Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 1 - 32 2020-02-18

A PHILOSOPHICAL LOOK AT THE IDEAL OF THE RULE OF LAW
HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ

Sururi AKTAŞ [1]


In this article, after having made the conceptual analysis of the rule of law, the components of the concept of rule of law are tried to be explaned in terms of the ideals of different understandings of the rule of law. It is also discussed the nature of principles and rules of the concept of rule of law and analyzed in terms of Hart’s primary rules-secondary rules distinction. The formal (procedural) and substantive conceptions of rule of law, as the general aspects of the rule of law, are examined. Besides, it is tried to examine the formal (procedurel) and substantive concepts of rule of law in terms of main legal theories. On the other hand it is disscussed what kind of the concept of rule of law will serve to the objective which is expected from this ideal. The deficiency and weakness of the formal (procedural) and institutional concepts of the rule of law are emphasized and tried to exhibit that some substantive requirements of rule of law should be added to the formal and institutional conceptions. The institutional requirements, which are generally deemed in the category of formal concept of rule of law, are considered as separate category in the conclusion of this paper. Accordingly in the conclusion of the article it is tried to propose a suggestion about the concept of the rule of law which contains formal, institutional and substantive elements.

Bu makalede hukuk devletinin kavramsal çözümlemesi yapılarak söz konusu kavramın içeriğini oluşturan bileşenlerin neler olduğu, çeşitli hukuk devleti idealleri açısından ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca hukuk devletini besleyen ilke ve kuralların niteliği tartışılarak Hart’ın birincil kurallar-ikincil kurallar ayrımı açısından analiz edilmiştir. Hukuk devleti kavramının genel görünümleri olan biçimsel (prosedürel) hukuk devleti ve maddi hukuk devleti ayrımı yapılarak bu ayrımların hangi temel hukuk teorilerine denk düştüğü irdelenmiştir. Diğer yandan, ne tür bir hukuk devleti kavramının, bu idealden beklenen amacı gerçekleştireceği de tartışılmıştır. Hukuk devletinin biçimsel (prosedürel) ve kurumsal gereklerinin tek başına yetersizliği vurgulanarak bunlara hukuk devletinin maddi gereklerinin de eklenmesi zorunluluğu anlatılmaya çalışılmıştır. Hukuk devletinin kurumsal gerekleri genel olarak “biçimsel hukuk devleti” kategorisi içerisinde görülse de, çalışmanın sonuç bölümünde kurumsal gerekler ayrı bir kategoride değerlendirilerek, biçimsel, kurumsal ve maddi unsurları taşıyan bir hukuk devleti kavramı önerisinde bulunulmuştur.

 • Aquinas, Thomas (1947) Summa Theologica, Treatise on Law, Of the Essence of Law, First Part of Second Part, Question 90, Art. 2, (Trans. Fathers of the English Dominican Province), Benzinger Bros. Edition. https://dhspriory.org/thomas/summa/FS/FS090.html#FSQ90OUTP1 s.e.t. 10.07.2019.
 • Aktaş, Sururi (2018) Hayek’in Hukuk Adalet Teorisi, 2. Baskı, Ankara, Liberte Yayını.
 • Aktaş, Sururi (2011) Prosedürel Doğal Hukuk: Lon L. Fuller’ın Hukuk Kavramı, 1. Baskı, Ankara, XII Levha Yayını.
 • Altıparmak, Kerem (1996) “Due Process Of Law" Kavramının Amerikan Hukukundaki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 45, sayı 1, ss. 219-250.
 • Aristoteles (1990) Politika (Çev. Tunçay, Mete), 3. Bası, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Austin, John (1995) The Province of Jurisprudence Determined, Rumble, Wilfrid E. (Editor), Cambridge University Press.
 • Bayles, Michael D. (1992) Hart’s Legal Philosophy, Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
 • Bingham, Tom (2011) The Rule of Law, Penguen Books.
 • Bulut, Nihat (2009) Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha.
 • Carolla, Amelia (1994) “Due Process”, Rutgers Law Review, Vol. 25, pp. 1092-1106.
 • Cass, Ronald A. (2003) The Rule of Law in America, The Johns Hopkins Paperbacks Edition.
 • Chemerinsky, Erwin (1999) “Substantive Due Porcess”, Touro Law Review, Vol 15, Issue 4, pp. 1501-1534.
 • Chevallier, Jacques (2010) Hukuk Devleti, (Çev. Gürcan, Ertuğrul Cenk), Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Corey, Brettschneider (2011) “A Substantive Conception of the Rule of Law: Nonarbitrary Treatment and Limits of Procedure”, NOMOS Vol. 50, Getting to the Rule of Law, Published by American Society for Political and Legal Philosophy 2011, pp. 52-63.
 • Craig, Paul (1997) “Formal and Substantive Conceptions of The Rule of Law: An Analytical Framework”, Public Law, pp. 467-487.
 • Curzon, L. B. (1995) Jurisprudence, Second Edition, Cavendish Publishing.
 • Çağlayan, Ramazan, (2018), İdari Yargılama Hukuku, 10. Baskı, Ankara, Seçkin Yayını.
 • Dicey, A. V. (1979) Introduction to the Study of Law of the Constitution, Reprinted of (original) Tenth Edition, London, The Macmillan Press.
 • Dyzenhaus, David (1999) “Recrafting the Rule of Law”, Recrafting the Rule of Law: The Limit of Legal Order, Dyzenhaus, David (Editor), Oxford, Portland, Oragon, Hart Publishing, pp. 1-12.
 • Erdoğan, Mustafa (2017) Anayasal Demokrasi, Gözden Geçirilmiş 13. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi.
 • Finnis, John (1980) Natural Law and Clarendon Press.
 • Natural Rights, Oxford,
 • Fuller, Lon L. (1958) “Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart”, Harvard Law Review, Vol. 71, No. 4, pp. 630-672.
 • Fuller, Lon L. (1969) The Morality of Law, Revised Edition, Yale Uiniversity Press.
 • Gözler, Kemal (2018) Hukuka Giriş, 15. Baskı, Bursa, Ekin Yayını. Grossi, Simona (2017) “Procedural Due Process”, Seton Hall Circuit Review, Vol. 13, Issue 2, pp. 155-202.
 • Gül, Cengiz (2010) İktidarın Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti, Birinci Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Habermas, Jürgen (1996) Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, (Translater: Rehg, William), Second Printing, The MIT Press.
 • Hart, H.L.A. (1994) The Concept of Law, Second Edition, with a postscript by Bulloch, Penelope A./Raz, Joseph (Editors),Oxford, Clarendon Press.
 • Hatemi, Hüseyin (1989) Hukuk Devleti Öğretisi, 1. Baskı, İstanbul, İşaret Yayınları.
 • Hayek, F. A. (2006) The Road to Serfdom, London and New York, Routlege Classics, Published by Routlege.
 • Hayek, F. A. (1995) Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük, C.II, Sosyal Adalet Serabı, (Çev. Erdoğan, Mustafa) 1. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Hayek, F. A. (1994) Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük, C. I, Kurallar ve Düzen, (Çev. Yayla, Atilla), 1. Baskı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Hayek, F. A. (2013) Özgürlüğün Anayasası, (Çev. Çelikkaya, Yusuf Ziya), 1. Baskı, Ankara, Bingbang Yayınları.
 • Hayek, F. A. (1990) The Constitution of Liberty, London, Routlege. Himma, Kenneth Einar (1999) “The Epistemic Sense of Pedigree Thesis”, Pasific Philosophic Quarterly, Vol. 80, pp. 46-63.
 • Huber, Ernst Rudolf (1998) " Moden Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet" (Çev. Ansay, Tuğrul), Hukuk Devleti, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Ökçesiz, Hayrettin (Editör), İstanbul, AFA Yayını 4, ss. 57-81.
 • Işıktaç Yasemin (2006) Hukuk Felsefesi, 2. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Kelsen, Hans (1949) General Theory of Law and State, (Translator: Wedberg, Andres), Third Printing, Harvard University Press.
 • Kelsen, Hans (2005) Pure Theory of Law, (Translated from Second Revised and Enlarged German Edition. Translator: Knight, Max), Fift Printing, New Jersey, The Law Book Exchange.
 • Köküsarı, İsmail (2005) Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Birinci Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Kramer, Matthew H. (1999) In Defence of Legal Positivism: Law Without Trimmings, Oxford University Press.
 • Kramer, Matthew H. (2007) Objectivity and the Rule of Law, Cambridge University Press.
 • Lyons, David (1984) Ethics and the Rule of Law, Cambridge University Press.
 • Marmor, Andrei (2010) “The Ideal of the Rule of Law”, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Patterson, Dennis, (Editor), Second Edition, Wiley-Blacwell.
 • McGarry, James W. (1992) “Due Process”, Rutgers Law Journal, Vol. 23, pp. 839-855.
 • Nowacki, Josef (1969) “The Material and Formal Conceptions of the Rule of Law”, Polish Round 3, pp. 81-87.
 • Tamanaha, Brain Z. (2004) On The Rule Of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press.
 • Nozick, Robert (2006), , Anarşi, Devlet ve Ütopya, (Çev. Oktay, Alişan), 2. Baskı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Oğurlu, Yücel (2003) Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayını.
 • Osina, Petr (2006) “John finnis on the Law and Justice”, Studia Juridica, ročník 4, číslo 1, pp. 122-136.
 • Ökçesiz, Hayrettin (1998) “Hukuk Devleti Olgusu”, Hukuk Devleti, Ökçesiz, Hayrettin (Editör), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 4, (HFSA), İstanbul, AFA Yayıncılık, ss. 44-56.
 • Ökçesiz, Hayrettin (1998) “Hukuk Devleti”, Hukuk Devleti, Ökçesiz, Hayrettin (Editör), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 4, (HFSA), İstanbul, AFA Yayıncılık ss. 17-34.
 • Özcan, Mehmet Tevfik (2008) Modern Toplum ve Hukuk Devleti, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayını.
 • Palombella, Gianluigi, (2010) “The Rule of Law as a Institutional Ideal”, Rule of Law and Democracy: Inquiries into Internal and external Issues, Morlino, Leonardo and Palombella, Gianluigi (Editors), Sciulli, David (Series Editor) Vol. 115, Leiden-Boston, Brill, pp. 3-37.
 • Parker, Reginald (1956) “legal Positivism”, Notre Dame Law Review, Vol. 32, Issue 1, pp. 31-42.
 • Principe, Michael L. (2000) “Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Vol. 22:357, pp. 357-373.
 • Radbruch, Gustav, (1998) “Hukuk Devleti”, Hukuk Devleti, Ökçesiz, Hayrettin (Çev. ve Editör), Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 4, (HFSA), İstanbul, AFA Yayıncılık, ss. 11-16.
 • Radbruch, Gustav, (2006) “Statutory Lawlesness and Supra- Statutory Law”, (Translator: Paulson, Bonnie L. and Paulson, Stanley L.), Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, pp. 1-11.
 • Radin, Margaret Jane (1989) “Reconsidering the Rule of Law”, 69, Boston University Law Review, Vol. 69, No:4, pp.781-819.
 • Raz, Joseph (1979) The Authority of Law, Oxford University Press. Riggs, Robert E. (1990) “Substantive Due Process in 1791”, Wisconsin Law Review, Vol. 1990, Issue 4, pp. 941-1005.
 • Rose, Jonathan (2004) “The Rule of Law in the Western World: An Overview”, Journal Of Social Philosophy, Vol. 35, No. 4, pp. 457-470.
 • Rosenfeld, Michel (2001) “The Rule Of Law And the Legitimacy Of Constitutional Democracy”, Southern California Law Review, Vol. 74, Issue 5, pp. 1307-1351.
 • Scanlon, T.M. (1977) “Due Process”, Due Process Nomos XVIII, Pennock, J. Ronald and Chapman, John W (Editors), New York University Press, pp. 93-125.
 • Sellers, Mortimar N.S. (2014) “What is the Rule of Law and Why is It So Important?”, The Legal Doctrines of the Rule of Law and The legal State (Rechtsstaat), Vol. 38, Silkenat, James R./ Hickey, James H./ Barenboim, Peter D, (Editors), Springer International Publishing, pp. 3-13.
 • Sevel, Michael (2009), “Legal Positivism and Rule of Law”, Australian Journal of Legal Philosophy, Vol. 34, pp. 53-68.
 • Smith, Adam (2002) The Theory of Moral Sentiment, Haakonssen, Knud (Editor), Cambridge University Press.
 • Summers, Robert S. (1993) “Formal Theory of the Rule of Law”, Ratio Juris, Vol. 6, No. 2, pp. 127-142.
 • Summers, Robert S. (1999) “Principles of the Rule of Law,” Notre Dame L. Rev. Vol. 74, Issue 5, pp. 1691-1712.
 • Şahin Ceylan, Şule (2014) H.L.A Hart’ın Hukuk Kavramı, 1. Baskı İstanbul, XII Levha Yayını.
 • Tamanaha, Brain Z. (2004) On The Rule Of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press.
 • Uygur, Gülriz (2013) Hukuk Devletinde Hukukun Önünde Olmanın Anlamı, Prof. Dr. Erdal ONAR’a Armağan, Cilt. II, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Von Der Pfordten, Dietmar (2014) “On the Foundations of the Rule of Law and the Principle of the Legal State/Rechtsstaat”, The Legal Doctrines of the Rule of Law and The legal State (Rechtsstaat), Vol. 38, Silkenat, James R./ Hickey, James H./ Barenboim, Peter D, (Editors), Springer International Publishing, pp.15-28.
 • Waldron, Jeremy (2006) "The Rule of Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zalta, Edward N. (ed.) URL: https://plato.stanford.edu/entries/r ule-of-law/, s.e.t. 18. 11. 2018.
 • Waldron, Jeremy (2011) “The Rule of Law and Importance of Procedure”, NOMOS Vol. 50, Getting to the Rule of Law, Published by American Society for Political and Legal Philosophy, pp. 3-31.
 • Westerman, Pauline C. (1998) The Disintegration of Natural Law Theory: Aquinas to Finnis, Brill.
 • Yayla, Atilla (1993) Özgürlük Yolu, Hayek’in Sosyal Teorisi, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Zanghellini, Aleardo (2017) “The Foundations of Rule of Law”, Yale Journal of Law and the Humanities, Vol. 28, Issue 2, pp. 213-240.
 • Zorkin, Valery (2007) “Rule Of Law And Legal Awereness”, The World Rule Of Law Movement And Russian Legal Reform, Neate, Francis And Nielsen, Holly (Editors), The Moscow City Chamber Of Advocates, pp. 46-61.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0001-6513-0525
Author: Sururi AKTAŞ (Primary Author)
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 18, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk590676, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {1 - 32}, doi = {10.33432/ybuhukuk.590676}, title = {HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Aktaş, Sururi} }
APA Aktaş, S . (2020). HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 1-32 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.590676
MLA Aktaş, S . "HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 1-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/52529/590676>
Chicago Aktaş, S . "HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 1-32
RIS TY - JOUR T1 - HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ AU - Sururi Aktaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.590676 DO - 10.33432/ybuhukuk.590676 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 32 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.590676 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.590676 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ %A Sururi Aktaş %T HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.590676 %U 10.33432/ybuhukuk.590676
ISNAD Aktaş, Sururi . "HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2020): 1-32 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.590676
AMA Aktaş S . HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (1): 1-32.
Vancouver Aktaş S . HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (1): 1-32.
IEEE S. Aktaş , "HUKUK DEVLETİ İDEALİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 1-32, Feb. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.590676