Year 2020, Volume 11 , Issue 1, Pages 91 - 127 2020-04-30

Reflections on Instruction of Inequality and Absolute Value in a Technology-Equipped Classroom: An Action Research
Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması

Zekeriya DEMETGÜL [1] , Adnan BAKİ [2]


The way of presentation of the subject of absolute value and absolute value inequalities in the curriculum and textbooks and the way of teaching the subject creates learning difficulties related to the subject. The purpose of this research is to examine how the teaching of the subject within a technology-based environment differs from the traditional approach in terms of learning difficulties of students. This study has been conducted as an action research. The participants of the research consisted with 34 students who are in the first year of high school. The subject of absolute value and inequalities was taught in a technology-based classroom within the timeframe specified in the curriculum through a researcher as teacher approach. The lecture notes of the students, the classroom observations and the test were used as data collection tools. The data obtained were analyzed descriptively in line with the research problems. The findings showed that interactive teaching using the smart board whit different activities was downloaded appeared to have a positive effect on reducing the known learning difficulties of students about absolute value and increased students' academic success. In addition, unlike the traditional classroom environment, smart board activities have been observed to increase students' motivation and interest in lessons. Under the light of the results obtained in the research, suggestions for the use of smart boards were made in the teaching of absolute value inequalities.

Mutlak değer ve mutlak değerli eşitsizlikler konusunun öğretim programında ve ders kitaplarında ele alınışı ve buna bağlı olarak öğretmenlerin konuyu öğretirken benimsedikleri kural temelli yaklaşım öğrencilerde konu ile ilgili öğrenme güçlükleri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kural temelli yaklaşımdan farklı olarak teknoloji donanımlı bir sınıfta mutlak değer konusunun öğretiminin öğrencilerin konuyla ilgili öğrenmelerini öğrenme güçlüğü yönünden incelemektir. Araştırma bir aksiyon çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını lise birinci sınıfta okuyan 34 öğrenci oluşturmaktadır. Mutlak değer ve eşitsizlikler konusu araştırmacı öğretmen yaklaşımıyla teknoloji donanımlı bir sınıfta öğretim programında belirtilen zaman diliminde 6 ders saati boyunca öğretildi. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin ders notları, araştırmacının sınıf içi gözlemleri ve mutlak değer sınavı kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırma problemleri doğrultusunda betimsel olarak analiz edilmiştir. Bulgular, farklı yazılımların indirildiği akıllı tahta kullanılarak yapılan etkileşimli öğretimin öğrencilerin mutlak değer konusundaki bilinen öğrenme güçlüklerini azaltma noktasında olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve öğrencilerin akademik başarılarını artırdığını göstermiştir. Ayrıca geleneksel sınıf ortamından farklı olarak akıllı tahta etkinliklerinin öğrencilerin derslere yönelik motivasyonunu ve ilgilerini artırdığı gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığı altında mutlak değerin öğretiminde, akıllı tahta kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Alkan, H. & Ertem, S. (1998 September). Matematik öğretiminde teknoloji ve bilgisayar kullanımına yönelik tutumlar. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan bildiri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Aşıcı, F. (2014). İlköğretim 6.sınıf matematik dersi kesirler konusunun Excel yardımıyla öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baki, A. (2002). Bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Baki, A. (2019). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Pegem, Ankara.
 • Baki, A., Karataş, İ., & Güven, B. (2002, September). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile keşfederek öğrenme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bastug, I., & Kircaburun, K. (2017). Effect of Javascript on middle schoolers' attitute toward computer course. Journal of Pedagogical Research, 1(1), 43-53.
 • Beauchamp, G. & Kennewell, S. (2008). The influence of ICT on the interactivity of teaching. Education and Information Technologies, 13(4), 305-315.
 • Bıçak, F. (2019). Investigation of the views of teachers toward the use of smart boards in the teaching and learning process. Journal of Pedagogical Research, 3(1), 15-23.
 • Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon A Division of Simon & Schuster Inc.
 • Bulut, M. (2009). İşbirliğine dayalı yapılandırmacı öğrenme ortamlarında kullanılan bilgisayar cebir sistemlerinin matematiksel düşünme, öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bulut, İ. & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Cooper, B. & Brna, P. (2002).Supporting high quality interaction and motivation in the classroom using the social and emotional learning and engagement in the NIMS project, Education, Communication and Information, 2(4), 113-138.
 • Davis, Z. (2013). Students' performances on a linear inequalities test problem as a window into the treatment of inequalities in state of funded South African schools. Mimeograph.
 • Dede, C. & Ketelhut, J. (2009). A research agenda for online teacher professional development. Journal of Teacher Education, 60(1), 8-19.
 • Erdem, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamının matematiksel muhakemeye ve tutuma etkisi (Unpublished master’s thesis). Atatürk University, Erzurum.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi (Unpublished master’s thesis). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Funkhouser, C. (2002). The effects of computer-augmented geometry ınstruction on student performance and attitudes, Journal of Research on Technology in Education, 35(2), 163-175.
 • Gürbüz, R (2007). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisi: olasılık örneği. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 75-87.
 • Kennewell, S. (2006, November). Reflections on the interactive whiteboard phenomenon: a synthesis of researchfromthe UK. Paper presented at the AARE conferance, Adelaide, Australia.
 • Kindon, S. & Elwood, S. (2009). Introduction: More than methods-reflections on participatory action research in geographic teaching, learning and research, Journal of Geography in Higher Education, 33(1), 19 -32.
 • Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi (Unpublished doctoral dissertation). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Magos, K. (2007). The contribution of action-research to training teachers in intercultural education: a research in the field of Greek minority education. Teaching and Teacher Education, 23, 1102–1112.
 • Miles, M, B.,& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nded). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oğuz, O., Oktay, A., & Ayhan, H. (2004). 21.Yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Özkök, E., (2010). Gagne’nin öğretim modeliyle hazırlanan öğretim yazılımının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kareköklü sayılar konusundaki akademik başarısına ve öğrenci tutumlarına etkisi (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Robinson, M. (2004). The impact of the interactive electronic whiteboard on student achievement in middle school mathematic (Unpublished Master’s thesis). Florida State University, USA.
 • Patton, Q. M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.), London: Sage Publication.
 • Pesen, C. (2003). Matematik öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Pijls, M., Dekker, R., & Van Hout-Wolters, B. (2007). Reconstruction of a collabo-rative mathematical learning process, Educational Studies in Mathematics, 65, 309–329.
 • Saltan, F., Arslan, K., & Gök, A. (2010). Teachers’ acceptance of interactive white boards: a case study. In D. Gibson& B. Dodge (Eds.), Proceedings of Societyfor Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2360-2365). Chesapeake, VA: AACE.
 • Sangrà, A., & González, M. S. (2010). The role of information and communication Technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Journal of Asynchronous Learning Networks, 15(4), 47-60.
 • Scarborough, S. L. (2014). Absolute value misconceptions.Departement of Mathematics of Texas A&M University. Retrieved from http://www.math.tamu.edu/~sherry.scarborough/absolute_value_misconceptions_CA on 6 July, 2018.
 • Selçik, N. & Bilgici, G. (2011). GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.
 • Schut, C. R. (2007). Student perceptions of interactive whiteboards in a Biology classroom. (Unpublished Master’s Thesis). Cedarville University, the USA.
 • Şandır, H., Ubuz, B., & Argün, Z. (2002, September). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin mutlak değer kavramındaki öğrenme hataları ve kavram yanılgıları. Paper presented at Vth National Science and Mathematics Education Congress, METU, Ankara.
 • Şandır, H., Ubuz, B., & Argün, Z. (2007). 9. sınıf öğrencilerinin aritmetik işlemler, sıralama, denklem ve eşitsizlik çözümlerindeki hataları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 274-281.
 • Şataf, H.A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi (Isparta örneği) (Unpublished master’s thesis). Sakarya University, Sakarya.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uşun, S. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Yenilmez, K. & Avcı, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin mutlak değer konusunda karşılaştıkları zorluklar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 80-88.
 • Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 110-121.
Primary Language tr
Subjects Social, Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Zekeriya DEMETGÜL
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı,Ordu Fen Lisesi
Country: Turkey


Author: Adnan BAKİ
Institution: Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { turkbilmat333662, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {91 - 127}, doi = {10.16949/turkbilmat.333662}, title = {Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması}, key = {cite}, author = {Demetgül, Zekeriya and Baki̇, Adnan} }
APA Demetgül, Z , Baki̇, A . (2020). Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 11 (1) , 91-127 . DOI: 10.16949/turkbilmat.333662
MLA Demetgül, Z , Baki̇, A . "Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 91-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/54035/333662>
Chicago Demetgül, Z , Baki̇, A . "Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 91-127
RIS TY - JOUR T1 - Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması AU - Zekeriya Demetgül , Adnan Baki̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.333662 DO - 10.16949/turkbilmat.333662 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 127 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.333662 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.333662 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması %A Zekeriya Demetgül , Adnan Baki̇ %T Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması %D 2020 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 11 %N 1 %R doi: 10.16949/turkbilmat.333662 %U 10.16949/turkbilmat.333662
ISNAD Demetgül, Zekeriya , Baki̇, Adnan . "Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 / 1 (April 2020): 91-127 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.333662
AMA Demetgül Z , Baki̇ A . Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(1): 91-127.
Vancouver Demetgül Z , Baki̇ A . Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(1): 91-127.