Year 2021, Volume , Issue 1, Pages 415 - 460 2021-01-31

THE PERSONS AUTHORIZED AND OBLIGED TO PARTICIPATE IN GENERAL ASSEMBLY OF JOINT STOCK COMPANY AND LEGAL CONSEQUENCES OF NON PARTICIPATION
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Merve SARIKAYA [1]


When evaluated together Art. 407/1 of the Turkish Commercial Code and Art. 32/4 of “Regulation on Procedures and Principles of the General Assembly Meetings of the Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade in these Meetings” (hereinafter “Regulation”), it can be seen that the ones who attend the general assembly meeting are subjected to a dual distinction. Despite the participation of executive directors as well as at least one of the board members, auditor and representative of the Ministry are mandatory; the attendance of other board members and shareholders is optional. In other words, while the attendance to the general assembly is a right for shareholders, the auditor and other board members; executive directors and at least one board member the ministry representative are obliged to attend the meeting.
In our study, firstly, those who are authorized and obliged to participate in the General Assembly will be handled one by one, then, in case of a general assembly meeting without participation of those under obligation, the opinions in the doctrine regarding which legal sanctions may come into question and the legal consequences of general assembly resolutions will be revealed and the conclusions reached will be listed.
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 407 ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“BakTemYön”) m. 32/4 birlikte degerlendirildiğinde genel kurul (“GK”) toplantısına katılacak olan süjelerin ikili bir ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu (“YK”) üyesinin, denetçinin ve BakTemYön’de sayılan hallerde bakanlık temsilcisinin GK’ya katılımı zorunlu iken; diğer YK üyeleri ile pay sahiplerinin toplantıya katılması isteğe bağlıdır. Diğer bir ifade ile pay sahipleri ile diğer YK üyeleri açısından genel kurula katılım bir hak iken; murahhas üyeler ile en az bir YK üyesi, denetçi ve bakanlık temsilcisi açısından aynı zamanda bir zorunluluktur.
Çalışmamızda öncelikle GK’ya katılmaya yetkili ve zorunlu olanlar tek tek ele alınacak, daha sonra toplantıya katılmak zorunda olanların katılımı olmaksızın GK toplantısı yapılması halinde hangi hukuki müeyyidelerin söz konusu olabileceğine ve bu toplantıda alınan kararların akıbetine ilişkin doktrindeki görüşler ortaya konulacak ve varılan sonuçlar gerekçeleri ile sıralanacaktır.
 • Akdağ Güney, Necla (2016) Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Alışkan, Murat (2007) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul, Legal.
 • Antalya, Gökhan/Topuz, Murat (2019) Medeni Hukuk Giriş Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Arslanlı, Halil (1960) Anonim Şirketler II-III Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, 3. Baskı, İstanbul, Fakülteler Matbaası.
 • Ayan, Özge (2012) “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 428 Maddesinde Düzenlenen Organın Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 16, S. 3, s. 1-46.
 • Bahtiyar, Mehmet (2007) “Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Rapor Hazırlamamaları ve Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmamaları Nedeniyle Komiserin Toplantıyı Açamamasının Sonuçları (Somut Bir Olaya İlişkin Notlar)”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan.
 • Bahtiyar, Mehmet (2019) “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Özellikle Kararların Hükümsüzlüğüne Etkileri”, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Saygı Günü- Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Seçkin, s. 35-65.
 • Bahtiyar, Mehmet (2020) Ortaklıklar Hukuku, 13. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra (2014) Yeni TTK’ya Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları, İstanbul, Beta.
 • Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan (2013) Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa, Dora.
 • Çamoğlu, Ersin (2010) Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, 3. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Doğanay, İsmail (1990) Türk Ticaret Kanunu Şerhi C.1, 3. Baskı, Ankara, Feryal Matbaası.
 • Helvacı, Mehmet (1997) Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları Ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması, İstanbul, Beta.
 • İmregün, Oğuz (1989) Anonim Ortaklıklar, 4. Baskı, İstanbul, Yasa.
 • Karamanlıoğlu, Argun (2016) Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Genel Kurul Toplantısında Temsili, İstanbul, Vedat.
 • Kaya, Arslan (2001) Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Kendigelen, Abuzer (1994) Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul, Beta. (İntifa).
 • Kendigelen, Abuzer (2012) Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Kendigelen, Abuzer/Çonkar,Halil (2019) “Genel Kurula İlişkin Uygulamada Karşılaşılan İki Güncel Sorun”, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, s. 675-690.
 • Karasu, Rauf (2015) Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, 2. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar (2013) Anonim Şirketler Hukuku C.1, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü.
 • Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar (2016) Anonim Şirketler Hukuku C. 2/II- Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü.
 • Kocabıyık, Sami (2018) Bağımsız Denetçinin Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu, Ankara, Seçkin.
 • Köksal, Aytaç (2010) “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 309 ila 406. Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan C.1, Ankara, s. 1387-1419.
 • Moroğlu, Erdoğan/Kendigelen, Abuzer (2014) İçtihatlı Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 10. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Moroğlu, Erdoğan (2012) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 7. Baskı, İstanbul, On İki Levha (Değerlendirme).
 • Moroğlu, Erdoğan (2017) Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Moroğlu, Erdoğan (2015) Oy Sözleşmeleri, 5. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Narbay, Şafak (2003) Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara, Seçkin.
 • Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir Saibe, Eşya Hukuku (2017) 20. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Okutan Nillson, Gül (2009) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, On İki Levha.
 • Orbay Ortaç, Nurdan/Al Kılıç, Şengül (2018) “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhasların Genel Kurula Katılması”, TFM, C.4, S. 2, s. 211-238.
 • Özdemir, Türkay/Yiğit, İlhan (2007) Anonim Şirket Genel Kurullarında Pay Sahibinin temsili ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan C.1, İstanbul, s. 433-466.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal /Çamoğlu, Ersin (2019) Ortaklıklar Hukuku I, 14. Baskı, İstanbul, Vedat (C.1)
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin (2019) Ortaklıklar Hukuku II, 14. Baskı, İstanbul, Vedat (C.2).
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal /Çamoğlu, Ersin (2003) Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 9. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Pulaşlı, Hasan (2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, 3. Baskı, Ankara, Adalet (C. 1).
 • Pulaşlı, Hasan (2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.2, 3. Baskı, Ankara, Adalet (C. 2).
 • Sarıkaya, Sinan (2019) Şirket Birleşmelerinde Ortakların Dava Yoluyla Korunması, İstanbul, Vedat.
 • Şener, Oruç Hami (2019) Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 4. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tekinalp, Ünal (2013) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Teoman, Ömer (2012) “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısına İlişkin Hazirun Cetveli”, Tüm Makalelerim C.1-2, 2. Baskı, İstanbul, On İki Levha, s. 1015-1034 (2012c).
 • Teoman, Ömer (2012) “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Bizzat Katılma Yükümü Var Mıdır?” Tüm Makalelerim C.1-2 içinde, İstanbul, On İki Levha, s. 415-421 (2012a).
 • Teoman, Ömer (2012) “Anonim Ortaklıkta Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy Hakkı Dışındaki Yönetim Haklarının Kimin Tarafından Kullanılacağı Sorunu”, Tüm Makalelerim C.1-2, 2. Baskı, İstanbul, On İki Levha, s. 365-375 (2012d).
 • Teoman, Ömer (2012) “Yürürlükteki Hukukumuza Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Olanlar”, Tüm Makalelerim C.3, İstanbul, On İki Levha, s. 221-239 (2012b).
 • Teoman, Ömer (1983) Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü.
 • Teoman, Ömer (2012) “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Dinleyicilerin Katılması”, Tüm Makalelerim C.1-2, İstanbul, On İki Levha. s. 245-262 (2012e).
 • Ünal, Mustafa (1982) “Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Görevlerinin Murahhaslara Bırakılması”, BATİDER, C.10, S.3, s. 49-89.
 • Yayla, Ümit (2013) Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kurulları Elektronik Genel Kurullar, İstanbul, On İki Levha.
 • Yılmaz, Abdüssamet (2020) Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına Konu Olması, İstanbul, On İki Levha.
 • Yiğit, İlhan (2005) Anonim Ortaklık Genel Kurullarının İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul, Vedat.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-5796-2468
Author: Merve SARIKAYA (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

Bibtex @research article { ybuhukuk767359, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {415 - 460}, doi = {10.33432/ybuhukuk.767359}, title = {ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Sarıkaya, Merve} }
APA Sarıkaya, M . (2021). ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 415-460 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.767359
MLA Sarıkaya, M . "ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 415-460 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/60164/767359>
Chicago Sarıkaya, M . "ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 415-460
RIS TY - JOUR T1 - ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI AU - Merve Sarıkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.767359 DO - 10.33432/ybuhukuk.767359 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 460 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.767359 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.767359 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI %A Merve Sarıkaya %T ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI %D 2021 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.767359 %U 10.33432/ybuhukuk.767359
ISNAD Sarıkaya, Merve . "ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (January 2021): 415-460 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.767359
AMA Sarıkaya M . ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 415-460.
Vancouver Sarıkaya M . ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 415-460.
IEEE M. Sarıkaya , "ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 415-460, Jan. 2021, doi:10.33432/ybuhukuk.767359