Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 137 - 158 2016-02-19

Demokratik bir hukuk devletinde; hükümetin el değiştirmesi belir- li aralıklarla yapılan seçimlerle, hükümetin düşürülmesi ise hukuki birtakım yollarla gerçekleşmektedir. Bu duruma aykırı olarak hukuk dışı yöntemlerle, hükümetin düşürülmesi veya görev yapmasının engellenmesi gerek 765 sa- yılı, gerekse de 5237 sayılı TCK’da suç olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda hükümetin hukuk dışı müdahalelere karşı korunmasını amaçlayan ve 765 sa- yılı TCK’nın 147. maddesinde yer alan hükme karşılık gelen bir düzenlemeye, 5237 sayılı TCK’nın 312. maddesinde “Hükümete Karşı Suç” başlığı altında yer verilmiştir. Hükümetin hukuk dışı müdahalelerle karşı karşıya kalması siyasi hayatımızın her döneminde gündemde olmuş ve son yıllarda kamuoyuna yan- sıyan bazı davalar yoluyla sıklıkla tartışılmıştır. Bu durum “Hükümete Karşı Suç”un bu çalışmada ele alınmasını gerekli kılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hükümeti ortadan kaldırma, hükümetin görev yapmasını engelleme, TCK m.312, tehlike suçu. 

ABSTRACT

In a democratic state governed by rule of law, change of governments occurs by the elections held at regular intervals while overthrowing a government / fall of a government is carried out by a certain number of legal ways. Contrary to this situation, bringing down the government with illegal methods or preventing government to fullfil its duties, recognized as a crime in Turkish Criminal Code Nr. 765 as well as in Turkish Criminal Code Nr. 5237. In this sense, a regulation aiming to protect the government against unlawful interventions, which correspond to Art. 147 of the Turkish Criminal Code Nr. 765, is placed under the title of “Crime Against Government” in the Art. 312 of the Turkish Criminal Code Nr. 5237. Governments have faced with unlawful interventions through our all political history and because of some court cases which also attracted the public opinion these interventions have o en been discussed. is situation has necessitated handling “Crime Against Government” in this study.

Keywords: Overthrowing the government, preventing government to fulfill Its duties, TCC art. 312, o ence of endangerment. Hükümeti ortadan kaldırma, hükümetin görev yapmasını engelleme, TCK m.312, tehlike suçu
 • Arslan, Çetin & Azizağaoğlu, Bahattin (2004), Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, Asil Yayınevi.
 • Artuk, Mehmet Emin & Gökcen, Ahmet & Yenidünya, Ahmet Caner (2013), Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13.Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Artuk, Mehmet Emin & Gökcen, Ahmet & Yenidünya, Ahmet Caner (2013), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Artuk, Mehmet Emin (1996), ‘Hürriyeti Tahdit Cürmü’, Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul, ss.48-85.
 • Atar, Yavuz (2007), Türk Anayasa Hukuku, 4.Baskı, Konya, Mimoza Ya- yınevi.
 • Aydın, Devrim (2009), Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Ankara, Yet- kin Yayınevi.
 • Aydın, Mesut (2010), Gensoru, Ankara, Orient Yayınevi.
 • Centel, Nur & Zafer, Hamide & Çakmut, Özlem (2011), Türk Ceza Hu- kukuna Giriş, 7.Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • Donay, Süheyl (2007), Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • Gerçeker, Hasan (2011), Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 2. Cilt, Ankara, Ütopya Grafik Yayınevi.
 • Gören, Sami (2012), En Son Değişikliklerle Açıklamalı-İçtihatlı; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Ankara, Yetkin Yayınevi.
 • Gözler, Kemal (2010), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 10.Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Gözübüyük, Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, 2. Cilt (Madde 125-281), 5.Baskı, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları.
 • Hakeri, Hakan (2012), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14.Baskı, Anka- ra, Adalet Yayınevi.
 • İçel, Kayıhan & Sokullu-Akıncı, Füsun & Özgenç, İzzet & Sözüer, Adem & Mahmutoğlu, Fatih S. & Ünver, Yener (2000), İçel Suç Teorisi (2. Kitap), 2.Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • İpekçioğlu, Pervin Aksoy (2009), Türk Ceza Hukukunda Suça Teşeb- büs, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Koca, Mahmut & Üzülmez, İlhan (2012), Türk Ceza Hukuku Genel Hü- kümler, 5.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Malkoç, İsmail (2013), Açıklamalı Türk Ceza Kanunu (Son Değişiklik- ler ve İçtihatlarla), 4. Cilt (Madde 242-345), Ankara.
 • Okşar, Mustafa (2013), 1982 Anayasası Çerçevesinde Bakanlar Kurulu, Ankara, Yetkin Yayınevi.
 • Önder, Ayhan (1992), Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt:II-III, İstan- bul, Beta Yayınevi.
 • Özbek, Veli Özer & Kanbur, Mehmet Nihat & Doğan, Koray & Bacak- sız, Pınar & Tepe, İlker (2013), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Özbudun, Ergun (2010), Türk Anayasa Hukuku, 11.Baskı, Ankara, Yet- kin Yayınevi.
 • Özek, Çetin (1967), Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Özgenç, İzzet (2005), Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Parlar, Ali & / Hatipoğlu, Muzaffer (2008), Türk Ceza Kanunu Yorumu, 4. Cilt (Madde 223-345), 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Sancar, Türkan Yalçın (1998), Çok Failli Suçlar, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Savaş, Vural & Mollamahmutoğlu, Sadık (1995), Türk Ceza Kanununun Yorumu, 2. Cilt, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Soyaslan, Doğan (2012), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.Baskı, An- kara, Yetkin Yayınevi.
 • Tanilli, Server (1993), Devlet ve Demokrasi; Anayasa Hukukuna Giriş, 7.Baskı, İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Tanör, Bülent & Yüzbaşıoğlu, Necmi (2001), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 2.Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Teziç, Erdoğan (2012), Anayasa Hukuku, 14.Baskı, İstanbul, Beta Yayı- nevi.
 • Yaşar, Kenan Evren (2014), ‘Karşılaştırmalı Olarak Anayasayı İhlal Suçu’, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Sayı: 1-2, Cilt: 2, ss.189-234.
 • Yaşar, Osman & Gökcan, Hasan Tahsin & Artuç, Mustafa (2010), Yo- rumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Zafer, Hamide (2011), Ceza Hukuku Genel Hükümler; TCK m.1-75, 2.Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.
Primary Language tr
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Author: İsmail YAZICIOĞLU

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164195, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {137 - 158}, doi = {}, title = {HÜKÜMETE KARŞI SUÇ}, key = {cite}, author = {Yazıcıoğlu, İsmail} }
APA Yazıcıoğlu, İ . (2016). HÜKÜMETE KARŞI SUÇ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 137-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164195
MLA Yazıcıoğlu, İ . "HÜKÜMETE KARŞI SUÇ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 137-158 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164195>
Chicago Yazıcıoğlu, İ . "HÜKÜMETE KARŞI SUÇ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 137-158
RIS TY - JOUR T1 - HÜKÜMETE KARŞI SUÇ AU - İsmail Yazıcıoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 158 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi HÜKÜMETE KARŞI SUÇ %A İsmail Yazıcıoğlu %T HÜKÜMETE KARŞI SUÇ %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Yazıcıoğlu, İsmail . "HÜKÜMETE KARŞI SUÇ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 137-158 .
AMA Yazıcıoğlu İ . HÜKÜMETE KARŞI SUÇ. YBHD. 2016; (1): 137-158.
Vancouver Yazıcıoğlu İ . HÜKÜMETE KARŞI SUÇ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 137-158.
IEEE İ. Yazıcıoğlu , "HÜKÜMETE KARŞI SUÇ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 137-158, Feb. 2016