Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi

Year 2022, Volume 33, Issue 2, 56 - 61, 28.07.2022
https://doi.org/10.36483/vanvetj.1117823

Abstract

Tavuk eti artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacını karşılayan önemli bir besindir. Özellikle içerdiği esansiyel aminoasitler bakımından biyoyararlanımı yüksektir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde tavuk eti tüketim durumu ve tercihleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çalışma Beslenme ve Diyetetik bölümünde yürütülmüştür. Öğrencilerle gönüllü olarak yüz-yüze anket yöntemiyle araştırma tamamlanmıştır. Öğrencilerin ortanca yaşı 20.0 olup, %92.3’ü kadındır. Çalışmada öğrencilerin %98’inin tavuk eti tükettiği belirlenmiştir. Tavuk eti tüketmeyen öğrencilerin %85.7’si ise tüketmeme nedeni olarak tavuk etini sevmediklerini belirtmişlerdir. Tavuk etinin besleyici değerini bilip bilmedikleri sorusuna ise öğrencilerin %85.2’si olumlu cevap vermiştir. Tercih edilen tavuk eti kısımlarının çoğunlukla göğüs, but, baget ve kanat olduğu ve bunları alırken özellikle son tüketim tarihine (%96.4), markasına (%72.4), ambalajına (%65.3) ve fiyatına (%62.8) önem verildiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin işlenmiş tavuk ürünlerini yüksek oranda tercih ettiği (%91.8) ve bu ürünlerden de döner, hamburger, nugget ve şinitzel gibi hazırlaması kolay ürünleri seçtikleri belirlenmiştir. Reyondan tavuk eti alırken organik tavuk tercihinin (%45.4) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tavuk eti alırken, yetiştirilme süresinin önemsenmediği (%65.3) belirlenmiştir. Sonuç olarak, daha önce yapılan çalışmalara benzer şekilde, beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin mesleki bilgilerinin de katkısıyla tavuk etini kısa sürede tüketime sunulabilme kolaylığı, ulaşılabilirliği gibi nedenlerle sıklıkla tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu nedenle üretimde yer alan işletmeler öğrencilerin tüketim tercihlerini de dikkate alarak ürünler geliştirebilirler.

References

 • Adamski M, Kuzniacka J, Milczewska N (2017). Preferences of consumers for choosing poultry meat. Pol J Natur Sc, 32 (2), 261–271.
 • Akın AC, Çevrimli MB, Mat B, Arıkan MS, Tekindal MA (2019). Factors affecting poultry meat consumption status and consumption habits of students from faculty of veterinary medicine. Kocatepe Vet J, 12 (4), 456-462.
 • Aldemir R, Tekeli A, Akkol S (2021). Bir devlet üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve tercihleri. ISPEC Tar Bil Derg, 5 (4), 991-1002.
 • Aral Y, Aydın E, Demir P ve ark. (2013). Consumer preferences and situation of chicken meat in Ankara Province, Turk J Vet Anim Sci, 37, 582-587.
 • Aydın E, Ayvazoğlu DP (2022). The effect of the pandemic on the consumption of animal products: the case of Kafkas university of Turkey. Online J Anim Feed Res, 12 (1), 37-45.
 • BESD-BİR (2022). İstatistikler. Erişim tarihi: 18.02.2022. Erişim Adresi: https://besd-bir.org/tr/statistikler. Bircan H, Eleroğlu H, Kartal Z (2019). TR72 bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) organik tavukçuluk ürünlerinin tüketimini etkileyen faktörler. Turkish JAF Sci Tech, 7 (5), 757-766.
 • Demir PA, Aydın E (2018). Veteriner fakültesi öğrencilerinin beyaz et ile yumurta tüketim durumları ve tercihleri. Animal Health Prod and Hyg, 7 (1), 563 – 568.
 • Durmus İ, Mızrak C, Kamanlı S ve ark. (2012). Poultry meat consumption and consumer trends in Turkey. Bitlis Eren Univ J Sci & Technol, 2, 10-4.
 • Erdoğan N (2013). Hayvansal gıdaların tüketim düzeyi ve tüketim tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi personeli örneği. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon, Türkiye.
 • İskender H, Kanbay Y, Özçelik E (2015). Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin tavuk eti tüketim tercihleri, FÜ Sağ Bil Vet Derg, 29 (1), 9-13.
 • Kara MA, Tekeli A, Mikail N (2020). Üniversite öğrencilerinin tavuk eti tüketim alışkanlıkları: Siirt Üniversitesi örneği, Türkiye. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Derg, 7 (3), 327-336.
 • Karakaya E, İnci H (2014). Bingöl ili merkez ilçesi hane halkının kanatlı eti tüketim tercihleri. U Ü Ziraat Fak Derg, 28 (1), 53-64.
 • Kaygısız F, Bolat BA, Bulut D (2019). Determining Factors Affecting Consumer’s Decision to Purchase Organic Chicken Meat, Brazilian J Poult Sci, 21 (4), 001-008.
 • Kralik G, Kralik Z, Grcevic M, Hansek D (2018). Quality of chicken meat. Yücel B, Taşkın T. (Ed) In: Animal Husbandry and Nutrition. pp. 63-66. London: IntechOpen Limited.
 • Lupi S, Bagordo F, Stefanati A, et al. (2015). Assessment of lifestyle and eating habits among undergraduate students in northern Italy. Ann Ist Super Sanità, 51 (2), 154-161.
 • Örük G (2021). Üniversite öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim alışkanlıkları: Siirt Üniversitesi Örneği. J Anim Prod, 62 (2), 45-51.
 • Petroman C, Bidireac IC, Petroman I et al. (2015). The impact of education on the behaviour of the consumer of animal origin food products. Procedia social and Behavioral Sci,190, 429-433.
 • TÜRKOMP (2022). Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı. Erişim tarihi:14.04.2022. Erişim adresi: http://www.turkomp.gov.tr/food-pilic-eti-gogus-derisiz-64.
 • Yıldız A, Duru AA (2019). Investigation of Chicken Meat Consumption Habits in Terms of Improvement of Broiler Breeding: A Case Study of Uşak Province. TURJAF, 7 (6), 833-839.
 • Zemzemoğlu TEA, Erem S, Uludağ E, Uzun S (2019). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi, Food and Health, 5 (3), 185-196.

Determination of Chicken Meat Status and Preferences Among Students of Nutrition and Dietetics Department

Year 2022, Volume 33, Issue 2, 56 - 61, 28.07.2022
https://doi.org/10.36483/vanvetj.1117823

Abstract

Chicken meat is an important food that meets the animal protein needs of the increasing population. It has high bioavailability, especially in terms of essential amino acids it contains. The object of this study is to have information about the chicken meat consumption status and preferences of university students. The study was carried out in the Department of Nutrition and Dietetics. The research was completed voluntarily with the students through face-to-face survey method. The median age of students is 20.0 and 92.3% of them are women. In the study, it was determined that 98% of the students consumed chicken meat. 85.7% of the students who do not consume chicken meat stated that they do not like chicken meat as the reason for not consuming it. To the question of whether they know the nutritional value of chicken meat, 85.2% of the students gave a positive answer. It was detected that the preferred parts of chicken meat are mostly breast, thigh, drumstick and wings, and when buying them, particular attention is paid to the expiration date (%96.4), brand (%72.4), packaging (65.3%) and price (%62.8). It was observed that students preferred processed chicken products at a high rate (91.8%), and they chose easy-to-prepare products such as doner, hamburger, nuggets and schnitzel. It was found that organic chicken preference (45.4%) was higher when buying chicken meat from the aisle. It was determined that the rearing period was not considered important (65.3%) when purchasing chicken meat. As a result, similar to the previous studies, it was determined that the students of the Nutrition and Dietetics department often preferred chicken meat with the contribution of their professional knowledge, for reasons such as ease of consumption and accessibility in a short time. For this reason, companies involved in production may develop products by taking into account the consumption preferences of students.

References

 • Adamski M, Kuzniacka J, Milczewska N (2017). Preferences of consumers for choosing poultry meat. Pol J Natur Sc, 32 (2), 261–271.
 • Akın AC, Çevrimli MB, Mat B, Arıkan MS, Tekindal MA (2019). Factors affecting poultry meat consumption status and consumption habits of students from faculty of veterinary medicine. Kocatepe Vet J, 12 (4), 456-462.
 • Aldemir R, Tekeli A, Akkol S (2021). Bir devlet üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve tercihleri. ISPEC Tar Bil Derg, 5 (4), 991-1002.
 • Aral Y, Aydın E, Demir P ve ark. (2013). Consumer preferences and situation of chicken meat in Ankara Province, Turk J Vet Anim Sci, 37, 582-587.
 • Aydın E, Ayvazoğlu DP (2022). The effect of the pandemic on the consumption of animal products: the case of Kafkas university of Turkey. Online J Anim Feed Res, 12 (1), 37-45.
 • BESD-BİR (2022). İstatistikler. Erişim tarihi: 18.02.2022. Erişim Adresi: https://besd-bir.org/tr/statistikler. Bircan H, Eleroğlu H, Kartal Z (2019). TR72 bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) organik tavukçuluk ürünlerinin tüketimini etkileyen faktörler. Turkish JAF Sci Tech, 7 (5), 757-766.
 • Demir PA, Aydın E (2018). Veteriner fakültesi öğrencilerinin beyaz et ile yumurta tüketim durumları ve tercihleri. Animal Health Prod and Hyg, 7 (1), 563 – 568.
 • Durmus İ, Mızrak C, Kamanlı S ve ark. (2012). Poultry meat consumption and consumer trends in Turkey. Bitlis Eren Univ J Sci & Technol, 2, 10-4.
 • Erdoğan N (2013). Hayvansal gıdaların tüketim düzeyi ve tüketim tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi personeli örneği. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon, Türkiye.
 • İskender H, Kanbay Y, Özçelik E (2015). Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin tavuk eti tüketim tercihleri, FÜ Sağ Bil Vet Derg, 29 (1), 9-13.
 • Kara MA, Tekeli A, Mikail N (2020). Üniversite öğrencilerinin tavuk eti tüketim alışkanlıkları: Siirt Üniversitesi örneği, Türkiye. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Derg, 7 (3), 327-336.
 • Karakaya E, İnci H (2014). Bingöl ili merkez ilçesi hane halkının kanatlı eti tüketim tercihleri. U Ü Ziraat Fak Derg, 28 (1), 53-64.
 • Kaygısız F, Bolat BA, Bulut D (2019). Determining Factors Affecting Consumer’s Decision to Purchase Organic Chicken Meat, Brazilian J Poult Sci, 21 (4), 001-008.
 • Kralik G, Kralik Z, Grcevic M, Hansek D (2018). Quality of chicken meat. Yücel B, Taşkın T. (Ed) In: Animal Husbandry and Nutrition. pp. 63-66. London: IntechOpen Limited.
 • Lupi S, Bagordo F, Stefanati A, et al. (2015). Assessment of lifestyle and eating habits among undergraduate students in northern Italy. Ann Ist Super Sanità, 51 (2), 154-161.
 • Örük G (2021). Üniversite öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim alışkanlıkları: Siirt Üniversitesi Örneği. J Anim Prod, 62 (2), 45-51.
 • Petroman C, Bidireac IC, Petroman I et al. (2015). The impact of education on the behaviour of the consumer of animal origin food products. Procedia social and Behavioral Sci,190, 429-433.
 • TÜRKOMP (2022). Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı. Erişim tarihi:14.04.2022. Erişim adresi: http://www.turkomp.gov.tr/food-pilic-eti-gogus-derisiz-64.
 • Yıldız A, Duru AA (2019). Investigation of Chicken Meat Consumption Habits in Terms of Improvement of Broiler Breeding: A Case Study of Uşak Province. TURJAF, 7 (6), 833-839.
 • Zemzemoğlu TEA, Erem S, Uludağ E, Uzun S (2019). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi, Food and Health, 5 (3), 185-196.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Özlem VAROL AVCILAR> (Primary Author)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5999-9750
Türkiye


Yahya Faruk KARATAŞ>
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8735-8042
Türkiye


Ebrunur YILMAZ>
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7683-961X
Türkiye

Publication Date July 28, 2022
Application Date May 17, 2022
Acceptance Date July 23, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 33, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { vanvetj1117823, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2022}, volume = {33}, number = {2}, pages = {56 - 61}, doi = {10.36483/vanvetj.1117823}, title = {Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Varol Avcılar, Özlem and Karataş, Yahya Faruk and Yılmaz, Ebrunur} }
APA Varol Avcılar, Ö. , Karataş, Y. F. & Yılmaz, E. (2022). Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi . Van Veterinary Journal , 33 (2) , 56-61 . DOI: 10.36483/vanvetj.1117823
MLA Varol Avcılar, Ö. , Karataş, Y. F. , Yılmaz, E. "Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi" . Van Veterinary Journal 33 (2022 ): 56-61 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/71481/1117823>
Chicago Varol Avcılar, Ö. , Karataş, Y. F. , Yılmaz, E. "Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi". Van Veterinary Journal 33 (2022 ): 56-61
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Chicken Meat Status and Preferences Among Students of Nutrition and Dietetics Department AU - ÖzlemVarol Avcılar, Yahya FarukKarataş, EbrunurYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.36483/vanvetj.1117823 DO - 10.36483/vanvetj.1117823 T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 61 VL - 33 IS - 2 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - doi: 10.36483/vanvetj.1117823 UR - https://doi.org/10.36483/vanvetj.1117823 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi %A Özlem Varol Avcılar , Yahya Faruk Karataş , Ebrunur Yılmaz %T Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi %D 2022 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 33 %N 2 %R doi: 10.36483/vanvetj.1117823 %U 10.36483/vanvetj.1117823
ISNAD Varol Avcılar, Özlem , Karataş, Yahya Faruk , Yılmaz, Ebrunur . "Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi". Van Veterinary Journal 33 / 2 (July 2022): 56-61 . https://doi.org/10.36483/vanvetj.1117823
AMA Varol Avcılar Ö. , Karataş Y. F. , Yılmaz E. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi. Van Vet J. 2022; 33(2): 56-61.
Vancouver Varol Avcılar Ö. , Karataş Y. F. , Yılmaz E. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi. Van Veterinary Journal. 2022; 33(2): 56-61.
IEEE Ö. Varol Avcılar , Y. F. Karataş and E. Yılmaz , "Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinde Tavuk Eti Tüketim Durumu ve Tercihlerinin Belirlenmesi", Van Veterinary Journal, vol. 33, no. 2, pp. 56-61, Jul. 2022, doi:10.36483/vanvetj.1117823

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License