Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Matematikte Erken Değerlendirme Araçları (TEAM)nın Türkçeye Uyarlanması

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 19 - 42, 21.12.2020
https://doi.org/10.29065/usakead.773378

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 3-7 yaş arası çocukların matematiksel becerilerini belirlemek için geliştirilen “Tools For Early Assessment In Math (TEAM)” 6 yaş kısa versiyonunun Türkçe’ ye uyarlanması ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Değerlendirme aracının güvenirlik çalışma grubunu Uşak’ta anaokuluna devam eden 6 yaş grubu 230 çocuk oluşturmaktadır. TR-TEAM 6 yaş kısa versiyonunun güvenirlik çalışmalarında iç tutarlılık katsayısının sınanması için Kuder Richarson-20 testi ve test-tekrar test güvenirliği kullanılmıştır. TR-TEAM 6 yaş kısa versiyonunun test güvenirliği A (Sayı ve İşlemler) ve B (Geometri) bölümleri için incelenmiştir. Anasınıfına devam eden 6 yaş grubu çocuklarında, testin KR-20 güvenirliği Bölüm A için 0.92 ve Bölüm B için 0.81 bulunmuştur. TR-TEAM 6 yaş kısa versiyonunun test-tekrar test sonucu korelasyon r= .828 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçları değerlendirme aracının güvenilir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

References

 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 244-248.
 • Akman, B., Yükselen, A. P. & Uyanık, G. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Epsilon.
 • Aktaş, Y. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nöbet Tıp Kitabevi.
 • Aktaş, A. Y., Gül-Deretarla, E. & Sığırtmaç, A. (2003). 48-86 ay çocuklar için sayı ve işlem kavramları testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.
 • Akyıldız, M. (2015). Açıköğretim Fakültesi 2014/2015 Öğretim Yılı Sınavlarından, Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramına Göre Kestirilen Yetenek Ölçülerinin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 1503E094.
 • Alexander, P. A., White, C. S., & Daugherty, M. (1997). Analogical reasoning and early mathematics learning. In L. D. English (Ed.), Studies in mathematical thinking and learning. Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images (p. 117–147). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 9. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Baydemir, G. (2011). Okul öncesi dönemde işlem kavramı. B. Akman (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi (s. 93-99). Ankara: Pegem.
 • Bracken, B. A.; Sabers, D.; Insko, W. (1987). Performance of Black and White Children on The Bracken Basic Concept Scale. Psychology In The School,.24(1),22-27.
 • Bredekamp, S. (2015). Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar. (Effective Practices in Early Childhood Education, 2nd Edition). (Çev. Hatice Zeynep İnan ve Taşkın İnan). 343-345. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün E. Ö., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (26. Basım). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Cartwright, C. & Wind-Cowie, S. (2005). Profound and multiple learning difficulties. New York: Continuum.
 • Charlesworth, L. & Linda, K. K. (2010). Math & Science for young children. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning Center. Clausen, T., Vappula, H. & Ruddock, G. (2004). Progress in Math 6, GL Assesment Limited.
 • Clements, D. H. & Sarama, J. (2005). Math Play. How young children approach math. Scholastic Early Childhood Today, 19(4), 50-57.
 • Clements, D. H.; Sarama, J. & Liu, X. H (2008). Development of a measure of early mathematics achievement using the Rasch model: the Research-Based Early Maths Assessment. Educational Psychology,28(4), 37-41.
 • Clements, D. & Sarama, J. (2014). Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. New York: Routledge.
 • Çelik, M. & Kandır, A. (2011). Matematik gelişimi 6 testi (Progress in Maths) nin 60-77 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 146-153.
 • Çapık, C., Gözüm, S., Aksayan, S (2018).Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Aşamaları, Dil ve Kültür Uyarlaması: Güncellenmiş Rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing, (26)3, 199-210.
 • Davis, G.A.& Tu, T.H. (2008). Mathematics and Science in the ealy years: ınternational /perspectives and theoretical views. P.G. Grotewell&Y.R. Burton (Ed.) Early childhood education (s. 23-45). New York: Nova.
 • Davis, J.(2014). Assessment tools. Bonn: Giz..... DeFS. (2007). Practice guidance for the early years foundation Stagennon-statutory guidance. Nottingam: DeFS Publication.
 • Denton, K., West, J.(2002). Children’s reading and mathematics achievement in kindergarten and first grade.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., and Sexton, H. (2007). School readiness and later achievement. Developmental psychology, 43(6), 1428-1446. Erdoğan, S., Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim. 28(130), 32-40.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergül, A.&Artan, İ. (2015). Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(4), 454-485.
 • Gifford, S. (2005). Teaching mathematics 3-5. Maidenhead: Open University Press.
 • Ginsburg, H.P. & Baroody, A.J. (2003). Test of early mathematics ability examiner’s manual. Texas: Pro-ed Publised.
 • Ginsburg, H.P. & Golbeck, S.L. (2004). Thoughts on the future of research on mathematics and science learning and education. Early Childhood Research Quarterly, 19(1)., 190-200.
 • Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation in early childhood education. NY: Teachers College.
 • Güven, Y. (1999). Sezgisel matematik yeteneği testinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2(15), 23-28.
 • Hackney, A. (2004). An introduction to special needs. In P.Benton & T. O’Brien (Eds.), Special needs and the beginning teacher (pp.1-11). New York: Continuum.
 • Hasançelebi, B., Terzi, Y. ve Küçük, Z. (2020). Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırt Edicilik İndeksine Dayalı Çeldirici Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1): 224-240.
 • Henniger, M. L. (1987). Learing mathematics and Science Through play. Childhood Education, 63 (3), 167 - 171.
 • Jackman, H.L. (2012). Early educatıon currıculum a child’s connectıon to the world. Belmont: Wadsworh Cengage Learning.
 • Jordan, N. C., & Levine, S. C. (2009). Socioeconomic variation, number competence, and mathematics learning difficulties in young children. Developmental Disabilities Research Reviews, 15, 60–68. doi:10.1002/ddrr.46
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş &Çokluk, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik (İkinci baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Krajewski, K. (2005). Prediction of mathematical (dis-)abilities in primary school: A 4 year German longitudinal study from kindergarten to grade 4. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for research in child development, Atlant, G.A.
 • Mcafee, O. & Leong, D. J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi (B. Ekinci Çev. Ed). Ankara: Nobel.
 • McClure, R. E., Guernsey , L., Clements, D.H., Bales, S. N. Nichols, J., Kendall-Taylor, N. Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
 • NAEYC (2003). Early childhood curriculum, assessment, and program evaluation. https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/pscape.pdf. adresinden 21.07.2019 tarihinde erişildi.
 • National Council of Teachers of Mathematics(NCTM). (2000).Principles and Standarts for School Mathematics. Reston, VA:NCTM.
 • Önkol, F. L. (2012). Erken sayı testi’nin uyarlanması ve erken sayı gelişim programı’ nın altı yaş çocukların sayı gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik, D. A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları
 • Pound, L. (2008). Thinking and learning about mathematics in the early years. London: Routledge.
 • Purpura, D. J. & Lonigan, D.C. (2015) Early Numeracy Assessment: The Development of the Preschool Early Numeracy Scales. Early Education and Development,26(2), 286-313.
 • Purpura, D. J., & Simms, V. (2018). Approximate number system development in preschool: What factors predict change? Cognitive Development, 45, 31–39. doi:10.1016/j.cogdev.2017.11.001
 • Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research statistics for the behavioral sciences (2nd ed.). New York: Holt Rinehart and Winston.
 • Sarama, J. & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: learning trajectories for young children. New York: Routledge.
 • Sarama, J. & Clements, D. H. (2011). TEAM Tools for early assessment in math. New York: Mc Graw Hill Education.
 • Shwartz, S. L. (2005). Teaching young children mathematics. London: Praeger Publishers.
 • Sjoe, M. N.,Bleses D., Dybdal, L., Tideman, E., Kirkeby, H., Sehested, K. K., Nielsen, H.,Kreiner, S., Jensen, P. (2018). Short Danish Version of the Tools for Early Assessment in Math (TEAM) for 3–6-Year-Olds. Early Education and Development, 30(2), 238-258.
 • Sophian, N. (2013). Vicissitudes of children’s mathematical knowledge: Implications of developmental research for early childhood mathematics education. Early Education and Development, 24, 436–442. doi:10.1080/10409289.2013.773255
 • Stipek, D. (2013). Mathematics in early childhood education : Revolution or evolutıon? Early Education and Development, 24, 431-435.
 • Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tassoni, P. (2003). Supporting special needs understanding inclusion in the early years. Oxford: Heinemann.
 • Taştepe, T. & Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.
 • Tarım, Ş. D. (2009).Okul öncesinde matematik eğitimi. İ. Ulutaş (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim 5 içinde (s. 211-232). Ankara: Hedef.
 • Tian, Z. & Huang, X. (2009). A study of children’s spatial reasoning and quantitative reasoning abilities. Journals of Mathematic Education, 2 (2), 80-93.
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken çocukluk döneminde gelişim [Çok kültürlü bir bakış]. B. Akman (Ed.), Bebeklerde fiziksel gelişim ve beyin gelişimi (V. Şahin, Çev.) içinde (104-125).
 • UNICEF (2003). The State Of The World’s Children 2003. https://www.unicef.org/sowc03/contents/pdf/SOWC03-eng.pdf. adresinden 26.04.2019 tarihinde erişildi.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi.4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • VanDerHeyden, A. M. (2008). Kindergarten early numeracy and literacy assessments. Miami, FL: iSTEEP.
 • Verdine, B. N., Golinkoff, R. M., Hirsch-Pasek, K., & Newcombe, N. S. (2017). Links between spatial and mathematical skills across the preschool years. Monographs of the Society for Research in Child Development, 82, 1–150, Serial no. 324
 • Yasir, A. S. M. (2016). Cross cultural adaptation & psychometric validation of instruments: Step-wise description. International Journal of Psychiatry, 1(1), 1–4.
 • Yaşar Ekici, F., Bardak, M. & Yousef Zadeh, M. (2018). Erken Çocukluk Döneminde STEM. K. A. Kırkıç & E. Aydın (Eds.) içinde, Merhaba STEM Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı (s. 51-78). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Yıldırım, B. (2011). Matematik ilkeleri ve standartları. B. Akman (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi (s. 12-25). Ankara: Pegem.
 • Yıldız, G. (2001). Sezgisel matematik yeteneği testinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2(15), 23-28.
 • Yıldız, V. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 11,16—19.
 • Yılmaz, B. (2015). 48-60 aylık çocuklar için erken sayı değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yoleri, S.&Sevinç, M. (2011). Bracken temel kavram ölçeği ifade edici formunun Türkçeye uyarlanması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,4 (2), 505-522.

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 19 - 42, 21.12.2020
https://doi.org/10.29065/usakead.773378

Abstract

References

 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 244-248.
 • Akman, B., Yükselen, A. P. & Uyanık, G. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Epsilon.
 • Aktaş, Y. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nöbet Tıp Kitabevi.
 • Aktaş, A. Y., Gül-Deretarla, E. & Sığırtmaç, A. (2003). 48-86 ay çocuklar için sayı ve işlem kavramları testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.
 • Akyıldız, M. (2015). Açıköğretim Fakültesi 2014/2015 Öğretim Yılı Sınavlarından, Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramına Göre Kestirilen Yetenek Ölçülerinin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 1503E094.
 • Alexander, P. A., White, C. S., & Daugherty, M. (1997). Analogical reasoning and early mathematics learning. In L. D. English (Ed.), Studies in mathematical thinking and learning. Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images (p. 117–147). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 9. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Baydemir, G. (2011). Okul öncesi dönemde işlem kavramı. B. Akman (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi (s. 93-99). Ankara: Pegem.
 • Bracken, B. A.; Sabers, D.; Insko, W. (1987). Performance of Black and White Children on The Bracken Basic Concept Scale. Psychology In The School,.24(1),22-27.
 • Bredekamp, S. (2015). Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar. (Effective Practices in Early Childhood Education, 2nd Edition). (Çev. Hatice Zeynep İnan ve Taşkın İnan). 343-345. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün E. Ö., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (26. Basım). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Cartwright, C. & Wind-Cowie, S. (2005). Profound and multiple learning difficulties. New York: Continuum.
 • Charlesworth, L. & Linda, K. K. (2010). Math & Science for young children. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning Center. Clausen, T., Vappula, H. & Ruddock, G. (2004). Progress in Math 6, GL Assesment Limited.
 • Clements, D. H. & Sarama, J. (2005). Math Play. How young children approach math. Scholastic Early Childhood Today, 19(4), 50-57.
 • Clements, D. H.; Sarama, J. & Liu, X. H (2008). Development of a measure of early mathematics achievement using the Rasch model: the Research-Based Early Maths Assessment. Educational Psychology,28(4), 37-41.
 • Clements, D. & Sarama, J. (2014). Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. New York: Routledge.
 • Çelik, M. & Kandır, A. (2011). Matematik gelişimi 6 testi (Progress in Maths) nin 60-77 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 146-153.
 • Çapık, C., Gözüm, S., Aksayan, S (2018).Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Aşamaları, Dil ve Kültür Uyarlaması: Güncellenmiş Rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing, (26)3, 199-210.
 • Davis, G.A.& Tu, T.H. (2008). Mathematics and Science in the ealy years: ınternational /perspectives and theoretical views. P.G. Grotewell&Y.R. Burton (Ed.) Early childhood education (s. 23-45). New York: Nova.
 • Davis, J.(2014). Assessment tools. Bonn: Giz..... DeFS. (2007). Practice guidance for the early years foundation Stagennon-statutory guidance. Nottingam: DeFS Publication.
 • Denton, K., West, J.(2002). Children’s reading and mathematics achievement in kindergarten and first grade.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., and Sexton, H. (2007). School readiness and later achievement. Developmental psychology, 43(6), 1428-1446. Erdoğan, S., Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim. 28(130), 32-40.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergül, A.&Artan, İ. (2015). Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(4), 454-485.
 • Gifford, S. (2005). Teaching mathematics 3-5. Maidenhead: Open University Press.
 • Ginsburg, H.P. & Baroody, A.J. (2003). Test of early mathematics ability examiner’s manual. Texas: Pro-ed Publised.
 • Ginsburg, H.P. & Golbeck, S.L. (2004). Thoughts on the future of research on mathematics and science learning and education. Early Childhood Research Quarterly, 19(1)., 190-200.
 • Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation in early childhood education. NY: Teachers College.
 • Güven, Y. (1999). Sezgisel matematik yeteneği testinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2(15), 23-28.
 • Hackney, A. (2004). An introduction to special needs. In P.Benton & T. O’Brien (Eds.), Special needs and the beginning teacher (pp.1-11). New York: Continuum.
 • Hasançelebi, B., Terzi, Y. ve Küçük, Z. (2020). Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırt Edicilik İndeksine Dayalı Çeldirici Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1): 224-240.
 • Henniger, M. L. (1987). Learing mathematics and Science Through play. Childhood Education, 63 (3), 167 - 171.
 • Jackman, H.L. (2012). Early educatıon currıculum a child’s connectıon to the world. Belmont: Wadsworh Cengage Learning.
 • Jordan, N. C., & Levine, S. C. (2009). Socioeconomic variation, number competence, and mathematics learning difficulties in young children. Developmental Disabilities Research Reviews, 15, 60–68. doi:10.1002/ddrr.46
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş &Çokluk, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik (İkinci baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Krajewski, K. (2005). Prediction of mathematical (dis-)abilities in primary school: A 4 year German longitudinal study from kindergarten to grade 4. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for research in child development, Atlant, G.A.
 • Mcafee, O. & Leong, D. J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi (B. Ekinci Çev. Ed). Ankara: Nobel.
 • McClure, R. E., Guernsey , L., Clements, D.H., Bales, S. N. Nichols, J., Kendall-Taylor, N. Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
 • NAEYC (2003). Early childhood curriculum, assessment, and program evaluation. https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/pscape.pdf. adresinden 21.07.2019 tarihinde erişildi.
 • National Council of Teachers of Mathematics(NCTM). (2000).Principles and Standarts for School Mathematics. Reston, VA:NCTM.
 • Önkol, F. L. (2012). Erken sayı testi’nin uyarlanması ve erken sayı gelişim programı’ nın altı yaş çocukların sayı gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik, D. A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları
 • Pound, L. (2008). Thinking and learning about mathematics in the early years. London: Routledge.
 • Purpura, D. J. & Lonigan, D.C. (2015) Early Numeracy Assessment: The Development of the Preschool Early Numeracy Scales. Early Education and Development,26(2), 286-313.
 • Purpura, D. J., & Simms, V. (2018). Approximate number system development in preschool: What factors predict change? Cognitive Development, 45, 31–39. doi:10.1016/j.cogdev.2017.11.001
 • Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research statistics for the behavioral sciences (2nd ed.). New York: Holt Rinehart and Winston.
 • Sarama, J. & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: learning trajectories for young children. New York: Routledge.
 • Sarama, J. & Clements, D. H. (2011). TEAM Tools for early assessment in math. New York: Mc Graw Hill Education.
 • Shwartz, S. L. (2005). Teaching young children mathematics. London: Praeger Publishers.
 • Sjoe, M. N.,Bleses D., Dybdal, L., Tideman, E., Kirkeby, H., Sehested, K. K., Nielsen, H.,Kreiner, S., Jensen, P. (2018). Short Danish Version of the Tools for Early Assessment in Math (TEAM) for 3–6-Year-Olds. Early Education and Development, 30(2), 238-258.
 • Sophian, N. (2013). Vicissitudes of children’s mathematical knowledge: Implications of developmental research for early childhood mathematics education. Early Education and Development, 24, 436–442. doi:10.1080/10409289.2013.773255
 • Stipek, D. (2013). Mathematics in early childhood education : Revolution or evolutıon? Early Education and Development, 24, 431-435.
 • Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tassoni, P. (2003). Supporting special needs understanding inclusion in the early years. Oxford: Heinemann.
 • Taştepe, T. & Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.
 • Tarım, Ş. D. (2009).Okul öncesinde matematik eğitimi. İ. Ulutaş (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim 5 içinde (s. 211-232). Ankara: Hedef.
 • Tian, Z. & Huang, X. (2009). A study of children’s spatial reasoning and quantitative reasoning abilities. Journals of Mathematic Education, 2 (2), 80-93.
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken çocukluk döneminde gelişim [Çok kültürlü bir bakış]. B. Akman (Ed.), Bebeklerde fiziksel gelişim ve beyin gelişimi (V. Şahin, Çev.) içinde (104-125).
 • UNICEF (2003). The State Of The World’s Children 2003. https://www.unicef.org/sowc03/contents/pdf/SOWC03-eng.pdf. adresinden 26.04.2019 tarihinde erişildi.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi.4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • VanDerHeyden, A. M. (2008). Kindergarten early numeracy and literacy assessments. Miami, FL: iSTEEP.
 • Verdine, B. N., Golinkoff, R. M., Hirsch-Pasek, K., & Newcombe, N. S. (2017). Links between spatial and mathematical skills across the preschool years. Monographs of the Society for Research in Child Development, 82, 1–150, Serial no. 324
 • Yasir, A. S. M. (2016). Cross cultural adaptation & psychometric validation of instruments: Step-wise description. International Journal of Psychiatry, 1(1), 1–4.
 • Yaşar Ekici, F., Bardak, M. & Yousef Zadeh, M. (2018). Erken Çocukluk Döneminde STEM. K. A. Kırkıç & E. Aydın (Eds.) içinde, Merhaba STEM Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı (s. 51-78). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Yıldırım, B. (2011). Matematik ilkeleri ve standartları. B. Akman (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi (s. 12-25). Ankara: Pegem.
 • Yıldız, G. (2001). Sezgisel matematik yeteneği testinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2(15), 23-28.
 • Yıldız, V. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 11,16—19.
 • Yılmaz, B. (2015). 48-60 aylık çocuklar için erken sayı değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yoleri, S.&Sevinç, M. (2011). Bracken temel kavram ölçeği ifade edici formunun Türkçeye uyarlanması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,4 (2), 505-522.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Nilay ÖLEKLİ SÖNMEZ> (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2591-4266
Türkiye


Fulya TEMEL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5375-3503
Türkiye

Publication Date December 21, 2020
Submission Date July 24, 2020
Acceptance Date November 21, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Ölekli Sönmez, N. & Temel, F. (2020). Matematikte Erken Değerlendirme Araçları (TEAM)nın Türkçeye Uyarlanması . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 19-42 . DOI: 10.29065/usakead.773378