Year 2015, Volume 6 , Issue 13, Pages 89 - 101 2016-08-05

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM GELENEKLERİNDE İŞ AHLAKI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
BUSINESS ETHICS IN JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM TRADITIONS: COMPARISON ANALYZE

Ali BÖRK [1] , Erkan KAVAS [2]


Bu çalışmada, Yahudi, Hıristiyan ve İslam geleneklerinin iş ahlakını belirleyen kriterler tespit edilerek ahlaki normlar açısından aralarındaki temel farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada, kültürel değerlerin iş hayatında belirleyici bir role sahip olduğu varsayımından hareketle tarihsel açıdan önemli kabul edilen üç farklı dini geleneğin iş hayatının ahlaki açıdan etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, temel kutsal kitaplar ve ikincil kaynaklar veri alınarak yapılan literatür taramasında, bu metinlerde geçen hadiselerin sembolik olarak anlamları ürettikleri/gösterdikleri ahlaki değerler bağlamında analiz edilerek ve önemli dini temellerin ortaya çıkarmış olduğu ahlak yapıları bu yöntemle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir
This study aims to exhibit fundamental differences in terms of moral norms through evaluating criteria of Jewish, Christian and Islamic traditions that determine work ethics. In the study, the impact of historically important three religious tradition on ethics of business life is examined with reference to the assumption that cultural values have a decisive role in business life. In this direction, literature on the basis of main scriptures and secondary sources is reviewed and events in these sources are analyzed within the context of the idea that those events symbolically produce/show moral values and then moral structures constituted by important religious foundations are studied in a comparative way
Other ID JA57DR43KJ
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ali BÖRK
Institution: ?

Author: Erkan KAVAS
Institution: ?

Dates

Publication Date : August 5, 2016

APA BÖRK, A , KAVAS, E . (2016). YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM GELENEKLERİNDE İŞ AHLAKI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 6 (13) , 89-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vizyoner/issue/23038/246285