Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The effect of computer-assisted instruction on students’ achievement in science education

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 17 - 29, 31.01.2017
https://doi.org/10.19128/turje.279699

Abstract

In this study, the effect of traditional and computer-assisted instructon (CAI) methods on 7th grade elementary school students' achievement in the topic of “Journey to the Interior Structure of the Matter” was examined. Experimental design with pre-test and post-test control group was used. The experimental and control group students were taught for 8 weeks. Researchers used CAI (Adobe Flash, Microsoft Office) in the experimental group and traditional learning methods in the control group. The experimental group (N=23) and the control group (N=23) were selected via simple random sampling. "Journey to the Internal Structure of the Matter Success Test" developed by the researchers was used to collect data. SPSS program was used for analysis of research data. In the interpretation of the data, descriptive analyses and t-test were used. Cohen d, also calculated the effect size. Results show that the success of the students in both traditional learning and CAI methods has increased significantly.

References

 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi (Genişletilmiş Beşinci Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altınkaya, H. (1998). Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi. Yayımlanmamış Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Altun, E., Uysal, E., ve Ünal, Ö. (1999). Bilgisayar destekli öğretimde yazılımların nitelik sorununa sistematik bir yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 217-230.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik, Ankara: TÜBİTAK/Ceren Yayınları.
 • Bilgi, M., ve Şahin, M. (2012). Elementlerde Aktiflik Kavramının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 146-166.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Bybee, R. W., Carlson-Powell, J., & Trowbridge, L. W. (2008). Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy. Columbus: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Cohen, J. C. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Çakır, H. (1999). Bilgisayar Destekli Eğitimde Grafik ve Animasyonlarının Kullanılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Demirbaş, O. O., & Demirkan, H. (2003). Focus on architectural design process through learning styles. Design Studies, 24(5), 437-456.
 • Demircioğlu, H., ve Geban, Ö. (1996). Fen Bilgisi eğitiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarisi bakimindan karşilaştirilmasi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Ankara: Anı.
 • Erdemir, N. (2011). The Effect of PowerPoint and Traditional Lectures on Students’ Achievement in Physics. Journal of Turkish Science Education, 8(3), 176-189.
 • Güven, G., ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Hızal, A. (1989). Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 338. Eskişehir
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil.
 • Kartal, T. (2007). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve hatırda tutmalarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimlseri Enstitüsü, Konya.
 • Kartal, T., & Afacan, Ö. (2016). Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables. Journal of Turkish Science Education, 13(4).
 • Koehler, M. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Liao, Y.C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students’achievement in Taiwan: A meta-analysis. Computers & Education, 48(2), 216-233.
 • Morse, R. H. (1991). Computer uses in secondary science education. ERIC Clearinghouse on Information Resources, Syracuse University, School of Education, School of Information Studies.
 • Namlu, A. G., (1999). Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 1145. Eskişehir.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan.
 • Özmen, H., ve Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı Öğretimin Çözeltiler Konusundaki Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.
 • Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Rogers, L., & Finlayson, H. (2002, December). Integrating ICT in the teaching of science in secondary schools. In Computers in Education, 2002. Proceedings. International Conference on (pp. 685-686). IEEE.
 • Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (1991). Essentials of behavioral research: Methods and data analysis (2nd Ed.). New York: McGraw Hill.
 • Sheingold, K., Heller, J. I., & Paulukonis, S. T. (1995). Actively seeking evidence: Teacher change through assessment development (Rep. No. MS 94-04). Princeton, NJ: Educational Testing Service, Center for Performance Assessment.
 • Şahin, T. Y., ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Şahinkayası, Y., ve Şahinkayası, H. (2004). Okullar İçin Öğretim Teknolojisi Planı (ÖTP) ve Öğeleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şeker, R., Yener, D., ve Özkaya, A. (2002). Konya Merkez İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Derslerinin Verilmesinde Teknolojik Olanaklardan Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. .16- 18 Eylül ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. ANKARA
 • Tekin, H. 2003. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı yayınları. Ankara.
 • Topsakal, S. (2006). Fen öğretimi. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Uçar, M. (1999). İlköğretimde ders araç-gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 195-207.
 • Uşun, S. (2000). Dünya da ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegem A Yayınevi. Ankara
 • Whitman, D. S., Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C., & Alonso A. (2008). The susceptibility of a mixed model measure of emotional intelligence to faking: A Solomon four-group design. Psychology Science Quarterly, 50(1), 44-63.

Fen eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 17 - 29, 31.01.2017
https://doi.org/10.19128/turje.279699

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “Maddenin İç Yapısına Yolculuk” ünitesini öğrenmelerinde geleneksel ve bilgisayar destekli öğrenme (BDÖ) yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, iki faktörlü karışık desen olarak tanımlanan ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine 8 hafta boyunca araştırmacılar tarafından öğretim gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar deney grubunda BDÖ (Adobe Flash, Microsoft Office), kontrol grubunda ise geleneksel öğrenme yöntemlerinikullanmışlardır. Araştırma Konya İli, Selçuklu ilçesinde bulunan bir devlet okulunda yürütülmüştür. Çalışmanın deney (N=23) ve kontrol (N=23) grupları basit seçkisiz örnekleme yöntemi kapsamında belirlenmiştir. Ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Maddenin Iç Yapısına Yolculuk Başarı Testi” uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin yorumlanmasında ise frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma hesaplanmış ve ikili değişkenler için t-testi kullanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğü indekslerinden Cohen d hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, geleneksel öğrenme ile BDÖ yöntemlerinin her ikisinde de öğrenci başarısının anlamlı olarak arttığı görülmüştür.

References

 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi (Genişletilmiş Beşinci Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altınkaya, H. (1998). Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi. Yayımlanmamış Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Altun, E., Uysal, E., ve Ünal, Ö. (1999). Bilgisayar destekli öğretimde yazılımların nitelik sorununa sistematik bir yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 217-230.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik, Ankara: TÜBİTAK/Ceren Yayınları.
 • Bilgi, M., ve Şahin, M. (2012). Elementlerde Aktiflik Kavramının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 146-166.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Bybee, R. W., Carlson-Powell, J., & Trowbridge, L. W. (2008). Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy. Columbus: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Cohen, J. C. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Çakır, H. (1999). Bilgisayar Destekli Eğitimde Grafik ve Animasyonlarının Kullanılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Demirbaş, O. O., & Demirkan, H. (2003). Focus on architectural design process through learning styles. Design Studies, 24(5), 437-456.
 • Demircioğlu, H., ve Geban, Ö. (1996). Fen Bilgisi eğitiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarisi bakimindan karşilaştirilmasi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Ankara: Anı.
 • Erdemir, N. (2011). The Effect of PowerPoint and Traditional Lectures on Students’ Achievement in Physics. Journal of Turkish Science Education, 8(3), 176-189.
 • Güven, G., ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Hızal, A. (1989). Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 338. Eskişehir
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil.
 • Kartal, T. (2007). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve hatırda tutmalarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimlseri Enstitüsü, Konya.
 • Kartal, T., & Afacan, Ö. (2016). Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables. Journal of Turkish Science Education, 13(4).
 • Koehler, M. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Liao, Y.C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students’achievement in Taiwan: A meta-analysis. Computers & Education, 48(2), 216-233.
 • Morse, R. H. (1991). Computer uses in secondary science education. ERIC Clearinghouse on Information Resources, Syracuse University, School of Education, School of Information Studies.
 • Namlu, A. G., (1999). Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 1145. Eskişehir.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan.
 • Özmen, H., ve Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı Öğretimin Çözeltiler Konusundaki Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.
 • Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Rogers, L., & Finlayson, H. (2002, December). Integrating ICT in the teaching of science in secondary schools. In Computers in Education, 2002. Proceedings. International Conference on (pp. 685-686). IEEE.
 • Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (1991). Essentials of behavioral research: Methods and data analysis (2nd Ed.). New York: McGraw Hill.
 • Sheingold, K., Heller, J. I., & Paulukonis, S. T. (1995). Actively seeking evidence: Teacher change through assessment development (Rep. No. MS 94-04). Princeton, NJ: Educational Testing Service, Center for Performance Assessment.
 • Şahin, T. Y., ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Şahinkayası, Y., ve Şahinkayası, H. (2004). Okullar İçin Öğretim Teknolojisi Planı (ÖTP) ve Öğeleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şeker, R., Yener, D., ve Özkaya, A. (2002). Konya Merkez İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Derslerinin Verilmesinde Teknolojik Olanaklardan Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. .16- 18 Eylül ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. ANKARA
 • Tekin, H. 2003. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı yayınları. Ankara.
 • Topsakal, S. (2006). Fen öğretimi. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Uçar, M. (1999). İlköğretimde ders araç-gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 195-207.
 • Uşun, S. (2000). Dünya da ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegem A Yayınevi. Ankara
 • Whitman, D. S., Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C., & Alonso A. (2008). The susceptibility of a mixed model measure of emotional intelligence to faking: A Solomon four-group design. Psychology Science Quarterly, 50(1), 44-63.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Renan ŞEKER
KONYA NECMETTIN ERBAKAN UNIV
Türkiye


Tezcan KARTAL
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Şeker, R. & Kartal, T. (2017). The effect of computer-assisted instruction on students’ achievement in science education . Turkish Journal of Education , 6 (1) , 17-29 . DOI: 10.19128/turje.279699

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.