Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmenlerin Iş Doyumu Düzeyleri

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 126 - 138, 10.10.2019
https://doi.org/10.32960/uead.559025

Abstract

Özet: Bu
çalışmanın amacı öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin  hangi düzeyde olduğunu ve çeşitli
değişkenlere göre  farklılık gösterip
göstermediği belirlenmeye çalışılmaktır

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018
eğitim öğretim yılında Erzurum ili Yakutiye
, Palandöken ve Aziziye ilçesinde
ilkokul,
ortaokul ve liselerde
görev yapan 722 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Taşdan (2008) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan “İş Doyum Ölçeği" kullanılmıştır.
Verilerin
analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden standart sapma, aritmetik
ortalama, frekans ve yüzde kullanmıştır. Ayrıca, dağılım normal olduğu için
parametrik testlerden t-testi ve tek yönlü varyan analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri “kısmen iyi doyumlu” olarak bulunmuştur.
Ayrıca, öğretmenlerin cinsiyet,yaş, medeni durum ve hizmet yıl değişkenlerine
gore iş doyumu
puan ortalamaları arasında
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı, çalıştıkları okul ve eğitim
durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Öğretmen, okul, iş, iş doyumu

 Abstract: The aim
of this study is to examine the job satisfaction according to teachers’
perceptions. A survey model was used. Target population of the study is
composed of 722 teachers who work in primary schools, secondary schools and
high schools in Yakutiye, Palandöken and Aziziye districts of Erzurum province
in the 2017-2018 academic year. job satisfaction scale which was adapted to
Turkish by Tasdan (2008) was used.
When the data were
analyzed, standard deviation, arithmetic mean, frequency and percentage were
used. Since the distribution was normal, t-test and ANOVA were used for
parametric tests. Job satisfaction
levels of the teachers were found partly-
satisfaction. Another finding
obtained from the study is that According to teachers' views on the job satisfaction according to teachers’ there
was not differ statistically significant according to gender, the marital
status and age variables. There was a statistically significant difference according
to the teachers' educational status and school variable that they work.

References

 • Acar, M. F. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi, Yükseklisans tezi, Çağ Üniverisitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dali.
 • Arslan, B. (2015). Hastane yönetiminde liderlik ve iş doyumu, Yüksel lisans tezi, Beykent üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme yönetimi Ana Bilim dalı.
 • Akşit, A. N. (2010). Çalişanlarin iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarina ilişkin kavramsal bir değerlendirme, Türk İdare Dergisi,Sayı:467.
 • Akkaya, R. (2015). Öğretmenlerġn kontrol odaği ile iş doyumu arasindakı ilişki, Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri AnaBilim Dali.
 • Aziri, B. (2011). Job satisfaction: a literature review, Management research and practice vol. 3 issue 4, pp: 77-86ka.
 • Akarsu, S. F. (2016). Hemşirelerde çalişan sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişki,Yüksek Lisans tezi, Atilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dali.
 • Akyol, K. M. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algiladiklari liderlik stilleri ile kendi iş doyumu düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Denetimi Planlamasi ve Ekonomisi Anabilim Dali
 • Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2011). Ortaöğretim okullarında değerlerle yönetim, örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişki, Sakarya University Journal of Education.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 115-129.
 • Başaran, M. (2017). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dali.
 • Bil, E. (2018). Ortaöğretim okullarinin öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş doyumu düzeyleri arasindaki ilişki, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikasi Anabilim Dali.
 • Burhan, T. (2016). Devlete bağli anaokulu ile özel anaokulunda çalişan öğretmenlerin öz yeterlik inanci ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji AnaBilim Dali.
 • Burhan, T. (2016). Devlete bağli anaokulu ile özel anaokulunda çalişan öğretmenlerin öz yeterlik inanci ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AnaBilim Dalı.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Bilir, M. (2007). Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dali.
 • Çulha,Y. (2017). Okul psikolojik danişmanlarinin müdürlerinin liderlik stillerini algilari ile kendi iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Maltepe Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dali.
 • Can, Ş. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Yaş, Cinsiyet ve Mesleki Kıdemlerine göre İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi (Muğla İli Örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 380-390.
 • Çetinkaya, A. (2017). Personel güçlendirme ile iş doyumu arasindaki ilişkinin analizi (sağlik çalişanlari üzerine bir araştirma), Yüksek Lisans tezi, Nişantaşi Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çevik, N. (2010). İlköğretim kurumlarinda örgütsel iklim ile iş doyumu arasindaki ilişki,Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim AnaBilim Dali.
 • Çetinkaya, A. (2017). Personel güçlendirme ile iş doyumu arasindaki ilişkinin analizi (sağlik çalişanlari üzerine bir araştirma), Yüksek Lisans tezi, Nişantaşi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dikmen, A. A. (1995). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(03).
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalişanlarinin iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 35.
 • Eroğlu, G. Ş. (2009). Örgütsel adalet algılaması ve iş tatmini hakkında bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Gizem B., M. (2016). Bir üniversite hastanesi idari kadro çalişanlarinda iş doyumu, Yüksek lisans tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü.
 • Göç, A. ( 2017 ). Okul yöneticilerinin duygusal emek ve iş doyumu arasindaki ilişkiye dair bir inceleme, Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dali.
 • Günbayi, l. ve Toprak, D. ( 2010). İlköğretim okulu sinif ve özel sinif öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşilaştirilmasi, ilköğretim Online, 9(1),150-169,[Online]:http: // ilkogretim-online.org.tr.
 • İdi, A. (2017). İlkokul ve ortaokullarda örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasindaki ilişki, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri AnaBilim Dali
 • Karakuş, M. (2008). İlköğretim okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin duygusal zekâ yeterliklerinin, öğretmenlerin duygusal adanmişlik, örgütsel vatandaşlik ve iş doyumu düzeylerine etkisi, Doktora tezi, Firat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri AnaBilim Dali
 • Karademir, N. (2016). Coğrafya öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, Sakarya University Journal of Education, 6 /2 ss.108 122.
 • Karakaya, Ç,. ve Çoruk, A. (2017). İlköğretim okullarinda görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algilari ile iş doyumu algilari arasindaki ilişki. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim fakültesi dergisi.
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarinda öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.
 • Küçük, S. (2014). Sağlik çalişanlarinda iş doyumu ve iş doyumunu etkileyen stress faktörleri (akdeniz üniversitesi hastanesi laboratuvar teknikerleri örneği),Yüksek Lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Yönetimi Ana BilimDali.
 • Kösel, M. (2015). Demografik özellikler kapsaminda iş doyumuna ilişkin çalışanların algisi, Yüksek LisansTezi: Sanayi İşletmesinde bir araştırma. Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kumuş, V. & Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2010, Sayı: 32, Sayfa: 123 –139.
 • Kılıç, Ö. S. (2011). İlköğretim okullarinda görev yapan okul müdürü ve öğretmenleri iş doyumu (Tokat Ili Örneği), Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dali.
 • Ölçüm, D. (2015). Okul yöneticilerinin karar verme stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (sakarya ili örneği), Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dali.
 • Özkan, A. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri (Balikesir Ili Merkez Ilçeler Örneği), Yüksek lisans tezi, Balikesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dali
 • Surada, S. (2015). Sinif öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri (Eskişehir Ili Örneği), Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamina ait etkenler açisindan iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 55-64.
 • Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 2013, Cilt:X, Sayı:I, 142-167 http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Gursharan S. K. and Gurinder, K. (2010). Job Satisfaction: A Challenging Area ofResearch in Education, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/29667/MPRA Paper No. 29667, posted 8. April 2011 17:15 UTC
 • Taşdan, M. ve Tiryaki, E . (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 33, Sayı 147.
 • Tekin, O. (2018). Duygusal emek ile iş doyumu arasindaki ilişkide psikolojik sermayenin aracilik rolü: finans sektörü örneği, Yüksek lisans tezi,Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dali.
 • Tokatlioğlu, T. (2016). Anaokulu çalişanlarinin iş doyumu, ücret beklentisi, meslek içi toplam çalişma süresi ve yaş gruplari ile tükenmişlik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AnaBilim Dali.
 • Ünal Yilmaz, Z. (2014). Sağlik çalişanlarinin tükenmişlik, depresyon ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AnaBilim Dali.
 • Yavuz, C. ve Karadeniz, B. C. (2009). Sinif öğretmenlerinin motivasyonunun iştatmini üzerine etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social ResearchVolume 2/ 9
 • Yavuzkurt, T. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerinin iş yeri arkadaşlik algisi ve iş doyumu ile ilişkisi (aydin ili örneği), Yükesk Lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dali.
 • Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finanssektöründe incelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 126 - 138, 10.10.2019
https://doi.org/10.32960/uead.559025

AbstractÖzet: Bu
çalışmanın amacı öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin  hangi düzeyde olduğunu ve çeşitli
değişkenlere göre  farklılık gösterip
göstermediği belirlenmeye çalışılmaktır

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018
eğitim öğretim yılında Erzurum ili Yakutiye
, Palandöken ve Aziziye ilçesinde
ilkokul,
ortaokul ve
liselerde görev yapan 722 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Taşdan (2008)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “İş Doyum Ölçeği" kullanılmıştır.

Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden standart sapma,
aritmetik ortalama, frekans ve yüzde kullanmıştır. Ayrıca, dağılım normal
olduğu için parametrik testlerden t-testi ve tek yönlü varyan analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri “kısmen iyi doyumlu” olarak bulunmuştur.
Ayrıca, öğretmenlerin cinsiyet,yaş, medeni durum ve hizmet yıl değişkenlerine
gore iş doyumu
puan
ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı,
çalıştıkları okul ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık
olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler: Öğretmen, okul, iş, iş doyumu


 


Abstract: The aim of this study is to examine the job satisfaction according to
teachers’ perceptions. A survey model was used. Target population of the
study is composed of 722 teachers who work in primary schools, secondary
schools and high schools in Yakutiye, Palandöken and Aziziye districts of
Erzurum province in the 2017-2018 academic year. job satisfaction scale which
was adapted to Turkish by Tasdan (2008) was used.
When
the data were analyzed, standard deviation, arithmetic mean, frequency and
percentage were used. Since the distribution was normal, t-test and ANOVA
were used for parametric tests. Job
satisfaction levels of the teachers were found partly-
satisfaction. Another finding
obtained from the study is that According to teachers' views on the job satisfaction according to
teachers’ there was not differ statistically significant according to
gender, the marital status and age variables. There was a statistically
significant difference according to the teachers' educational status and
school variable that they work.


Key Words: Teacher, job,
schools,
job satisfaction


 


 


References

 • Acar, M. F. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi, Yükseklisans tezi, Çağ Üniverisitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dali.
 • Arslan, B. (2015). Hastane yönetiminde liderlik ve iş doyumu, Yüksel lisans tezi, Beykent üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme yönetimi Ana Bilim dalı.
 • Akşit, A. N. (2010). Çalişanlarin iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarina ilişkin kavramsal bir değerlendirme, Türk İdare Dergisi,Sayı:467.
 • Akkaya, R. (2015). Öğretmenlerġn kontrol odaği ile iş doyumu arasindakı ilişki, Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri AnaBilim Dali.
 • Aziri, B. (2011). Job satisfaction: a literature review, Management research and practice vol. 3 issue 4, pp: 77-86ka.
 • Akarsu, S. F. (2016). Hemşirelerde çalişan sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişki,Yüksek Lisans tezi, Atilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dali.
 • Akyol, K. M. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algiladiklari liderlik stilleri ile kendi iş doyumu düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Denetimi Planlamasi ve Ekonomisi Anabilim Dali
 • Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2011). Ortaöğretim okullarında değerlerle yönetim, örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişki, Sakarya University Journal of Education.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 115-129.
 • Başaran, M. (2017). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dali.
 • Bil, E. (2018). Ortaöğretim okullarinin öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş doyumu düzeyleri arasindaki ilişki, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikasi Anabilim Dali.
 • Burhan, T. (2016). Devlete bağli anaokulu ile özel anaokulunda çalişan öğretmenlerin öz yeterlik inanci ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji AnaBilim Dali.
 • Burhan, T. (2016). Devlete bağli anaokulu ile özel anaokulunda çalişan öğretmenlerin öz yeterlik inanci ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AnaBilim Dalı.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Bilir, M. (2007). Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dali.
 • Çulha,Y. (2017). Okul psikolojik danişmanlarinin müdürlerinin liderlik stillerini algilari ile kendi iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Maltepe Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dali.
 • Can, Ş. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Yaş, Cinsiyet ve Mesleki Kıdemlerine göre İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi (Muğla İli Örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 380-390.
 • Çetinkaya, A. (2017). Personel güçlendirme ile iş doyumu arasindaki ilişkinin analizi (sağlik çalişanlari üzerine bir araştirma), Yüksek Lisans tezi, Nişantaşi Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çevik, N. (2010). İlköğretim kurumlarinda örgütsel iklim ile iş doyumu arasindaki ilişki,Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim AnaBilim Dali.
 • Çetinkaya, A. (2017). Personel güçlendirme ile iş doyumu arasindaki ilişkinin analizi (sağlik çalişanlari üzerine bir araştirma), Yüksek Lisans tezi, Nişantaşi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dikmen, A. A. (1995). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(03).
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalişanlarinin iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 35.
 • Eroğlu, G. Ş. (2009). Örgütsel adalet algılaması ve iş tatmini hakkında bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Gizem B., M. (2016). Bir üniversite hastanesi idari kadro çalişanlarinda iş doyumu, Yüksek lisans tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü.
 • Göç, A. ( 2017 ). Okul yöneticilerinin duygusal emek ve iş doyumu arasindaki ilişkiye dair bir inceleme, Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dali.
 • Günbayi, l. ve Toprak, D. ( 2010). İlköğretim okulu sinif ve özel sinif öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşilaştirilmasi, ilköğretim Online, 9(1),150-169,[Online]:http: // ilkogretim-online.org.tr.
 • İdi, A. (2017). İlkokul ve ortaokullarda örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasindaki ilişki, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri AnaBilim Dali
 • Karakuş, M. (2008). İlköğretim okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin duygusal zekâ yeterliklerinin, öğretmenlerin duygusal adanmişlik, örgütsel vatandaşlik ve iş doyumu düzeylerine etkisi, Doktora tezi, Firat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri AnaBilim Dali
 • Karademir, N. (2016). Coğrafya öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, Sakarya University Journal of Education, 6 /2 ss.108 122.
 • Karakaya, Ç,. ve Çoruk, A. (2017). İlköğretim okullarinda görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algilari ile iş doyumu algilari arasindaki ilişki. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim fakültesi dergisi.
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarinda öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.
 • Küçük, S. (2014). Sağlik çalişanlarinda iş doyumu ve iş doyumunu etkileyen stress faktörleri (akdeniz üniversitesi hastanesi laboratuvar teknikerleri örneği),Yüksek Lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Yönetimi Ana BilimDali.
 • Kösel, M. (2015). Demografik özellikler kapsaminda iş doyumuna ilişkin çalışanların algisi, Yüksek LisansTezi: Sanayi İşletmesinde bir araştırma. Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kumuş, V. & Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2010, Sayı: 32, Sayfa: 123 –139.
 • Kılıç, Ö. S. (2011). İlköğretim okullarinda görev yapan okul müdürü ve öğretmenleri iş doyumu (Tokat Ili Örneği), Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dali.
 • Ölçüm, D. (2015). Okul yöneticilerinin karar verme stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (sakarya ili örneği), Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dali.
 • Özkan, A. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri (Balikesir Ili Merkez Ilçeler Örneği), Yüksek lisans tezi, Balikesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dali
 • Surada, S. (2015). Sinif öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri (Eskişehir Ili Örneği), Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamina ait etkenler açisindan iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 55-64.
 • Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 2013, Cilt:X, Sayı:I, 142-167 http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Gursharan S. K. and Gurinder, K. (2010). Job Satisfaction: A Challenging Area ofResearch in Education, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/29667/MPRA Paper No. 29667, posted 8. April 2011 17:15 UTC
 • Taşdan, M. ve Tiryaki, E . (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 33, Sayı 147.
 • Tekin, O. (2018). Duygusal emek ile iş doyumu arasindaki ilişkide psikolojik sermayenin aracilik rolü: finans sektörü örneği, Yüksek lisans tezi,Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dali.
 • Tokatlioğlu, T. (2016). Anaokulu çalişanlarinin iş doyumu, ücret beklentisi, meslek içi toplam çalişma süresi ve yaş gruplari ile tükenmişlik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AnaBilim Dali.
 • Ünal Yilmaz, Z. (2014). Sağlik çalişanlarinin tükenmişlik, depresyon ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji AnaBilim Dali.
 • Yavuz, C. ve Karadeniz, B. C. (2009). Sinif öğretmenlerinin motivasyonunun iştatmini üzerine etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social ResearchVolume 2/ 9
 • Yavuzkurt, T. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerinin iş yeri arkadaşlik algisi ve iş doyumu ile ilişkisi (aydin ili örneği), Yükesk Lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dali.
 • Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finanssektöründe incelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi
There are 48 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Mehrdad Azimi This is me 0000-0002-6700-4415

Durdağı Akan 0000-0002-5397-8470

Publication Date October 10, 2019
Acceptance Date July 26, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Azimi, M., & Akan, D. (2019). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(2), 126-138. https://doi.org/10.32960/uead.559025