Year 2019, Volume , Issue 23, Pages 257 - 276 2019-04-09

THE RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES AND CREDIT RATINGS OF FRAGILE 8
KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ali Rıza SANDALCILAR [1] , Ali ALTINER [2] , Yusuf ÇOLAK [3]


Credit ratings provided by rating agencies have positive and/or negative impacts on international investment decisions. This means that the organizations in question are not objective in rating processes; it even brings about the debate that triggered economic crises. The study investigated the macroeconomic variables of the Fragile Eight group countries and the causality relationship between Moody’s Investors Service Inc.'s credit ratings. Firstly, the cross-sectional dependence was tested with  ve   tests, and the stability of the series was investigated with CIPS unit root test. The homogeneity of slope coefficients was examined by the Swamy S test and it was found that there was no cointegration relationship between the series as a result of the cointegration test of Westerlund and Edgerton (2007). Finally, the series were subjected to Dumitrescu-Hurlin panel causality test and the existence of a one-way causality relation to foreign direct investment, inflation rate and economic growth rate was found. The presence of the opposite situation could not be determined. In addition, no causal relationship was found between the credit ratings and unemployment rates.

Derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notları uluslararası yatırım kararları üzerinde olumlu ve/veya olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu durum söz konusu kuruluşların derecelendirme işlemlerinde objektif davranmadıkları; hatta ekonomik krizleri tetiklediği tartışmasını beraberinde getirmektedir. Çalışmada Kırılgan 8’li grubu ülkelerin makroekonomik değişkenleri ile Moody’s Investors Service Inc. ’in bu ülke gurubuna verdiği kredi notları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Öncelikle yatay kesit bağımlılığı  ve   testleriyle, serilerin durağanlığı ise CIPS birim kök testiyle araştırılmıştır. Eğim katsayılarının homojenliği Swamy S testiyle incelenmiş ve uygulanan Westerlund ve Edgerton (2007) eşbütünleşme testi sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak seriler Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testine tabi tutularak kredi notundan doğrudan yabancı yatırımlar, enflasyon oranı ve ekonomik büyüme oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.  Ancak tersi durumun varlığı ile kredi notlarıyla işsizlik oranları arasında nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır.

 • Açıkalın, S. (2009). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DDY) ve Yurtiçi Yatırımlar Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-14.
 • Akbulak, Y. (2012). Kredi Derecelendirme veya Rating Kavram ve Ölçütler. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 3.
 • Akel, V. ( 2015). Kırılgan Beşli Ülkeleri Hisse senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 75-96.
 • Bryson, J. and Miller, M. (2013). Developing Economies and Crisis Vulnerability. Wells Fargo Securities Special Commen, 1-24.
 • Çalışkan, Ö. V. (2002). Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Risk Değerlendirme Kriterleri. G.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, 1-13.
 • Çan H. ve Dinçsoy M. (2016). Kırılganlık Göstergeleri ve Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(22), 199-217.
 • Çolak, Yusuf. (2017). Türkiye’nin Makroekonomik Değişkenleri İle Kredi Notları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Moody’s Örneği. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 1(1), 61-74.
 • Demir M. ve Eminer F. (2014). Kredi Derecelendirme Kuruluşları üzerine Düşünceler. EUL Journal of Social Sciences, 2, 96-112.
 • Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49.
 • Dumitrescu, E. I. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Eke, S. (2013). Ticari Alacak Riskleri Yönetiminde Kredi Sigortaları Ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi, Nedensellik Analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5.
 • Engle, R. F., and Granger, C. W. (1987). Co-Integration And Error Correction: Representation, Estimation, And Testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Financial Times. Erişim adresi www.ft.com
 • Fitch Ratings Ltd. Erişim adresi www.fitchratings.com
 • Göçer, İ. Ve Akın, T. (2016). Kırılgan Beşlide Tasarruf -Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz. Ege Akademik Bakış Dergisi, 16(2), 176-190.
 • Gülmez, A. ve H. Gündoğan. (2014). Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Güneş, S. (2013). Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85
 • Hasbi D. (2012). Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yapılan Not Değerlendirmelerinin Ülke Ekonomileri Üzerine Etkileri; Türkiye Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-integration-with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Kab H. (2015). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Üzerine Bir Analiz. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kamacı A. ve Konya S. (2016). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Portföy Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 136-155.
 • Kargı B. (2014). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013). The Journal of Academic Social Science Studies, 7(1), 351-370.
 • Kılıçaslan Harun ve Giter M. Sefer (2016). Kredi Derecelendirme ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-81.
 • Mete M., Pekmez G. ve Kıyançiçek C. (2016). 2008 Finans Krizinin Kırılgan Sekizliler Üzerindeki etkisi; Teorik Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 689-709.
 • Moody’s Investors Service Inc. Erişim adresi www.moodys.org
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics, 435, P.1-39.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence Of Cross‐Section Dependence. Journal Of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Reinhart C. (2002). Default, Currency Crises, and Sovereign Credit Ratings. The World Bank Economic Review, 16(2), 151–170.
 • Standard & Poor’s Ratings Services Corp. Erişim adresi www.standardandpoors.com
 • Şen S. (2014). Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Analizi: Moody’s Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Tatoğlu, F.Y. (2017). Panel Zaman Serileri Analizi: STATA Uygulamalı. İstanbul:Beta Yayınevi.
 • Tekin, İ. Çevik (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Öngöremedikleri Krizler Ve İflaslar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41.Yıl Özel Sayısı), 181-205.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Erişim adresi www.tcmb.gov.tr
 • Ünver M. and Doğru B. (2015). The Determinants of Economic Fragility: Case of the Fragile Five Countries. Akdeniz İİBF Dergisi, 15(31), 1-24.
 • Westerlund, J. and Edgerton, D.L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test. Economic Letters, 97, 185-190.
 • White, LJ. (2010). Credit-Rating Agencies and the Financial Crisis: Less Regulation of CRAs is a Better Response. Journal of International Banking Law, 25(4), 1-25
 • Yanar İ. (2002). Derecelendirme Faaliyeti ve Bankaların Derecelendirmesi İşlemlerinin Analizi. İnceleme Raporu. TCMB. Teftiş Kurulu Başkanlığı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9185-6968
Author: Ali Rıza SANDALCILAR
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7362-8198
Author: Ali ALTINER
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-8004-6233
Author: Yusuf ÇOLAK
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date : April 9, 2019

Bibtex @research article { ulikidince542290, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {257 - 276}, doi = {10.18092/ulikidince.542290}, title = {KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {SANDALCILAR, Ali Rıza and ALTINER, Ali and ÇOLAK, Yusuf} }
APA SANDALCILAR, A , ALTINER, A , ÇOLAK, Y . (2019). KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 257-276 . DOI: 10.18092/ulikidince.542290
MLA SANDALCILAR, A , ALTINER, A , ÇOLAK, Y . "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 257-276 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/41810/542290>
Chicago SANDALCILAR, A , ALTINER, A , ÇOLAK, Y . "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 257-276
RIS TY - JOUR T1 - KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Ali Rıza SANDALCILAR , Ali ALTINER , Yusuf ÇOLAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.542290 DO - 10.18092/ulikidince.542290 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 276 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.542290 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.542290 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Ali Rıza SANDALCILAR , Ali ALTINER , Yusuf ÇOLAK %T KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.542290 %U 10.18092/ulikidince.542290
ISNAD SANDALCILAR, Ali Rıza , ALTINER, Ali , ÇOLAK, Yusuf . "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (April 2019): 257-276 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.542290
AMA SANDALCILAR A , ALTINER A , ÇOLAK Y . KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. UİİİD. 2019; (23): 257-276.
Vancouver SANDALCILAR A , ALTINER A , ÇOLAK Y . KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 276-257.