Research Article
BibTex RIS Cite

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 13, 31.10.2018
https://doi.org/10.32960/uead.406537

Abstract

Bu araştırmanın amacı; yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerindeki etkisini incelemek ve ortaya koymaktır. MEB tarafından 2017 yılında güncellenen öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri "Mesleki bilgi", "Mesleki beceri", "Tutum ve değerler" olmak üzere birbiriyle ilişkili 3 yeterlik, 11 alt yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 yeterlik göstergesinden oluşmaktadır. Tutum ve değerlerin alt yeterlik alanı olan “iletişim ve iş birliği” her öğretmenin sahip olması gereken yeterlik alanı olarak belirlenmiştir (MEB, 2017). Öğretmen; öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim becerisine sahip olmalıdır. Dolayısıyla bu çalışmada öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinden iletişim becerilerinin gelişimini sağlamada yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarını ne derecede etkilediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 68 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma karma yönteme göre desenlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda (öntest-sontest-kalıcılık testi) yarı deneysel desen, nitel boyutunda odak grup görüşmesi yapılmıştır. Nicel veriler; Balcı-Çelik ve Ersanlı (1998), tarafından geliştirilen ‘İletişim Becerileri Envanteri’ başlıklı çalışmasından alınmıştır. Nitel veriler; araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, yaratıcı drama yönteminin, öğretmen adaylarının iletişim becerilerini geliştirmede, geleneksel yönteme göre daha etkili ve kalıcı olduğu, bu yeterlikleri geliştirdiği tespit edilmiştir.

References

 • Adıgüzel, H. Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. (8.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Arslan, E., Erbay, F. & Saygın, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 1-8.
 • Balcı-Çelik, S. & Ersanlı, K. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7- 12.Bayraktar, A., Okvuran, A. (2012). Improving students writing through creative drama. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 662-665.
 • Bell, E. (2008). Theories of performance. California: SAGE Publications.
 • Ceylan, Ġ., Ömeroğlu, E. (2007). Okulöncesinde drama dersinin üniversite öğrencilerine katkısının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3-4), 57-77.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Çevik, H. (2006). Çocuklara yabancı dil öğretiminde drama tekniğinin kullanımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.
 • Dowd, T. & Teirney, J. (2005). Teaching social skills to youth: A step-by-step quide to 182 basic to comple skills plus helpful techniques(2nd Edition). Boys Town. Ne: Boys Town Press
 • Duatepe, A. & Ubuz, B. (2004). Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17-18 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Elkatmış, M. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım ile etkili iletişim derslerinin sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi, 14(4), 1341-1351, [Çevrim İçi: http://ilkogretim-online.org.tr]. Erişim Tarihi: 19 Kasım 2017.
 • Ergin, A. & Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçearslan, Ç.E. & Altınova, H. (2012). Sosyal hizmet eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin empati becerisine etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 133–149.
 • Kaf-Hasırcı, Ö., Bulut, M. S. & İflazoğlu-Saban, A. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı dramanın bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 63-83.
 • Kara, Y., Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,145-146.
 • Karacil, M. (2009). İlköğretim 1. kademede yaratıcı drama yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim 1.kademede 6.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kılıç, B. (2012). İlköğretim okullarında uygulanan mesleki çalışmalarda yaratıcı drama uygulamasının öğretmenlerin iletişim becerilerine etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 7(14), 38-47.
 • Lavasani, M. G.,Afzali, L. & Afzali, F. (2011). Cooperative learning and social skills. Cypriot Journal Of Educational Science, 4,186 -193.
 • Mantione, R. & Smead, S. (2003). Weaving through words: using the arts to teach reading comprehension strategies. Inernational Reading Association: Delaware, The Usa.Mcnaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability..Enviromental Education Research, 10(2), 139-155.
 • MEB (Milli EğitimBakanlığı), (2017).Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. [Çevrim İçi:http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegigenelyeterlikleri/icerik/].Erişim Tarihi: 15 Eylül 2017.
 • Namdar, A.O., Camadan, F. (2016). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3).
 • Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 18-42.
 • Öztürk, A. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenecek Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri. H. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama Yazıları 1985-1998. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Pomerantz, A.M., (2003). Who plays client? Collaborating with theatre departments to enhance clinical psychology role-play training exercises. Journal Of Clinical Psychology, 59, 363-368.
 • Rances, J. N. (2005). Student perceptions of improving comprehension through drama as compared topeotry and fiction in college english freshman composition courses. Widener University.Chester, Pa. Retrieved From [Çevrim İçi: http://www.oecd.org/dataoecd/39/47/34990905.pdf]. Erişim Tarihi: 19 Eylül, 2017.
 • Saçlı, F. (2013). Yaratıcı drama eğitiminin aday beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi: Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Sazak P., E. & Sucuoğlu, B. (2013). The outcomes of a social skills teaching program for ınclusive classroom teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2247- 2261.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5th ed. Boston, MA,: Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Tanrıseven, I., & Aykaç, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 329-348.
 • Tuğrul, B. (2003). Drama ve öğrenme öğretme A. Öztürk (Ed.) Çocukta yaratıcılık ve drama, 121-128. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Uşaklı, H. (2011). Drama ve iletişim becerileri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2004). Yaratıcı drama öğretmenin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2007). İletişim sürecinde yaratıcı drama. Aslan, Naci (Ed.), Dramaya çok yönlü bakış, 29-35. Ankara: Oluşum Yayınları.
 • Wardrope, W. J. (2002). Department chairs’ perceptions of importance of business comunacations kills. Business Communication Quarterly, 65(4),60-72. Washington.
 • World Bank, (2005). Learning to teach in the knowledge society. Final Report. By Task Manager Juan Manuel World Bank.
 • Yaman, E & Aydın, O. (2015). İdealist öğretmen. Ankara: Tdn Yayıncılık.
Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 13, 31.10.2018
https://doi.org/10.32960/uead.406537

Abstract

References

 • Adıgüzel, H. Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. (8.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Arslan, E., Erbay, F. & Saygın, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 1-8.
 • Balcı-Çelik, S. & Ersanlı, K. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7- 12.Bayraktar, A., Okvuran, A. (2012). Improving students writing through creative drama. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 662-665.
 • Bell, E. (2008). Theories of performance. California: SAGE Publications.
 • Ceylan, Ġ., Ömeroğlu, E. (2007). Okulöncesinde drama dersinin üniversite öğrencilerine katkısının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3-4), 57-77.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Çevik, H. (2006). Çocuklara yabancı dil öğretiminde drama tekniğinin kullanımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.
 • Dowd, T. & Teirney, J. (2005). Teaching social skills to youth: A step-by-step quide to 182 basic to comple skills plus helpful techniques(2nd Edition). Boys Town. Ne: Boys Town Press
 • Duatepe, A. & Ubuz, B. (2004). Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17-18 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Elkatmış, M. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım ile etkili iletişim derslerinin sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi, 14(4), 1341-1351, [Çevrim İçi: http://ilkogretim-online.org.tr]. Erişim Tarihi: 19 Kasım 2017.
 • Ergin, A. & Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçearslan, Ç.E. & Altınova, H. (2012). Sosyal hizmet eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin empati becerisine etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 133–149.
 • Kaf-Hasırcı, Ö., Bulut, M. S. & İflazoğlu-Saban, A. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı dramanın bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 63-83.
 • Kara, Y., Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,145-146.
 • Karacil, M. (2009). İlköğretim 1. kademede yaratıcı drama yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim 1.kademede 6.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kılıç, B. (2012). İlköğretim okullarında uygulanan mesleki çalışmalarda yaratıcı drama uygulamasının öğretmenlerin iletişim becerilerine etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 7(14), 38-47.
 • Lavasani, M. G.,Afzali, L. & Afzali, F. (2011). Cooperative learning and social skills. Cypriot Journal Of Educational Science, 4,186 -193.
 • Mantione, R. & Smead, S. (2003). Weaving through words: using the arts to teach reading comprehension strategies. Inernational Reading Association: Delaware, The Usa.Mcnaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability..Enviromental Education Research, 10(2), 139-155.
 • MEB (Milli EğitimBakanlığı), (2017).Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. [Çevrim İçi:http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegigenelyeterlikleri/icerik/].Erişim Tarihi: 15 Eylül 2017.
 • Namdar, A.O., Camadan, F. (2016). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3).
 • Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 18-42.
 • Öztürk, A. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenecek Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri. H. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama Yazıları 1985-1998. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Pomerantz, A.M., (2003). Who plays client? Collaborating with theatre departments to enhance clinical psychology role-play training exercises. Journal Of Clinical Psychology, 59, 363-368.
 • Rances, J. N. (2005). Student perceptions of improving comprehension through drama as compared topeotry and fiction in college english freshman composition courses. Widener University.Chester, Pa. Retrieved From [Çevrim İçi: http://www.oecd.org/dataoecd/39/47/34990905.pdf]. Erişim Tarihi: 19 Eylül, 2017.
 • Saçlı, F. (2013). Yaratıcı drama eğitiminin aday beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi: Yayımlanmamış doktora tezi.
 • Sazak P., E. & Sucuoğlu, B. (2013). The outcomes of a social skills teaching program for ınclusive classroom teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2247- 2261.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5th ed. Boston, MA,: Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Tanrıseven, I., & Aykaç, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 329-348.
 • Tuğrul, B. (2003). Drama ve öğrenme öğretme A. Öztürk (Ed.) Çocukta yaratıcılık ve drama, 121-128. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Uşaklı, H. (2011). Drama ve iletişim becerileri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2004). Yaratıcı drama öğretmenin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2007). İletişim sürecinde yaratıcı drama. Aslan, Naci (Ed.), Dramaya çok yönlü bakış, 29-35. Ankara: Oluşum Yayınları.
 • Wardrope, W. J. (2002). Department chairs’ perceptions of importance of business comunacations kills. Business Communication Quarterly, 65(4),60-72. Washington.
 • World Bank, (2005). Learning to teach in the knowledge society. Final Report. By Task Manager Juan Manuel World Bank.
 • Yaman, E & Aydın, O. (2015). İdealist öğretmen. Ankara: Tdn Yayıncılık.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Mehtap Karacil

Ahmet Yayla This is me

Publication Date October 31, 2018
Acceptance Date October 25, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Karacil, M., & Yayla, A. (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(2), 1-13. https://doi.org/10.32960/uead.406537