Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi

Year 2017, Volume: 10 Issue: 2, 287 - 313, 27.07.2017

Abstract

Bu
çalışma, öğretmen adaylarının “Sınıf Yönetimi” dersine yönelik tutumlarını belirlemek
için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
geliştirmek
amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 2015-2016 öğretim
yılında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, sınıf
öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler
öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışma
bölümlerinde öğrenim gören 813 öğrenci oluşturmuştur. Sınıf Yönetimi Dersi
Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi aşamalı olarak; alanyazın tarama, kompozisyon
biçiminde yazılı olarak öğrenci görüşünün alınması, ölçekle ilgili madde havuzu
oluşturma, uzman görüşlerine başvurma, pilot çalışma yapma, yapı geçerliliği ve
güvenirliğinin tespiti çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Açımlayıcı faktör
analizinden elde edilen veriler doğrultusunda Sınıf Yönetimi Dersi Tutum
Ölçeğini meydana getiren 21  maddenin üç
boyutu oluşturduğu tespit edilmiştir.
Sınıf Yönetimi Dersi Tutum Ölçeğinden elde
edilen üç boyut toplam varyansın % 61,8’ini açıklamaktadır.
Ölçek “duyuşsal
yakınlık”,“duyuşsal farkındalık”ve“etki sağlama”olarak adlandırılan üç
faktörden oluşmaktadır.
“Sınıf
Yönetimi Dersi Tutum Ölçeğinin” öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersine
yönelik sahip oldukları tutumları ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

References

  • Akan, D., Şener, N., Başar, M., Şen, B (2016). Öğretmenlerin sınıf yönetim becerisinin yönetici görüşlerine gore incelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1) 71-88 Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi, Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3) 137-150 Başar, H. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bindak, R. (2005). Tutum ölçeklerine madde seçmede kullanılan tekniklerin karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 17--26. Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis: For applied research. New York: Guilford.. Büyüköztürk, (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi el Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (16. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayınları. Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: PegemA Akademi Cangelosi, J. S. (2000). Classroom Management Strategies, Newyork: John Wiley and Sons. Inc. Child, D. (2006). The Essentials of Factor Analysis 3. Edition, London: Continuum Çokluk, O., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3) 167-182 Enders, C. K., Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross- sectional multilevel models: A new look at an old issue. Psychological Methods,12, 121-138. Erdem, A. R., Yücel, C., Aslan, H. ve diğ. (2012). (Editör: Ruhi Sarpkaya). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdem, A. R., (2011). Sınıf ve Disiplin Kuralları, Sınıf Yönetimi, (Ed. Ruhi Sarpkaya) Ankara: İhtiyaç Yayıncılık Erdoğan, İ. (2002). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık Evertson, C. M., Emmer, E. T., Worshan, M. E. (2006). Classroom management for elementary teachers (7th ed.). New York: Pearson Education. Fraenkel, J.R, Wallen, N.E, Hyun, H.H. (2014). How to Design and Evaluate Research in Education, McGraw Hill New York. Güneş, F. (2007). Yapılandırmacı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Harmer, J (1983). The Practice of English Language Teaching, London: Longmanpublications. Hooper, D.,Coughlan, J., Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods,7(2), 191-205. Hu, L., Bentler, P. M. (1999). Cutoffcriteriafor fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 6(1), 1-55. Jones, V. F., Jones, L. S (2001). Comprehensive Classroom Management, Allyn and Bacon Jöreskog, K.G., Sörbom, D (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincoln wood: Scientific Software International, Inc Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second Edition) NY: Guilford Publications, Inc. Köymen, Ü. (1994). Öğrenme ve ders çalışma stratejileri envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 19-28 Liu, O. L., Lee, H. S., Linn, M. C. (2010). An investigation of teacher impact on student inquiry science performance using a hierarchical linear model, Journal of Research in Science Teaching, 47(7), 807-819 McMillanJ.H (2015) Sınıf İçi Değerlendirme, (Çeviri Editörü Asım Arı), Konya: Eğitim Yayınevi Rennie, K.M (1997). Exploraty and Confirmatory Rotation Strategies in Exploraty Factor Analysis, Paper Presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Rsearch Association, January, Austin Savran Gencer, A., Cakiroglu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management, Teaching and Teacher Education 23(5) 664-675 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri, Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74 Tabachnick, B.G., Fidel, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson/ Allyn& Bacon, Inc Tanhan, F., Şentürk, E (2011) Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumları ölçeğinin geliştirilmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (35), 44-53 Tatar, E., Tosun, C., Tüysüz, C., İlhan, N., Karakuyu, Y. (2015).Öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (4) 319-340 Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma. Ankara: Pegem Akademi Terzi, A. R. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156 Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Year 2017, Volume: 10 Issue: 2, 287 - 313, 27.07.2017

Abstract

References

  • Akan, D., Şener, N., Başar, M., Şen, B (2016). Öğretmenlerin sınıf yönetim becerisinin yönetici görüşlerine gore incelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1) 71-88 Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi, Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3) 137-150 Başar, H. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bindak, R. (2005). Tutum ölçeklerine madde seçmede kullanılan tekniklerin karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 17--26. Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis: For applied research. New York: Guilford.. Büyüköztürk, (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi el Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (16. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayınları. Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: PegemA Akademi Cangelosi, J. S. (2000). Classroom Management Strategies, Newyork: John Wiley and Sons. Inc. Child, D. (2006). The Essentials of Factor Analysis 3. Edition, London: Continuum Çokluk, O., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3) 167-182 Enders, C. K., Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross- sectional multilevel models: A new look at an old issue. Psychological Methods,12, 121-138. Erdem, A. R., Yücel, C., Aslan, H. ve diğ. (2012). (Editör: Ruhi Sarpkaya). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdem, A. R., (2011). Sınıf ve Disiplin Kuralları, Sınıf Yönetimi, (Ed. Ruhi Sarpkaya) Ankara: İhtiyaç Yayıncılık Erdoğan, İ. (2002). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık Evertson, C. M., Emmer, E. T., Worshan, M. E. (2006). Classroom management for elementary teachers (7th ed.). New York: Pearson Education. Fraenkel, J.R, Wallen, N.E, Hyun, H.H. (2014). How to Design and Evaluate Research in Education, McGraw Hill New York. Güneş, F. (2007). Yapılandırmacı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Harmer, J (1983). The Practice of English Language Teaching, London: Longmanpublications. Hooper, D.,Coughlan, J., Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods,7(2), 191-205. Hu, L., Bentler, P. M. (1999). Cutoffcriteriafor fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 6(1), 1-55. Jones, V. F., Jones, L. S (2001). Comprehensive Classroom Management, Allyn and Bacon Jöreskog, K.G., Sörbom, D (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincoln wood: Scientific Software International, Inc Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second Edition) NY: Guilford Publications, Inc. Köymen, Ü. (1994). Öğrenme ve ders çalışma stratejileri envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 19-28 Liu, O. L., Lee, H. S., Linn, M. C. (2010). An investigation of teacher impact on student inquiry science performance using a hierarchical linear model, Journal of Research in Science Teaching, 47(7), 807-819 McMillanJ.H (2015) Sınıf İçi Değerlendirme, (Çeviri Editörü Asım Arı), Konya: Eğitim Yayınevi Rennie, K.M (1997). Exploraty and Confirmatory Rotation Strategies in Exploraty Factor Analysis, Paper Presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Rsearch Association, January, Austin Savran Gencer, A., Cakiroglu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management, Teaching and Teacher Education 23(5) 664-675 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri, Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74 Tabachnick, B.G., Fidel, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson/ Allyn& Bacon, Inc Tanhan, F., Şentürk, E (2011) Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumları ölçeğinin geliştirilmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (35), 44-53 Tatar, E., Tosun, C., Tüysüz, C., İlhan, N., Karakuyu, Y. (2015).Öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (4) 319-340 Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma. Ankara: Pegem Akademi Terzi, A. R. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156 Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Details

Journal Section Table of Contents
Authors

Murat BAŞAR


M. Cihangir DOĞAN This is me


Durdağı AKAN


Nurcan ŞENER

Publication Date July 27, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA
BAŞAR, M., DOĞAN, M. C., AKAN, D., ŞENER, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 287-313. https://doi.org/10.12780/usaksosbil.331302

Address: Uşak University Graduate Education Institute
Telephone: 0276 221 21 60 Fax: 0276 221 21 61
E-mail: sosyaldergi@usak.edu.tr