Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Feridun Oral’ın çocuk kitaplarının peritextual özellikleri ile metinlerinin okunabilirlik düzeyleri

Year 2021, Volume: 10 Issue: 2, 125 - 138, 30.04.2021
https://doi.org/10.19128/turje.808967

Abstract

Bu araştırmada Feridun Oral’ın çocuk kitaplarının peritextual özellikleri, metinlerin okunabilirlik düzeyi, işledikleri konu ve ana fikirlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel yaklaşımla bütüncül çoklu durum desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Veri kaynağı olarak Feridun Oral’ın özellikle tek başına yazıp çizdiği eserlerinden 13 hikâye kitabı kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz ve tematik içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda veri kaynakları olan kitapların tamamının peritextual özellikleri açısından birbirine yakın ve yüksek puanlar aldığı görülmekle beraber tasarım özellikleri bakımından yazarın belirli uygulamaları tüm kitaplarına yansıttığı ortaya konmuştur. Araştırma kapsamında ele alınan tüm kitapların okunabilirlik düzeyinin ortalaması incelendiğinde kitapların genel olarak kolay olduğu görülmektedir. Veri kaynakları içerdikleri kodlar açısından incelendiğinde “sorumluluk, azim, saygı, kapsayıcılık, dayanışma, yardımlaşma, hayvan sevgisi, doğayı ve canlıları koruma” değerlerini okuyucuya aşılamayı içermektedir.

References

 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi [Measuring readability in Turkish]. Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Baş, B. & İnan Yıldız, F. (2015). Review of texts in 2nd class Turkish textbook in terms of readability. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(1), 52-61.
 • Başaran, M. (2019). Türkçe ders kitabında yer alabilecek metinler ve metinlerle ilgili anlam kurma soruları [The texts that can be included in the Turkish textbook and questions about making sense of the texts].
 • Hayati Akyol and Ayfer Şahin (Eds). Türkçe öğretimi: Öğretmen adayları ve öğretmenler için [Teaching Turkish: for pre-service teachers and teachers]. Pegem Akademi.
 • Bates, A.W. (2019). Teaching in a digital age (2nd ed.). Tony Bates Associates Ltd. Retrieved March 3, 2021, from https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/.
 • Chase, D. N. & Cynthia, R. H. (1987). Reader response: An alternative way to teach students to think about text. International Literacy Association and Wiley, 30(6), 530-540.
 • Demir, Ş. (2019). A document analysis on Feridun Oral’s picture story books. (Unpublished master’s thesis). Hacettepe University.
 • Dilek, A. (2017). Review of values in Feridun Oral’s illustrated story books., Journal of Values Education, 15(33), 61-86.
 • Flesh, R. (1948). A new readability yardstick. Journal of Applied Psychology, 32, 221-233.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2011). Educational research: Competencies for analysis and application. PrenticeHall.
 • Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of interpretation. Cambridge University Press.
 • Güneş, F. (2000). Çocuk kitaplarının okunabilirlik ölçütleri açısından incelenmesi [Analysing Children’s Books in Terms of Readability Criteria]. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Sorunlar ve Çözüm Yolları [The First Symposium on National Children’s Books: Problems and Ways to Solutions] (Yay. Haz. Doç. Dr. Sedat Sever). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – TÖMER Dil Eğitim Merkezi.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi [Turkish and literature education in our secondary schools]. Kadıoğlu.
 • Gönen, M. (2017). The place and educational values of Feridun Oral in our children’s literature as a writing and drawing for children’s literature. (Unpublished doctoral dissertation). Afyon Kocatepe University.
 • Higonnet, M. (1990). The playground of peritext. Children’s Literature Association Quarterly, 15, 47-49.
 • Klare, G. (1988). Readability: The formative tears. (Ed. B. Zakaluk-S Jay Samuels), International Reading Assocation Inc.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • Lüle, E. (2007). Evaluation of seven juvenile books for their convenience to the principles of juvenile literature. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 8(14), 17-30.
 • Mart, C. T. (2019). Reader- response theory and literature discussions: A springboard for exploring literacy texts. The New Educational Review. 56(2), 78-87.
 • Moss, J. F. (2005). Literature, literacy, and comprehension strategies in the elementary school. NCTE.
 • Oral, F. (2020). Kirpi ile kestane [The hedgehog and the chestnut] (13th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Kırmızı kanatlı baykuş [The owl with red wings] (11th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Pirinç lapası ve küçük ejderha [Rice porridge and the little dragon] (7th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Baloncu dede ve üç küçük yaramaz [The old man who sells balloons and three little naughty children] (9th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Kırmızı elma [The red apple] (15th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Benekli faremi gördünüz Mü? [Have you seen my speckled mouse?] (11th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Farklı ama aynı [Different but the same] (15th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Ay ne zaman gelecek? [When will the moon come?] (9th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Böğürtlen cini ve sarı gaga [The blackberry genie and the yellow beak] (11th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Guguklu saatin küçük kuşu [The little bird of the cuckoo clock] (4th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Meyveleri kim yemiş? [Who ate the fruit?] (7th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2015). Babaannem kime benziyor? [Who does my grandma look like?] 2nd ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2014). Yağmurlu bir gün [A rainy day] (1st ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Serafini, F. (2012). Interpreting visual images and design elements of contemporary picturebooks. Connecticut Reading Association Journal, 1, 3-8.
 • Sipe, L. R., & Pantaleo, S. (2008). Postmodern picturebooks: Play, pradoy, and self-referentiality. Routledge.
 • Temizyürek, F. (2010). The investigation of the word and sentence length and the readability of the books which are selected in Turkey for the purpose of reading literacy. Journal of Türklük Bilimi Araştırmaları [TÜBAR], 27, 645-654.
 • Temur, T. (2003). Okunabilirlik kavramı [The concept of readability]. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 169-180.
 • Toran, M. & Dilek, A. (2017). Children and books: An evaluation according to Piaget's play theory. Education for Life, 31(1), 41-54.
 • Ural, S. (2006). Çocuk edebiyatı yapıtlarındaki yaşam gerçekliği [The Reality of Life in Works of Children Literature]. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. [The Second Symposium on National Children and Youth Literature]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Veziroğlu, M. & Gönen, M. (2012). Review of the eligibility of picture books to the acquisition of the preschool education program of the ministry of national education. Education and Science, 37(163), 226-238.
 • Yalçın, A. & Aytaş, G. (2003). Çocuk edebiyatı (Children literature). Akçağ.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in social sciences). Seçkin.
 • Yıldız, C., Yazıcı, D. & Durmuşoğlu, M. C. (2016). 2010-2015 yılları arasında yayımlanmış resimli çocuk kitaplarının resimleme özelliklerinin incelenmesi [An analysis of the illustration features of children’s books published between 2010 and 2015]. Journal of Early Childhood Studies, 1(1), 43-55.

Feridun Oral's children's books' peritextual features and their text readability levels

Year 2021, Volume: 10 Issue: 2, 125 - 138, 30.04.2021
https://doi.org/10.19128/turje.808967

Abstract

In this study, it was aimed to determine the level of the peritextual features of Feridun Oral's children's books, the readability of the texts, what the subject and main ideas are. The research was designed according to the holistic multi-case pattern of the qualitative methods. 13 storybooks from the works of Feridun Oral were used as data sources. Document analysis method was used to collect data in the study. Both descriptive analysis and thematic content analysis were used in the analysis of the data obtained in the study. As a result of the analysis, although it was seen that all of the books, which are data sources, got close and high scores in terms of peritextual features, it was revealed that the author reflected certain practices in all his books in terms of design features. When the average level of readability of all the books considered within the scope of the research was examined, it was seen that the books are generally easy. When the data sources were examined in terms of the codes they contain, it included instilling the values of "responsibility, determination, respect, inclusiveness, solidarity, social aid, love of animals, protection of nature and living things" to the reader.

References

 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi [Measuring readability in Turkish]. Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Baş, B. & İnan Yıldız, F. (2015). Review of texts in 2nd class Turkish textbook in terms of readability. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(1), 52-61.
 • Başaran, M. (2019). Türkçe ders kitabında yer alabilecek metinler ve metinlerle ilgili anlam kurma soruları [The texts that can be included in the Turkish textbook and questions about making sense of the texts].
 • Hayati Akyol and Ayfer Şahin (Eds). Türkçe öğretimi: Öğretmen adayları ve öğretmenler için [Teaching Turkish: for pre-service teachers and teachers]. Pegem Akademi.
 • Bates, A.W. (2019). Teaching in a digital age (2nd ed.). Tony Bates Associates Ltd. Retrieved March 3, 2021, from https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/.
 • Chase, D. N. & Cynthia, R. H. (1987). Reader response: An alternative way to teach students to think about text. International Literacy Association and Wiley, 30(6), 530-540.
 • Demir, Ş. (2019). A document analysis on Feridun Oral’s picture story books. (Unpublished master’s thesis). Hacettepe University.
 • Dilek, A. (2017). Review of values in Feridun Oral’s illustrated story books., Journal of Values Education, 15(33), 61-86.
 • Flesh, R. (1948). A new readability yardstick. Journal of Applied Psychology, 32, 221-233.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2011). Educational research: Competencies for analysis and application. PrenticeHall.
 • Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of interpretation. Cambridge University Press.
 • Güneş, F. (2000). Çocuk kitaplarının okunabilirlik ölçütleri açısından incelenmesi [Analysing Children’s Books in Terms of Readability Criteria]. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Sorunlar ve Çözüm Yolları [The First Symposium on National Children’s Books: Problems and Ways to Solutions] (Yay. Haz. Doç. Dr. Sedat Sever). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – TÖMER Dil Eğitim Merkezi.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi [Turkish and literature education in our secondary schools]. Kadıoğlu.
 • Gönen, M. (2017). The place and educational values of Feridun Oral in our children’s literature as a writing and drawing for children’s literature. (Unpublished doctoral dissertation). Afyon Kocatepe University.
 • Higonnet, M. (1990). The playground of peritext. Children’s Literature Association Quarterly, 15, 47-49.
 • Klare, G. (1988). Readability: The formative tears. (Ed. B. Zakaluk-S Jay Samuels), International Reading Assocation Inc.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • Lüle, E. (2007). Evaluation of seven juvenile books for their convenience to the principles of juvenile literature. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 8(14), 17-30.
 • Mart, C. T. (2019). Reader- response theory and literature discussions: A springboard for exploring literacy texts. The New Educational Review. 56(2), 78-87.
 • Moss, J. F. (2005). Literature, literacy, and comprehension strategies in the elementary school. NCTE.
 • Oral, F. (2020). Kirpi ile kestane [The hedgehog and the chestnut] (13th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Kırmızı kanatlı baykuş [The owl with red wings] (11th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Pirinç lapası ve küçük ejderha [Rice porridge and the little dragon] (7th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Baloncu dede ve üç küçük yaramaz [The old man who sells balloons and three little naughty children] (9th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Kırmızı elma [The red apple] (15th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2020). Benekli faremi gördünüz Mü? [Have you seen my speckled mouse?] (11th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Farklı ama aynı [Different but the same] (15th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Ay ne zaman gelecek? [When will the moon come?] (9th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Böğürtlen cini ve sarı gaga [The blackberry genie and the yellow beak] (11th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Guguklu saatin küçük kuşu [The little bird of the cuckoo clock] (4th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2019). Meyveleri kim yemiş? [Who ate the fruit?] (7th ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2015). Babaannem kime benziyor? [Who does my grandma look like?] 2nd ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Oral, F. (2014). Yağmurlu bir gün [A rainy day] (1st ed.). Yapı Kredi Kültür Sanat.
 • Serafini, F. (2012). Interpreting visual images and design elements of contemporary picturebooks. Connecticut Reading Association Journal, 1, 3-8.
 • Sipe, L. R., & Pantaleo, S. (2008). Postmodern picturebooks: Play, pradoy, and self-referentiality. Routledge.
 • Temizyürek, F. (2010). The investigation of the word and sentence length and the readability of the books which are selected in Turkey for the purpose of reading literacy. Journal of Türklük Bilimi Araştırmaları [TÜBAR], 27, 645-654.
 • Temur, T. (2003). Okunabilirlik kavramı [The concept of readability]. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 169-180.
 • Toran, M. & Dilek, A. (2017). Children and books: An evaluation according to Piaget's play theory. Education for Life, 31(1), 41-54.
 • Ural, S. (2006). Çocuk edebiyatı yapıtlarındaki yaşam gerçekliği [The Reality of Life in Works of Children Literature]. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. [The Second Symposium on National Children and Youth Literature]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Veziroğlu, M. & Gönen, M. (2012). Review of the eligibility of picture books to the acquisition of the preschool education program of the ministry of national education. Education and Science, 37(163), 226-238.
 • Yalçın, A. & Aytaş, G. (2003). Çocuk edebiyatı (Children literature). Akçağ.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in social sciences). Seçkin.
 • Yıldız, C., Yazıcı, D. & Durmuşoğlu, M. C. (2016). 2010-2015 yılları arasında yayımlanmış resimli çocuk kitaplarının resimleme özelliklerinin incelenmesi [An analysis of the illustration features of children’s books published between 2010 and 2015]. Journal of Early Childhood Studies, 1(1), 43-55.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Articles
Authors

Bilge GÖK
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0002-1548-164X
Türkiye


Fahri TEMİZYÜREK
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-0497-1045
Türkiye


Özlem BAŞ
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0002-0716-103X
Türkiye


Özgür SİREM
Ministry of National Education
0000-0001-8404-5617
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Acceptance Date March 29, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA
GÖK, B., TEMİZYÜREK, F., BAŞ, Ö., SİREM, Ö. (2021). Feridun Oral’s children’s books’ peritextual features and their text readability levels. Turkish Journal of Education, 10(2), 125-138. https://doi.org/10.19128/turje.808967

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.