley, G. (1996). İnsan bilgisinin ilkeleri üzerine. (H. Turan, Çev.). Bilim ve Sanat Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınları.
 • Descartes. (1994). Metot üzerine konuşma. (K. S. Sel, Çev.). Sosyal Yayınları.
 • Descartes. (1999). Aklın yöntemi için kurallar. (M. Ökmen, Çev.). Sosyal Yayınları. Descartes. (2002). Felsefenin ilkeleri. (M. Akın, Çev.). Say Yayınları.
 • Er, H. (2001). Dr. Avni Mahmut ve Türkiye'de akıl hastalıkları eğitimi. Tıp Tarihi Araştırmaları.
 • Ergün, M. (1966). II. Meşrutiyet döneminde eğitim hareketleri. Ocak Yayınları.
 • Erkoç, Ş. (2001). Türkiye'de Modern Psikiyatrinin Başlangıcı Ve Avni Mahmud'un "Muhtasar Emraz-I Akilye" Kitabı. Psikiyatri Psikoloji Psikafarmakoloji (3P) Dergisi, 9(1).
 • Gökay, F. K. (1977). Bakırköy Sinir ve Akıl Hastalıkları Hastanesinin 50. Yılı Dolayısıyla Tarihi Günlere Bakış. Bakırköy'de 50 Yıl (s. 99-100). içinde. İstanbul Matbaa Meslek Lisesi.
 • Gözütok, T. T. (2018). İlk Türkçe Psikiyatri Tarihi: Avni Mahmud'un Muhtasar Emrâz-I Akliyye Kitabının İlk Bölümü. Dört Öğe (14), 177-210.
 • Hume, D. (1997). İnsan doğası üzerine bir inceleme. (A. Yardımlı, Çev.). İdea Yayınları. Kant. (2005). "Aydınlanma nedir?" sorusuna yanıt, Kant (N. Bozkurt, Çev., s. 263-275). Say Yayınları.
 • Kant. (2007). Eğitim üzerine. (A. Aydoğan, Çev.). Say Yayınları.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayıncılık.
 • Kılıç, R. (2014). Deliler ve doktorları, osmanlıdan cumhuriyet'e delilik . Tarih Vakfı Yayınları.
 • Koşar, H. H. (2016). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Doktor Potresi: Hekim, Hoca Ve Yazar Olarak Mazhar Osman. D. D. Ayar (Eds.). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Locke, J. (1992). İnsan anlığı üzerine bir deneme. (V. Hacıkadiroğlu, Çev.). Ara Yayıncılık. Mahmud, A. (1335/1919). Terbiyye-i akliyye. Şems Matbaası.
 • Mill, J. S. (2017). Faydacılık. (G. Murteza, Çev.). Pinhan Yayıncılık.
 • Mossensohn, M. S. (2014). Osmanlı tıbbı tedavi ve tıbbi kurumlar. (B. Üçpunar, Çev.). Kitap Yayınları.
 • Odabaşı, İ. A. (2016). Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (2), 75-117.
 • Özdinç, A. (2019). Toptaşı Bimarhanesi Başhekimlerinden Avni Mahmud ve Terbiyye-İ Akliye Adlı Eseri. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 27(3), 213-238.
 • Özkurt, H. (2013). Jeremy bentham'ın faydacı ahlakı ve hukuk teorisi. On İki Levha Yayıncılık
 • Platon. (2002). Devlet. (H. Demirhan, Çev.). Sosyal Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2008). Anayasa projeleri. (İ. Yerguz, Çev.). Say Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2009a). Bilimler ve sanatlar üzerine söylev. (İ. Yerguz, Çev.). Say Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2009b). İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı. (R. N. İleri, Çev.). Say Yayınları.
 • Schultz, D. P. (2001). Modern psikoloji tarihi. (Y. Aslay, Çev.). Kaknüs Yayınları.
 • Tekeli, İ. & İlkin, S. (1999). Osmanlı imparatorluğu'nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü. Türk Tarih Kurumu.
 • Üstel, F. (2009). Makbul vatandaşın peşinde. İletişim Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yinilmez Akagündüz, S. (2017). Ahlaklı yurttaş. Yeni İnsan Yayınevi.
 • Yinilmez Akagündüz, S. (2020). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yurttaşlık Eğitimi: Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-I Vataniye Ders Kitabı Örneği. TUHED (Turkish History Education Journal), 9(1), 109-131.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4200-351X
Author: Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ (Primary Author)
Institution: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 7, 2021
Acceptance Date : May 1, 2021
Publication Date : May 22, 2021

APA Yinilmez Akagündüz, S . (2021). An exemplary book on the training of the mind through the eyes of a doctor: Terbiyye-i Akliyye and philosophical investigation . Turkish History Education Journal , 10 (1) , 72-87 . DOI: 10.17497/tuhed.911432