Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 15 2018-04-20

ORTA ÖĞRETİMDE ADALET ALANI OLAN MESLEKİ EĞİTİM TALEBİNİ ETKİLEYEN ETKENLERİN İNCELENMESİ

Somayyeh RADMARD [1]


Bu çalışmanın amacı adalet alanı olan meslek liselerinin öğrenci profilleri ve öğrencilerin bu tür okulları tercih nedenlerini ortaya koymaktır. Adalet alanı olan meslek liselerine olan talebi etkileyen etkenleri konu alan bu araştırma mevcut durumu betimlemeyi amaçladığından tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında İstanbul il sınırları içinde bulunan adalet alanı olan meslek liselerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Örneklem ise Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kadıköy, Güngören, Bakırköy ilçelerindeki adalet alanı olan meslek liselerinde öğrenim gören 490 öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada, Altunsaray’ın (2000) imam hatip liselerine istemi etkileyen etmenleri ortaya koymak için geliştirmiş olduğu beşli likert türü ölçek izin alınarak kullanılmış bazı bölümleri değiştirilmiş, güvenirlik ve geçerliliği yeniden yapılmıştır Adalet alanı olan meslek liselerine talebi etkileyen etkenlerin belirlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans gibi betimsel istatistiklerden yararlanılacaktır. Ayrıca Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t testi kullanılacaktır. Araştırmanın sonucuna göre katılan öğrencilerin, adalet alanı meslek liselerini kendi bireysel tercihleri ile birlikte anne-babanın iş ve eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi kişisel tercihlerini etkilemektedir.

Adalet alanı olan meslek lise, eğitim talebi
  • Atalay, B., Kontaş, M., Beyazıt, S. ve Madenoğlu, K. (1992). Türk Aile Yapısı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2013.
  • Altunsaray, M. (2000). İmam Hatip Liselerine Talebi Etkileyen Etmenler (Ankara İli Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Atalay, B., Kontaş, M.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Somayyeh RADMARD (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

APA Radmard, S . (2018). ORTA ÖĞRETİMDE ADALET ALANI OLAN MESLEKİ EĞİTİM TALEBİNİ ETKİLEYEN ETKENLERİN İNCELENMESİ . Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 2 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uead/issue/36657/364957