Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Bilim Şenliği Etkinliklerinin Öğrenci Veli Ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 132 - 147, 07.08.2018

Abstract

Okullar TÜBİTAK projesi kapsamında bilim şenlikleriyle ilgili etkinlikler düzenlemektedir. Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 117B383 Kodlu projeyle ilgili öğrenci öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntemin birleştirme (çeşitleme) deseni kullanılmıştır. Çalışma kapsamınsa bilim şenliğine katılan öğrenci, veli ve öğretmenler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcıların görüşleri içerik, görevliler, şenliğin genel durumu ve amaçları olarak boyutlandırılmıştır. Tüm boyutlarda erkek katılımcılar lehine bulgular elde edilmiştir. Katılımcıların statüsüne göre veli ve öğretmenler, öğrencilere göre bilim şenliği etkinliklerine daha olumlu yaklaşmaktadır. Katılımcıların yaş düzeyi artıkça bilim şenliğine daha olumlu yaklaşmaktadır. Katılımcılar ilgilerine göre bilim şenliğinden etkilenmiştir. Öğrenci katılımcılar teknolojik araçlara ilgi duyarken öğretmen ve veli katılımcılar günlük yaşamda kullanılabilen etkinliklere ilgi duymuştur. Katılımcıların TÜBİTAK algısı bilimsellik, proje, yenilikçilik ve bilimselliktir. Katılımcılar bilim şenliğini proje, katılımcılık, bilimsel tutum, güncel yaşamın parçası olarak algılamışlardır. Bilim şenliğinin katılımcılarda bilimsel düşünme, gözlem, farkındalık gibi olumlu bilimsel tutum geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Avcı, E., Su-Özenir, Ö., Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sürecindeki deneyimlerinin üniversite yaşamlarına yansıması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27) 1-21 Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim öğretim programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 274-291. Creswell, J W.(2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Ankara: Pegem Akademi Crompton J.L., McKay, S., L. (1997). Motives of visitors attending festival events, Tourism of Annuals Research, 24 (2)425-439 Deniş-Çeliker, H., Erduran-Avcı, D. (2015). İlkokul öğrencilerinin bilim insanı algıları: Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılması bilim insanı algılarını nasıl etkiler? Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sayı 36, 90-104 Durmaz, H., Dinçer, E., O., Osmanoğlu, A. (2017) Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) 364-378 Gay, L. R., Mills, G. E., Airasian, P. (2009). Educational Research: Competencies for Analysis and Application (9th edit), USA, Pearson. Karataş, F. Ö., Cengiz, C., Arslan, Z., Ünal, S. (2017). Science is everywhere: Effectiveness of science and technology festival, İnternational Social Sciences and Education Conference Octeber 2017 Antalya 111-112 Keçeci, G. (207). The aims and learning attainments of secondary and high school students attending science festivals: A case study, Educational Research and Reviews 12 (23) 1146-1153 MEB (2015). PISA raporu, www.pisa.meb.gov.tr adresinden 19.03.2018 tarihinde alınmıştır. Parker, W., Geber, B. (2010). Effects of a Science Intervention Program on Middle-Grade Student Achievement and Attitudes School Science and Mathematics https:// doi org/10.1111/j.1949-8594.2000.tb/17263.x Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. Sınıf öğrencilerin kimya dersine olan tutumlarına etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2012 (9) Tonta,Y.(2008).http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-10-varyans-analizi.pdf Erişim Tarihi:01.03.2018 Tortop H.S. (2014). Examining of the predictors of pre-service teachers‟ perceptions of the quality of the science fair projects in Turkey, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education Vol. 8, Issue 1, June 2014, pp. 31-44 Yavuz, S., Büyükekşi, C., Işık-Büyükekşi, S. (2014). Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2) 168-174 Yıldırım, H. (2018). Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 390-409. Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö. (2016). Bilim şenliğinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarına etkisi, Türk Eğitim bilimleri Dergisi 14 (1) 23-40 Zengin, M. (2016). İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin disiplinler arası eğitim ve öğretiminde robotik sistemlerin kullanılmasına yönelik görüşleri, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 (2) 48-70

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 132 - 147, 07.08.2018

Abstract

References

  • Avcı, E., Su-Özenir, Ö., Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sürecindeki deneyimlerinin üniversite yaşamlarına yansıması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27) 1-21 Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim öğretim programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 274-291. Creswell, J W.(2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Ankara: Pegem Akademi Crompton J.L., McKay, S., L. (1997). Motives of visitors attending festival events, Tourism of Annuals Research, 24 (2)425-439 Deniş-Çeliker, H., Erduran-Avcı, D. (2015). İlkokul öğrencilerinin bilim insanı algıları: Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılması bilim insanı algılarını nasıl etkiler? Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sayı 36, 90-104 Durmaz, H., Dinçer, E., O., Osmanoğlu, A. (2017) Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2) 364-378 Gay, L. R., Mills, G. E., Airasian, P. (2009). Educational Research: Competencies for Analysis and Application (9th edit), USA, Pearson. Karataş, F. Ö., Cengiz, C., Arslan, Z., Ünal, S. (2017). Science is everywhere: Effectiveness of science and technology festival, İnternational Social Sciences and Education Conference Octeber 2017 Antalya 111-112 Keçeci, G. (207). The aims and learning attainments of secondary and high school students attending science festivals: A case study, Educational Research and Reviews 12 (23) 1146-1153 MEB (2015). PISA raporu, www.pisa.meb.gov.tr adresinden 19.03.2018 tarihinde alınmıştır. Parker, W., Geber, B. (2010). Effects of a Science Intervention Program on Middle-Grade Student Achievement and Attitudes School Science and Mathematics https:// doi org/10.1111/j.1949-8594.2000.tb/17263.x Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. Sınıf öğrencilerin kimya dersine olan tutumlarına etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2012 (9) Tonta,Y.(2008).http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-10-varyans-analizi.pdf Erişim Tarihi:01.03.2018 Tortop H.S. (2014). Examining of the predictors of pre-service teachers‟ perceptions of the quality of the science fair projects in Turkey, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education Vol. 8, Issue 1, June 2014, pp. 31-44 Yavuz, S., Büyükekşi, C., Işık-Büyükekşi, S. (2014). Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2) 168-174 Yıldırım, H. (2018). Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 390-409. Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö. (2016). Bilim şenliğinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarına etkisi, Türk Eğitim bilimleri Dergisi 14 (1) 23-40 Zengin, M. (2016). İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin disiplinler arası eğitim ve öğretiminde robotik sistemlerin kullanılmasına yönelik görüşleri, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 (2) 48-70

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat BAŞAR


Cihangir DOĞAN This is me


Nurcan ŞENER


Zübeyir Gökhan DOĞAN This is me

Publication Date August 7, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA
BAŞAR, M., DOĞAN, C., ŞENER, N., DOĞAN, Z. G. (2018). Bilim Şenliği Etkinliklerinin Öğrenci Veli Ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 132-147.

Address: Uşak University Graduate Education Institute
Telephone: 0276 221 21 60 Fax: 0276 221 21 61
E-mail: sosyaldergi@usak.edu.tr