Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 34 - 53, 20.04.2018

Abstract

References

 • Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, 12,77-96.
 • Akşid, F. ve Şahin, C. (2011). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 2(4), 1-26.
 • Alkış, S. (2010). Coğrafya öğretiminde inceleme gezileri ve arazi çalışmaları (Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar’ın içinde s. 93-122, 2. Baskı, Ed: Ramazan Özey ve Ali Demirci). İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Artvinli, E. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin coğrafya öğretimine katkısı ve ortaöğretim öğrencilerinin CBS’ye ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3): 1255-1292.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B. & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Çeviri Editörü: Ahmet Apay) Ankara: Anı Yayınları.
 • Çiftçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006-2017) eğilimleri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4), 864-887.
 • de Guzman, M.FeD., Olaguer, L.D. & Novera, E.G.D. (2017). Difficulties faced in teaching geography lessons at public secondary schools Division of Zambales, Philippines. Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 22(9), 64-70. DOI: 10.9790/0837-2209076470.
 • Gondo, R., Sevious, M., Taurai, M. & Kolawole, O.D. (2017). Poor performance in the Advanced Level Geography: A case of four high schools in Hurungwe District, Mashonaland West Province, Zimbabwe.
 • Gökçe, N. (2009). Türkiye’de öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitiminin sorunları ve öneriler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 721-768.
 • Graham, S. (1999). Remote sensing, introduction and history. NASA Earth Obsevatory. https://earthobservatory.nasa.gov/Features/RemoteSensing/ (Erişim tarihi: 04.02.2018).
 • Ilgar, R. (2006). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi araştırmaları ve Türkiye’den örnekler: mevcut durum ve gelecek yönler, Milli Eğitim, 276-286.
 • İlhan, A., Gülersoy, A.E. ve Çelik, M.A. (2017). Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde coğrafya öğretiminde sorgulama temelli öğrenme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 59-78.
 • Kamaşak, R. ve Yücelen, M. (2009). Örgütsel öğrenme engellerini belirlemeye yönelik kalitatif bir araştırma. 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Bildiriler Kitabı Cilt 1, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), İzmir (24-25 Eylül 2009), 109-122.
 • Karabağ, S. ve Şahin, S. (2007). Coğrafya dersi öğretim programı 2005 (S. Karabağ ve S. Şahin [Ed.], Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi içinde, s. 56). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kaya, M.F., Sungurtekin, D. ve Deniz, S. (2017). Üniversitelerde öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-195.
 • Kurbanoğlu, S. (2004). “Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi”. Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152.
 • Levinthal, D.A. & March, J.G. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, Special Issue: Organizations, Decision Making and Strategy, 14, 95-112.
 • Lloyd, S. A., Byrne, M. M., & McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online education. Journal of Online Learning and Teaching, 8(1), 1-12.
 • MEB (2018). Ortaöğretim coğrafya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı.
 • Merriam, S.B. (2013). Qualitative research and case study applications in education (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ndegwa, B., Omondi, P. & Njiraini, J.M. (2016). The challenges of empirical approach to teaching geography: A case study of selected secondary schools in Kwanza Zone, Tran-Nzoia County, Kenya. International Journal of Educational Investigations, 3(2), 15-25.
 • Önal, H. ve Güngördü, E. (2008). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları (Hava Kirliliği). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 60-74.
 • Özer, B. (1998), Öğrenmeyi öğretme (Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, Editör: Ayhan Hakan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, 146-164.
 • Seven, M.A. ve Engin, A.O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Westwood, P. (2004). Learning and learning difficulties. A Handbook for Teachers [online]. Camberwell, Victoria: Australian Council for Educational Research Ltd. (ACER) Press.
 • Woolfolk, A. (1998). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Yaşar, O. ve Şeremet, M. (2010). Yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 675-702.
 • Yazıcı, Ö. (2015). Coğrafya Bölümü uzaktan eğitim öğrencilerinin fiziki coğrafya içerikli derslere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 7(3), 213-232.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorgancı, Z. (2006). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Coğrafya Konularını Öğrenmede Karşılaşılan Engeller ve Aşma Yolları

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 34 - 53, 20.04.2018

Abstract

Sonucunda
bireylere büyük fırsatlar sağlayan öğrenme süreci boyunca çeşitli engeller
ortaya çıkabilmektedir. Bu engellerin olabildiğince aşılmaya çalışılması,
öğrenmenin gerçekleşmesi için elzemdir. Buna
dayanarak yapılan bu çalışmada; coğrafya konularını öğrenmede karşılaşılabilecek
bazı engellere yönelik coğrafya bölümü üniversite mezunu öğrencilerinin görüşlerini
almak amaçlanmıştır. 30 katılımcı ile yürütülen çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenoloji (görüngübilim) kullanılmıştır. Çalışmada elde
edilen bulguları desteklemek üzere, yer yer doğrudan alıntılara yer
verilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin; araç-gereç, yöntem, öğretim
elemanının donanımı, çevre olanaklarından yararlanamama, motivasyon yetersizliği
ve eksikliklerinin öğrenmeye büyük engel oluşturduğunu düşündükleri belirlenmiş
ve her bir engel için çeşitli çözüm önerileri alınmıştır. 

References

 • Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, 12,77-96.
 • Akşid, F. ve Şahin, C. (2011). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 2(4), 1-26.
 • Alkış, S. (2010). Coğrafya öğretiminde inceleme gezileri ve arazi çalışmaları (Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar’ın içinde s. 93-122, 2. Baskı, Ed: Ramazan Özey ve Ali Demirci). İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Artvinli, E. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin coğrafya öğretimine katkısı ve ortaöğretim öğrencilerinin CBS’ye ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3): 1255-1292.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B. & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Çeviri Editörü: Ahmet Apay) Ankara: Anı Yayınları.
 • Çiftçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006-2017) eğilimleri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4), 864-887.
 • de Guzman, M.FeD., Olaguer, L.D. & Novera, E.G.D. (2017). Difficulties faced in teaching geography lessons at public secondary schools Division of Zambales, Philippines. Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 22(9), 64-70. DOI: 10.9790/0837-2209076470.
 • Gondo, R., Sevious, M., Taurai, M. & Kolawole, O.D. (2017). Poor performance in the Advanced Level Geography: A case of four high schools in Hurungwe District, Mashonaland West Province, Zimbabwe.
 • Gökçe, N. (2009). Türkiye’de öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitiminin sorunları ve öneriler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 721-768.
 • Graham, S. (1999). Remote sensing, introduction and history. NASA Earth Obsevatory. https://earthobservatory.nasa.gov/Features/RemoteSensing/ (Erişim tarihi: 04.02.2018).
 • Ilgar, R. (2006). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi araştırmaları ve Türkiye’den örnekler: mevcut durum ve gelecek yönler, Milli Eğitim, 276-286.
 • İlhan, A., Gülersoy, A.E. ve Çelik, M.A. (2017). Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde coğrafya öğretiminde sorgulama temelli öğrenme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 59-78.
 • Kamaşak, R. ve Yücelen, M. (2009). Örgütsel öğrenme engellerini belirlemeye yönelik kalitatif bir araştırma. 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Bildiriler Kitabı Cilt 1, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), İzmir (24-25 Eylül 2009), 109-122.
 • Karabağ, S. ve Şahin, S. (2007). Coğrafya dersi öğretim programı 2005 (S. Karabağ ve S. Şahin [Ed.], Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi içinde, s. 56). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kaya, M.F., Sungurtekin, D. ve Deniz, S. (2017). Üniversitelerde öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-195.
 • Kurbanoğlu, S. (2004). “Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi”. Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152.
 • Levinthal, D.A. & March, J.G. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, Special Issue: Organizations, Decision Making and Strategy, 14, 95-112.
 • Lloyd, S. A., Byrne, M. M., & McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online education. Journal of Online Learning and Teaching, 8(1), 1-12.
 • MEB (2018). Ortaöğretim coğrafya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı.
 • Merriam, S.B. (2013). Qualitative research and case study applications in education (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ndegwa, B., Omondi, P. & Njiraini, J.M. (2016). The challenges of empirical approach to teaching geography: A case study of selected secondary schools in Kwanza Zone, Tran-Nzoia County, Kenya. International Journal of Educational Investigations, 3(2), 15-25.
 • Önal, H. ve Güngördü, E. (2008). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları (Hava Kirliliği). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 60-74.
 • Özer, B. (1998), Öğrenmeyi öğretme (Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, Editör: Ayhan Hakan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, 146-164.
 • Seven, M.A. ve Engin, A.O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Westwood, P. (2004). Learning and learning difficulties. A Handbook for Teachers [online]. Camberwell, Victoria: Australian Council for Educational Research Ltd. (ACER) Press.
 • Woolfolk, A. (1998). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Yaşar, O. ve Şeremet, M. (2010). Yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 675-702.
 • Yazıcı, Ö. (2015). Coğrafya Bölümü uzaktan eğitim öğrencilerinin fiziki coğrafya içerikli derslere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 7(3), 213-232.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorgancı, Z. (2006). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Öznur Yazıcı 0000-0001-7965-643X

Publication Date April 20, 2018
Acceptance Date April 20, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Yazıcı, Ö. (2018). Coğrafya Konularını Öğrenmede Karşılaşılan Engeller ve Aşma Yolları. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 34-53.