Year 2021, Volume , Issue 1, Pages 221 - 252 2021-01-31

KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ
THE EFFECT OF COMPOSITION OF CREDITORS ON THE ACTION FOR ANNULMENT

Tolga AKKAYA [1]


Bu çalışmada konkordatonun tasarrufun iptali davasına etkisi incelenmiştir. Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanununda düzenlenen iptal sebeplerinden birinin var olması halinde, alacaklılar tarafından, borçlu ve lehine tasarruf yapılan üçüncü kişiye karşı açılır ve takip alacaklısına tasarrufa konu mal üzerine haciz koydurmak suretiyle alacağını tahsil etme imkânı verir. Konkordato ise borçlarını vadesi gelmiş olmasına rağmen ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmesi veya muhtemel bir iflâstan kurtulması için alacaklılarıyla yapacağı konkordato anlaşmasına dayalı bir cebri icra kurumudur. Mahkeme tarafından konkordato mühleti verilen borçlunun, konkordato mühletinden önce veya mühlet içinde mal ve hakları üzerinde yaptığı tasarrufların iptal davasına konu olup olamayacağı ve iptal şartları, konkordato ve iptal davasına ilişkin düzenlemeler birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. Konkordato ve iptal davasının kesiştiği alanlara ilişkin olarak incelenmesi gerekli başlıca sorunlar şu konu başlıklarıyla özetlenebilir: Borçlunun tasarruflarını konkordato mühletinden önce veya mühlet içinde yapmasının iptal sebeplerine etkisi, konkordato mühleti verilen borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruflarının iptale tâbi olup olamayacağı, konkordato mühletinin tasarrufun iptali davasına etkisi, iptal sürelerinin nasıl hesaplanacağı, iptal davası için aranan özel dava şartlarının konkordato mühleti verilen borçlu aleyhine açılan iptal davasında aranıp aranmayacağıdır. Bu çalışmada, var olan ve olması gereken hukuk bakımından, yukarıda belirtilen konu başlıklarına ilişkin tespit ve öneriler ortaya konulmuştur.
In this study, the effect of composition of creditors on the case of annulment of legal transactions was examined. If there is one of the reasons for annulment regulated in Execution and Bankruptcy Act, the creditors filed against the debtor and the third party in favor of whom the legal transactions have been made, and the dept enforcement allows the creditor to collect the receivable by putting a seizure on the property subject to disposal. Composition of creditors, on the other hand, is a compulsory enforcement procedure based on a composition agreement to be made with the creditors for the debtor who is unable to pay his debts or is in danger of being unable to pay his debts or to get rid of possible bankruptcy. The regulations regarding composition of creditors and the annulment proceedings should be considered together in evaluating whether the debtor's dispositions made on property and rights before the composition deadline or within the deadline can be subject to the annulment action and the cancellation conditions. The main problems that need to be examined regarding the areas where composition and annulment proceedings intersect can be summarized with the following topics: The effect of the debtor's legal transactions before or within the composition period on the reasons for annulment; whether the debtor's legal transactions on assets can be subject to annulment; the effect of the composition period on the annulment of the legal transactions; how to calculate the annulment periods; whether the special case conditions for the annulment action are required for the annulment action filed against the debtor for which the composition deadline is given. In this study, the determinations and suggestions regarding the above-mentioned subject headings in terms of de lege lata and de lege ferenda presented.
 • Albayrak, Hakan (2015) “Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 64 (4), (s. 931-974).
 • Akil, Cenk, “Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali Davası Bağlamında Aciz Belgesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/3, (s. 161-201).
 • Altay, Sümer/Eskiocak, Ali (2018) Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Atalay, Oğuz (2018) “Konkordato Reformu Hakkında Değerlendirmeler”, Editör: Özekes, Muhammet, 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Kanunlarında Getirilen Yenlikler, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Atalı, Murat (2018) “Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları”, Editör: Özekes, Muhammet,7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Kanunlarında Getirilen Yenlikler, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Bauer, Thomas (2017) Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Ergaenzungsband zur 2. Auflage, Bauer, Thomas/STAEHELIN, Daniel, Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag.
 • Deren Yıldırım, Nevhis/Yıldırım, Kâmil (2016) İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Erdönmez, Güray (2020a) “Konkordato Mühleti Alan Borçlunun Yaptığı Hukuki İşlemlere Karşı Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?”, Lexpera Blog, https://blog.lexpera.com.tr/konkordato-muhleti-alan-borclunun-yaptigi-hukuki-islemlere-karsi-tasarrufun-iptali-davasi-acilabilir-mi/ s.e.t. 02.09.2020.
 • Erdönmez, Güray (2020b) Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali, 2. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Erdönmez, Güray (2020c) Konkordato Mühleti Verilmesinin Alacaklılara Etkisi, Editör: Özekes, Muhammet, Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukunun Güncel Sorunları, On İki Levha Yayıncılık.
 • Ermenek, İbrahim (2009) İflasın Ertelenmesi, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Karslı, Abdurrahim (2010) İcra Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Alternatif Yayınları.
 • Kostkiewics, Jolanta Kren/Voc, Dominik (2017) Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 19. Auflage, Zürich, Orel Füssli.
 • Kuru, Baki (2016) İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Maier, Philipp (2017) Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3. Auflage von Carl Jaeger, Herausgeber: KOSTKİEWİCZ, Jolanta Kren/ Voc, Dominik, Schulthess Verlag.
 • Muşul, Timuçin (2017) İcra ve İflas Hukuku Esasları, 6. Baskı Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Müller, Lukas/ Lind, Ronja (2019) “Fünf Jahre Neues Sanierungsrecht: Erfahrungen, Befunde Und Entwicklungen”, EF 9, Expert Focus, (s. 637-643).
 • Öztek, Selçuk (2007) İflasın Ertelenmesi, İstanbul, Arıkan Basım.
 • Öztek, Selçuk/Budak, Ali Cem/Tunç Yücel, Müjgan/Kale, Serdar/Yeşilova, Bilgehan (2018) Yeni Konkordato Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet (2020) İcra ve İflas Hukuku, 7. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Pekcanıtez, Hakan/Erdönmez, Güray (2018) 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Tunç Yücel, Müjgan (2020) Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Umbah-Spahn, Brigitte/Bossart, Stefan (2014) Schuldbetreibungs und Konkursgesetz, Herasugeber: HUNKELER, Daniel, 2. Auflage, Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag.
 • Vandebroek, Jos G. L/Hunkelers, Daniel (2017) “Übertragende Sanierung unter neuem Sanierungsrecht: Erste Erfahrungen mit «Prepacks»” SJZ 113, (s. 389-399).
 • Yıldırım, M. Kâmil (2009) “Tasarrufun İptali Davasının İşlevi Bakımından, Aciz Vesikası İle İlişkisi Hakkında Düşünceler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C11/Özel Sayı, (s. 973-982).
 • Yıldırım, M. Kâmil (1995) İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul, Alfa Basım Yayın Dağıtım.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0001-6821-2841
Author: Tolga AKKAYA (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

Bibtex @research article { ybuhukuk826535, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {221 - 252}, doi = {10.33432/ybuhukuk.826535}, title = {KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Akkaya, Tolga} }
APA Akkaya, T . (2021). KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 221-252 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.826535
MLA Akkaya, T . "KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 221-252 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/60164/826535>
Chicago Akkaya, T . "KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 221-252
RIS TY - JOUR T1 - KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ AU - Tolga Akkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.826535 DO - 10.33432/ybuhukuk.826535 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 252 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.826535 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.826535 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ %A Tolga Akkaya %T KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ %D 2021 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.826535 %U 10.33432/ybuhukuk.826535
ISNAD Akkaya, Tolga . "KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (January 2021): 221-252 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.826535
AMA Akkaya T . KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 221-252.
Vancouver Akkaya T . KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 221-252.
IEEE T. Akkaya , "KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 221-252, Jan. 2021, doi:10.33432/ybuhukuk.826535