Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Investigation of Relationship Among Students’ Online Learning Readiness, Satisfaction and Academic Achievement Levels

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 133 - 156, 29.08.2022
https://doi.org/10.47477/ubed.1129155

Abstract

The target of this study is to investigate the relationship among associate degree students’ online learning readiness, satisfaction and academic achievement levels taking English I course. The study was conducted with the exploratory sequential design, one of the mixed method research designs. In the study, it was deduced that students’ online learning readiness and satisfaction levels were high in the overall scale and their academic achievement was at a good level. Moreover, a very strong positive correlation was found between students' readiness and satisfaction. Yet, no significant correlation was found between students' readiness and academic achievement, and their satisfaction and academic achievement. Students generally had positive opinions about online learning environment. In addition to being able to access course materials easily and comfortably, the teaching methods and assessment and evaluation techniques used by the lecturer were some factors that increase students' satisfaction.

References

 • Al-Fraihat, D., Joy, M., Masa'deh, R., & Sinclair, J. (2020). Evaluating e-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior, 102, 67-86. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.004 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Alipio, M. (2020). Education during Covid-19 era: Are learners in a less-economically developed country ready for e-learning? ZBW-Leibniz Information Centre for Economics. https://www.econstor.eu/handle/10419/234960 adresinden 5.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Allam, S. N. S., Hassan, M. S., Mohideen, R. S., Ramlan, A. F., & Kamal, R. M. (2020). Online distance learning readiness during Covid-19 outbreak among undergraduate students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 642–657. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i5/7236 adresinden 4.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Alsancak-Sırakaya, D. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin oyunlaştırma deneyimleri, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 70-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/55203/759106 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Atasoy, R., Özden, C. ve Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan e-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 95-122. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44491 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Baber, H. (2020). Determinants of students’ perceived learning outcome and satisfaction in online learning during the pandemic of COVID19. Journal of Education and e-Learning Research, 7(3), 285-292. https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.73.285.292 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bağcı, H. (2018). Investigation of the satisfaction levels of teacher candidates towards e-courses. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 17(3), 65-72. http://www.tojet.net/articles/v17i3/1737.pdf adresinden 20.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Bahadır F. (2020). Raylı sistemler programı öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarının incelenmesi: Refahiye Meslek Yüksekokulu örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 310-317. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.392 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Basith, A., Rosmaiyadi, R., Triani, S. N., & Fitri, F. (2020). Investigation of online learning satisfaction during Covid-19: In relation to academic achievement. Journal of Educational Science and Technology, 6(3), 265-275. https://doi.org/10.26858/est.v1i1.14803 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bawaneh, A. (2021). The satisfaction level of undergraduate science students towards using e-learning and virtual classes in exceptional condition Covid-19 crisis. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 52-65. https://doi.org/10.17718/tojde.849882 adresinden 1.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bıyıklı, C. ve Özgür, A. O. (2021). Öğretmenlerin Covid-19 pandemi dönemindeki senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(1), 110-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/60075/798762 adresinden 5.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bicen, H., & Kocakoyun, Ş. (2018). Perceptions of students for gamification approach: Kahoot as a case study. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(2), 72-93. https://doi.org/10.3991/ijet.v13i02.7467 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bolliger, D. U., & Wasilik, O. (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116. https://doi.org/ 10.1080/01587910902845949 adresinden 10.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/56247/773769 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Buluk, B. ve Eşi̇tti̇, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitimin Turizm lisans öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298. https://doi.org/10.26809/joa.5.021 adresinden 15.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi.
 • Cabi, E., & Kalelioglu, F. (2019). A fully online course experience from students’ perspective: Readiness, attitudes, and thoughts. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(3), 165-180. https://doi.org/10.17718/tojde.601934 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Cigdem, H., & Ozturk, M. (2016). Critical components of online learning readiness and their relation¬ships with learner achievement. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(2), 98-109. https://doi.org/10.17718/tojde.09105 adresinden 20.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Coşkun, Ö., Özeke, V., Budakoğlu, İ., & Kula, S. (2018). E-Learning readiness of Turkish medical students: A sample from Gazi University. Gazi Medical Journal, 29, 340-345. https://doi.org/10.12996/gmj.2018.91 adresinden 25.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.; 2. Baskı). Anı.
 • Çalışkan, Ş. (2019). Çevrimiçi öğrenme ortamının kullanılabilirlik analizi ve etkililiği: Ahmet Yesevi Üniversitesi örneği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi. https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12452/6880 adresinden 6.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Çok., R. ve Kutlu, M. (2018). Üniversite öğrencilerin ders esnasında ders dışı internet kullanım davranışları ile akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(1), 1-21. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses/issue/38155/412013 adresinden 27.08.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, 91-96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir, Ö. (2015). Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. (Yayın No. 381420) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 8.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir-Öztürk, S. ve Eren, E. (2020). Değerlendirme aracı olarak oyunlaştırma platformlarının kullanımının öğrencilerin derse katılım ve akademik motivasyonlarına etkisi. Asya Öğretim Dergisi, 8(1), 47-65. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/54959/710188 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (Covid-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), 1-9. https://doi.org/10.29333/ojcmt/8286 adresinden 15.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Deveci-Topal, A. (2016). Examination of university students’ level of satisfaction and readiness for e-courses and the relationship between them. European Journal of Contemporary Education, 15(1), 7-23. https://doi.org/10.13187/ejced.2016.15.7 adresinden 21.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Dikbas-Torun, E. (2020). Online distance learning in higher education: E-learning readiness as a predictor of academic achievement. Open Praxis, 12(2), 191-208. https://doi.org/10.5944/openpraxis.12.2.1092 adresinden 11.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Dorsah, P. (2021). Pre-service teachers’ readiness for emergency remote learning in the wake of Covid-19. European Journal of STEM Education, 6(1), 1-12. https://doi.org/10.20897/ejsteme/9557 adresinden 18.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Duran, M. (2021). The effects of COVID-19 pandemic on preschool education. International Journal of Educational Methodology, 7(2), 249-260. https://doi.org/10.12973/ijem.7.2.249 adresinden 4.12.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Emin, M. N. (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumda eğitim. SETA – Perspektif, 268, 1-4. https://setav.org/assets/uploads/2020/04/P268.pdf adresinden 17.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Enfiyeci, T. (2019). Çevrimiçi ortamlarda lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissi, motivasyon ve akademik başarısı arasındaki ilişki (Ahmet Yesevi Üniversitesi örneği). (Yayın No. 546255) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahmet Yesevi Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 10.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125-133. https://doi.org/10.2399/yod.20.002 adresinden 10.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Ersoy, A. F. (2019). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (3. Baskı, ss. 81-138). Anı.
 • Ertan, K. (2020). Oyunlaştırılmış İngilizce dersinde başarı, tutum ve motivasyon değişkenlerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/22503 adresinden 9.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Genç, M. F. ve Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde İlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798 adresinden 20.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Gopal, R., Singh, V., & Aggarwal, A. (2021). Impact of online classes on the satisfaction and performance of students during the pandemic period of Covid-19. Education and Information Technologies. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10523-1 adresinden 8.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Gökdemir, S. ve Köseler, S. (2020). Turizm öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının akademik başarılarına etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği. Journal of Global Tourism and Technology Research, 1(2), 106-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgttr/issue/60209/874062 adresinden 10.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme ortamlarında katılımcıların hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için ölçek geliştirme çalışması. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(2), 119-137. https://toad.halileksi.net/olcek/e-ogrenme-surecine-iliskin-hazir-bulunusluk-ve-beklenti-olcegi adresinden 10.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Ilgaz, H., & Gulbahar, Y. (2015). A snapshot of online learners: e-readiness, e-satisfaction, and expectations. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2), 171-187. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i2.2117 adresinden 10.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Karakaş, M. (2020). Covid-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40, 541–573. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.1.0048 adresinden 4.12.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Karaoğlan-Yılmaz, F. G., Yılmaz, R. ve Teker, N. (20-22 Mayıs, 2014). Çevrimiçi öğrenmeye dayalı uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki [Sempozyum]. Ferhan Odabaşı (Başkan), 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) içinde. Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Khan, J., & Iqbal, M. J. (2016). Relationship between student satisfaction and academic achievement in distance education: A case study of AIOU Islamabad. FWU Journal of Social Sciences, 10(2), 137-145. https://www.proquest.com/openview/fb6bdf4e380fed4d60053cd0385831fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55194 adresinden 20.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kıranlı-Güngör, S. (2021). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan yükseköğretim. R. Küçükali (Ed.), Eğitim Felsefesi içinde (ss. 327-356). Anı.
 • Kırmızı, O. (2015). The influence of learner readiness on student satisfaction and academic achievement in an online program at higher education. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 14(1), 133-142. https://eric.ed.gov/?id=EJ1057353 adresinden 21.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Koçdar, S., Karadeniz, A., Bozkurt, A. ve Büyük, K. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede sorularla zenginleştirişmiş etkileşimli video kullanımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 93-113. https://doi.org/10.17494/ogusbd.371441 adresinden 12.05.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R. ve Tan S. S. (2015). Öğrencilerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 219-241. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59449/854082 adresinden 21.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kuloğlu, M. E. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, başarı motivasyonları ve can sıkıntıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 3(1), 48-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/54248/703782 adresinden 15.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Kumar, S. P. (2021). Impact of online learning readiness on student’s satisfaction in higher educational institutions. Journal of Engineering Education Transformations (Special Issue), 34, 64-70. https://doi.org/10.16920/jeet/2021/v34i0/157107 adresinden 20.04.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Malkawi, E., Bawaneh, A. K., & Bawa'aneh, M. S. (2021). Campus off, education on: UAEU students’ satisfaction and attitudes towards e-learning and virtual classes during Covid-19 pandemic. Contemporary Educational Technology, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.30935/cedtech/8708 adresinden 23.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Marlina, E., Tjahjadi, B., & Ningsih S. (2021). Factors affecting student performance in e-learning: A case study of higher educational institutions in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 993-1001. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0993 adresinden 23.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Nayci, Ö. (2021). Online learning readiness of associate degree students and their experiences regarding online learning process. International Journal of Eurasian Education and Culture, 6(12), 235-285. https://doi.org/10.35826/ijoecc.324 adresinden 24.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Osmani, F. (2021). Analysis of students’ satisfaction with virtual education in Medical Science University during the pandemic outbreak of Covid-19. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(1), 1-8. https://doi.org/10.21449/ijate.854675 adresinden 25.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Ozturk, D. S., Ozturk, F., & Ozen, R. (2018). The relationship between prospective teachers’ readiness and satisfactions about web-based distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(1), 147-162. https://doi.org/10.17718/tojde.382791 adresinden 10.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Özdemir, A. ve Sarıcan, E. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim derslerindeki akademik başarıları üzerine karma bir araştırma. International Journal of Field Education, 6(1), 57-78. https://doi.org/10.32570/ijofe.684609 adresinden 12.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Rafique, G. M., Mahmood, K., Warraich, N. T., & Rehman, S. U. (2021). Readiness for online learning during Covid-19 pandemic: A survey of Pakistani LIS students. The Journal of Academic Librarianship, 47(3), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102346 adresinden 6.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Saeed, N., Zare, H., Sarmadi, M. R, & Safarpour, A. R. (2012). Studying the relationship of learning models in virtual education with satisfaction and academic achievement. American Journal of Scientific Research, 61, 148-162. https://www.researchgate.net/publication/225376974_Studying_the_Relationship_of_Learning_Models_in_Virtual_Education_with_Satisfaction_and_Academic_Achievement adresinden 12.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Sangster, A., Stoner, G., & Flood, B. (2020). Insights into accounting education in a Covid-19 world. Accounting Education, 29(5), 431-562. https://doi.org/10.1080/09639284.2020.1808487 adresinden 4.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Satuti, J. R., Sunaryanto, & Nuris, D. M. (2020). Does student satisfaction mediate the correlation between e-learning service quality, academic engagement, and academic achievement? Journal of Accounting and Business Education, 5(1), 38-53. https://doi.org/10.26675/jabe.v5i1.12699 adresinden 5.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Selim, H. M. (2007). Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models. Computers & Education, 49(2), 396-413. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.09.004 adresinden 15.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296. https://doi.org/10.18037/ausbd.902616 adresinden 20.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Sumarna, N., Kansil, Y., & Hamid, R. (2020, May). The influence of online learning platform models during the Covid-19 outbreak on college student satisfaction levels in Southeast Sulawesi [Paper presentation]. Proceeding International Webinar on Education, Indonesia. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/view/5954 adresinden 21.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Sungur, O. (2016). Korelasyon analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 116-127). Asil.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6th ed.). Pearson Education.
 • Tatlı, A. (2018). Çevrimiçi çoklu öğrenme ortamlarında öğrenmeyi etkileyen bazı bilişsel özellikler ve akademik başarıyla ilişkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5851 adresinden 12.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Telli-Yamamoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110 adresinden 4.12.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Terzi, D., Akalın, R. ve Erdal, B. (2020). Covid-19 salgının sağlık alanındaki öğrencilerin eğitimine etkisi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu örneği. Namık Kemal Tıp Dergisi, 8(3), 279-287. https://doi.org/10.37696/nkmj.751961 adresinden 21.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Tossy, T. (2017). Measuring the impacts of e-learning on students’ achievement in learning process: An experience from Tanzanian Public Universities. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 5(2), 61–68. https://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-08.pdf adresinden 3.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Tsay, H-H. C., Kofinas, A., & Luo, J. (2018). Enhancing student learning experience with technology-mediated gamification: An empirical study. Computers & Education, 121, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.01.009 adresinden 9.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Tuysuz, C., & Ugulu, I. (2021). Determination of the satisfaction levels of prospective teachers regarding the e-learning application during the coronavirus pandemic. European Journal of Education Studies, 8(3), 119-134. https://doi.org/10.46827/ejes.v8i3.3623 adresinden 28.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkmen, B., Aşcı, Y. ve Uğur-Zor, E. (2020). Covid-19 sosyal izolasyon döneminde meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Çaycuma Meslek Yüksekokulu örneği. The Journal of International Social Research, 72(13), 691-700. https://doi.org/10.17719/jisr.10821 adresinden 21.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Ukut, I. I. T., & Krairit, D. (2019). Justifying students’ performance. Interactive Technology and Smart Education, 16(1), 18-35. https://doi.org/10.1108/ITSE-05-2018-0028 adresinden 3.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Uyar, A. ve Karakuyu, A. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2905-2914. https://doi.org/10.26450/jshsr.2119 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Wang, C. H., Shannon, D. M., & Ross, M. E. (2013). Students’ characteristics, self-regulated learn¬ing, technology self-efficacy, and course outcomes in online learning. Distance Education, 34(3), 302-323. https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835779 adresinden 13.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Wei, H. C., & Chou, C. (2020). Online learning performance and satisfaction: Do perceptions and readiness matter? Distance Education, 41(1), 48-69. https://doi.org/10.1080/01587919.2020.1724768. adresinden 14.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yavuzalp, N. ve Bahcivan, E. (2021). A structural equation modeling analysis of relationships among university students’ readiness for e-learning, self-regulation skills, satisfaction, and academic achievement. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 16(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s41039-021-00162-y adresinden 3.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yavuzalp, N. ve Özdemir, Y. (2020). Öz-düzenlemeli çevrimiçi öğrenme ölçeğini Türkçe'ye uyarlama çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 269-278. https://doi.org/10.2399/yod.19.512415 adresinden 28.08.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin.
 • Yıldırım, D. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, etkileşim ve gezinme örüntülerinin ilişkisel çözümlenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5743 adresinden 3.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldız, E. (2016). Çevrimiçi ortamlarda uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissi, akademik başarı ve katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayın No. 456604) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 9.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251-260. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.085 adresinden 9.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, R., Sezer, B. ve Yurdugül, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 180-195. https://doi.org/10.12984/egeefd.424614. adresinden 17.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖK. (2020a). YÖK Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu-1. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/ Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx adresinden 15 Ağustos 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖK. (2020b). Basın açıklaması. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden 16.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖKAK. (2020a). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/ adresinden 31.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖKAK. (2020b). Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uzaktan eğitim sistemi için bazı anahtar özellikler. https://portal.yokak.gov.tr/makale/gunumuz-ihtiyaclarina-cevap-verebilecek-bir-uzaktan-egitim-sistemi-icin-bazi-anahtar-ozellikler/ adresinden 15.08.2021 tarihinde erişilmiştir.

Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 133 - 156, 29.08.2022
https://doi.org/10.47477/ubed.1129155

Abstract

Bu araştırmanın amacı İngilizce I dersini alan ön lisans öğrencilerinin çevrim içi ortamda öğrenmeye hazırbulunuşluk, memnuniyet ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen ile yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye yönelik genel hazırbulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin yüksek, akademik başarılarının iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin çevrim içi ortamda öğrenmeye hazırbulunuşlukları ile memnuniyetleri arasında pozitif yönlü ve oldukça yüksek bir düzeyde ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin çevrim içi ortamda öğrenmeye hazırbulunuşlukları ve memnuniyetleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Öğrenciler çevrim içi öğrenme ortamıyla ilgili genel olarak olumlu görüşlere sahiptir. Ders materyallerine kolay ve rahat bir şekilde erişebilmenin yanında öğretim elemanının kullandığı öğretim yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme teknikleri öğrencilerin memnuniyetlerini arttıran bazı faktörlerdir.

References

 • Al-Fraihat, D., Joy, M., Masa'deh, R., & Sinclair, J. (2020). Evaluating e-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior, 102, 67-86. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.004 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Alipio, M. (2020). Education during Covid-19 era: Are learners in a less-economically developed country ready for e-learning? ZBW-Leibniz Information Centre for Economics. https://www.econstor.eu/handle/10419/234960 adresinden 5.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Allam, S. N. S., Hassan, M. S., Mohideen, R. S., Ramlan, A. F., & Kamal, R. M. (2020). Online distance learning readiness during Covid-19 outbreak among undergraduate students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 642–657. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i5/7236 adresinden 4.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Alsancak-Sırakaya, D. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin oyunlaştırma deneyimleri, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 70-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/55203/759106 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Atasoy, R., Özden, C. ve Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan e-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 95-122. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44491 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Baber, H. (2020). Determinants of students’ perceived learning outcome and satisfaction in online learning during the pandemic of COVID19. Journal of Education and e-Learning Research, 7(3), 285-292. https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.73.285.292 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bağcı, H. (2018). Investigation of the satisfaction levels of teacher candidates towards e-courses. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 17(3), 65-72. http://www.tojet.net/articles/v17i3/1737.pdf adresinden 20.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Bahadır F. (2020). Raylı sistemler programı öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarının incelenmesi: Refahiye Meslek Yüksekokulu örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 310-317. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.392 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Basith, A., Rosmaiyadi, R., Triani, S. N., & Fitri, F. (2020). Investigation of online learning satisfaction during Covid-19: In relation to academic achievement. Journal of Educational Science and Technology, 6(3), 265-275. https://doi.org/10.26858/est.v1i1.14803 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bawaneh, A. (2021). The satisfaction level of undergraduate science students towards using e-learning and virtual classes in exceptional condition Covid-19 crisis. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 52-65. https://doi.org/10.17718/tojde.849882 adresinden 1.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bıyıklı, C. ve Özgür, A. O. (2021). Öğretmenlerin Covid-19 pandemi dönemindeki senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(1), 110-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/60075/798762 adresinden 5.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bicen, H., & Kocakoyun, Ş. (2018). Perceptions of students for gamification approach: Kahoot as a case study. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(2), 72-93. https://doi.org/10.3991/ijet.v13i02.7467 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bolliger, D. U., & Wasilik, O. (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116. https://doi.org/ 10.1080/01587910902845949 adresinden 10.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/56247/773769 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Buluk, B. ve Eşi̇tti̇, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitimin Turizm lisans öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298. https://doi.org/10.26809/joa.5.021 adresinden 15.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi.
 • Cabi, E., & Kalelioglu, F. (2019). A fully online course experience from students’ perspective: Readiness, attitudes, and thoughts. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(3), 165-180. https://doi.org/10.17718/tojde.601934 adresinden 2.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Cigdem, H., & Ozturk, M. (2016). Critical components of online learning readiness and their relation¬ships with learner achievement. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(2), 98-109. https://doi.org/10.17718/tojde.09105 adresinden 20.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Coşkun, Ö., Özeke, V., Budakoğlu, İ., & Kula, S. (2018). E-Learning readiness of Turkish medical students: A sample from Gazi University. Gazi Medical Journal, 29, 340-345. https://doi.org/10.12996/gmj.2018.91 adresinden 25.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.; 2. Baskı). Anı.
 • Çalışkan, Ş. (2019). Çevrimiçi öğrenme ortamının kullanılabilirlik analizi ve etkililiği: Ahmet Yesevi Üniversitesi örneği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi. https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12452/6880 adresinden 6.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Çok., R. ve Kutlu, M. (2018). Üniversite öğrencilerin ders esnasında ders dışı internet kullanım davranışları ile akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(1), 1-21. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses/issue/38155/412013 adresinden 27.08.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, 91-96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir, Ö. (2015). Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. (Yayın No. 381420) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 8.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir-Öztürk, S. ve Eren, E. (2020). Değerlendirme aracı olarak oyunlaştırma platformlarının kullanımının öğrencilerin derse katılım ve akademik motivasyonlarına etkisi. Asya Öğretim Dergisi, 8(1), 47-65. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/54959/710188 adresinden 10.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (Covid-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), 1-9. https://doi.org/10.29333/ojcmt/8286 adresinden 15.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Deveci-Topal, A. (2016). Examination of university students’ level of satisfaction and readiness for e-courses and the relationship between them. European Journal of Contemporary Education, 15(1), 7-23. https://doi.org/10.13187/ejced.2016.15.7 adresinden 21.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Dikbas-Torun, E. (2020). Online distance learning in higher education: E-learning readiness as a predictor of academic achievement. Open Praxis, 12(2), 191-208. https://doi.org/10.5944/openpraxis.12.2.1092 adresinden 11.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Dorsah, P. (2021). Pre-service teachers’ readiness for emergency remote learning in the wake of Covid-19. European Journal of STEM Education, 6(1), 1-12. https://doi.org/10.20897/ejsteme/9557 adresinden 18.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Duran, M. (2021). The effects of COVID-19 pandemic on preschool education. International Journal of Educational Methodology, 7(2), 249-260. https://doi.org/10.12973/ijem.7.2.249 adresinden 4.12.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Emin, M. N. (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumda eğitim. SETA – Perspektif, 268, 1-4. https://setav.org/assets/uploads/2020/04/P268.pdf adresinden 17.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Enfiyeci, T. (2019). Çevrimiçi ortamlarda lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissi, motivasyon ve akademik başarısı arasındaki ilişki (Ahmet Yesevi Üniversitesi örneği). (Yayın No. 546255) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahmet Yesevi Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 10.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125-133. https://doi.org/10.2399/yod.20.002 adresinden 10.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Ersoy, A. F. (2019). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (3. Baskı, ss. 81-138). Anı.
 • Ertan, K. (2020). Oyunlaştırılmış İngilizce dersinde başarı, tutum ve motivasyon değişkenlerinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/22503 adresinden 9.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Genç, M. F. ve Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde İlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798 adresinden 20.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Gopal, R., Singh, V., & Aggarwal, A. (2021). Impact of online classes on the satisfaction and performance of students during the pandemic period of Covid-19. Education and Information Technologies. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10523-1 adresinden 8.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Gökdemir, S. ve Köseler, S. (2020). Turizm öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının akademik başarılarına etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği. Journal of Global Tourism and Technology Research, 1(2), 106-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgttr/issue/60209/874062 adresinden 10.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme ortamlarında katılımcıların hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için ölçek geliştirme çalışması. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(2), 119-137. https://toad.halileksi.net/olcek/e-ogrenme-surecine-iliskin-hazir-bulunusluk-ve-beklenti-olcegi adresinden 10.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Ilgaz, H., & Gulbahar, Y. (2015). A snapshot of online learners: e-readiness, e-satisfaction, and expectations. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2), 171-187. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i2.2117 adresinden 10.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Karakaş, M. (2020). Covid-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40, 541–573. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.1.0048 adresinden 4.12.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Karaoğlan-Yılmaz, F. G., Yılmaz, R. ve Teker, N. (20-22 Mayıs, 2014). Çevrimiçi öğrenmeye dayalı uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki [Sempozyum]. Ferhan Odabaşı (Başkan), 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) içinde. Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Khan, J., & Iqbal, M. J. (2016). Relationship between student satisfaction and academic achievement in distance education: A case study of AIOU Islamabad. FWU Journal of Social Sciences, 10(2), 137-145. https://www.proquest.com/openview/fb6bdf4e380fed4d60053cd0385831fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55194 adresinden 20.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kıranlı-Güngör, S. (2021). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan yükseköğretim. R. Küçükali (Ed.), Eğitim Felsefesi içinde (ss. 327-356). Anı.
 • Kırmızı, O. (2015). The influence of learner readiness on student satisfaction and academic achievement in an online program at higher education. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 14(1), 133-142. https://eric.ed.gov/?id=EJ1057353 adresinden 21.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Koçdar, S., Karadeniz, A., Bozkurt, A. ve Büyük, K. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede sorularla zenginleştirişmiş etkileşimli video kullanımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 93-113. https://doi.org/10.17494/ogusbd.371441 adresinden 12.05.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R. ve Tan S. S. (2015). Öğrencilerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 219-241. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59449/854082 adresinden 21.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kuloğlu, M. E. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, başarı motivasyonları ve can sıkıntıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 3(1), 48-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/54248/703782 adresinden 15.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Kumar, S. P. (2021). Impact of online learning readiness on student’s satisfaction in higher educational institutions. Journal of Engineering Education Transformations (Special Issue), 34, 64-70. https://doi.org/10.16920/jeet/2021/v34i0/157107 adresinden 20.04.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Malkawi, E., Bawaneh, A. K., & Bawa'aneh, M. S. (2021). Campus off, education on: UAEU students’ satisfaction and attitudes towards e-learning and virtual classes during Covid-19 pandemic. Contemporary Educational Technology, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.30935/cedtech/8708 adresinden 23.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Marlina, E., Tjahjadi, B., & Ningsih S. (2021). Factors affecting student performance in e-learning: A case study of higher educational institutions in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 993-1001. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0993 adresinden 23.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Nayci, Ö. (2021). Online learning readiness of associate degree students and their experiences regarding online learning process. International Journal of Eurasian Education and Culture, 6(12), 235-285. https://doi.org/10.35826/ijoecc.324 adresinden 24.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Osmani, F. (2021). Analysis of students’ satisfaction with virtual education in Medical Science University during the pandemic outbreak of Covid-19. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(1), 1-8. https://doi.org/10.21449/ijate.854675 adresinden 25.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Ozturk, D. S., Ozturk, F., & Ozen, R. (2018). The relationship between prospective teachers’ readiness and satisfactions about web-based distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(1), 147-162. https://doi.org/10.17718/tojde.382791 adresinden 10.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Özdemir, A. ve Sarıcan, E. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim derslerindeki akademik başarıları üzerine karma bir araştırma. International Journal of Field Education, 6(1), 57-78. https://doi.org/10.32570/ijofe.684609 adresinden 12.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Rafique, G. M., Mahmood, K., Warraich, N. T., & Rehman, S. U. (2021). Readiness for online learning during Covid-19 pandemic: A survey of Pakistani LIS students. The Journal of Academic Librarianship, 47(3), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102346 adresinden 6.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Saeed, N., Zare, H., Sarmadi, M. R, & Safarpour, A. R. (2012). Studying the relationship of learning models in virtual education with satisfaction and academic achievement. American Journal of Scientific Research, 61, 148-162. https://www.researchgate.net/publication/225376974_Studying_the_Relationship_of_Learning_Models_in_Virtual_Education_with_Satisfaction_and_Academic_Achievement adresinden 12.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Sangster, A., Stoner, G., & Flood, B. (2020). Insights into accounting education in a Covid-19 world. Accounting Education, 29(5), 431-562. https://doi.org/10.1080/09639284.2020.1808487 adresinden 4.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Satuti, J. R., Sunaryanto, & Nuris, D. M. (2020). Does student satisfaction mediate the correlation between e-learning service quality, academic engagement, and academic achievement? Journal of Accounting and Business Education, 5(1), 38-53. https://doi.org/10.26675/jabe.v5i1.12699 adresinden 5.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Selim, H. M. (2007). Critical success factors for e-learning acceptance: Confirmatory factor models. Computers & Education, 49(2), 396-413. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.09.004 adresinden 15.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296. https://doi.org/10.18037/ausbd.902616 adresinden 20.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Sumarna, N., Kansil, Y., & Hamid, R. (2020, May). The influence of online learning platform models during the Covid-19 outbreak on college student satisfaction levels in Southeast Sulawesi [Paper presentation]. Proceeding International Webinar on Education, Indonesia. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/view/5954 adresinden 21.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Sungur, O. (2016). Korelasyon analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 116-127). Asil.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6th ed.). Pearson Education.
 • Tatlı, A. (2018). Çevrimiçi çoklu öğrenme ortamlarında öğrenmeyi etkileyen bazı bilişsel özellikler ve akademik başarıyla ilişkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5851 adresinden 12.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Telli-Yamamoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110 adresinden 4.12.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Terzi, D., Akalın, R. ve Erdal, B. (2020). Covid-19 salgının sağlık alanındaki öğrencilerin eğitimine etkisi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu örneği. Namık Kemal Tıp Dergisi, 8(3), 279-287. https://doi.org/10.37696/nkmj.751961 adresinden 21.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Tossy, T. (2017). Measuring the impacts of e-learning on students’ achievement in learning process: An experience from Tanzanian Public Universities. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 5(2), 61–68. https://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-08.pdf adresinden 3.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Tsay, H-H. C., Kofinas, A., & Luo, J. (2018). Enhancing student learning experience with technology-mediated gamification: An empirical study. Computers & Education, 121, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.01.009 adresinden 9.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Tuysuz, C., & Ugulu, I. (2021). Determination of the satisfaction levels of prospective teachers regarding the e-learning application during the coronavirus pandemic. European Journal of Education Studies, 8(3), 119-134. https://doi.org/10.46827/ejes.v8i3.3623 adresinden 28.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkmen, B., Aşcı, Y. ve Uğur-Zor, E. (2020). Covid-19 sosyal izolasyon döneminde meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Çaycuma Meslek Yüksekokulu örneği. The Journal of International Social Research, 72(13), 691-700. https://doi.org/10.17719/jisr.10821 adresinden 21.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Ukut, I. I. T., & Krairit, D. (2019). Justifying students’ performance. Interactive Technology and Smart Education, 16(1), 18-35. https://doi.org/10.1108/ITSE-05-2018-0028 adresinden 3.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Uyar, A. ve Karakuyu, A. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2905-2914. https://doi.org/10.26450/jshsr.2119 adresinden 12.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Wang, C. H., Shannon, D. M., & Ross, M. E. (2013). Students’ characteristics, self-regulated learn¬ing, technology self-efficacy, and course outcomes in online learning. Distance Education, 34(3), 302-323. https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835779 adresinden 13.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Wei, H. C., & Chou, C. (2020). Online learning performance and satisfaction: Do perceptions and readiness matter? Distance Education, 41(1), 48-69. https://doi.org/10.1080/01587919.2020.1724768. adresinden 14.02.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yavuzalp, N. ve Bahcivan, E. (2021). A structural equation modeling analysis of relationships among university students’ readiness for e-learning, self-regulation skills, satisfaction, and academic achievement. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 16(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s41039-021-00162-y adresinden 3.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yavuzalp, N. ve Özdemir, Y. (2020). Öz-düzenlemeli çevrimiçi öğrenme ölçeğini Türkçe'ye uyarlama çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 269-278. https://doi.org/10.2399/yod.19.512415 adresinden 28.08.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin.
 • Yıldırım, D. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, etkileşim ve gezinme örüntülerinin ilişkisel çözümlenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5743 adresinden 3.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldız, E. (2016). Çevrimiçi ortamlarda uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissi, akademik başarı ve katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayın No. 456604) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 9.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251-260. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.085 adresinden 9.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, R., Sezer, B. ve Yurdugül, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 180-195. https://doi.org/10.12984/egeefd.424614. adresinden 17.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖK. (2020a). YÖK Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu-1. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/ Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx adresinden 15 Ağustos 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖK. (2020b). Basın açıklaması. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden 16.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖKAK. (2020a). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/ adresinden 31.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖKAK. (2020b). Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uzaktan eğitim sistemi için bazı anahtar özellikler. https://portal.yokak.gov.tr/makale/gunumuz-ihtiyaclarina-cevap-verebilecek-bir-uzaktan-egitim-sistemi-icin-bazi-anahtar-ozellikler/ adresinden 15.08.2021 tarihinde erişilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Sibel ÖZTÜRK DEMİR> (Primary Author)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
0000-0002-8820-8281
Türkiye


Esra EREN>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5949-0516
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ubed1129155, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {133 - 156}, doi = {10.47477/ubed.1129155}, title = {Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Öztürk Demir, Sibel and Eren, Esra} }
APA Öztürk Demir, S. & Eren, E. (2022). Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 5 (2) , 133-156 . DOI: 10.47477/ubed.1129155
MLA Öztürk Demir, S. , Eren, E. "Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 (2022 ): 133-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ubed/issue/72369/1129155>
Chicago Öztürk Demir, S. , Eren, E. "Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 (2022 ): 133-156
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Relationship Among Students’ Online Learning Readiness, Satisfaction and Academic Achievement Levels AU - SibelÖztürk Demir, EsraEren Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47477/ubed.1129155 DO - 10.47477/ubed.1129155 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 156 VL - 5 IS - 2 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.1129155 UR - https://doi.org/10.47477/ubed.1129155 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of International Science and Education Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Sibel Öztürk Demir , Esra Eren %T Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2022 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 5 %N 2 %R doi: 10.47477/ubed.1129155 %U 10.47477/ubed.1129155
ISNAD Öztürk Demir, Sibel , Eren, Esra . "Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 / 2 (August 2022): 133-156 . https://doi.org/10.47477/ubed.1129155
AMA Öztürk Demir S. , Eren E. Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IJSE. 2022; 5(2): 133-156.
Vancouver Öztürk Demir S. , Eren E. Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2022; 5(2): 133-156.
IEEE S. Öztürk Demir and E. Eren , "Öğrencilerin Çevrim İçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Memnuniyet ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 133-156, Aug. 2022, doi:10.47477/ubed.1129155