Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 228 - 253 2020-08-10

ANKARA-KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2015-2019 DÖNEMİ ÖRNEĞİ

Ahmed HAMEED [1] , Fatma Merve İNAN [2] , Abdulkadir DEVELİOĞLU [3]


Yerel yönetimler, yerel sınırlar içerisinde halkın ortak ihtiyaçlarını yerine getirmekle görevli olduğu kadar iktisadi anlamda da kentsel kaynakların adil ve eşit bir şekilde dağılımını sağlayan kurumlardır. “"Sosyal Belediyecilik” olgusu, sosyal devletin yereldeki karşılığı olarak belediyelere, klasik "olarak adlandırabileceğimiz temel hizmetlerin sunulmasının yanı sıra sosyal sorunların çözümünde de sorumluluklar yüklemektedir. Böylece, sosyal refah kalitesi yüksek bir ortamda insanların yaşamasına olanak sağlanmaktadır.
Bu araştırmada Keçiören Belediyesinin sosyal belediyecilik faaliyetleri incelenmiştir. Belediyenin sosyal belediyecilik faaliyetlerinde önemli görevler üstlendiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte kimi eksiklikler olduğu da görülmüştür. Zaman içinde bu eksikliklerin de giderileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak Keçiören Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı faaliyetler ve gerçekleştirdiği projelerle dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırdığı, refahlarına katkıda bulunduğu, bu yönde diğer belediyelere örnek teşkil edecek projeler geliştirdiği ifade edilebilir.
Sosyal Belediyecilik, Keçiören Belediyesi, Sosyal Hizmet, Yerel Yönetimler
  • Adıyaman, A. T. ve Demirel, S. (2011), “Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği”, Dış Denetim Dergisi, 0(4), 115-129. Akarsu, S. (2014), Sosyal Belediyecilik (Zeytinburnu Belediyesi Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 44. Akdoğan, Y. (2002), Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik, Eminönü Bülteni, Şubat Sayısı, 35. Alan, Ç. (2018), "Türkiye’de Sosyal Belediyeciliğin Uygulanmasını Zorlaştıran Nedenler", Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6(2), 54–66. Ateş, H. (2009), "Sosyal Belediyecilik", MÜSİAD Çerçeve Dergisi, 0(49), 88-95. Bayramoğlu, S. (2015), Toplumcu Belediye Nam-ı Diğer Belediye Sosyalizmi, Ankara, Nota Bene Yayınları, 53. Beki, A. (2008), Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Ümraniye Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 34. Bilgehan, M. (2016), Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Denizli Büyükşehir Belediyesi Üzerinde Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 51. Çelik, A. (2014), “Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-20. Efe, H. (2012), Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Bayrampaşa Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 33. Ersöz, H. Y. (2011), Sosyal Politikalarda Yerelleşme, İstanbul, İTO Yayınları, 16. Esetal, M. (2013), Kentsel Yoksulluğun Önlenmesinde Sosyal Belediyecilik Uygulamaları, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 33. Hazır, M. (2010), "Toplumsal Çözülme Üzerine Bir Deneme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(27), 1-5. İpek, S. ve Çıplak, B. (2016), "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları: Çanakkale Belediyesi Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 201-215. Karaağaç, Ş. (2017), Sosyal Belediyecilik Anlayışı Üzerinden Engellilere Yönelik Hizmetler: İBB Engelliler Müdürlüğü Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 34. Keçiören Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı, Ankara, Keçiören Belediyesi, 29. Keçiören belediyesi 2018 yılı performans programı, Ankara, Keçiören Belediyesi, 31. Keçiören Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı, Ankara, Keçiören Belediyesi, 23. Keçiören Belediyesi Özel yayınlar, Ankara, Keçiören Belediyesi, 2019. Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2017. Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2018. Keleş, S. (2008), Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 24. Kesgin, B. (2012), "Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinden Ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(26), 169-180. Koray, M. ve Temiz, H. E. (2014), "Merkezi Yönetimle İlişkiler, Kısıtlar ve Harcamalar Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik ve Dört Büyükşehir Belediyesi Açısından Uygulamalar", Çalışma ve Toplum, 42(3), 11-60. Küçük, H. (2018), "Türkiye’de Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkisinde Sosyal Politikalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: Kadıköy Belediyesi ve Esenler Belediyesi Örneği", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 198-217. Öz, C. S. (2010), Sosyal Belediyecilik Bağlamında Evde Bakım Hizmetleri (İstanbul, Ankara, Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri), yayınlanmış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 26. Öztürk, H. ve Gül, H. (2012), "Sosyal Belediyecilik Sosyal Haklar ve Sosyal Devlete Bir Alternatif Mi?", Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV, 377-392. Pektaş, E. K. (2010), "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar", Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 5-22. Şahinoğlu, İ. (2014), Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 45. Şataf, C. ve Bilgehan, M. (2017), "Avrupa'da Sosyal Belediyecilik Anlayışı ve Türkiye", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 13-33. Şataf, C. ve Taşdelen, S. (2019), "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri Çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 11(1), 1309-8020. Pekküçüksen, Ş. (2004), “Sosyal Belediyecilik ve Selçuklu Belediyesi Şefkat Evleri Örneği”, Yerel Yönetimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale, 450-459. Toprak, D. ve Şataf, C. (2009), "Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1), 11-24.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmed HAMEED (Primary Author)
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatma Merve İNAN
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Abdulkadir DEVELİOĞLU
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 22, 2020
Acceptance Date : July 21, 2020
Publication Date : August 10, 2020

APA Hameed, A , İnan, F , Develi̇oğlu, A . (2020). ANKARA-KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2015-2019 DÖNEMİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 228-253 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/54857/756373