Year 2020, Volume , Issue 2, Pages 119 - 138 2020-07-29

7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
ANNOUNCEMENT AFTER THE 7188 LAW ON THE EVALUATION OF CONCILIATION AGENCY

Hüseyin ERTUĞRUL [1]


Türk ceza hukuku sistemimizde izlenen suç ve ceza siyaseti gereği, ceza uyuşmazlıklarını çözümleyecek alternatif çözümlere önem verilmektedir. Bu alternatif çözümlerin başında, bir ceza muhakemesi enstrümanı olan ‘uzlaştırma’ kurumu gelmektedir. Bu kurumla, taraflar arasında sağlanan sulh marifetiyle mağdurun zararı telafi edilmekte, ceza muhakemesi süresi kısaltılıp adliyelerin yükü hafifletilmekte ve topluma ekonomik-sosyal faydalar kazandırılmaktadır. 1 Haziran 2005 tarihinde hukuk sistemimize giren bu müessese, dört farklı kanunla değişikliğe uğrayarak uygulama alanı genişletilmiş ve günümüze gelinmiştir. Bu alanda en son değişiklik, 23.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren ve ceza mevzuatımızda önemli değişiklikler getiren 7188 sayılı Kanun olmuştur. Bu Kanunla uzlaştırma kurumunda üç farklı düzenleme yapılmıştır. Bunlar, uzlaştırma kapsamındaki suçların genişletilmesi, uzlaştırma işlemleri için öngörülen sürenin artırılması ve uzlaştırma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen başka bir suçla işlenmesi halinde mağdurun aynı olması durumunda uzlaştırmanın yapılamayacağının açıkça ifade edilmesidir. Bu değişikliklerle öğretideki mevcut eleştirilerin dikkate alındığı söylenebilmekle birlikte, hala teori ve uygulamayı etkileyecek önemli hususlar sırasını beklemektedir. Bu hususların da kanun koyucu tarafından dikkate alınması, uzlaştırma müessesesinin daha verimli ve etkin bir şekilde uygulanması bakımından önem arz etmektedir.
In accordance with the criminal and criminal policies pursued in our Turkish criminal law system, alternative solutions that will resolve criminal disputes are given importance. One of these alternative solutions is the ‘conciliation’ institution which is a criminal procedure instrument. With this institution, the harm of the victim is compensated by the settlement provided by the parties, the duration of the criminal procedure is reduced and the burden of the courthouses is reduced and economic and social benefits are provided to the society. This institution, which entered our legal system on June 1, 2005, was amended with four different laws and its field of application was expanded and reached to the present day. The most recent amendment in this field was the Law no. 7188, which entered into force on 23.10.2019 and introduced significant changes in our penal legislation. With this Law, three different arrangements have been made in the conciliation institution. These are the extension of the crimes within the scope of conciliation, increasing the time for conciliation, and making it clear that conciliation cannot be made if the victim is the same if a crime within the scope of conciliation is committed to another offense. While it can be said that these criticisms have taken into account the existing criticisms of the doctrine, it still awaits the order of important issues that will affect the theory and practice. The fact that these issues are taken into consideration by the legislator is important in terms of more efficient and effective implementation of the conciliation system.
 • Akbulut, Berrin / Aksan, Murat (2019) Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma, Ankara, Seçkin.
 • Arslan, Mualla Buket Soygüt (2010) ‘Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması ve Onarıcı Adalet Anlayışı’ KHD, S:2010/1, s. 283-310.
 • Baytaz, Abdullah Batuhan (2013) ‘Onarıcı Adalet’e Genel Bir Bakış’ İÜHFM, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya Armağan, s. 117-129.
 • Bazemore, Gordon (2005) ‘Whomand How Do WeReintegrate? Finding Community in Restorative Justice’ Criminology and Public Policy C:4, S:1, s. 131-148.
 • Bıçak, Vahit (2018) ‘Onarıcı Adalet Yaklaşımıyla Ceza Adalet Sisteminin Yeniden İnşası’, Adalet Şurası, Ankara, (https://www.bicakhukuk.com/wp-content/uploads/2018/01/Vahit-B%C4%B1%C3%A7ak-2018-Adalet-%C5%9Euras%C4%B1-Tebli%C4%9F.pdf, s.e.t:29.11.2019 ).
 • Çetin, Soner H. (2009) ‘Ceza Muhakemesi Kanunda Uzlaşma’ Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S:82, s.1-33.
 • Çetintürk, Ekrem (2009) Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Doolan, Mike (2003) Restorative Practices and Family Empowerment: Both/ and or either/or? Family Rights Newsletter. London: Family Rights Group.
 • Güngör, Mümin (2019) Ceza Yargılamasında Uzlaştırma, Ankara, Adalet.
 • Ekici Şahin, Meral/Yemenici, Kürşat (2018) ‘6763 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma’ Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:13, s.445-546.
 • Erdem, Mustafa Ruhan/Eser, Funda/Özşahinli, Pakize Pelin (2017) 100 Soruda Uzlaştırma, Ankara, Seçkin.
 • Eriş, Uğur (2018) ‘Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Eğitimi’ Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S:137, s.241-271.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan (2009) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • O’Connell, Terry, Wachtel, Ben, Wachtel, Ted (1999) The Conferencing Handbook, Pipersville, PA: The Piper’s Press.
 • Özbek, Mustafa Serdar (2007) ‘Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usul ve Esasları’ AÜHFD, S:4, C:56, s.123-205.
 • Özbek, Mustafa Serdar (2018) Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Ankara, Deniz Ofset.
 • Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2018) Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Seçkin.
 • Özgenç, İzzet (2015) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan (2005) Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 13. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Pranis, Kay (2005) The Little Book of Circle Processes. Intercourse, PA: Good Books.
 • Soyaslan, Doğan (2017) Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Yetkin.
 • Soygüt Arslan, Mualla Buket (2008) ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Temel Sorunlar ve Öneriler’ Suç ve Ceza Dergisi, S:3, s.81-89.
 • Şahin, Cumhur (2005) Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara, Seçkin.
 • Wachtel, Ted (2013) ‘Dreaming of a New Reality: How Restorative Practices Reduce Crime and Violence, Improve Relationships and Strengthen Civil Society’ Bethlehem, PA: The Piper’s Press.
 • Wachtel, Ted (2016) ‘Defining Restorative’ IIRP International Institute.
 • Yerdelen, Erdal/Özbek, Mustafa Serdar/Altuntaş, Şeyda/Boz, Burak/Erdem, Dilek Özge/Yılmaz, Berna Ayşen (2018) Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma, Ankara, Adalet.
 • Zehr, Howard (2002) ‘Perspectives on Restorative Justice’ Institute of Peace and Conflict Studies at Conrad Grebel University College.
 • <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss105.pdf> s.e.t. 04.02.2020.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0003-1372-2451
Author: Hüseyin ERTUĞRUL (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 29, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk685459, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {119 - 138}, doi = {10.33432/ybuhukuk.685459}, title = {7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Hüseyin} }
APA Ertuğrul, H . (2020). 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 119-138 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.685459
MLA Ertuğrul, H . "7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 119-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/56240/685459>
Chicago Ertuğrul, H . "7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 119-138
RIS TY - JOUR T1 - 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER AU - Hüseyin Ertuğrul Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.685459 DO - 10.33432/ybuhukuk.685459 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 138 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.685459 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.685459 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER %A Hüseyin Ertuğrul %T 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.685459 %U 10.33432/ybuhukuk.685459
ISNAD Ertuğrul, Hüseyin . "7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2020): 119-138 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.685459
AMA Ertuğrul H . 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 119-138.
Vancouver Ertuğrul H . 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 119-138.
IEEE H. Ertuğrul , "7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 2, pp. 119-138, Jul. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.685459