Year 2016, Volume 7 , Issue 15, Pages 59 - 69 2016-07-22

THE IMPACT OF PUBLIC WORKERS’ SAFETY CLIMATE PERCEPTION ON THEIR JOB PERFORMANCE AND JOB SATISFACTION
KAMU ÇALIŞANLARININ GÜVENLİK İKLİMİ ALGILARININ İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Lütfiye ÖZDEMİR [1] , Haluk ERDEM [2] , Gökdeniz KALKIN [3]


The aim of this study is to determine the effect of safety climate perceptions of employees facing various types of risks in their workplaces on job performance and job satisfaction. For this purpose; data which is gathered through survey method that covers public workers employed (n=451) in different public institutions and organizations in Malatya province is analysed. According to results of the analysis (exploratory and confirmatory factor analyses, correlation and regression analyses, Sobel test), it is figured that a positive safety climate perception of public workers affects employees’ job performance and job satisfaction positively and significantly. Moreover, job satisfaction does not have a mediating role in the relationship between safety climate and job performance in this process. The results are discussed comparing the studies in the literature. 

Yapılan bu çalışmanın amacı iş ortamlarında çeşitli risklerle karşı karşıya bulunan işgörenlerin güvenlik iklimi algılarının iş tatminleri ve iş performansları üzerine olan etkisini belirlemektir. Bu maksatla Malatya ilinde istihdam edilen kamu çalışanlarından (n=451) anket yöntemiyle toplanan veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler (faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi, sobel testi) neticesinde kamu çalışanlarının olumlu yöndeki güvenlik iklimi algılarının iş performanslarını ve iş doyum seviyelerini pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu süreçte, güvenlik iklimi ile iş performansı arasındaki ilişkide iş doyumunun aracılık rolü oynamadığı belirlenmiştir.

Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: Lütfiye ÖZDEMİR
Author: Lütfiye ÖZDEMİR

Orcid: Haluk ERDEM
Author: Haluk ERDEM

Orcid: Gökdeniz KALKIN
Author: Gökdeniz KALKIN

Dates

Publication Date : July 22, 2016

APA ÖZDEMİR, L , ERDEM, H , KALKIN, G . (2016). KAMU ÇALIŞANLARININ GÜVENLİK İKLİMİ ALGILARININ İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 7 (15) , 59-69 . DOI: 10.21076/vizyoner.252106