Year 2018, Volume 5 , Issue 3, Pages 53 - 65 2018-10-30

6-7 Yaş Gurubu Erkek Çocuklarda 12 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin Fiziksel Uygunluklarına Etkisi

Yüksel SAVUCU [1] , Metehan KARATAŞ [2] , Canan GÜLBİN ESKİYECEK [3] , A. Serdar YÜCEL [4] , Mustafa KARADAĞ [5]


Cimnastik, çocukların gelişimi için oldukça önemli olan geniş bir lokomotor hareket, denge ve vücut kontrol hareketleri gerektirir. Bu çalışmada 6-7 yaş gurubu erkek çocuklarda 12 haftalık temel cimnastik eğitiminin fiziksel uygunluklarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Araştırmada öntest-sontest model deseni kullanılmış ve random yoluyla çalışma grubu belirlenmiştir. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde cimnastiğe yeni başlayan 6-7 yaş gurubundaki toplam 30 erkek çocuk çalışma grubumuzu oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından haftada 3 gün olmak üzere 12 hafta boyunca temel cimnastik eğitimi ve cimnastik temel hareketlerine yönelik 30 dakikalık ısınma programı uygulanmıştır. Çalışmada; cimnastikçilerin fiziksel parametreleri (yaş, spor yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), boy ve kilo), performans özellikleri ve grupların kaydedilen değerleri arasında anlamlı farklılıklar araştırılmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 17.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Gruplar arasında ilişkiyi belirlemek için eşleştirilmiş t testi ve ilişkisiz örneklem için bağımsız t testi kullanılmıştır. Ayrıca aritmetik ortalama, frekans ve yüzde kullanılmış, anlamlılık düzeyi ise 0.05 olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak deney gurubu ilk ve son ölçümler arasındaki anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Deney gurubunda branşa yönelik ısınma evresinin her antrenmanda yapılması ile birlikte özellikle cimnastik sporunda antrenman süresi ve hareket sayısının fazlalığının da etkisiyle birlikte branşa yönelik ısınma evresinin sporcunun performansını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Çocuk, Fiziksel Uygunluk, Cimnastik, Isınma
 • Agopyan, A. (1993). Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve Motorik Özelliklerin Performansa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akdoğan, H. E. (2008). Artistik Cimnastikcilerde Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Alexander, M. J. L. A. (1991). Comparison of Physiological Characteristics of Elite and Subelit Rhythmic Gymnasts. Journal of Human Movement Studies, 20: 49-69.
 • Altınkök, M. (2006). Temel motor hareketlerin geliştirilmesini içeren özel beden eğitimi program tasarısının 5-6 yaş çocukların temel motor hareketlerinin gelişimine etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Attisani, G. D., Gregoriod, C. S., Ruberto, C., Castagne, A. (2011). Study of Bandgrip in A Group of Italian Young Gymnastics 7 The EFSMA-European Congress Of Sport Medicine German Medical Science GMS Publishing Hause, Duesseldorf, p:232.
 • Bağcı, E. (2003). 9-11 Yaş Grubu Artistik Cimnastikçi Bayan Sporcular ile Aynı Yaş Grubu Ritmik Cimnastikçilerin Bazı Fiziksel ve Kondisyonel Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Benke, J., Damsgaard, R., Saek, M. A., Jorgensen, P. J., Klausen, K. (2002). Anaerobic Power And Muscle Strength Characteristics of 11 Years Old Elite And Non-Elite Boys And Girls From Gymnastics team Handball Tennis And Swimming. Scand Mod Sci Sports, 12: 171-178.
 • Brehmer, S., Naundorf, F. (2011). Age-related development of run-up velocity on vault. Science of Gymnastics Journal, 3(3): 19-27.
 • Cihaner, S. (1998). Cimnastik. Türk Spor Vakfı Yayınları 12. Eko Ofset, İstanbul.
 • Çoknaz, H., Veli, G., Türkdoğan, Ş. (2010). Erkek artistik cimnastikcilerde farklı ısınma sürelerinin akustik ve optik reaksiyon sürelerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Doğan, F., Altay, F. (1996). Sportif Ritmik Cimnastik. Ünal Ofset. Ankara.
 • Elibol, Z. (2000). Elit Ritmik Cimnastikçilerin Bazı Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Georgopoulos, NA., Theodoropoulou, A., Leglise, M.,Vagenakis, AG., Markou, KB. (2004). Growth and skeletal maturation in male and female artistic gymnasts. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 89(9): 377-4382.
 • Harrison, J., Blakemore, C. (1992). Instructional Strategies for Secondary School Physical Education, Wmc Brown Pub. USA.
 • Hillman, TE., Nunes, QM., Hornby, ST., Stanga, Z., Neal, KR., Rwlads, BJ. (2005). A Practical Posture Efor Hand Grip Dynamometry in The Clinical Setting. Clinical Nutrition, 24: 224-228.
 • Jemni, M., Sands, WA., Friemel, F., Stone, MH. and Cooke, CB. (2006). Any effect of gymnastics training on upper-body and lower-body aerobic and power components in national and international male gymnasts? Journal of Strength and Conditioning Research; 20(4): 899-907.
 • Kankal, MB. (2008). 9-12 Yaş Grubu Aerobik Cimnastik ve Ritmik Cimnastik Sporcularının Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kesilmiş, İ. (2012). 4-6 Yaş Çocuklarda Cimnastik Antrenmanının Büyüme ve Biyomotor Yetiler Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Mersin.
 • Kırıcı, HM. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4-6 yaş grubu çocuklarda 8 haftalık hareket eğitiminin motor performanslarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Mülazımoğlu, Ö. (2006). Bruninks-Oseretsky motor yeterlik testinin geçerlik, güvenirlik çalışması ve beş-altı yaş grubu çocuklara uygulanan cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Müniroğlu. RS. (1995). Anaokullarına devam eden dört-beş yaş grubu çocukların motor gelişim düzeylerine etki eden bazı faktörler üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Newman, DG., Pearn, J., Barnes, A., Young, CM., Kehoe, M., Newman, J. (1984). Norms for hand grip strength. Archives of Disease in Childhood; 59: 453-459.
 • Niempoog, S., Siripakarn, Y., Suntharapa, T. (2007). An estimation of grip strength during puberty. J MedAssoc Thai; 90(4): 699-705.
 • Özbar, N., Kayapınar, FÇ. (2006). Okul öncesi dönem çocuklarında hareket eğitiminin el-göz koordinasyonu süresi ve hata sayısına etkisi. Atatürk Üniversitesi, Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4): 63.
 • Pope, R., Herber, R., Kirwan, J., Grahan, BJ. (2000). A randomized trial of pre-exercise stretching for prevention of lower limb injury. Med Sci Sports Exer; 32: 271-277.
 • Rosenberg, C. (1986). Trainingsplanung und Gestalgung in der Rhythmischen Sport gymnastik. Leistungs sport; 6: 16-21.
 • Ruiz,. JR, Ortega, FB., Gutierrez, A, Meusel, D., Şjöström, M., Castillo MJ. (2006). Health-related fitness assessment in childhood and adolescence: a European approach based on the AVENA, EYHS and HELENA Studies Journal, of Public Health; 14 (5): 269-277.
 • Šimůnková, I., Novotná, V., Chrudimský, J. (2013). Contribution of gymnastic skills to the educational content of physical literacy in elementary school children and youth. Proceedings of the 9th International Conference, Brno, Masaryk University Campus; Nov. 7-8, P: 129-135.
 • Sogat, A. (2007). Spor Yapan ve Yapmayan 11-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bazı Fiziksel Özelliklerin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Türkiye Cimnastik Federasyonu Yarışma Talimatı. (2008).
 • Zülkadiroğlu, Z. ()1995). 5-6 yaş grubu kız ve erkek çocuklarda 12 haftalık cimnastik ve yüzme çalışmalarının esneklik ve kondisyonel özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Yüksel SAVUCU (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Metehan KARATAŞ

Author: Canan GÜLBİN ESKİYECEK

Author: A. Serdar YÜCEL
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Author: Mustafa KARADAĞ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2018

APA SAVUCU, Y , KARATAŞ, M , GÜLBİN ESKİYECEK, C , YÜCEL, A , KARADAĞ, M . (2018). 6-7 Yaş Gurubu Erkek Çocuklarda 12 Haftalık Temel Cimnastik Eğitiminin Fiziksel Uygunluklarına Etkisi. Turkish Journal of Educational Studies , 5 (3) , 53-65 . DOI: 10.33907/turkjes.451340