Research Article
PDF BibTex RIS Cite

OKUL ORTAMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Year 2018, Volume: 4 Issue: 3, 20 - 41, 26.12.2018

Abstract

Bu
araştırmanın amacı; Johnson ve Stevens (2001) tarafından geliştirilen Okul
Ortamı Ölçeği’nin (School Level Environment Questionnaire) Türkçeye uyarlanması
ve Türkçe formun ön psikometrik geçerliğinin sınanmasıdır. Araştırma bu
doğrultuda iki aşamada ve iki farklı katılımcı grupla yürütülmüştür. Araştırmanın
ilk aşamasında, 49 uzman görüşü alınarak ölçeğin çeviri ve kapsam geçerliğini gerçekleştirilmiştir.
İkinci aşamada ise ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini sınamak amacıyla ilkokul
ya da ortaokullarda görev yapmakta olan 410 öğretmene erişilmiştir. Uyarlama
sürecinde, İngilizce-Türkçe uygunluk, Türkçe anlaşılabilirlik, geri tercüme
uygunluk ve kapsam geçerliği işlemleri gerçekleştirilmiştir. Türkçe ölçeğin
ön psikometrik özellikleri için ise yapı geçerliği ve
Cronbach alfa güvenirliği incelenmiştir. Bulgular, çeviri maddelerin özgün
ölçek maddeleri ile yüksek oranda uyumluluk ve Türkçe anlaşılabilirlik
değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Yapı geçerliğine ait bulgular Türkçe
form için iki faktörlü ve bu faktörler altında toplanan beşli Likert tipinde 11
maddenin olduğu bir yapıya işaret etmiştir. Ayrıca, Türkçe formun güvenirlik
analizleri
gerek alt boyutlar gerek
ölçeğin geneli bazında yüksek tutarlılık olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular
ölçeğin Türkçe formunun ülkemiz öğretmenlerinin okullardaki ortama ait
düşüncelerini ortaya koyabilecek bir araç oluştuğuna işaret etmektedir.

References

 • Anderson, C S. (1982). The search for school climate: A review of research. Review of Educational Research. 52(3), 368-420.
 • Balcı, A. (2005). Effective Schools: Predictors of Student Achievement in Primary Schools in Turkey: Edirne Province. International Journal of Educational Reform, 14(4), 426-436.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar Ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-48.
 • Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A. & Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology, 95(3), 570-588.
 • Comer, J. P. (2001). School that develop children. American Prospect. 12(7), 30-35.
 • Çakmak, E. K., Cebi, A. & Kan, A. (2014). Developing a “Social Presence Scale” for E-learning Environments. Educational Sciences Theory and Practice, 14, 764-768.
 • Çalık, T., Türker, K. & Çalık, C. (2011). Güvenli Okulun Oluşturulmasında Okul İklimi: Kavramsal Bir Çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çokluk ,Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: PEGEM Akademi
 • Deal, T. E. & Peterson, K. D. (1999). Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Halpin, A. W. & Croft, D. B. (1963).The Organizational Climate of Schools. Chicago: Midwest Administration Center
 • Hair, Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
 • Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1998). Adapting tests for use in multiple languages and cultures. Social Indicators Research, 45, 153-171.
 • Hoy, W. K. (2003). School climate. New York: Thompson Gale
 • Hoy, W.K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma uygulama. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan) Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills, CA: Sage
 • Johnson, B. & Stevens, J. J. (2001). Exploratory and confirmatory factor analysis of the School Level Environment Questionnaire (SLEQ). Learning Environments Research, 4, 325-344.
 • Johnson, B., Stevens, J. & Zvoch, K. (2007). Teachers’ Perceptions of School Climate. A Validity Study of Scores from the Revised School Level Environment Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 67(5), 833-844.
 • Jöreskog, K. & Sörbom, D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc
 • Öner, N. (1994). Güvenirliği ve /veya geçerliği sınanmış psikolojik testler. Türk Psikoloji Dergisi, 9(33), 9-18.
 • Sağlam, M. & Tunca, N. (2013). İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 139-164.
 • Scales, P.C. & Taccogna, J. (2001). Development assest for school and life. The Education Digest, 66(6), 34-39.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şahin, S. (2011). Öğretimsel Liderlik ve Okul Kültürü Arasındaki İlişki (İzmir İli Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1909-1928.
 • Şimşek, Ö. F. (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ekinoks Yayınları: Ankara
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. Ed). Boston: Pearson Education
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington, DC: American Psychological Association
 • Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. ANNALS, AAPSS, 567, 88-107.
 • Zigarelli, M. A. (1996). An Empirical Test of Conclusions from Effective Schools. Journal of Educational Research, 90(2), 103-111.
 • Zwick, W. R. & Velicer, W. F. (1986). Comparison of five rules for determining the number of components to retain. Psychological Bulletin, 99(3), 432-442.

Year 2018, Volume: 4 Issue: 3, 20 - 41, 26.12.2018

Abstract

References

 • Anderson, C S. (1982). The search for school climate: A review of research. Review of Educational Research. 52(3), 368-420.
 • Balcı, A. (2005). Effective Schools: Predictors of Student Achievement in Primary Schools in Turkey: Edirne Province. International Journal of Educational Reform, 14(4), 426-436.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar Ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-48.
 • Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A. & Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology, 95(3), 570-588.
 • Comer, J. P. (2001). School that develop children. American Prospect. 12(7), 30-35.
 • Çakmak, E. K., Cebi, A. & Kan, A. (2014). Developing a “Social Presence Scale” for E-learning Environments. Educational Sciences Theory and Practice, 14, 764-768.
 • Çalık, T., Türker, K. & Çalık, C. (2011). Güvenli Okulun Oluşturulmasında Okul İklimi: Kavramsal Bir Çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çokluk ,Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: PEGEM Akademi
 • Deal, T. E. & Peterson, K. D. (1999). Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Halpin, A. W. & Croft, D. B. (1963).The Organizational Climate of Schools. Chicago: Midwest Administration Center
 • Hair, Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
 • Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1998). Adapting tests for use in multiple languages and cultures. Social Indicators Research, 45, 153-171.
 • Hoy, W. K. (2003). School climate. New York: Thompson Gale
 • Hoy, W.K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma uygulama. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan) Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills, CA: Sage
 • Johnson, B. & Stevens, J. J. (2001). Exploratory and confirmatory factor analysis of the School Level Environment Questionnaire (SLEQ). Learning Environments Research, 4, 325-344.
 • Johnson, B., Stevens, J. & Zvoch, K. (2007). Teachers’ Perceptions of School Climate. A Validity Study of Scores from the Revised School Level Environment Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 67(5), 833-844.
 • Jöreskog, K. & Sörbom, D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc
 • Öner, N. (1994). Güvenirliği ve /veya geçerliği sınanmış psikolojik testler. Türk Psikoloji Dergisi, 9(33), 9-18.
 • Sağlam, M. & Tunca, N. (2013). İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 139-164.
 • Scales, P.C. & Taccogna, J. (2001). Development assest for school and life. The Education Digest, 66(6), 34-39.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şahin, S. (2011). Öğretimsel Liderlik ve Okul Kültürü Arasındaki İlişki (İzmir İli Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1909-1928.
 • Şimşek, Ö. F. (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ekinoks Yayınları: Ankara
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. Ed). Boston: Pearson Education
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington, DC: American Psychological Association
 • Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. ANNALS, AAPSS, 567, 88-107.
 • Zigarelli, M. A. (1996). An Empirical Test of Conclusions from Effective Schools. Journal of Educational Research, 90(2), 103-111.
 • Zwick, W. R. & Velicer, W. F. (1986). Comparison of five rules for determining the number of components to retain. Psychological Bulletin, 99(3), 432-442.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Funda AKGÜL VARDAR This is me
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Salih BARDAKCI
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Erdal ŞENOCAK
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date December 26, 2018
Submission Date March 30, 2018
Acceptance Date December 26, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Akgül Vardar, F. , Bardakcı, S. & Şenocak, E. (2018). OKUL ORTAMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 20-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usakead/issue/38812/411267