Other
BibTex RIS Cite

Ezop Masallarının Dinleme Becerisine Etkisi

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 185 - 208, 10.10.2019
https://doi.org/10.32960/uead.607309

Abstract

Araştırmanın amacı, Ezop masallarının
dinlediğini anlama başarısına etkisini test etmektir. Çalışma grubunu,
2018-2019 öğretim yılında Isparta ilinin merkez ilçesinde bir devlet
ilkokulunda 2.sınıfta öğrenim gören 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
modeli, kontrol gruplu ön test- son test yarı deneysel modeldir. Deney ve
kontrol gruplu ön test son test modelinde, gelişigüzel iki grup seçilmiştir.
İki gruba da ilk üç masal ön test olarak, son üç masal de son test olarak
dinleme ve anlamaya yönelik ölçme uygulanmıştır. Yarı deneysel araştırma
modelindeki etkinliklerde 18 farklı Ezop masalı kullanılmıştır. Çalışma altı
hafta devam etmiştir.  Her masaldan sonra
dinleme ve anlamaya yönelik ölçme işlemi yapılmıştır.Veriler 5N 1K tekniğinden
geliştirilen üç sorudan oluşan form ile toplanmıştır. Sonuçta ön test ve son
test ölçümleri arasındaki farklılıklar tespit edilerek öğrencilerin dinleme
anlama becerilerindeki değişim incelenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan
verilerin analizinde SPSS programları kullanılmıştır. Verilerin analizinde
betimsel istatiklerden yüzde, aritmetik ortalama ile minimum ve maksimum
değerleri ilebağımsız ve bağımlı t-Testi, kovaryans (ancova) analizi
istatistiksel teknikleri kullanılmıştır. Uygulama öncesi yapılan ön test toplam
puanları ile uygulama sonrası yapılan son test toplam puanları arasında anlamlı
bir fark görülmüştür. Öğrencilerin son test toplam puanları, ön test toplam
puanlarından daha yüksektir. Öğrencilerin dinleme anlama becerilerinin
gelişmesi yapılan etkinliğin olumlu sonuçlandığı görülmektedir. 

References

  • Ciğerci, F. M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikayelerin kullanılması (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Güzel, A. ve Karatay, H. (2013). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem yayınlarıKılınç, K. (2015). Aktif öğrenme tekniklerinin 4.sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutumlarına etkisi(Yüksek lisans tezi). Adnan MenderesÜniversitesi, Aydın.Türk Dil Kurumu içinde http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ca9dfca815ec8.41540175sayfasından erişilmiştir.Yılmaz, Z. (2007). Sınıf öğretmenlerine Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık
Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 185 - 208, 10.10.2019
https://doi.org/10.32960/uead.607309

Abstract

References

  • Ciğerci, F. M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikayelerin kullanılması (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Güzel, A. ve Karatay, H. (2013). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem yayınlarıKılınç, K. (2015). Aktif öğrenme tekniklerinin 4.sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutumlarına etkisi(Yüksek lisans tezi). Adnan MenderesÜniversitesi, Aydın.Türk Dil Kurumu içinde http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ca9dfca815ec8.41540175sayfasından erişilmiştir.Yılmaz, Z. (2007). Sınıf öğretmenlerine Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Ayşe Bilgiç Yıldız 0000-0003-3566-0319

Behsat Savaş This is me 0000-0003-3164-9745

Publication Date October 10, 2019
Acceptance Date October 2, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Bilgiç Yıldız, A., & Savaş, B. (2019). Ezop Masallarının Dinleme Becerisine Etkisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(2), 185-208. https://doi.org/10.32960/uead.607309