PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 82 - 105, 26.12.2016

Abstract

Küreselleşme olgusu ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle son yıllarda birçok iş fırsatı ortaya çıkmıştır. Bu ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile küreselleşme olgusu ülke ekonomilerinin gelişmesini de önemli ölçüde etkilemiştir. Ortaya çıkan yeni iş fırsatları girişimcilik özelliklerine sahip kişiler tarafından değerlendirilerek lehlerine olacak bir şekilde kullanılmalıdır. Fakat girişimcilik potansiyeline sahip kişilerin bu iş fırsatlarını değerlendirerek girişimci olmalarını engelleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu engellerden dolayı üniversite eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olan girişimci ruhlu bireyler girişimde bulunmak yerine kamu sektörünü tercih etmektedirler.

Çalışmada Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla veriler elde edilmiştir. Verileri elde etmek için Elif Yüzüak’ın yüksek lisans tezinde kullanmış olduğu 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış olan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine sahip oldukları ve bu özelliklerin birbirleri ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetinin, öğrenim gördükleri ön lisans programının ve gelir durumlarının girişimcilik eğilimlerini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Abdullaeva, F. (2007). Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve iş değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Ağca, V. ve Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik ve iç girişimcilik arasındaki farklar: Kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2), ss.155-173.
 • Altinay, L. ve Wang, L. C. (2011). The influence of an entrepreneur‟s socio-cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms. Journal Of Small Business and Enterprise Development, 18(4), 673-694.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133-147.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Çevik, E. (2006). Girişimcilerin, girişimcilik tipleri ile çalışma amaçları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu A.E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2),103-110.
 • Erdurur, K. (2012). Turizm lisans eğitimi alan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi: Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Gürol, M.A. (2006). Küresel arena’da girişimci ve girişimcilik (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Hisrich, D. R. ve Peters, P. M. (1992). Entrepreneurship Starting, Developing and Managing A New Enterprise, Irwin, Boston.
 • İbicioğlu, H. Taş, S. Özmen, H. (2010). Üniversite eğitiminin girişimcilik düşüncesine etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1),53-74.
 • İrmiş, A. Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerini ve iş kurma niyetlerini etkileyen faktörler: Bir alan araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 1-25.
 • Keleş, H. vd. (2012). Ön lisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(6), 107-118.
 • Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Kutaniş, R.Ö. ve Hancı, A. (2004). Kadın Girişimcilerin kişisel özgürlük algılamaları. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 457-464.
 • Küçük, K. (2014). Kişilik özelliklerinin girişimcilik davranışına etkisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Müftüoğlu, T. M ve Durukan, T.(2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler (1. Basım), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Örücü, E. Kılıç, R. ve Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2): 27-47.
 • Özden, K. Temurlenk, S. M. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek.
 • Patır, S. Karahan, M. (2010). Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44.
 • Sığrı, Ü. ve Tığlı, M. (2006), Hofstede‟nin belirsizlikten kaçınma kültürel boyutunun yönetsel-örgütsel süreçlere ve pazarlama açısından tüketici davranışlarına etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 21(1), 327-342.
 • Top, S. (2006), Girişimcilik keşif süreci (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Ay, M. H. (2008). Türkiye‟de girişimcilik üzerindeki vergi kolaylıkları. 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek.
 • Yüksel, H. Cevher, E. Yüksel, M. (2015). Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 143-156.
 • Yüzüak, E. (2010). Üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörler: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 82 - 105, 26.12.2016

Abstract

References

 • Abdullaeva, F. (2007). Öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve iş değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Ağca, V. ve Yörük, D. (2006). Bağımsız Girişimcilik ve iç girişimcilik arasındaki farklar: Kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2), ss.155-173.
 • Altinay, L. ve Wang, L. C. (2011). The influence of an entrepreneur‟s socio-cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms. Journal Of Small Business and Enterprise Development, 18(4), 673-694.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133-147.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Çevik, E. (2006). Girişimcilerin, girişimcilik tipleri ile çalışma amaçları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu A.E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2),103-110.
 • Erdurur, K. (2012). Turizm lisans eğitimi alan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi: Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Gürol, M.A. (2006). Küresel arena’da girişimci ve girişimcilik (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Hisrich, D. R. ve Peters, P. M. (1992). Entrepreneurship Starting, Developing and Managing A New Enterprise, Irwin, Boston.
 • İbicioğlu, H. Taş, S. Özmen, H. (2010). Üniversite eğitiminin girişimcilik düşüncesine etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1),53-74.
 • İrmiş, A. Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerini ve iş kurma niyetlerini etkileyen faktörler: Bir alan araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 1-25.
 • Keleş, H. vd. (2012). Ön lisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(6), 107-118.
 • Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Kutaniş, R.Ö. ve Hancı, A. (2004). Kadın Girişimcilerin kişisel özgürlük algılamaları. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 457-464.
 • Küçük, K. (2014). Kişilik özelliklerinin girişimcilik davranışına etkisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Müftüoğlu, T. M ve Durukan, T.(2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler (1. Basım), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Örücü, E. Kılıç, R. ve Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2): 27-47.
 • Özden, K. Temurlenk, S. M. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek.
 • Patır, S. Karahan, M. (2010). Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44.
 • Sığrı, Ü. ve Tığlı, M. (2006), Hofstede‟nin belirsizlikten kaçınma kültürel boyutunun yönetsel-örgütsel süreçlere ve pazarlama açısından tüketici davranışlarına etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 21(1), 327-342.
 • Top, S. (2006), Girişimcilik keşif süreci (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Ay, M. H. (2008). Türkiye‟de girişimcilik üzerindeki vergi kolaylıkları. 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek.
 • Yüksel, H. Cevher, E. Yüksel, M. (2015). Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 143-156.
 • Yüzüak, E. (2010). Üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörler: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Details

Journal Section Articles
Authors

Uşak Sosyal Bilimler Dergisi
Türkiye

Publication Date December 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 29/5

Cite

Bibtex @ { usaksosbil285736, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, number = {29/5}, pages = {82 - 105}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Dergisi, Uşak Sosyal Bilimler} }
APA Dergisi, U. S. B. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (29/5) , 82-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/285736
MLA Dergisi, U. S. B. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 82-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/285736>
Chicago Dergisi, U. S. B. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 82-105
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma AU - Uşak Sosyal Bilimler Dergisi Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 105 VL - 9 IS - 29/5 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma %A Uşak Sosyal Bilimler Dergisi %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 29/5 %R %U
ISNAD Dergisi, Uşak Sosyal Bilimler . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 29/5 (December 2016): 82-105 .
AMA Dergisi U. S. B. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 82-105.
Vancouver Dergisi U. S. B. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 82-105.
IEEE U. S. B. Dergisi , "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Eşme Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 29/5, pp. 82-105, Dec. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr