PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Not Tutma Alışkanlıkları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişki

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 79 - 97, 14.12.2016

Abstract

Bu araştırma, yabancı uyruklu öğrencilerin not tutma
alışkanlıklarının ve not tutma materyallerinin olup olmadığını, ayrıca sahip
oldukları not tutma alışkanlıkları ile ders başarıları arasındaki ilişkiyi
belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini; 2016-2017 eğitim öğretim
yılında Giresun Üniversitesi TÖMER'de (Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma
Merkezi) Türkiye Türkçesi öğrenen 68 yabancı uyruklu öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Giresun Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkiye Türkçesi öğrenen
öğrencilere yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan “Not Tutma Alışkanlığı Ve Öğrenci Görüşleri Ölçeği” aracılığıyla
toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerlerinden
yararlanılmıştır. Not Tutma Alışkanlığı ve Öğrenci Görüşleri Ölçeğinden elde edilen bulgulara göre not alma/tutma
eylemi açısından yabancı uyruklu öğrencilerin zayıf kaldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Not alma/tutma eyleminin cinsiyete ve uyruklara göre de anlamlı
farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca not tutma/alma alışkanlığına sahip
öğrencilerin not tutma/alma alışkanlığına sahip olmayan öğrencilere göre ders
notlarının da daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

References

 • Arslan, M. ve Gürsoy, A. (2008). Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması, Ege Eğitim Dergisi, (9) 2, 109-124.
 • Demirel, Ö. (1993).Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri, Elif Kitabevi, İstanbul.
 • Derman, S. (2010). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.29, 227-248.
 • Duman, A. (2013). Türkçenin Öğretimi Tarihine Bir Bakış, Türkçe Öğretimi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi yayınları. (edt. Güzel, A. ve Karatay, H.)
 • Fender, G. 2003. Learning to Learn (Öğrenmeyi Öğrenmek), (Çev. Osman Akınbay), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Genç, A. (2000). Wörterbuch Paedagogik, Deutsch – Türkisch, Ankara: Hacettepe Taş Kitabevi,
 • Girmen, P, Kaya, M. F. ve Bayrak, E. (2010). Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi, 9. Ulusal sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. s. 133-138, Elazığ.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, Turkish Studies, 6/3, 797-810.
 • Harmer, J. (1991). The practice of English Language Teaching. Longman Publishing, New York.
 • Karababa Z. C. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.42, S.2, 265-277.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yayınları.
 • MEB, (2006). Türkçe Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Maden, S. Ve Durukan E. (2011). Temel Dil Becerilerinin Eğitiminde yaşanan Sorunlar, Ankara: Pegem Akademi yayınları.
 • Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Özbay, M, Bağcı, H ve Uyar, Y. (2008). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:15, 117-136.
 • Şahin, A, Aydın, G ve Sevim, O. (2009). Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Temmuz 2009, Kapadokya.
 • Tok, Ş. (2008). Not Tutma ve Bil-İste-Öğren (BİÖ) Stratejilerinin Tutum ve Akademik Başarıya Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 34, s. 244-253
 • Toprak, D. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerindeki Çalışma Biçimlerinde Yeni Yönelimler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri, Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, 1(1). 225-241.
 • http://www.powerenglish.com.tr/sirinevler-ingilizce-kurslari-power-english-not-tutma-teknikleri.html adresinden erişildi. (Erişim tarihi: 04.01.2015).

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 79 - 97, 14.12.2016

Abstract

References

 • Arslan, M. ve Gürsoy, A. (2008). Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması, Ege Eğitim Dergisi, (9) 2, 109-124.
 • Demirel, Ö. (1993).Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri, Elif Kitabevi, İstanbul.
 • Derman, S. (2010). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.29, 227-248.
 • Duman, A. (2013). Türkçenin Öğretimi Tarihine Bir Bakış, Türkçe Öğretimi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi yayınları. (edt. Güzel, A. ve Karatay, H.)
 • Fender, G. 2003. Learning to Learn (Öğrenmeyi Öğrenmek), (Çev. Osman Akınbay), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Genç, A. (2000). Wörterbuch Paedagogik, Deutsch – Türkisch, Ankara: Hacettepe Taş Kitabevi,
 • Girmen, P, Kaya, M. F. ve Bayrak, E. (2010). Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi, 9. Ulusal sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. s. 133-138, Elazığ.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, Turkish Studies, 6/3, 797-810.
 • Harmer, J. (1991). The practice of English Language Teaching. Longman Publishing, New York.
 • Karababa Z. C. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.42, S.2, 265-277.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yayınları.
 • MEB, (2006). Türkçe Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Maden, S. Ve Durukan E. (2011). Temel Dil Becerilerinin Eğitiminde yaşanan Sorunlar, Ankara: Pegem Akademi yayınları.
 • Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Özbay, M, Bağcı, H ve Uyar, Y. (2008). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:15, 117-136.
 • Şahin, A, Aydın, G ve Sevim, O. (2009). Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Temmuz 2009, Kapadokya.
 • Tok, Ş. (2008). Not Tutma ve Bil-İste-Öğren (BİÖ) Stratejilerinin Tutum ve Akademik Başarıya Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 34, s. 244-253
 • Toprak, D. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerindeki Çalışma Biçimlerinde Yeni Yönelimler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri, Uluslararası Sosyal araştırmalar Dergisi, 1(1). 225-241.
 • http://www.powerenglish.com.tr/sirinevler-ingilizce-kurslari-power-english-not-tutma-teknikleri.html adresinden erişildi. (Erişim tarihi: 04.01.2015).

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ömür DİNCEL
KARADENIZ TEKNIK UNIV
Türkiye

Publication Date December 14, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Dincel, Ö. (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Not Tutma Alışkanlıkları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişki . Türkiye Eğitim Dergisi , 1 (1) , 79-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/27078/285626