Year 2020, Volume 4 , Issue 4, Pages 43 - 64 2020-12-31

TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTAL PAZARLAMA: ELAZIĞ İLİ OTELLERİNİN WEB SİTELERİNİN EYE-TRACKİNG İLE ANALİZİ

Nurcan YÜCEL [1] , Melek İNAN [2]


Gelişen ve değişen teknoloji günümüzde her alanda etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mobil cihazların ve internetin kullanımının artması tüketicilerin satın alma davranışlarını da değiştirmiştir. Tüketici davranışlarındaki değişiklikler işletmelerin pazarlama anlayışlarını da değiştirmiş ve dijital pazarlama kavramının benimsenmesine neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı; dijital pazarlamanın turizm sektöründe etkin bir şekilde kullanılma düzeyinin belirlenmesidir. Bu sebeple, Elazığ ilinde faaliyet gösteren 4 yıldız ve üzeri otellerin web sitelerinin görselleri belirlenmiş ve gönüllü katılımcıların belirlenen otel görsellerine ilgi düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırmada; nöropazarlama analiz yöntemlerinden Eye Tracking Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli analizler yapılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında; Elazığ ilinde faaliyet gösteren 4 yıldız ve üzeri otellere ait web sitelerinde genellikle otel isminin ve logosunun olduğu kısmın daha fazla ilgi çektiği görülmüştür. Diğer taraftan, web sayfalarında yer alan Anasayfa, Hakkımızda, Odalarımız, Tesislerimiz, Galeri, Restoranlarımız, Toplantı Odaları, SPA, Rezervasyon, İletişim (Bize Ulaşın) vb. linklerin ise çok fazla dikkat çekmediği belirlenmiştir.
Dijital Pazarlama, Turizm Pazarlaması, Nöropazarlama, Eye-Tracking (Göz İzleme)
 • Acar, E. (2017). Turizmde Yeni Trendler-Dijital Turizm ve İnovasyon. III. Turizm Şurası, 116-126.
 • Akgün, Z. (2018). Dijital Pazarlamada C Kuşağının Dijital Ürünleri Benimseme Düzeyi Farklılıklarının Belirlenmesine Dair Bir Alan Araştırması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Alan, A.K., Kabadayı, E.T. ve Erişke, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 493-504.
 • Ariely, D. ve Berns, G.S. (2010). Neuromarketing: The Hope And Hype of Neuroimaging İn Business. Nature Reviews Neuroscience, 11(4), 284-292.
 • Ateş, U. ve Boz, M. (2015). Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(1), 63-84.
 • Bağçı, E. ve İçöz, O. (2019). Z ve Alfa Kuşağı ile Dijitalleşen Turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 232-256.
 • Bercea, M.D. (2013). Anatomy of Methodologies for Measuring Consumer Behavior in Neuromarketing Research. Proceedings of the LCBR European Marketing Conference, 1-14.
 • Berki, A. (2019). Dijital Pazarlama Uygulamalarının Satış ve Marka Bilinirliğini Arttırmaya Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (5), 136-170.
 • Bu, Y., Parkinson, J. ve Thaichon, P. (2020). Digital Content Marketing As A Catalyst For E-WOM İn Food Tourism. Australasian Marketing Journal (AMJ), 1-12.
 • Bulunmaz, B. (2016). Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama. TRT Akademi, 1(2), 348-365.
 • Çetinkaya, E. (2018). Gelenekselden Dijitale İletişim ve Halkla İlişkiler: Turizm Pazarlamasına Bir Bakış. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Emen, M. (2019). Turizm Pazarlaması ve Yabancı Turistlerin Seyahatlerini Etkileyen Etmenler: İstanbul Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 66-82.
 • Hayta, A.B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 31-48.
 • Karabağ, S.F., Özgen, H.M. ve Özgen, H. (2010). Bir İletişim Aracı Olarak Web Siteleri: Türkiye’deki Otel Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 9(33), 17-32.
 • Karabeyoğlu, Y.D. (2018). Türkiye’de Dijital Pazarlamada Marka ve Tüketici İlişkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karamustafa, K., Biçkes, D.M. ve Ulama, Ş. (2002). Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (19), 51-92.
 • Kaur, G. (2017). The İmportance of Digital Marketing İn The Tourism İndustry. International Journal of Research-Granthaalayah, 5(6), 72-77.
 • Kayıkçı, M.Y. ve Bozkurt, A.K. (2018). Dijital Çağda Z ve Alpha Kuşağı, Yapay Zekâ Uygulamaları ve Turizme Yansımaları. International Congress of Management Economy and Policy (17-18 Kasım), 54-64.
 • Keski̇n, H.D. ve Kurtuldu, H.S. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlamaya Yatkınlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14), 117-128.
 • Kılıç, S. ve Demir, S. (2017). Turizm Pazarlamasında Yerli Turistlerin Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Sinop İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 71-98.
 • Kumar, S. (2015). Neuromarketing: The New Science of Advertising. Universal Journal of Management, 3(12), 524-531.
 • Magano, J. ve Cunha, M.N. (2020). Digital Marketing İmpact On Tourism İn Portugal: A Quantitative Study. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(1), 1-19.
 • Maksüdünov, A. (2019). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(37), 186-196.
 • Maughan, L., Gutnikov, S. ve Stevens, R. (2007). Like More, Look More. Look More, Like More: The Evidence From Eye-Tracking. Brand Management, 14(4), 335-342.
 • Mkwizu, K.H. (2019). Digital Marketing and Tourism: Opportunities For Africa. International Hospitality Review, 34(1), 5-12.
 • Morin, C. (2011). Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior. Society, 48(2), 131-135.
 • Myat, A.A., Sharkasi, N. ve Rajasekera, J. (2019). Myanmar’s Tourism: Sustainability of ICT To Support Hotel Sector For Online Booking and Digital Marketing. Benchmarking: An International Journal.
 • Nuseira, M.T. ve Aljumahb, A. (2020). Digital Marketing Adoption Influenced by Relative Advantage and Competitive Industry: A UAE Tourism Case Study. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(2), 617-631.
 • Öksüz, B. ve Altıntaş, V. (2017). Sağlık Turizminde Dijital İletişim Kanallarının Kullanımı. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 59-75.
 • Özdipçiner, N.S. (2010). Turizmde Elektronik Pazarlama. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 1(1), 5-22.
 • Özdoğan, B.F. (2008). Göz İzleme ve Pazarlamada Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 134-147.
 • Özer, M.B., Tatar, V. ve Esmer, S. (2018). Limanlar İçin Dijital Pazarlamanın Önemi: Hopa Limanı Sosyal Medya Yönetim Analizi. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress. September. 7-8, 493-510.
 • Ruanguttamanun, C. (2014). Neuromarketing: I Put Myself İnto A fMRI Scanner and Realized That I Love Louis Vuitton Ads. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 211-218.
 • Salman, G.G. ve Perker, B. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de Nöropazarlama Çalışmalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(3), 35-57.
 • Şahan, Y. (2016). Turizm Pazarlamasında Tüketicilerin Turistik Satın Alma Kararı Üzerinde Etkili Olan Web Sitesi Tasarım Özelliklerinin Nörogörüntüleme Yöntemlerinden Elektroensefalografi (EEG) ve Göz İzleme Yöntemleriyle Belirlenmesine Dair Deneysel Bir Çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Şanlıöz, H.K., Di̇lek, S.E. ve Koçak, N. (2013). Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 250-260.
 • Todor, R.D. (2016). Blending Traditional and Digital Marketing. Bulletin of The Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences, 9(1), 51-56.
 • Tsourgiannis, L. ve Valsamidis, S. (2019). Digital Marketing in Tourism: Why Greek Tourists Use Digital Marketing Applications Like Airbnb. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 13(4), 473-486.
 • Tunçalp, O. ve İrge, N.T. (2018). Turizm Pazarlamasında Çevrimiçi Sitelerindeki Müşteri Yorumları ve Puanlama Sisteminin Otel Satış Fiyat Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Ustaahmetoğlu, E. (2015). Nöropazarlama Üzerine Bir Değerlendirme. Business & Management Studies: An International Journal, 3(2), 154-168.
 • Varinli, İ. (2012). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yusıflı, H. (2018). Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Uygulamasının Satın Alma Kararına Etkisi: İstanbul İlinde Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yücel, A. ve Çubuk, F. (2014). Bir Nöropazarlama Araştırmasının Deneysel Yolculuğu ve Araştırmanın İlk İpuçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 133-149.
 • Zeylan, T. ve Öztürk, G. (2019). Türkiye’deki Seyahat Acenteleri Açısından Mobil Pazarlamanın Önemi. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 73-95.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6845-1284
Author: Nurcan YÜCEL
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Melek İNAN (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 14, 2020
Acceptance Date : October 14, 2020
Publication Date : December 31, 2020

APA Yücel, N , İnan, M . (2020). TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTAL PAZARLAMA: ELAZIĞ İLİ OTELLERİNİN WEB SİTELERİNİN EYE-TRACKİNG İLE ANALİZİ . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (4) , 43-64 . DOI: 10.47525/ulasbid.793683