Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 13 - 35 2019-06-21

Ortaokul Öğretmenlerinin İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi

Aysel ARSLAN [1]


Yapılan bu çalışmanın temel amacı; Chickering ve Gamson (1987) tarafından geliştirilen Aydoğdu, Şimşek ve Doymuş (2012) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Ölçeği”nin maddelerinin puan ortalamalarının ve ölçek puanlarının çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas ili merkez ilçede MEB bünyesindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 140 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Analizlerin yapılmasında SPPS 25 paket programı kullanılmıştır. Puanların normal dağılımını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi uygulanmış, sonrasında aritmetik ortalama ve standart sapma puanlarına bakılmıştır. Bu testlerin sonucuna göre; öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ANOVA, bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Anlamlı farklılık belirlenen grupların arasındaki farklılaşmayı belirlemek için LSD testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre tüm ilkelerin toplam puan ortalamasının 258.08 olduğu görülmektedir. Alınabilecek en yüksek puan olan 350 puana göre ölçekten alınan puan ortalamalarının toplam puanın (73.74) yüksek düzeyde olduğu; katılımcıların puanlarının cinsiyet değişkenine anlamlı farklılık gösterirken yaş ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Yedi İlke, Öğretmen, Eğitim, Eğitim Ortamı
 • Açıkgöz, K. (1998). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Açıkgöz, K. (2006). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akdağ Çimen, B. (2017). İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamı sağlayan yedi ilkeye ilişkin uygulamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Arslan, A. (2016). Türkçe öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamını sağlayan yedi ilkenin uygulanabilirlik düzeyinin belirlenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 10-22. .
 • Auster, E. R., & Wylie, K. K. (2006). Creating active learning in the classroom: A systematic approach. Journal of Management Education, 30(2), 333-353.
 • Aydoğdu, S., Şimşek, U., & Doymuş, K. (2012) Instructors’ practice level of Chickering and Gamson learning principles. Mevlana International Journal of Education, 2(2), 11-24.
 • Bangert, A. W. (2004). The seven principles of good practice: A framework for evaluating on-line teaching. The internet and higher education, 7(3), 217-232. DOI: 10.1016/j.iheduc.2004.06.003
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 15-22.
 • Binbaşıoğlu, C. (1988). Genel öğretim bilgisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Bishoff, J. P. (2010). Utilization of the seven principles for good practice in undergraduate education in general chemistry by community college instructors. Unpublished Doctoral Dissertation. University of West Virginia, Morgantown West Virginia.
 • Bolat, S. (1996). Eğitim örgütlerinde iletişim: Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 75-80.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 70-82.
 • Chickering, A.W., & Gamson, Z. (1987). Seven principles of good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39(7), 3-7.
 • Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1999). Development and adaptations of the seven principles for good practice in undergraduate education. New Directions For Teaching And Learning, (80), 75-81.
 • Chickering, A. W., & Ehrmann, S. C. (1996). Implementing the seven principles: Technology as lever. American Association for Higher Education Bulletin, 49(2), 3-6.
 • Çavdar, O., & Doymuş, K. (2016a). The using of cooperative learning method with seven principles for good practice and models in science course/Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle kullanılması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 741-768.
 • Çavdar, O., & Doymuş, K. (2016b). İyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin işbirlikli öğrenme yöntemi ile kullanılmasının fen ve teknoloji dersinde başarıya etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 441-466.
 • Çoban, A. (2008). Temel kavramlar. G. Ocak (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 1-58). (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Deed, C., & Edwards, A. (2011). Unrestricted student blogging: Implications for active learning in a virtual text-based environment. Active Learning in Higher Education, 12(1), 11-21.
 • Demirel, Ö. (2011). Öğretme sanatı. Öğretim ilke ve yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doymuş, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning, Research in Science & Technological Education, 26(1), 47-57.
 • Doymus, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and onecomponent phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857-1860.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Şimşek, U. (2008). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme Çalışması: III. İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Sınıf Ortamında Uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 123-142.
 • Hagström, E., & Lindberg, O. (2013). Three theses on teaching and learning in higher education. Teaching in Higher Education, 18(2), 119-128.
 • Hayek, J. C., & Kuh, G. D. (2004). Principles of assessing student engagement in the first-year of college. Assessment Update, 16(2), 11–13.
 • Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, Y., Okumuş, S., Öztürk, B., Çavdar, O., & Doymuş, K. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yedi ilkeleri hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 134-149.
 • Lane, K. L., Wehby, J. H., & Cooley, C. (2006). Teacher expectations of students' classroom behavior across the grade span: Which social skills are necessary for success? Exceptional Children, 72(2), 153-167.
 • McCabe, D. B., & Meuter, M. L. (2011). A student view of technology in the classroom: Does it enhance the seven principles of good practice in undergraduate education?. Journal of Marketing Education, 33(2), 149-159.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education. Evidence-based inquary. (Sixth edition). Boston: Pearson Educations, Inc.
 • Ocak, G. (2008). Yöntem ve teknikler. G. Ocak (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 212-292). (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Oigara, J., & Keengwe, J. (2013). Students’ perceptions of clickers as an instructional tool to promote active learning. Education and Information Technologies, 18(1), 15-28.
 • Okumuş, S., Aydoğdu, S., Öztürk, B., Koç, Y., Çavdar, O., & Doymuş, K. (2013). The views of secondary school and pre-service mathematics teachers about the seven principles for good practice in education. Journal of Educational Sciences Research, 3(2), 197-218. DOI: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3211a
 • Okumuş, S., Öztürk, B., Koç, Y., Çavdar, O., & Aydoğdu, S. (2013) İşbirlikli öğrenme modeli ve iyi bir eğitim için yedi ilkenin sınıfta birlikte uygulanması. Ekev Akademi Dergisi, 17(57), 197-222. DOI: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3211a
 • Öztürk, B., Okumuş, S., Koç, Y., Çavdar, O., & Doymuş, K. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke hakkındaki görüşleri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 8(1), 102-115.
 • Page, D., & Mukherjee, A. (2000). Improving undergraduate student ınvolvement in management science and business writing courses using the seven principles in action. Education, 120(8), 517-557.
 • Saracaloğlu, A. S., Akamca, G. Ö. & Yeşildere, S. (2006) İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. 13 Kasım 2017 tarihinde http://obi.bilkent.edu.tr/proje/projetab2.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sönmez, V. (2009). Öğretim ilke ve yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, U., Aydoğdu, S., & Doymuş, K. (2012). İyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanması. Journal of Research in Education and Teaching, 1(4), 241-254.
 • Şirin, A., & Güzel, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin öğrenme stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(1), 231-264.
 • Tirrell, T., & Quick, D. (2012). Chickering's seven principles of good practice: student attrition in community college online courses. Community College Journal of Research and Practice, 36(8), 580-590
 • Taşpınar, M. (2009). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Data Yayınları.
 • Tezcan, M. (1996). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Varış, F. (1988). Eğitim bilimine giriş. (4. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yılar, M. B., Şimşek, U., & Topkaya, Y. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamı için uygulanan yedi ilke hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 245-260.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zorlu, Y., Zorlu, F., & Sezek, F. (2014). Sınıf öğretmenlerine ve sınıf öğretmen adaylarına göre iyi bir eğitim için Chıckerıng ve Gamson’un yedi ilkesi. Tarih Okulu Dergisi, 6(16), 525-540. DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh316
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8775-1119
Author: Aysel ARSLAN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 21, 2019

APA Arslan, A . (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 4 (1) , 13-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/46280/516100