Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 71 - 122 2020-02-18

DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS THAT EXTENS OR ABOLISHES THE PRESIDENTIAL TERM LIMITS FROM THE PRESPECTIVE OF ABUSIVE CONSTITUTIONALISM

Aslıhan KAPLAN ARIK [1] , Ahmet EKİNCİ [2]


Bu çalışma, başkanlık dönem sınırlarını genişleten veya kaldıran anayasa değişiklik-lerini, anayasa değiştirme iktidarının kötüye kullanılması bağlamında incelemektedir. Modern liberal demokrasilerde norm, başkanlar halk tarafından seçilse bile, onları dönem sınırları vasıtasıyla sınırlamaktır. Dahası, ampirik veriler ve karşılaştırmalı ülke örnekleri sayesinde anlaşılmaktadır ki dönem sınırları sürdürülebilir bir demokrasi için gerekliliktir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde, başkanlar, dönem sınırını genişleten ya da yürürlükten kaldıran anayasa değişikliklerini teşvik etmektedir. Bu ülkelerin liderleri, sınırsız tekrar seçilmenin demokrasiye uygun olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte, bu çabanın ardındaki fikir, demokratik ve liberal bir anayasal fikrin yerine popülizm ve otoriter bir yönetim arzusuna dayanır çünkü bu çaba belirli bir kişiyi iktidarda tutmayı amaçlar. Bundan dolayı da demokratik değerler ile bağdaşmaz. Sonuç olarak bu anayasa değişiklikleri, çoğu zaman anayasacılık yöntemleri kullanılarak anayasayı ihlal etmek anlamına gelir. Yani anayasayı değiştirme iktidarının kötüye kullanılmasını faaliyetleridir. Çalışmamızda öncelikle, başkanlık dönemine sınır koymanın niçin kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler ve demokrasiden oluşan anayasacılık için bir gereklilik olduğunu inceledik. Akabinde ampirik veriler ışığında hangi anayasayı değiştirme yöntemlerinin başkanın görev süresi üzerindeki sınırları kaldırmak amacıyla kullanıldığını ampirik veri ışığında tahlil ettik.

This study examines the constitutional amendments that extend or derogate the presidential term limit with regards to abuse of constitutional amendment power. In modern liberal democracies, the general norm is to restrain through the presidents term limits even if they are elected by the people. More-over, it seems by virtue of empirical data and comparative country examples that the term limits are necessary for a sustainable democracy. However, in some countries, presidents encouraged constitutional amendments which aimed to derogate or extend the term limits. The leaders of these countries have defended that unrestrained re-election complies with democracy. However, the idea behind this endeavour usually be based on populism and an autocratic ruling desire rather than a democratic and liberal constitutional idea, because it aims to hold a particular person on power. Therefore it is not compatible with democratic values. As a result, these constitutional amendments mostly mean to violate the constitutions by using constitutional methods. So, they are the practices of abusing of the power to make the constitutional amendment. In our study, initially, we examined why to put a limit on the presidential term is a necessity for constitutionalism which comprises of separation of powers, democracy and fundamental rights. Then we investigated which constitutional amending methods are used to remove the restrictions on the presidential terms in the light of empirical data.

 • Anayurt, Ömer (2019) Anayasa Hukuku Genel Kısım (Temel ilkeler, Kavram ve Kurumlar), Ankara, Seçkin Yayıncılık. Anayurt, Ömer/Ekinci, Ahmet (2017) ‘Tek Yapılı Yürütme Esasına Dayalı Hükümet Sistemlerinde Başkan Yardımcılığı Kurumu ve 2017 Anayasa Değişikliği İle Getirilen Sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kurumu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz’, Zafer Gören Armağanı, Yetkin Yayınevi, s. 440-500.
 • Arriola, Leonardo R (2013) “Capital and Opposition in Africa Coalition Building in Multi-ethnic Societies”, World Politics, Vol: 65, No: 2, pp. 233-272.
 • Baturo, Alexander (2010) “The Stakes of Losing Office, Term Limits and Democracy”, British Journal of Political Sciences, Vol: 40, No: 3, pp. 635-662.
 • Bernal, Carlos (2013) “Unconstitutional Constitutional Amendments in the Case Study of Colombia: An Analysis of the Justification and Meaning of the Constitutional Replacement Doctrine”, International Journal of Constitutional Law, Vol: 11, No: 2, pp. 339-357.
 • Berntzen, Einar/ Holvik Skinlo, Tor-Einar (2010) “Peru and the Fujimori Presidential Break-down in 2000: Continuismo Gone Bad”, Presidential Breakwowns in Latin America, Ed. Llanos, Mariana/ Marsteintredet, Leiv, Palgrave MacMillian, pp. 197-213.
 • Bircan, Çağatay/Saka, Orkun (2019) “Lending Cycles and Real Outcomes: Costs of Political Misalignment”, BOFIT Discussion Papers, 1/2019.
 • Buquet, Daniel (2007) “Entre la Legitimidad y la Eficacia: Reformas en Los Sistemas de Elec-cion Presidencia en AmericaLatina”, Revista Uruguaya de Ciencia Politica, 16/2007, pp. 35-49.
 • Carey, John (2003) “The Reelection Debate in Latin America”, Latin American Politics and Society, Vol: 45, No: 1, pp. 119-133. Castella, Josep Maria/ Cleveland, Andreu, Sarah/Hyest, Jean-Jacques/Kang, Llwon/Otalora Malassis, Janine M/Tuori, Kaarlo (2018) “Informe Sobre Los Limites a la Reeleccion Parte I-Presidentes”, Comision Europea Para la Democracia a Traves del Derecho, Ap-robadopor la Comision de Venedica en Su 11 Sesion Plenaria, 16 y 17 de Marzo de 2018.
 • Cheeseman, Nic (2010) “African Elections as Vehicles For Change”, Journal of Democracy, Vol: 21, No: 4, pp. 139-153.
 • Cheeseman, Nic (2016) “Africa-Presidential Term Limits and the Third Term Tragedy”, <https://presidential-power.com/?p=4874>, s.e.t.15.9.2019.
 • Comicion de Venecia (2018) Informe Sobre los Limites a la Reeleccion, Part I Presidentes, Centro de Estudios Constitucionales Tribunal Constitucional del Peru.
 • De Luca, Miguel/Malamud, André (2019) “¿Sigue Macri o Vuelve Cristina?”, El Estadista, 2019, <https://www.elestadista.com.ar/?p=15239>, s.e.t.8.3.2019.
 • Doğan, İlyas (2017) “Türk Tipi Başkanlık Modeli Bağlamında 2017 Anayasa Değişikliğinin İr-delenmesi”, Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, Ed. Doğan, İlyas/Ünver, Serdar, Astana Yayınları, Ankara.
 • Donnely, Jack (1995) İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Çev. Erdoğan Mustafa/Korkut, Levent, Ankara.
 • Ekinci, Ahmet (2019) “Latin Amerika Ülkelerinde Başkanın Sorumluluğunu İşletmek İçin Parlamentoların Kullandığı Araçlar”, TBB Dergisi, 144. Sayı, ss. 13-58.
 • Erikson, Robert S. (1971) “The Advantage of Incumbency in Congressional Elections”, Polity, Vol: 3, No: 3, pp. 395-405.
 • Eze, Kevin (2016) “TheEfficacy of PresidentialTermLimits”, Discussion Papers, Mandela Institute for Development Studies Youth Dialogue, 3-4 August 2016, Tanzania.
 • Gayosso, Ramiro Daniel Sanchez/Cadena, Alberto Escamilla (2017) “La Interrupcion del Mandato Presidencial en America Latina (1992-2016)”, POLIS, Vol: 13, No: 1, pp. 47- 84.
 • Ginsburg, Tom/Melton, James /Elkins, Zachary (2011) “On the Evasion of Executive Term Limits”, William and Mary LawReview, Vol: 52, No: 6, 2011, pp. 1807-1872.
 • Gören, Zafer (2017) Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, Gözler, Kemal (2011) Anayasa Hukukunun Genel Teorisi-Cilt I, Ekin Kitabevi, Bursa. Gözler, Kemal (2016) 1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte Mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme (Versiyon 4), <http://www.anayasa. gen.tr/anayasasizlastirma-v4.pdf. > s.e.t. 08.01.2020.
 • Gözler, Kemal (2019) Türk Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019. Hamilton, Alexander (2008) Federalist Papers No: 72, Ed. Goldman, Lawrence, Federalist Papers, Oxford World’s Classics, Oxford University Press, 2008.
 • Heper, Metin/Keyman, Fuat (1998) “Duble-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey”, Middle Eastern Studies, Vol: 34, No: 4, pp. 259-277. Hirschl, Ran (2000) “The Political Origins Judicial Empowerment through Constitutionalization: Lessons from Four Constitutional Revolutions”, Law and Social Inquiry, Vol: 25, No: 1.
 • Hualde, Alejandro Perez (2013) “Las Reelecciones y Su Limite: Periodicidad y Alternancia”, Paraná Eleitoral, Vol: 2, pp. 131-162.
 • Kaboğlu, İbrahim (2019) “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir”, Birgün Ga-zetesi, <https://www.birgun.net/haber/bir-kimse-en-fazla-iki-defa-cumhurbaskani-seci-lebilir-266533>, s.e.t.21.9.2019.
 • Kuzio, Taras (2003) “The 2002 Parliamentary Elections in Ukraine: Democratization or Aut-horitarianism?”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol: 19, No: 2, pp. 24-54.
 • Landau, David (2013) “Abusive Constitutionalism”, University of California Davis Law Re-view, Vol: 47, No: 1.
 • Landau, David (2015) “Honduras: Term Limits Drama 2.0 - how the Supreme Court declared the Constitution Unconstitutional”, ConstitutionNet, <http://constitutionnet.org/news/honduras-term-limits-drama-20-how-supreme-co-urt-declared-constitution-unconstitutional>, s.e.t.22.9.2019.
 • Landau, David/Roznai, Yaniv/Dixon, Rosalind (2019) “Term Limits and the Unconstitutional Constitutional Amendment Doctrine: Lessons From Latin America”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3208187, s.e.t.10.10.2019.
 • Linz, Juan J (1995) “Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri”, Çev. Ergun Özbudun, Demokrasinin Küresel Yükselişi, Ed. Diamon, Larry/Plattner, Marc F. Yetkin Yayınları, ss. 143-160.
 • Lorusso, Marilisa (2012) “The 2012 Armenian Parliamentary Elections: Implications for Armenian Foreign Policy”, Istituto Affari Internazionali, IAI WORKING PAPERS 12 | 14 – May 2012, s. 1-12.
 • Mainwaring, Scott (1993) “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination”, Comparative Political Studies, pp. 198-228.
 • Maldonado, Carlos Salinas (2010), “Corte Aprueba Reeleccion de Ortega”, Condifencial, <https://elfaro.net/es/201009/internacionales/2577/C orte-aprueba-reelección-de->, s.e.t. 22.9.2019.
 • Maltz, Gideon (2007) “The Case for Presidential Term Limits”, Journal of Demorcracy, Vol: 18, No: 1, pp. 128-142.
 • Markarov, Alexander (2016) “Semi-presidentialism in Armenia”, Semi-presidentialism in the Caucasus and Central Asia, Ed. Elgie, Robert/Moestrup, Sophia, Palgrave Macmillian, pp. 61-91.
 • Martinez-Barahona, Elena (2012) “Constitutional Courts and Constitutional Change: Analysing the Cases of Presidential Re-Election in Latin America”, New Constitutionalism in Latin America-Promises and Practices, Ed. Nolte, Detlef/ Schilling-Vacaflor, Almut, Ashgate Publishing, pp. 289-312.
 • Onaindia, Jose Miguel (2009) “Separacion de Poderes y Facultades Legislativas del Presi-dente”, Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires (UBA).
 • Orias, Ramiro (2019) “La Reeleccion de Indefinida de Daniel Ortega ante la CIDH”, Justicia en las Americas, 2019, <https://dplfblog.com/2019/02/ 21/la-reeleccion-indefinida-de-daniel-ortega-ante-la-cidh/>, s.e.t.21.9.2019.
 • Özbudun, Ergun (2017) Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Paturyan, Yevgenya Jenny (2015) “The 2015 Referendum in Armenia”, East European Quar-tely, Vol: 43, No: 4, pp. 293-301.
 • Penfold, Michael/ Corrales, Javier/Hernandez, Gonzalo (2014) “Los Invencibles: La Reelec-cion Presidencial y Los Cambios Constitucionales en America Latina”, Revista Ciencia Politica, Vol: 34, No: 3, pp. 537-559.
 • Posner, Daniel N/ Young, Daniel (2007) “The Institutionalization of Political Power in Af-rica”, Journal of Democracy, Vol: 18, No: 3, pp. 126-140.
 • Posner, Daniel/ Young, Daniel (2018) “Term Limits-Leadership, Political Competition and the Transfer of Power”, Institutions and Democracy in Africa, Ed. Cheeseman, Nic Oxford University Press, pp. 260-277.
 • Resnick, Danielle (2014) “Compromise and Contestation: Understanding the Drivers and Implications of Coalition Behaviour in Africa”, Journal of African Elections, Ed. Kadima, Denis Vol: 13, No: 1, EISA, pp. 43-65.
 • Rivera, Jose A. (2011) “La Reeleccion Presidencial en el Sistema Constitucional Boliviano”, Revista Boliviana. de Derecho, No: 12, pp. 10-29. Roznai, Yaniv (2017) “Amendment Power, Constitutent Power and Popular Sovereignty: Linking Unamendabilityand Amendment Procedures”, The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment Ed. Albert, Richard/ Contiades, Xenophon/Fotıadou Alk-mene, Hart Publishing.
 • Sanchez, Ilka Treminio (2015) “Las Reformas a la Reeleccion Presidencial del Nuevo Siglo en America Central-Tres Intentos de Reforma y Un Golpe de Estado”, Politica y Gobierno, Vol: 22, No: 1, 2015, pp. 147-143.
 • Sayarı, Sabri (2014) “Interdisciplinary Approaches to Political Clientelism and Patronage in Turkey”, Turkish Studies, Vol: 15, No: 4, pp. 655-670.
 • Schmidt, Blake (2009) “In Nicaragua, Opposition Sees an End Run”, New York Times, 2009, <https://www.nytimes.com/2009/11/16/world/ameri cas/16nicaragua.html>, s.e.t. 22.9.2019.
 • Serrafero, Daniel (2010) “Reeleccion Presidencial en America Latina: Evolucion y Situacion Actual”, Comunicacion del Academico Mario D. Serrafero en Sesion Privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Politicas, el 25 de Agosto de 2010, Buenos Aires.
 • Serrafero, Mario D. (2011) “La Reeleccion Presidencial Indefinida en America Latina”, Revista de Instituciones Ideas y Mercados, No: 54, pp. 225-259.
 • Sevinç, Murat (2018) “Hayret Verici Bir ‘Anayasa’ Yorumu”, <http://ww w.diken.com.tr/hayret-verici-bir-anayasa-yorumu/>, 2018, s.e.t.21.9.2019.
 • Shugart, Matthew Soberg (2005) “Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns”, French Politics, Vol: 3, pp. 323-351.
 • Shugart, Matthew Soberg/ Carey, John (1992) Presidents and Assemblies, Constitutional Design and Electrol Dynamics, Cambridge University Press New York, 1992.
 • Tull, Denis M/Simons, Claudila (2017) “The Institutionalisation of Power Revisited: Presidential Term Limits in Africa”, Africa Spectrum, Vol: 52, No: 2.
 • Tunç, Hasan (2018) Türk Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Tunç, Hasan/ Yavuz, Bülent (2009) “Avantaj ve Dezavantajlarıyla Başkanlık Sistemi”, TBB Dergisi, Sa. 81, ss. 1-39.
 • Waldron, Jeremy (2012) Constitutionalism: A Skeptical View, <https://scholarship.law.georgetown.edu/hartlecture/4/>, l.a.d 08.01.2020.
 • Whittington, Keith E. (2003) “Legislative Sanctions an the Strategic Environment of Judicial Review”, Oxford University Press and New York University School of Law, I- CON, Vol: 1, No: 3.
 • Zovatto, Daniel (2009) “La ola Releccionista en America Latina”, La Nacion, <https://www.la-nacion.com.ar/opinion/la-ola-reeleccionista-en-ame rica-latina-nid1161230>, l.a.d. 15.9.2019.
 • Zovatto, Daniel (2014) “Reeleccion, Continuismo e Hiperpresidencialismo en AmericaLa-tina”, Brookings, <https://www.brookin gs.edu/es/opinions/reeleccion-continuismo-ehiperpresidencialismo-enameri ca-latina/>, s.e.t. 15.9.2019.
 • AİHM Kararı, Gitonas ve Diğerleri vs. Yunanistan, Başvuru No: 18747/91; 19376/92; 19379/92.
 • Ame-İHM Kararı, Yatama vs. Nicaragua, Judgment of June 23, 2005 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs).
 • Ame-İHM Kararı, Caso Luna Lopez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 10 de Octubre de 2013, Serie C No: 269,
 • Bolivya Çokuluslu Anayasa Mahkemesi (Tribunal Constitucional Plurinacional) Kararı, (2017), Sentencia 0084/2017, 28 Noviembre de 2017.
 • Kolombiya Anayasa Mahkemesi Kararı (2010) Sentencia: C141/2010. Türk Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas No:2008/16 Karar No:2008/116.
 • 1961 Venezuela Anayasası, <http://americo.usal.es/oir/legislatina/normasyreglamentos/constituciones/Ve ela1961.pdf>, s.e.t. 19.9.2019.
 • 1979 Peru Anayasası, <http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm>, s.e.t. 19.9.2019.
 • 1993 Peru Anayasası, <https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/PER%C3%9AConstitucion.pdf>, s.e.t. 19.9.2019.
 • 2004 Bolivya Anayasası, <https://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20040413.html>, s.e.t. 19.9.2019.
 • 2009 Bolivya Anayasası, <https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bo livia.pdf>, s.e.t. 19.9.2019.
 • BBC, “Bolivia President Evo Morales 'Loses' Fourth Term <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35628093>, s.e.t. 19.9.2019.
 • BBC, “Bolivia Court Allows President Evo Morales To Seek Fourth Term" <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-42161947>, s.e.t. 30.3.2019.
 • BBC News, “Serzh Sargsyan: Armenian PM resigns after days of protests", <https://www.bbc.com/news/world-europe-43868433>, s.e.t. 20.9.2019.
 • BBC News, “Obama: Nobody should bew president for life”, <https://www.youtube.com/watch?v=sjaY6ybk178>, s.e.t. 12.10.2019.
 • BBC News, “Armenia election: PM Nikol Pashinyan wins by landslide”, <https://www.bbc.com/news/world-europe-46502681>, s.e.t. 20.9.2019.
 • CNN TÜRK, “CHP'de olağan şüpheliler kim? Kumpasçıyı kim koruyor, amaçları neydi? - Gece Görüşü 28.11.2019”, < https://www.youtube.com/watch?v=QhsHIXYHe7s>, s.e.t. 08.01.2020.
 • DW, “Armenian parliament elects protest leader Nikol Pashinyan prime minister”, <https://www.dw.com/en/armenian-parliament-elects-protest-lead er-nikol-pashinyan-prime-minister/a-43697066>, s.e.t. 20.9.2019.
 • Freedom in the World (2019), <https://freedomhouse.org/report/free dom-world/freedom-world 2019/map>, s.e.t. 24.9.2019.
 • T.C Cumhurbaşkanlığı, <https://www.tccb.gov.tr/receptayyiper dogan/biyografi/>, s.e.t. 14.10.2019.
 • The Guardian, “Armenian protester stake to streets again as talks break down”, <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/25/armenia-calls-for-new-rally-after-talks-on-replacing-prime-minister-halted>, s.e.t. 20.9.2019.
 • Reuters, “Ruling party wins Armenian parliamentary vote”, <https://www.reuters.com/article/us-armenia-election/ruling-party-wins arme nian-parliamentary-vote-idUSKBN1740ZI>, s.e.t. 20.9.2019.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0003-1234-3804
Author: Aslıhan KAPLAN ARIK (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0803-6449
Author: Ahmet EKİNCİ (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Dates

Publication Date : February 18, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk632747, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {71 - 122}, doi = {10.33432/ybuhukuk.632747}, title = {DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kaplan Arık, Aslıhan and Ekinci, Ahmet} }
APA Kaplan Arık, A , Ekinci, A . (2020). DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 71-122 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.632747
MLA Kaplan Arık, A , Ekinci, A . "DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 71-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/52529/632747>
Chicago Kaplan Arık, A , Ekinci, A . "DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 71-122
RIS TY - JOUR T1 - DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Aslıhan Kaplan Arık , Ahmet Ekinci Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.632747 DO - 10.33432/ybuhukuk.632747 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 122 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.632747 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.632747 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Aslıhan Kaplan Arık , Ahmet Ekinci %T DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.632747 %U 10.33432/ybuhukuk.632747
ISNAD Kaplan Arık, Aslıhan , Ekinci, Ahmet . "DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2020): 71-122 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.632747
AMA Kaplan Arık A , Ekinci A . DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. YBHD. 2020; (1): 71-122.
Vancouver Kaplan Arık A , Ekinci A . DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (1): 71-122.
IEEE A. Kaplan Arık and A. Ekinci , "DEVLET BAŞKANININ ANAYASAL DÖNEM SINIRINI UZATAN YA DA ORTADAN KALDIRAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANAYASA DEĞİŞTİRME İKTİDARININ KÖTÜYE KULLANILMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 71-122, Feb. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.632747