Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 16 - 35 2017-12-30

DİL VE ZİHİN ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME

Ahmet Alkayış [1]


Bu makalede dil ve zihin konusu dilbilim bağlamında ele alınmıştır. Dil, insanın
varoluşundan beri merak edilen, üzerinde durulan konulardan biridir. Dil üzerinde her
ne kadar önceki çağlarda çalışmalar yapılmasına rağmen 19. ve 20. yüzyıla kadar
derinine inip sorgulanmamıştı, sistemli hale gelmemişti. Tarihsel bakış açısının egemen
olduğu on dokuzuncu yüzyılda dil zaman içinde bir evrim, bir değişim, bir gelişme
olarak ele alınmıştır. İnsan, kavram ve dil işaretleriyle beraber bu dünyayla
karşılaştırılamayan, bu dünyanın zihinsel kaynağı gereğince çok yakın olan mitos, dil,
felsefe, sanat ve dinin oluşturduğu biçimler dünyası içinde bulunur. Dilin felsefi tarzda
yapısına bakıldığında varlığın zihinsel bir sembolüyle beraber aynı zamanda
simgeleştiren bir varlık olduğu da görülür. Dilbilimci Ferdinand de Saussure ve Noam
Chomsky’nin; dil kullanımı, dil edinme yolu, dolayısıyla dilin deneyle olan ilişkisi
değerlendirilmiştir.

felsefe, dil, zihin
  • Akarsu, Bedia, (1998), Felsefe Terimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayınları. Akarsu, Bedia, (1998), Dil- Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Cevizci, Ahmet, (2000), Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları. Çotuksöken, Betül, (1998), Kavramlara Felsefe İle Bakmak, İstanbul: İnsancıl Yayınları. Çotuksöken, Betül, (2000), Felsefi Söylem Nedir?, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Çotuksöken, Betül, (2002), Felsefe: Özne- Söylem, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Cassırer, Ernst, (2005), Sembolik Formlar Felsefesi I- Dil, (Çev. Milay Köktürk), Ankara: Hece Yayınları. Cassırer, Ernst, (2005), Sembolik Formlar Felsefesi III- Bilginin Fenomenolojisi, (Çev. Milay Köktürk), Ankara: Hece Yayınları. Chomsky, Noam, (2001), Dil ve Zihin, (Çev. Ahmet Kocaman), Ankara: Ayraç Yayınevi. Kıran, Zeynel &Kıran, Ayşe (Eziler), (2006), Dilbilimine Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Locke, John, (2004), İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu), İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Maggee, Bryan, (1979). Yeni Düşün Adamları,(Çev. Tuncay Mete), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Mengüşoğlu, Takiyettin, (2015), İnsan Felsefesi, Ankara: Doğu Batı Yayınları. Uygur, Nermi, (2008), Dilin Gücü, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Uygur, Nermi, (2000), Kuram- Eylem Bağlamı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Nıetzsche, Friedrich, (2003), Ecce Home, Kişi Nasıl Kendisi Olur, (Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu), İstanbul: Say Yayınları. Nutku, Uluğ, (2011), Gezgin Felsefe, Adana: Baştuğlar Matbaacılık. Wıttgensteın, Ludwig, (2007), Felsefi Soruşturmalar, (Çev. Haluk Barışcan), İstanbul: Metis Yayınları. Wıttgensteın, Ludwig, (2008), Tractatus Logico-Philosophicus, (Çev. Oruç Aruoba), İstanbul: Metis Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Alkayış (Primary Author)

Dates

Application Date : November 17, 2017
Acceptance Date : February 28, 2018
Publication Date : December 30, 2017

APA Alkayış, A . (2017). DİL VE ZİHİN ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 16-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/35749/399531