Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 163 - 180 2020-10-27

İlkokul Matematik Öğretim Pogramının Sayı Duyusu Temel Bileşenlerine Göre İncelenmesi

Hatice ÇETİN [1] , Şeyma ÖZTÜRK [2]


Bu çalışmanın amacı 2018 yılında son güncellemesi yapılan ilkokul matematik dersi öğretim programında yer alan kazanımları sayı duyusu temel bileşenlerine göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemi durum çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür. İlkokul matematik programındaki tüm kazanımlar sınıf düzeyi ve öğrenme alanları bazında sayı duyusu bileşenlerine göre detaylı olarak incelenmiştir. Veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Program bir alan uzmanı ve sayı duyusu ile ilgili yüksek lisans dersi almış iki sınıf öğretmeni tarafından incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğretim programında; en fazla sayı duyusu bileşeninin yer aldığı sınıf düzeyinin 3. Sınıf olduğu görülmüştür. Sayılar ve işlemler öğrenme alanında 32, ölçme öğrenme alanında 7 kazanım sayı duyusu ile ilişkilendirilmiştir. Sayıların anlamı bileşenine uygun 12, sayıların büyüklüğü bileşenine uygun 8, esnek işlem yapma ve sonucun akla yatkınlığın yargılama bileşenine uygun 7, tahmin etme bileşenine uygun 12 kazanıma ulaşılmıştır. Genel olarak ilkokul matematik programında, bu çalışma kapsamında referans aldığımız sayı duyusu bileşenlerine doğrudan– işaret eden kazanımlar net olmamakla birlikte pek az bulunmuştur.
sayı duyusu, ilkokul, matematik programı
 • Baki, A. (2019). Matematiği öğretme bilgisi. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Bayak, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sayı duyusu düzeyleri ve ilkokul matematik öğretiminde kullanma durumları. Yüksek Lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi.
 • Can, D. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sayı duyularının bağlam temelli ve bağlam temelli olmayan problem durumlarında incelenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Cheng, Q., ve Wang, J. (2012). Curriculum opportunities for number sense development: a comparison of first-grade textbooks in china and the united states. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 52.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri). Çeviri Editörleri: M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Crouch, R., ve Christopher, H. (2004). Mathematical modelling: transitions between the real world and the mathematical model. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 197-206.
 • Çekirdekçi, S. (2015). İlkokul 4. sınıf öğrencileri için sayı hissi testinin geliştirilerek öğrencilerin sayı hislerinin incelenmesi. Doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri,. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Greeno, J. G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain. Journal for research in mathematics education, 170-218.
 • Gülbağcı Dede, H. (2015). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Gülbağcı Dede, H., ve Şengül, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 285-303.
 • Güven, B., ve Özçelik, Ç. (2017). İlkokul matematik dersine yönelik gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 693-714.
 • Harç, S. (2010). 6.Sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açsından mevcut durumlarının analizi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Howden, H. (1989). Teaching number sense. The Arithmetic Teacher, 36(6), 6.
 • Karabey, B., Tunalı, C., Olkun, S., ve Ergut, G. (2019). . 2009-2013-2017 ortaokul matematik öğretim programlarının sayı duyusu bileşenlerine göre karşılaştırılması.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1760-1774.
 • Mcintosh, A., Reys, B., ve Reys, R. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics , 2-44.
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokulve ortokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • NCTM. (1989). Curriculum and evaluation standarts for council of teachers of mathematics. Reston.
 • Osmanoğlu, A. (2016). İlköğretim Matematik Dersi Programlarının Sayılar Öğrenme Alanı Karşılaştırması. Özmantar, M. F., ve Öztürk, A. (Eds.). (2016). Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları. Pegem Akademi Yayınları.
 • Peker, E. S. (2019). Ortaokul sekizinci snııf öğrencilerinin sayı duyusu performanslarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi.
 • Reys, R., Reys, B., Emanuelsson, G., Johansson, B., McIntosh, A., & Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99(2), 61-70.
 • Silverman, D. (2005). Instances or sequences? Improving the state of the art of qualitative research. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 6, No. 3).
 • Şengül, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1951-1974.
 • Umay, A., Akkuş-Çıkla, O., ve Duatepe, A. (2006). Matematik dersi 1. – 5. sınıf öğretim programlarının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 198-211.
 • van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan. Dissertation.University of Missouri-Columbia.
 • Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th‐grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333.
 • Yang, D. C. (2007). Investigating the strategies used by pre-service teachers in Taiwan when responding to number sense questions. School Science and Mathematics, 107(7), 293-301.
 • Yang, D. C., Hsu, C. J., & Huang, M. C. (2004). A study of teaching and learning number sense for sixth grade students in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 407-430.
 • Yarımkaş, C. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sayı hissinin incelenmesi. Doktora tezi. Kastamonu Üniversitesi.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0686-8049
Author: Hatice ÇETİN (Primary Author)
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5576-054X
Author: Şeyma ÖZTÜRK
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 27, 2020

APA Çetin, H , Öztürk, Ş . (2020). İlkokul Matematik Öğretim Pogramının Sayı Duyusu Temel Bileşenlerine Göre İncelenmesi . Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 4 (2) , 163-180 . DOI: 10.32960/uead.778027