Research Article
BibTex RIS Cite

ORTA ÖĞRETİMDE ADALET ALANI OLAN MESLEKİ EĞİTİM TALEBİNİ ETKİLEYEN ETKENLERİN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 15, 20.04.2018

Abstract

Bu
çalışmanın amacı adalet alanı olan meslek liselerinin öğrenci profilleri ve
öğrencilerin bu tür okulları tercih nedenlerini ortaya koymaktır. Adalet alanı olan meslek liselerine
olan talebi etkileyen etkenleri konu alan bu araştırma mevcut durumu
betimlemeyi amaçladığından tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 2014-2015
öğretim yılında İstanbul il sınırları içinde bulunan adalet alanı olan meslek
liselerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Örneklem ise Beylikdüzü,
Büyükçekmece, Kadıköy, Güngören, Bakırköy ilçelerindeki adalet alanı olan
meslek liselerinde öğrenim gören 490 öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada,
Altunsaray’ın (2000) imam hatip liselerine istemi etkileyen etmenleri ortaya
koymak için geliştirmiş olduğu beşli likert türü ölçek izin alınarak
kullanılmış bazı bölümleri değiştirilmiş, güvenirlik ve geçerliliği yeniden
yapılmıştır Adalet alanı olan meslek liselerine talebi etkileyen etkenlerin
belirlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans gibi
betimsel istatistiklerden yararlanılacaktır. Ayrıca Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) ve t testi kullanılacaktır. Araştırmanın sonucuna göre katılan
öğrencilerin, adalet alanı meslek liselerini kendi bireysel tercihleri ile
birlikte anne-babanın iş ve eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi kişisel
tercihlerini etkilemektedir.

References

  • Atalay, B., Kontaş, M., Beyazıt, S. ve Madenoğlu, K. (1992). Türk Aile Yapısı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2013.
  • Altunsaray, M. (2000). İmam Hatip Liselerine Talebi Etkileyen Etmenler (Ankara İli Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Atalay, B., Kontaş, M.
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 15, 20.04.2018

Abstract

References

  • Atalay, B., Kontaş, M., Beyazıt, S. ve Madenoğlu, K. (1992). Türk Aile Yapısı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2013.
  • Altunsaray, M. (2000). İmam Hatip Liselerine Talebi Etkileyen Etmenler (Ankara İli Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Atalay, B., Kontaş, M.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Somayyeh Radmard

Publication Date April 20, 2018
Acceptance Date January 3, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Radmard, S. (2018). ORTA ÖĞRETİMDE ADALET ALANI OLAN MESLEKİ EĞİTİM TALEBİNİ ETKİLEYEN ETKENLERİN İNCELENMESİ. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 1-15.