Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Yaşanan İş Kazalarının Kaza Saatlerine ve Cinsiyete Göre İstatistiki Olarak Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

Year 2022, Volume 14, Issue 1, 360 - 368, 31.01.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.880158

Abstract

Öz Dünyada her yıl milyonlarca çalışan iş kazası sebebiyle yaralanmakta, meslek hastalığına yakalanmakta veya hayatını kaybetmektedir. İş kazaları nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin azaltılması, güvenli çalışma koşullarının yaratılması iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ile mümkündür. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Türkiye dahil pek çok ülkede her geçen gün daha fazla artmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki iş kazası geçiren çalışanların cinsiyetine ve kazayı geçirdikleri saate göre dağılımları incelenmiştir. Araştırmada Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2009-2019 yılları arasında hazırladığı iş kazası geçirenlerin iş kazasının meydana geldiği saatlere ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin istatistiklerin yer aldığı tablolar kullanılmış, bu tablolar grafik haline getirilerek sunulmuş ve veriler yorumlanmıştır. Belirlenen saatlerde meydana gelen iş kazaları nedenleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin öneriler tartışılmıştır.

References

 • [1] Karadağ T., Kepekli T., (2018), İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Kaza Nedenleri, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2).
 • [2] Müngen U., (1993), Türkiye’de İnşaat İş Kazalarının Analizi ve İş Güvenliği Sorunu. (Doktora Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [3] Ergüzer A., Lüy H., (2017), Maden Ocaklarını Gerçek Zamanlı İzleme ve Görüntüleme Yazılım Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 9(2), 50-58.
 • [4] Ceylan H., (2012), Türkiye’deki Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 4(2), 30-42.
 • [5] Usanmaz D., Köse E., (2020), Kimyasal Araştırma Laboratuvarı Risk Değerlendirmesi İçin İki Farklı Metodun İstatistiksel Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 12(2), 337-348.
 • [6] Ceylan H., (2014), Türkiye’de İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 6(1), 1-6.
 • [7] Aksüt G., Eren T., Tüfekçi M., (2021), Tekstil Sektör Çalışanlarının Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 13(1), 231-241.
 • [8] Arıtan A., Ataman M., (2017), Kaza Oranları Hesaplamalarıyla İş Kazası Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 015801 (239-246), doi: 10.5578/fmbd.51762.
 • [9] Ceylan H., (2011), Türkiye’de İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, Uluslararası Mühendislik, Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2).
 • [10] Bayraktaoğlu S., Aras M., Atay E., (2018), Çalışanlarda İş Güvenliği ve İş kazası Algısı: Mavi Yakalılar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(9).
 • [11] Erginel N., Toptancı Ş., (2017), İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları ile Modellenmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 201-212, doi:10.21923/jesd.10116.
 • [12] Gürer E., (2006), Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi, [PowerPoint slides], Ankara.
 • [13] Yardım N., Çipli Z., Vardar C., Mollahaliloğlu S., (2007), Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları, Dicle Tıp Dergisi, 34(4), 264-271.
 • [14] Camkurt M., (2007), İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6), 80-106.
 • [15]<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm>
 • [16] Bayraktar B., Uyguçgil H., Konuk A., (2018), Türkiye’de Madencilik Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, Bilimsel Madencilik Dergisi, 85-90.
 • [17]<http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari>
 • [18] Baradan S., Akboğa Ö., Çetinkaya U., Usmen M., (2016), Ege Bölgesinde İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri, İMO Teknik Dergi, 7345-7370, 448.
 • [19] Eser A., (2015), Güncel İş Kazası Verilerinin İstatistiki Analizi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 227-241.
 • [20] Bekar İ, Oruç D., Bekar E., (2017), İş Kazası Meslek Hastalıklarının Maliyeti (2005-2014), Uluslararası Ekonomik Araştırma Dergisi, 3(3), 2149-8377.
 • [21] Türen U., Gökmen Y., (2014), Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile Çalışanların Yaş Faktörü̈ Arasındaki İlişki, Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 101-109.
 • [22] Oral T., Ünal A., (2020), 2016-2018 Yılları Arasında Seyahat Sektörüne Ait İş Kazası Verilerinin Değerlendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi, 3(2), 61-71, doi.org/10.38213/ohsacademy.72487

Statistical Evaluation And Interpretation of Occupational Accidents According to The Hours of The Accident and Gender

Year 2022, Volume 14, Issue 1, 360 - 368, 31.01.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.880158

Abstract

Abstract Every year, millions of employees around the world are injured due to occupational accidents, suffer from occupational diseases, or die. It is possible to reduce the costs caused by occupational accidents and to create safe working conditions by taking occupational health and safety precautions. Therefore, the importance of occupational health and safety is increasing day by day in many countries, including Turkey. In this study, the distribution of employees who had an occupational accident in Turkey according to their genders and the time period in which accidents occur are investigated. Tables prepared by the SGK between 2009-2019, including statistics regarding the distribution of employees who had an occupational accident according to time periods in which accidents occurred and the gender of employees, were used in this research; these tables were presented in graphics and the data were interpreted. The causes of occupational accidents that occurred in a particular time period and the suggestions regarding the transactions in terms of occupational health and safety were discussed

References

 • [1] Karadağ T., Kepekli T., (2018), İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Kaza Nedenleri, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2).
 • [2] Müngen U., (1993), Türkiye’de İnşaat İş Kazalarının Analizi ve İş Güvenliği Sorunu. (Doktora Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [3] Ergüzer A., Lüy H., (2017), Maden Ocaklarını Gerçek Zamanlı İzleme ve Görüntüleme Yazılım Uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 9(2), 50-58.
 • [4] Ceylan H., (2012), Türkiye’deki Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 4(2), 30-42.
 • [5] Usanmaz D., Köse E., (2020), Kimyasal Araştırma Laboratuvarı Risk Değerlendirmesi İçin İki Farklı Metodun İstatistiksel Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 12(2), 337-348.
 • [6] Ceylan H., (2014), Türkiye’de İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 6(1), 1-6.
 • [7] Aksüt G., Eren T., Tüfekçi M., (2021), Tekstil Sektör Çalışanlarının Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 13(1), 231-241.
 • [8] Arıtan A., Ataman M., (2017), Kaza Oranları Hesaplamalarıyla İş Kazası Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 015801 (239-246), doi: 10.5578/fmbd.51762.
 • [9] Ceylan H., (2011), Türkiye’de İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, Uluslararası Mühendislik, Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2).
 • [10] Bayraktaoğlu S., Aras M., Atay E., (2018), Çalışanlarda İş Güvenliği ve İş kazası Algısı: Mavi Yakalılar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(9).
 • [11] Erginel N., Toptancı Ş., (2017), İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları ile Modellenmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 201-212, doi:10.21923/jesd.10116.
 • [12] Gürer E., (2006), Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi, [PowerPoint slides], Ankara.
 • [13] Yardım N., Çipli Z., Vardar C., Mollahaliloğlu S., (2007), Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları, Dicle Tıp Dergisi, 34(4), 264-271.
 • [14] Camkurt M., (2007), İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6), 80-106.
 • [15]<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm>
 • [16] Bayraktar B., Uyguçgil H., Konuk A., (2018), Türkiye’de Madencilik Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, Bilimsel Madencilik Dergisi, 85-90.
 • [17]<http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari>
 • [18] Baradan S., Akboğa Ö., Çetinkaya U., Usmen M., (2016), Ege Bölgesinde İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri, İMO Teknik Dergi, 7345-7370, 448.
 • [19] Eser A., (2015), Güncel İş Kazası Verilerinin İstatistiki Analizi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 227-241.
 • [20] Bekar İ, Oruç D., Bekar E., (2017), İş Kazası Meslek Hastalıklarının Maliyeti (2005-2014), Uluslararası Ekonomik Araştırma Dergisi, 3(3), 2149-8377.
 • [21] Türen U., Gökmen Y., (2014), Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile Çalışanların Yaş Faktörü̈ Arasındaki İlişki, Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 101-109.
 • [22] Oral T., Ünal A., (2020), 2016-2018 Yılları Arasında Seyahat Sektörüne Ait İş Kazası Verilerinin Değerlendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi, 3(2), 61-71, doi.org/10.38213/ohsacademy.72487

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Uğur ÇAVDAR (Primary Author)
İzmir Demokrasi Üniversitesi
0000-0002-3434-6670
Türkiye


Murat MANYASLI
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4787-7371
Türkiye


Erim AKKAYA
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1914-304X
Türkiye


Demirali SEVENER
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5242-0646
Türkiye


Ziya TÜFEKÇİ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8449-3559
Türkiye

Publication Date January 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 14, Issue 1

Cite

APA Çavdar, U. , Manyaslı, M. , Akkaya, E. , Sevener, D. & Tüfekçi, Z. (2022). Yaşanan İş Kazalarının Kaza Saatlerine ve Cinsiyete Göre İstatistiki Olarak Değerlendirilmesi ve Yorumlanması . International Journal of Engineering Research and Development , 14 (1) , 360-368 . DOI: 10.29137/umagd.880158

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.