Research Article
BibTex RIS Cite

TIMSS 2015 Matematik Başarısını Etkileyen Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 14 - 34, 31.10.2018
https://doi.org/10.32960/uead.407078

Abstract

Bu araştırmada, TIMSS 2015 matematik başarı
testini alan dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen
değişkenler incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin matematik
başarısının bağımlı değişken olduğu, matematiği sevme, matematiğe olan ilgi,
matematiğe ilişkin özgüven, ev ortamı ve okul ortamı değişkenleri ile bir
yapısal model kurulmuştur. Matematik başarısı ile ilgili değişkenlerin
incelendiği bu araştırmanın türü, ilişkisel tarama modelidir. Verilerin analizi
için ilk olarak her bir değişkenin belirlenmesinde açımlayıcı faktör analizi
kullanılmıştır. Daha sonra, yapısal eşitlik modellemesi için sayıltılar
incelenmiştir. Kurulan modelde ilk olarak ölçme modellerinin veriye uyumu
incelenmiştir. Model veri uyumu sağlandıktan sonra, yapısal model testine
geçilmiştir. Yapısal modelde, gizil değişkenlere yol katsayıları elde edilmiş
ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, her iki sınıf düzeyinde öğrenci
başarısını en fazla yordayan değişkenin matematiğe ilişkin özgüven olduğu
bulunmuştur.

References

 • Abazaoğlu, İ., Yatağan, M., Yıldızhan, Y., Arifoğlu, A., & Umurhan, Y. (2015). Öğrencilerin matematik başarısının uluslararası fen ve matematik eğilimleri araştırması sonuçlarına göre değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10(7), 33-50.
 • Akyüz, G. (2006). Investigation of the effect of teacher and class characteristics on mathematics achievement in turkey and european union countries. İlköğretim Online, 5(2), 61-74.
 • Akyüz, G. (2014). The effects of student and school factors on mathematics achievement in TIMSS 2011. Eğitim ve Bilim, 39 (172), 150-162.Anderson, J. C., & Gerbing, D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Berberoğlu, G., Çelebi, Ö., Özdemir, E., Uysal, E., & Yayan, B. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen çalışmasında türk öğrencilerinin başarı düzeylerini etkileyen etmenler. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 3-14.
 • Bos, K., & Kuiper, W. (1999). Modeling TIMSS data in a European comparative perspective: Exploring influencing factors on achievement in mathematics in Grade 8. Educational Research and Evaluation, 5(2), 157-179.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Çavdar, D. (2015). TIMSS 2011 matematik başarısının öğrenci ve öğretmen özellikleri ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu G., & Büyüköztürk, Ş. (2012).Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPPS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, N. & Barış, F. (2010). Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44-50.
 • Ersoy, Y. (2007). TIMSS-2007: Uluslararası matematik ve fen araştırması-II: başarıyı etkileyen örtük değişkenler ve genel eğilimler. [Çevrim-içi: http://www.f2e2-ogretmen.com/dagarcigimiz/f2e2-522.pdf], Erişim tarihi: 27 Nisan 2015.
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. New York: Oxford University Press.
 • House, J.D. (2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in Japan and the United States: results from the third ınternational mathematics and science study. Journal of Genetic Psychology, 167(1), 31-45.
 • Jiang, Y., Jong, J., Lee, M., & Bong, M. (2014). Self-efficacy and achievement goals as motivational links between perceived contexts and achievement. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 34(1), 92-117.
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Koballa, T. R., & Glynn, S. M. (2004). Attitudinal and motivational constructs in science learning. In S. K. Abell and N. Lederman (Eds.), Handbook for Research in Science Education. Mahwah, NJ: Earlbaum.
 • Koğar, H. (2015). PISA 2012 matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerin aracılık modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 45-55.
 • Leung, F.K. (2002). Behind the high achievement of east asian students. Educational Research and Evaluation, 8, 87-108.
 • Markey, S. M. (2009). The relationship between visual-spatial reasoning ability and math and geometry problem-solving. (PhD thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3385692).
 • Marsh, H.W., & Hocevar, D. (1988). A new more powerful approach to multitrait multi method analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology, 73, 107-117. 25 Haziran 2017 tarihinde http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1989-07244-001.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Marsh, H.W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103,391-410.
 • Mullis, I. V.S. , Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Ölçüoğlu, R. (2015). TIMMS 2011 Türkiye sekizinci sınıf matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özer, Y. ve Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 313-324.
 • Pajares, F. & Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20(4), 426-443.
 • Preacher, K. J., Zyphur, M. J. & Zhang, Z. (2010). A general multilevel sem framework for assessing multilevel mediation. Psychological Methods, 15(3), 209-233.
 • Robitaille, D.F., & Robeck, E. D. (1996). The character and the context of TIMSS. In D.F. Robitaille and R.A. Garden (Eds.), Research questions and study design. TIMSS monograph N. 2. Vancouver, Canada: Pasific Educational Press.
 • Sarı, M. H., Arıkan, S. & Yıldızlı, H. (2017). 8. sınıf matematik akademik başarısını yordayan faktörler-TIMSS 2015. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(3), 246-265.
 • Shen, C. (1999). Social values associated with cross-national differences in mathematics and science achievement. Assessment in Education, 8(2), 193-223.
 • Stankov, L. & Lee, J. (2014). Over confidence across world regions. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(5), 821-837.
 • Şahin, M. G. & Yıldırım, Y. (2016). PISA 2012 Türkiye örnekleminde matematiksel davranış ve matematik okuryazarlığını etkileyen değişkenlerin çok gruplu hibrit modelleme ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(187), 181-198.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L.S. (2013). Multivariate statistics. New Jersey: Pearson Education.
 • Tartre, L. A. (1990). Spatial orientation skill and mathematical problem solving. Journal for Research in Mathematics Education, 216-229.
 • Yayan, B. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen çalışması-tekrar (tımss-r) daki matematik başarısının kültürler arası karşılaştırması. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Ceylan, E. ve Yetişir, M.İ. (2013). Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları. Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I: Ankara [Çevrim-içi: http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/timmsarastirmaraporu.pdf] Erişim Tarihi: 25 Mart 2015.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 15-37.
 • Yurt, E. & Sünbül, A. M. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1629-1653.
Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 14 - 34, 31.10.2018
https://doi.org/10.32960/uead.407078

Abstract

References

 • Abazaoğlu, İ., Yatağan, M., Yıldızhan, Y., Arifoğlu, A., & Umurhan, Y. (2015). Öğrencilerin matematik başarısının uluslararası fen ve matematik eğilimleri araştırması sonuçlarına göre değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10(7), 33-50.
 • Akyüz, G. (2006). Investigation of the effect of teacher and class characteristics on mathematics achievement in turkey and european union countries. İlköğretim Online, 5(2), 61-74.
 • Akyüz, G. (2014). The effects of student and school factors on mathematics achievement in TIMSS 2011. Eğitim ve Bilim, 39 (172), 150-162.Anderson, J. C., & Gerbing, D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Berberoğlu, G., Çelebi, Ö., Özdemir, E., Uysal, E., & Yayan, B. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen çalışmasında türk öğrencilerinin başarı düzeylerini etkileyen etmenler. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 3-14.
 • Bos, K., & Kuiper, W. (1999). Modeling TIMSS data in a European comparative perspective: Exploring influencing factors on achievement in mathematics in Grade 8. Educational Research and Evaluation, 5(2), 157-179.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Çavdar, D. (2015). TIMSS 2011 matematik başarısının öğrenci ve öğretmen özellikleri ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu G., & Büyüköztürk, Ş. (2012).Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPPS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, N. & Barış, F. (2010). Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44-50.
 • Ersoy, Y. (2007). TIMSS-2007: Uluslararası matematik ve fen araştırması-II: başarıyı etkileyen örtük değişkenler ve genel eğilimler. [Çevrim-içi: http://www.f2e2-ogretmen.com/dagarcigimiz/f2e2-522.pdf], Erişim tarihi: 27 Nisan 2015.
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. New York: Oxford University Press.
 • House, J.D. (2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in Japan and the United States: results from the third ınternational mathematics and science study. Journal of Genetic Psychology, 167(1), 31-45.
 • Jiang, Y., Jong, J., Lee, M., & Bong, M. (2014). Self-efficacy and achievement goals as motivational links between perceived contexts and achievement. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 34(1), 92-117.
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Koballa, T. R., & Glynn, S. M. (2004). Attitudinal and motivational constructs in science learning. In S. K. Abell and N. Lederman (Eds.), Handbook for Research in Science Education. Mahwah, NJ: Earlbaum.
 • Koğar, H. (2015). PISA 2012 matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerin aracılık modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 45-55.
 • Leung, F.K. (2002). Behind the high achievement of east asian students. Educational Research and Evaluation, 8, 87-108.
 • Markey, S. M. (2009). The relationship between visual-spatial reasoning ability and math and geometry problem-solving. (PhD thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3385692).
 • Marsh, H.W., & Hocevar, D. (1988). A new more powerful approach to multitrait multi method analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology, 73, 107-117. 25 Haziran 2017 tarihinde http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1989-07244-001.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Marsh, H.W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103,391-410.
 • Mullis, I. V.S. , Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Ölçüoğlu, R. (2015). TIMMS 2011 Türkiye sekizinci sınıf matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özer, Y. ve Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 313-324.
 • Pajares, F. & Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20(4), 426-443.
 • Preacher, K. J., Zyphur, M. J. & Zhang, Z. (2010). A general multilevel sem framework for assessing multilevel mediation. Psychological Methods, 15(3), 209-233.
 • Robitaille, D.F., & Robeck, E. D. (1996). The character and the context of TIMSS. In D.F. Robitaille and R.A. Garden (Eds.), Research questions and study design. TIMSS monograph N. 2. Vancouver, Canada: Pasific Educational Press.
 • Sarı, M. H., Arıkan, S. & Yıldızlı, H. (2017). 8. sınıf matematik akademik başarısını yordayan faktörler-TIMSS 2015. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(3), 246-265.
 • Shen, C. (1999). Social values associated with cross-national differences in mathematics and science achievement. Assessment in Education, 8(2), 193-223.
 • Stankov, L. & Lee, J. (2014). Over confidence across world regions. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(5), 821-837.
 • Şahin, M. G. & Yıldırım, Y. (2016). PISA 2012 Türkiye örnekleminde matematiksel davranış ve matematik okuryazarlığını etkileyen değişkenlerin çok gruplu hibrit modelleme ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(187), 181-198.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L.S. (2013). Multivariate statistics. New Jersey: Pearson Education.
 • Tartre, L. A. (1990). Spatial orientation skill and mathematical problem solving. Journal for Research in Mathematics Education, 216-229.
 • Yayan, B. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen çalışması-tekrar (tımss-r) daki matematik başarısının kültürler arası karşılaştırması. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Ceylan, E. ve Yetişir, M.İ. (2013). Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları. Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I: Ankara [Çevrim-içi: http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/timmsarastirmaraporu.pdf] Erişim Tarihi: 25 Mart 2015.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 15-37.
 • Yurt, E. & Sünbül, A. M. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1629-1653.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Zafer Ertürk

Oya Erdinç Akan

Publication Date October 31, 2018
Acceptance Date October 25, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Ertürk, Z., & Erdinç Akan, O. (2018). TIMSS 2015 Matematik Başarısını Etkileyen Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(2), 14-34. https://doi.org/10.32960/uead.407078

Cited By