Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İşitme Engelli Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 1 - 17, 20.02.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1023493

Abstract

Alan yazın incelendiğinde işitme engelli yabancı öğrencilere Türkçenin öğretimi konusunda çok az çalışmanın olduğu görülmüş, işitme engelli yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde yaşanan sorunları, işitme engelli yabancılara Türkçe öğreten öğreticilerin görüşlerine dayalı olarak inceleyen bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Eğitim sürecinin en önemli ögesi olan öğretmenlerin süreci doğrudan deneyimlemeleri sebebiyle süreç hakkındaki görüşleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülen bu araştırmada, işitme engelli yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi sürecinde yaşanan sorunları öğretici görüşlerinden hareketle belirlemek amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olan çalışma durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Araştırma işitme engelli yabancı öğrencilere Türkçe öğreten 6 öğretmenle sürdürülmüş, araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen görüşlerinin hizmet içi eğitim, MEB'in materyal desteği, öğrenme düzeyi, soyut kavramların öğretimi, öğretim programı, sorunlar, akademik başarı temaları altında toplandığı görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar literatüre dayalı olarak tartışılmış ve işitme engelli yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Aksan, Doğan. 2015. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Arıcı, B. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Adem İşcan, Sami Baskın (Ed.) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (s. 85-107) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı. Dil Dergisi, 147, 63-86.
 • Banguoğlu, Tahsin. 2015. Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Biçer, N., & Alan, Y. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyelilerin İhtiyaçlarına Yönelik Bir Eylem Araştırması. International online journal of educational sciences, 9(3).
 • Bölükbaş, F. (2016). Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının analizi: İstanbul örneği. Uluslararası sosyal araştırmalar Dergisi, 9(46), 21-31.
 • Bulut, S. (2018). İşitme engellilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üç boyutlu teknolojilerin yeri, Milli Eğitim Dergisi, 47 (218), 21-54.
 • Çiçeksöğüt, A. (2017). Uluslararası göç hukuku perspektifinde yerinden edilmiş Suriyelilerin Türkiye’deki statüsü, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2),1-20.
 • Deliveli, K. (2020). A qualitative research about the evaluation of the educational services offered to hearing-impaired students. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 26-44. DOI: 10.33710/sduijes.609666
 • Domagała-Zyśk and Edit H. Kontra, (2016). English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons: challenges and strategies, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2), 51-69.
 • Ergin M. (2013). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.
 • Güleç, İ. ve İnce, B. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların günlük yaşama ilişkin kültürel algıları üzerine bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 95-106.
 • Güler, A. Halıcıoğlu, M.B. Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ihlamur, S. G. ve Öner (2014). Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası, Ortadoğu Analiz, 6 (61), 42-45.
 • IOM. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü. R. Perruchoud ve J., R. Cross (Ed.), Uluslararası göç hukuku içinde (s. 85), 2. Baskı, No: 31.
 • Kiremit, R.F., Akpınar, Ü., & Tüfekçi Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149. doi:10.24106/kefdergi.428598
 • Kurt, B. (2017). İşitme engelliler okullarında çalışan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe eğitimine ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 381-392.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Perruchoud, R. Ve Redpath, J. (2013), Uluslararası Göç Hukuku, Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğü, İkinci Baskı, No:31.
 • Sarı, H., Bağcı, Ö. A., Gökdağ, H. (2021). İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde kullanılan türk işaret dilinin gelişimi, yeri ve önemi: kaynak tarama. Turkish Special Education Journal: International, 3(1), 20-43.
 • Sarıkaya, E., & Uzuner, Y. (2013). İşitme engelli çocukların okuma yazma öğrenmelerine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 1(1), 31-61.
 • Tanrıkulu, L. ve Ünsal, B. S. (2019, Ekim). İşitme engelli yabancı öğrencilere Türkçe öğretilirken Türk işaret dilinin kullanılması. INCOLL, Çukurova Üniversitesi.
 • Tiryaki, E.N. (2014). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe eğitiminin ve okuma-yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tiryaki, E. (2015). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe derslerinde kullanılan materyaller üzerine bir değerlendirme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(1), 1-8.
 • Uysal, A. (2010). İşitme engellilerde Türkçe öğretimi, sorunlar, öneriler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Avcı, E., & Yurdakul, I. K. (2016). İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı. Eğitim ve Bilim, 41(188).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. Y. (2019). Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türkçe eğitimi, karşılaştıkları temel sorunlar ve öneriler. Asuman Akay Ahmed, Aslı Fişekçioğlu (Ed.). Dil Kullanıcı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı dil Olarak Öğretimi (s. 117-129) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yurttabir, H. H. (2019). Evrensel tasarımla engelsiz yabancı dil öğretimi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 97-108.
 • Zhang Y., Wildemuth B. M. (2005). Qualitative analysis of content. Human Brain Mapping, 30 (7), 2197-2206.

Problems Encountered in Teaching Turkish to Hearing Impaired Foreign Students

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 1 - 17, 20.02.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1023493

Abstract

When the literature is examined, it is seen that there are very few studies on teaching Turkish to hearing-impaired foreign students, and there is no study that examines the problems experienced in the process of teaching Turkish to hearing-impaired foreigners based on the opinions of the teachers who teach Turkish to hearing-impaired foreigners. The opinions of teachers, who are the most important element of the educational process, are important because they experience the process directly. In this context, in this study, which is thought to contribute to the literature, it is aimed to determine the problems experienced in the process of teaching Turkish to hearing-impaired foreign students, based on their instructive views. The study, which is a qualitative research, was conducted with a case study pattern. The research was carried out with 6 teachers who teach Turkish to foreign students with hearing impairment, and the data of the research were collected through a semi-structured interview form. The collected data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it was seen that the views of the teachers were gathered under the themes of in-service training, material support of the Ministry of National Education, learning level, teaching of abstract concepts, curriculum, problems, and academic success. The results were discussed based on the literature and suggestions were made to solve the problems encountered in the process of teaching Turkish to hearing impaired foreign students.

References

 • Aksan, Doğan. 2015. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Arıcı, B. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Adem İşcan, Sami Baskın (Ed.) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (s. 85-107) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı. Dil Dergisi, 147, 63-86.
 • Banguoğlu, Tahsin. 2015. Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Biçer, N., & Alan, Y. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyelilerin İhtiyaçlarına Yönelik Bir Eylem Araştırması. International online journal of educational sciences, 9(3).
 • Bölükbaş, F. (2016). Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının analizi: İstanbul örneği. Uluslararası sosyal araştırmalar Dergisi, 9(46), 21-31.
 • Bulut, S. (2018). İşitme engellilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üç boyutlu teknolojilerin yeri, Milli Eğitim Dergisi, 47 (218), 21-54.
 • Çiçeksöğüt, A. (2017). Uluslararası göç hukuku perspektifinde yerinden edilmiş Suriyelilerin Türkiye’deki statüsü, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2),1-20.
 • Deliveli, K. (2020). A qualitative research about the evaluation of the educational services offered to hearing-impaired students. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 26-44. DOI: 10.33710/sduijes.609666
 • Domagała-Zyśk and Edit H. Kontra, (2016). English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons: challenges and strategies, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2), 51-69.
 • Ergin M. (2013). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.
 • Güleç, İ. ve İnce, B. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların günlük yaşama ilişkin kültürel algıları üzerine bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 95-106.
 • Güler, A. Halıcıoğlu, M.B. Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ihlamur, S. G. ve Öner (2014). Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası, Ortadoğu Analiz, 6 (61), 42-45.
 • IOM. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü. R. Perruchoud ve J., R. Cross (Ed.), Uluslararası göç hukuku içinde (s. 85), 2. Baskı, No: 31.
 • Kiremit, R.F., Akpınar, Ü., & Tüfekçi Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149. doi:10.24106/kefdergi.428598
 • Kurt, B. (2017). İşitme engelliler okullarında çalışan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe eğitimine ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 381-392.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Perruchoud, R. Ve Redpath, J. (2013), Uluslararası Göç Hukuku, Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğü, İkinci Baskı, No:31.
 • Sarı, H., Bağcı, Ö. A., Gökdağ, H. (2021). İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde kullanılan türk işaret dilinin gelişimi, yeri ve önemi: kaynak tarama. Turkish Special Education Journal: International, 3(1), 20-43.
 • Sarıkaya, E., & Uzuner, Y. (2013). İşitme engelli çocukların okuma yazma öğrenmelerine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 1(1), 31-61.
 • Tanrıkulu, L. ve Ünsal, B. S. (2019, Ekim). İşitme engelli yabancı öğrencilere Türkçe öğretilirken Türk işaret dilinin kullanılması. INCOLL, Çukurova Üniversitesi.
 • Tiryaki, E.N. (2014). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe eğitiminin ve okuma-yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tiryaki, E. (2015). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe derslerinde kullanılan materyaller üzerine bir değerlendirme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(1), 1-8.
 • Uysal, A. (2010). İşitme engellilerde Türkçe öğretimi, sorunlar, öneriler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Avcı, E., & Yurdakul, I. K. (2016). İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı. Eğitim ve Bilim, 41(188).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. Y. (2019). Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türkçe eğitimi, karşılaştıkları temel sorunlar ve öneriler. Asuman Akay Ahmed, Aslı Fişekçioğlu (Ed.). Dil Kullanıcı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı dil Olarak Öğretimi (s. 117-129) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yurttabir, H. H. (2019). Evrensel tasarımla engelsiz yabancı dil öğretimi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 97-108.
 • Zhang Y., Wildemuth B. M. (2005). Qualitative analysis of content. Human Brain Mapping, 30 (7), 2197-2206.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali ÇALICI> (Primary Author)
Yildiz Technical University
0000-0001-9999-1024
Türkiye


Talat AYTAN>
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0001-9778-8970
Türkiye


Mevra Can KAMACI>
Dosteller İşitme Engelliler Ortaokulu
0000-0002-6062-4742
Türkiye

Publication Date February 20, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Çalıcı, M. A. , Aytan, T. & Kamacı, M. C. (2022). İşitme Engelli Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar . Turkophone , 9 (1) , 1-17 . DOI: 10.55246/turkophone.1023493

TURKOPHONE | 2014 |  ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.