Year 2020, Volume , Issue 2, Pages 197 - 228 2020-07-29

KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ
TAXATION OF WORKS PROHIBITED BY LAW AND CONFISCATION OF EARNINGS

Muhammet DURDU [1]


Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması vergilendirmeyi nasıl etkileyecektir? Bu hususta Vergi Usul Kanunu, 9 uncu maddesinde açıkça, vergilendirmeyi etkilemeyeceği yönünde düzenleme yapmıştır. Fakat konusu suç olan veya kabahat teşkil eden bir fiil sebebiyle elde edilen gelirin vergilendirilmesi çeşitli sakıncalar doğurmaktadır. İlk başta, vergi hukuku, kanunla yasaklanmış fiilleri aklamış gibi bir izlenim ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür kazançlar hakkında kazanç müsaderesi veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirinin uygulanması, fail hakkında, gerçekten bir kazanç elde etmeden vergi ödemesini gerektirebilmektedir. Bu husus caydırıcılık açısından faydalı gibi görünse de, vergiyi bir tür caydırıcılık unsuru olarak görmenin doğru olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca suç işlemiş bile olsa, bir kişi hakkında müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi neticesinde iktisadi bir kazanç olmadan vergilendirme yapılması, vergi adaletine ve mülkiyet hakkına aykırı bir durumdur. Zira ekonomik yaklaşım ilkesi gereği duruma iktisadi açıdan bakılırsa, kazanç müsaderesine veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine tabi tutulan bir gelir ortadan kalkmıştır ve vergilendirilecek bir kazanç yoktur.
How will the tax-prohibited event affect taxation? In this regard, Article 9 of the Tax Procedures Law explicitly states that it will not affect taxation. However, the taxation of income from a criminal offense or misdemeanor has several drawbacks. At first, it gives the impression that tax law justifies acts prohibited by law. Furthermore, the application of a confiscation or transfer of ownership to such gains may require for the perpetrator to tax payment without actually making a profit. Although this may seem useful in terms of deterrence, it is emphasized that it is not right to regard tax as a form of deterrence. In addition, even if he committed a crime, taxation without an economic gain as a result of confiscation or transfer of property to a public is contrary to tax justice and property rights. Because, from an economic point of view, in accordance with the principle of economic approach, income subject to confiscation or transfer of ownership to the public has disappeared and there is no taxable income.
 • Acar, Hüseyin (2019) Türk Ceza Hukukunda Müsadere Kurumu, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Arslan, Cem Barlas (2008) “Kanunda Suç Sayılan Faaliyetlerin Vergilendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 27, s. 129-131.
 • Artuk, Mehmet Emin & Gökcen, Ahmet & Yenidünya, A. Caner (2014) Türk Ceza Kanunu Şerhi 2. Cilt, Adalet, Ankara.
 • Aslan, Buğra Han (2016) Kazanç Müsaderesi, Seçkin, Ankara.
 • Aydın, Öykü D. (1993) “Malvarlığına İlişkin Bir Emniyet Tedbiri Olarak Türk Ceza Yasası’nda Müsadere”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 43, S. 1-4, s. 143, 156.
 • Aykın, Hasan & Okumuş, Banu (2007) “Vergilendirilmiş Her Kazanç Kutsal Mıdır?” Vergi Sorunları Dergisi, S. 231, s. 141-150.
 • AYM, Kararlar Bilgi Bankası, http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, (ET:25.10.2019).
 • Çağan, Nami (1977) “Vergi Hukuku Açısından Yasak Faaliyetler”, içinde Prof. Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: Ankara, s. 83-110.
 • Demirci, Azmi (2010) “Suç Fiilleri ile Bu Fiillerden Sağlanan Kazanç veya Malvarlığı Unsurlarının Vergilendirilmesi; Vergilendirmenin CMK’nın “Elkoyma” ve TCK’nın “Müsadere” Hükümleri Karşısındaki Durumu-I”, Yaklaşım, S. 209, 2010, s. 85-93, (Durumu-I).
 • Demirci, Azmi (2010) “Suç Fiilleri ile Bu Fiillerden Sağlanan Kazanç veya Malvarlığı Unsurlarının Vergilendirilmesi; Vergilendirmenin CMK’nın “Elkoyma” ve TCK’nın “Müsadere” Hükümleri Karşısındaki Durumu-II”, Yaklaşım, S. 210, s. 80-83.
 • Dura, İsmail Hakkı (2007) “Kara Para Üzerine Yazılması Gerekenler: Vergi Usul Kanunu’nun 9 uncu Maddesine Dair Bir Yaklaşım”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 231, s. 73-79.
 • Dura, İ. Hakkı (2014) Suç Geliri ve Vergi Arasındaki Romantik İlişki: Gençler Anlaşmış Olsa Da Aileler Razı Değil!, 20.08.2014, http://www.vergisorunlari.com.tr/yazi/i-hakki-dura/suc-geliri-ve-vergi-arasindaki-romantik-iliski--gencler-anlasmis-olsa-da-aileler-razi-degil!/94, (ET:22.10.2019).
 • Ergüney, Halit Kaan (2014) Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti ve Banka Sırrı ile Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gedik, Doğan (2016) Müsadere, Adalet, Ankara.
 • Gökçay, Şerif Emre (2018) Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Kapsamı, Niteliği ve Sınırları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Günay, Hamdi Furkan (2019) “Kanunların Yasak Saydığı Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirin Vergisel Boyutu: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örnekleri”, Legal Mali Hukuk Dergisi, C. 15, S. 176, s. 1725-1746.
 • Güngör, Devrim & Toroslu, Haluk (2016) “Müsadere ve Hükmin Açıklanmasının Geri Bırakılması Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 4, s. 1967-1980.
 • Günler, Kemal (2014) “Türk Ceza Hukukunda Müsadere”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 3-4, s. 849-876.
 • İçel, Kayıhan (2014) Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta, İstanbul.
 • Kaya, Murat (2013) “Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Vergisel Boyutu”, Uzman Bakış, S. 1, s. 116- 127.
 • LEGALBANK, Elektronik Hukuk Bankası, https://mevzuatvekararlar.legalbank.net/arama, (ET:25.10.2019).
 • LEXPERA, İçtihat, https://www.lexpera.com.tr/kullanici-profili, (ET:31.10.2019).
 • Özcan, Onur (2007) Çevre Suçlarında Şirketlerin Cezai Sorumluluğu, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD YL Tezi, İstanbul.
 • Özfidan, Tahir (2014) “Müsadere Edilen Gelir Vergilendirilir Mi”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 313, s. 107-115.
 • Özgenç, İzzet (2015) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, Ankara.
 • Öztürk, Bahri & Erdem, Mustafa Ruhan (2019) Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin, Ankara.
 • Özyer, Mehmet Ali (2015) Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği: İstanbul.
 • Taşdelen, Aziz (2004) “Vergi Hukuku Kurallarının Kara paranın Aklanmasının Önlenmesindeki Önemi”, içinde Türkiye Maliye Sempozyumu “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları”, s. 508-553.
 • Taylar, Yıldırım (2013) Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İzmir.
 • Yılmaz, Hacer (2018) “Vergi Usul Kanunu’nun 9/2 Maddesi Hükmünün Müsadere ve Ekonomik Yaklaşım Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, S. 222, s. 18-30.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0003-4912-4410
Author: Muhammet DURDU (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 29, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk683900, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {197 - 228}, doi = {10.33432/ybuhukuk.683900}, title = {KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ}, key = {cite}, author = {Durdu, Muhammet} }
APA Durdu, M . (2020). KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 197-228 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.683900
MLA Durdu, M . "KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 197-228 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/56240/683900>
Chicago Durdu, M . "KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 197-228
RIS TY - JOUR T1 - KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ AU - Muhammet Durdu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.683900 DO - 10.33432/ybuhukuk.683900 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 228 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.683900 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.683900 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ %A Muhammet Durdu %T KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.683900 %U 10.33432/ybuhukuk.683900
ISNAD Durdu, Muhammet . "KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2020): 197-228 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.683900
AMA Durdu M . KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 197-228.
Vancouver Durdu M . KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 197-228.
IEEE M. Durdu , "KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 2, pp. 197-228, Jul. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.683900