Year 2016, Volume 7 , Issue 15, Pages 20 - 37 2016-07-22

THE IMPACT OF TAX OVER THE POLITICAL PREFERENCES OF VOTERS: THE CASE OF SAKARYA PROVINCE
VERGİLERİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

Gökhan DÖKMEN [1] , Canan OVA [2]


In a political system dominated by democracy, voter has an important role in determining the government. Voter preferences are influenced by many factors while voter is at the point of determining the political power. Economic factors, as well as sociological and psychological factors that influence voter preference, have incontrovertible role. In shaping political preferences and voting behavior taxes are important alongside the other economic factors. One of the instruments used by political actors to influence voter preferences, tax policy has an important role especially during the election period. This study was conducted to find out the level of the taxes on the preferences of voters. According to the findings obtained from the survey which was applied 445 voters in Sakarya province, taxes have influence on voter preferences. It was also found that voters are sensitive to tax policy. On the other hand, it was found that the economic success of political parties, the political agenda in the country, and the voters’ political ideologies are effective on the voter preferences as well as tax policy. 

Demokrasinin hâkim olduğu bir siyasal sistem içerisinde, siyasi iktidarın belirlenmesinde seçmen önemli bir yer tutmaktadır. Seçmen siyasi iktidarın belirlenmesi noktasında tercihte bulunurken birçok faktörden etkilenir. Seçmen tercihini etkileyen sosyolojik ve psikolojik faktörlerin yanında ekonomik faktörlerde önemli bir yer tutmaktadır. Siyasi tercihlerin ve seçmen davranışlarının şekillenmesinde ekonomik faktörler içerisinde yer alan vergiler etkilidir. Siyasi aktörlerin seçmen tercihlerini etkilemek için kullandığı araçlardan biri olan vergi politikaları özellikle seçim dönemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma seçmenlerin tercihleri üzerinde vergilerin ne düzeyde etkili olduğunu öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Sakarya ilinde 445 katılımcı seçmen ile yapılan anket çalışmasından elde edilen bulgulara göre, seçmenlerin siyasi tercihlerinin belirlenmesinde vergilerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca seçmenlerin vergi politikalarına duyarlı olduğu görülmüştür. Öte yandan seçmen tercihinde vergi politikalarının yanı sıra siyasi partilerin ekonomik başarısı, ülkedeki siyasi gündem ve seçmenlerin sahip olduğu ideolojik faktörlerin de etkili olduğu görülmüştür.

Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: Gökhan DÖKMEN
Author: Gökhan DÖKMEN

Orcid: Canan OVA
Author: Canan OVA

Dates

Publication Date : July 22, 2016

APA DÖKMEN, G , OVA, C . (2016). VERGİLERİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 7 (15) , 20-37 . DOI: 10.21076/vizyoner.252104