Writing Rules

Genel Bakış

1) Dergimizin Makale Şablonunu ve Telif Devir Formunu bağlantılardan indirebilirsiniz.

2) Yüklenen makale başka bir dergiye gönderilmemiş/basılmamış olmalıdır. Aynı şekilde dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların,  yayımlanmış/sözlü/poster/sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir.

3) Yüklenen makalelerin özgünlüğünü tespit etmek için değerlendirme aşamasına geçmeden önce makale çalışması benzerlik analizine tabi tutulmaktadır. Bir başka makale çalışması (kendi çalışmalarınızda dahil) ile benzerlik oranı en fazla % 20 olabilir. Bu değerin üzerinde benzerliğe sahip çalışmalar dergimize kabul edilmez.

4) Makale kabul edildikten sonraki düzenleme aşamasında, sorumlu yazar makalede varsa diğer yazarlarının isim ve imzalarının olduğu "Telif Formu" nu Dergipark sistemine yüklemek zorundadır.

5) Yüklenen makalenin kabulü en az iki hakem görüşü alındıktan ve ilgili alan editörü kabul ettikten sonra gerçekleşir.

6- Makale isim kısaltmaları  Web of Science Kısaltmaları kullanılarak yapılmalıdır.

Makale Hazırlanması

Makalede zorunlu başlıklar:

Lütfen dergi şablonunu göz önünde bulundurarak çalışmanızı hazırlayınız.

1- Özet: Bu bölümde çalışmanın yeniliklerini vurgulayan ve ana bulgularını gösteren kısa bir özet verilmelidir. Makale metni yazımında Cambria yazıtipi kullanılmalıdır. Özet metni iki yana yaslanmalı ve 10 punto olmalıdır. Özet 100 - 350 sözcük arasında olmalı ve içerisinde yaygın olmayan kısaltma ve alıntı kullanılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 5 arasında olmalıdır.

2- Abstract (İngilizce Özet): Türkçe özet metninin tam olarak ingilizce tercüme metnidir.

3- Giriş:  Özet ve abstract hariç tüm metin çift sütun olmalıdır. Giriş kısmı, çalışmayla ele alınan konunun, problemin ne olduğuna, araştırmanın amacı ve önemine, sınırlılıklarının belirtildiği ve bu bilgilerin literatür taraması ile desteklendiği metin kısmıdır.

4- Materyal ve Metod: Çalışmanın yapılması ve sonuca varılması için yapılan deney/gözlem ve uğraşların tamamının belirtildiği kısımdır.

5- Bulgular ve Tartışma: Yapılan çalışmanın, daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik, paralellik ve farklılıkları ile tartışıldığı kısımdır.

6- Sonuç: Yapılan çalışmanın bilimsel/günlük hayata katkısı, literatüre ne kazandırdığı, teori ve uygulama açısından hangi kanılara varıldığının yazıldığı kısımdır.

7- Teşekkür: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde katkısı olan kişi/kuruluşların belirtildiği kısımdır.

8- Çıkar Çatışması (varsa): Yapılan çalışmayla ilgili çıkar çatışması olabilecek kişi/kurumların belirtildiği kısımdır.

9- Kaynaklar: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde yararlanılan bilimsel kitap/dergi/web sayfası/görsel ve yazılı materyallerin belirtildiği kısımdır. Örnek kaynak listesi ön yükleme formatında görülebilir.  Aşağıda kaynak gösterimi için örnekler bulunmaktadır;

 [1]     Bennert T, Hanson D, Maher A. “Influence of pavement surface type on tire/pavement generated noise”. Journal of Testing & Evaluation, 33(2), 94-100, 2005.
[2]     Erdoğan M, Tekin R, Kaya M. “Mikrodalga fırında suni yaşlandırılan 6013 alüminyum alaşımın korozyon davranışının incelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 25-30, 2014.
[3]     Haupt RL, Haupt SE. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, USA, Wiley, 2004.
[4]     Devlet Planlama Teşkilatı. “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye, 2681, 2004.Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png